Shyamala Stuti

Shyamala e1695394094640

Shyamala Stuti in Telugu – శ్రీ శ్యామలా స్తుతి మాణిక్యవీణా ముపలాలయంతీం మదాలసాం మంజుల వాగ్విలాసం | మహేంద్ర నీలద్యుతి కోమలాంగీం మాతంగకన్యాం మనసాస్మరామి || 1 || చతుర్భుజే చంద్రకళావతంసే కుచోన్నతే కుంకుమరాగాశోణే | పుండ్రీక్షు పాశాంకుశ పుష్పబాణ హస్తే నమస్తే జగదేక మాతః || 2 || మాతా మరకతశ్యామ మాతంగి మధుశాలినీ కుర్యాత్కటాక్షం కళ్యాణీ కడంబవనవాసినీ | జయ మాతంగతనయే జయ నీలోత్పలద్యుతే జయ సంగీతరసికే జయ లీలా శుక ప్రియే …