Ketu Kavacham in Telugu

Ketu

Ketu Kavacham in Telugu – శ్రీ కేతు కవచం ఓం అస్య శ్రీకేతుకవచస్తోత్రమహామన్త్రస్య పురన్దర ఋషిః అనుష్టుప్ఛన్దః కేతుర్దేవతా కం బీజం నమః శక్తిః కేతురితి కీలకమ్ మమ కేతుకృత పీడా నివారణార్థే సర్వరోగనివారణార్థే సర్వశత్రువినాశనార్థే సర్వకార్యసిద్ధ్యర్థే కేతుప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానం ధూమ్రవర్ణం ధ్వజాకారం ద్విభుజం వరదాంగదమ్ చిత్రామ్బరధరం కేతుం చిత్రగన్ధానులేపనమ్ | వైడూర్యాభరణం చైవ వైడూర్య మకుటం ఫణిమ్ చిత్రంకఫాధికరసం మేరుం చైవాప్రదక్షిణమ్ || కేతుం కరాలవదనం చిత్రవర్ణం కిరీటినమ్ | …