Raghavendra Stotram in Telugu

Raghavendra e1695456077697

Raghavendra Stotram in Telugu – శ్రీ రాఘవేంద్ర స్తోత్రం శ్రీపూర్ణబోధగురుతీర్థపయోబ్ధిపారా కామారిమాక్షవిషమాక్షశిరః స్పృశంతీ | పూర్వోత్తరామితతరంగచరత్సుహంసా దేవాళిసేవితపరాంఘ్రిపయోజలగ్నా || ౧ || జీవేశభేదగుణపూర్తిజగత్సుసత్త్వ నీచోచ్చభావముఖనక్రగణైః సమేతా | దుర్వాద్యజాపతిగిళైః గురురాఘవేంద్ర వాగ్దేవతాసరిదముం విమలీ కరోతు || ౨ || శ్రీ రాఘవేంద్రః సకలప్రదాతా స్వపాదకంజద్వయభక్తిమద్భ్యః | అఘాద్రిసంభేదనదృష్టివజ్రః క్షమాసురేంద్రోఽవతు మాం సదాఽయమ్ || ౩ || శ్రీ రాఘవేంద్రో హరిపాదకంజ- నిషేవణాల్లబ్ధసమస్తసమ్పత్ | దేవస్వభావో దివిజద్రుమోఽయమ్ ఇష్టప్రదో మే సతతం స భూయాత్ || ౪ …