Navagraha Prarthana

Navagraha e1696334713723

Navagraha Prarthana in Telugu – నవగ్రహ ప్రార్థన ఆరోగ్యం పద్మబంధుర్వితరతు నితరాం సంపదం శీతరశ్మిః | భూలాభం భూమిపుత్రః సకలగుణయుతాం వాగ్విభూతిం చ సౌమ్యః || ౧ || సౌభాగ్యం దేవమంత్రీ రిపుభయశమనం భార్గవః శౌర్యమార్కిః | దీర్ఘాయుః సైంహికేయః విపులతరయశః కేతురాచంద్రతారమ్ || ౨ || అరిష్టాని ప్రణశ్యంతు దురితాని భయాని చ | శాంతిరస్తు శుభం మేఽస్తు గ్రహాః కుర్వన్తు మంగళమ్ || ౩ || ఇతి నవగ్రహ ప్రార్థన |