Chandra Stotram

Chandra

Chandra Stotram in Telugu – శ్రీ చంద్ర స్తోత్రం ధ్యానం శ్వేతాంబరాన్వితతనుం వరశుభ్రవర్ణం | శ్వేతాశ్వయుక్తరథగం సురసేవితాంఘ్రిమ్ || దోర్భ్యాం ధృతాభయవరం వరదం సుధాంశుం | శ్రీవత్సమౌక్తికధరం ప్రణమామి నిత్యమ్ || వాసుదేవస్య నయనం శంకరస్య విభూషణం | శ్వేతమాల్యాంబరధరం శ్వేతగంధానులేపనం || శ్వేతచ్ఛత్రధరం వందే సర్వాభరణభూషితం | ఆగ్నేయభాగే సరథో దశాశ్వశ్చాత్రేయజో యామునదేశగశ్చ | ప్రత్యఙ్ముఖస్థశ్చతురశ్రపీఠే గదాధరోనో వతు రోహిణీశః || చంద్రం నమామి వరదం శంకరస్య విభూషణం | కళానిధిం కాంతిరూపం కేయూరమకుటోజ్జ్వలం …