Sri Venkateshwara Sahasranama Stotram

Sri Venkateshwara
image_print

Sri Venkateshwara Sahasranama Stotram – శ్రీ వేంకటేశ సహస్రనామ స్తోత్రం

శ్రీవసిష్ఠ ఉవాచ |
భగవన్ కేన విధినా నామభిర్వేంకటేశ్వరమ్ |
పూజయామాస తం దేవం బ్రహ్మా తు కమలైః శుభైః || ౧ ||
పృచ్ఛామి తాని నామాని గుణ యోగపరాణి కిమ్ |
ముఖ్యవృత్తీని కిం బ్రూహి లక్షకాణ్యథవా హరేః || ౨ ||
నారద ఉవాచ |
నామాన్యనంతాని హరేః గుణయోగాని కాని చిత్ |
ముఖ్య వృత్తీని చాన్యాని లక్షకాణ్యపరాణి చ || ౩ ||
పరమార్థైః సర్వశబ్దైరేకో జ్ఞేయః పరః పుమాన్ |
ఆదిమధ్యాంతరహితః త్వవ్యక్తోఽనంతరూపభృత్ || ౪ ||
చంద్రార్క వహ్నివాయ్వాది గ్రహర్క్షాణి నభో దిశః |
అన్వయవ్యతిరేకాభ్యాం సంతి నో సంతి యన్మతేః || ౫ ||
తస్య దేవస్య నామ్నాం హి పారం గంతుం హి కః క్షమః |
తథాఽపి చాభిధానాని వేంకటేశస్య కానిచిత్ || ౬ ||
బ్రహ్మగీతాని పుణ్యాని తాని వక్ష్యామి సువ్రత |
యదుచ్చారణమాత్రేణ విముక్తాఘః పరం వ్రజేత్ || ౭ ||
వేంకటేశస్య నామ్నాం హి సహస్రస్య ఋషిర్విధిః |
ఛందోఽనుష్ఠుప్ తథా దేవః శ్రీవత్సాంకో రమాపతిః || ౮ ||
బీజభూతస్తథోంకారో హ్రీం క్లీం శక్తిశ్చ కీలకమ్ |
ఓం నమో వేంకటేశాయేత్యాదిర్మంత్రోఽత్ర కథ్యతే || ౯ ||
బ్రహ్మాండగర్భః కవచమస్త్రం చక్రగదాధరః |
వినియోగోఽభీష్టసిద్ధౌ హృదయం సామగాయనః ||
అస్య శ్రీ వేంకటేశ సహస్రనామ స్తోత్ర మహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః – అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీవత్సాంకో రమాపతిర్దేవతా ఓం బీజం హ్రీం శక్తిః క్లీం కీలకం బ్రహ్మాండగర్భ ఇతి కవచం చక్రగదాధర ఇత్యస్త్రం సామగానమితి హృదయం ఓం నమో వేంకటేశాయేత్యాదిర్మంత్రః శ్రీ వేంకటేశ ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ||
ధ్యానం |
భాస్వచ్ఛంద్రమసౌ యదీయనయనే భార్యా యదీయా రమా
యస్మాద్విశ్వసృడప్యభూద్యమికులం యద్ధ్యానయుక్తం సదా
నాథో యో జగతాం నగేంద్రదుహితుర్నాథోఽపి యద్భక్తిమాన్
తాతో యో మదనస్య యో దురితహా తం వేంకటేశం భజే ||
ఊర్ధ్వౌ హస్తౌ యదీయౌ సురరిపుదళనే బిభ్రతౌ శంఖచక్రే
సేవ్యావంఘ్రీ స్వకీయావభిదధదధరో దక్షిణో యస్య పాణిః |
తావన్మాత్రం భవాబ్ధిం గమయతి భజతామూరుగో వామపాణిః
శ్రీవత్సాంకశ్చ లక్ష్మీర్యదురసి లసతస్తం భజే వేంకటేశమ్
ఇతి ధ్యాయన్వేంకటేశం శ్రీవత్సాంకం రమాపతిమ్ |
వేంకటేశో విరూపాక్ష ఇత్యారభ్య జపేత్క్రమాత్ || ౧౦ ||
(స్తోత్రం)
వేంకటేశో విరూపాక్షో విశ్వేశో విశ్వభావనః |
విశ్వసృఙ్ విశ్వసంహర్తా విశ్వప్రాణో విరాడ్వపుః || ౧౧ ||
శేషాద్రినిలయోఽశేషభక్తదుఃఖప్రణాశనః |
శేషస్తుత్యః శేషశాయీ విశేషజ్ఞో విభుః స్వభూః || ౧౨ ||
విష్ణుర్జిష్ణుశ్చ వర్ధిష్ణురుత్సవిష్ణుః సహిష్ణుకః |
భ్రాజిష్ణుశ్చ గ్రసిష్ణుశ్చ వర్తిష్ణుశ్చ భరిష్ణుకః || ౧౩ ||
కాలయంతా కాలగోప్తా కాలః కాలాంతకోఽఖిలః |
కాలగమ్యః కాలకంఠవంద్యః కాలకలేశ్వరః || ౧౪ ||
శంభుః స్వయంభూరంభోజనాభిస్తంభితవారిధిః |
అంభోధినందినీజానిః శోణాంభోజపదప్రభః || ౧౫ ||
కంబుగ్రీవః శంబరారిరూపః శంబరజేక్షణః |
బింబాధరో బింబరూపీ ప్రతిబింబక్రియాతిగః || ౧౬ ||
గుణవాన్ గుణగమ్యశ్చ గుణాతీతో గుణప్రియః
దుర్గుణధ్వంసకృత్సర్వసుగుణో గుణభాసకః || ౧౭ ||
పరేశః పరమాత్మా చ పరంజ్యోతిః పరా గతిః |
పరం పదం వియద్వాసాః పారంపర్యశుభప్రదః || ౧౮ ||
బ్రహ్మాండగర్భో బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మసృఢ్బ్రహ్మబోధితః |
బ్రహ్మస్తుత్యో బ్రహ్మవాదీ బ్రహ్మచర్యపరాయణః || ౧౯ ||
సత్యవ్రతార్థసంతుష్టస్సత్యరూపీ ఝషాంగవాన్ |
సోమకప్రాణహారీ చానీతామ్నాయోఽబ్ధిసంచరః || ౨౦ ||
దేవాసురవరస్తుత్యః పతన్మందరధారకః |
ధన్వంతరిః కచ్ఛపాంగః పయోనిధివిమంథకః || ౨౧ ||
అమరామృతసంధాతా ధృతసమ్మోహినీవపుః |
హరమోహకమాయావీ రక్షఃసందోహభంజనః || ౨౨ ||
హిరణ్యాక్షవిదారీ చ యజ్ఞో యజ్ఞ విభావనః |
యజ్ఞీయోర్వీసముద్ధర్తా లీలాక్రోడః ప్రతాపవాన్ || ౨౩ ||
దండకాసురవిధ్వంసీ వక్రదంష్ట్రః క్షమాధరః |
గంధర్వశాపహరణః పుణ్యగంధో విచక్షణః || ౨౪ ||
కరాళవక్త్రః సోమార్కనేత్రః షడ్గుణవైభవః |
శ్వేతఘోణీ ఘూర్ణితభ్రూర్ఘుర్ఘురధ్వనివిభ్రమః || ౨౫ ||
ద్రాఘీయాన్ నీలకేశీ చ జాగ్రదంబుజలోచనః |
ఘృణావాన్ ఘృణిసమ్మోహో మహాకాలాగ్నిదీధితిః || ౨౬ ||
జ్వాలాకరాళవదనో మహోల్కాకులవీక్షణః |
సటానిర్భిణ్ణమేఘౌఘో దంష్ట్రారుగ్వ్యాప్తదిక్తటః || ౨౭ ||
ఉచ్ఛ్వాసాకృష్టభూతేశో నిఃశ్వాసత్యక్తవిశ్వసృట్ |
అంతర్భ్రమజ్జగద్గర్భోఽనంతో బ్రహ్మకపాలహృత్ || ౨౮ ||
ఉగ్రో వీరో మహావిష్ణుర్జ్వలనః సర్వతోముఖః |
నృసింహో భీషణో భద్రో మృత్యుమృత్యుః సనాతనః || ౨౯ ||
సభాస్తంభోద్భవో భీమః శీరోమాలీ మహేశ్వరః |
ద్వాదశాదిత్యచూడాలః కల్పధూమసటాచ్ఛవిః || ౩౦ ||
హిరణ్యకోరస్థలభిన్ననఖః సింహముఖోఽనఘః |
ప్రహ్లాదవరదో ధీమాన్ భక్తసంఘ ప్రతిష్ఠితః || ౩౧ ||
బ్రహ్మరుద్రాదిసంసేవ్యః సిద్ధసాధ్యప్రపూజితః |
లక్ష్మీనృసింహో దేవేశో జ్వాలాజిహ్వాంత్రమాలికః || ౩౨ ||
ఖడ్గీ ఖేటీ మహేష్వాసీ కపాలీ ముసలీ హలీ |
పాశీ శూలీ మహాబాహుర్జ్వరఘ్నో రోగలుంఠకః || ౩౩ ||
మౌంజీయుక్ ఛాత్రకో దండీ కృష్ణాజినధరో వటుః |
అధీతవేదో వేదాంతోద్ధారకో బ్రహ్మనైష్ఠికః || ౩౪ ||
అహీనశయనప్రీతః ఆదితేయోఽనఘో హరిః |
సంవిత్ప్రియస్సామవేద్యో బలివేశ్మప్రతిష్ఠితః || ౩౫ ||
బలిక్షాలితపాదాబ్జో వింధ్యావలివిమానితః |
త్రిపాదభూమిస్వీకర్తా విశ్వరూపప్రదర్శకః || ౩౬ ||
ధృతత్రివిక్రమః సాంఘ్రినఖభిన్నాండఖర్పరః |
పజ్జాతవాహినీధారాపవిత్రితజగత్త్రయః || ౩౭ ||
విధిసమ్మానితః పుణ్యో దైత్యయోద్ధా జయోర్జితః |
సురరాజ్యప్రదః శుక్రమదహృత్ సుగతీశ్వరః || ౩౮ ||
జామదగ్న్యః కుఠారీ చ కార్తవీర్యవిదారణః |
రేణుకాయాశ్శిరోహారీ దుష్టక్షత్రియమర్దనః || ౩౯ ||
వర్చస్వీ దానశీలశ్చ ధనుష్మాన్ బ్రహ్మవిత్తమః |
అత్యుదగ్రః సమగ్రశ్చ న్యగ్రోధో దుష్టనిగ్రహః || ౪౦ ||
రవివంశసముద్భూతో రాఘవో భరతాగ్రజః |
కౌసల్యాతనయో రామో విశ్వామిత్ర ప్రియంకరః || ౪౧ ||
తాటకారిః సుబాహుఘ్నో బలాతిబలమంత్రవాన్ |
అహల్యాశాపవిచ్ఛేదీ ప్రవిష్టజనకాలయః || ౪౨ ||
స్వయంవరసభాసంస్థ ఈశచాపప్రభంజనః |
జానకీపరిణేతా చ జనకాధీశసంస్తుతః || ౪౩ ||
జమదగ్నితనూజాతయోద్ధాఽయోధ్యాధిపాగ్రణీః |
పితృవాక్యప్రతీపాలస్త్యక్తరాజ్యః సలక్ష్మణః || ౪౪ ||
ససీతశ్చిత్రకూటస్థో భరతాహితరాజ్యకః |
కాకదర్పప్రహర్తా చ దండకారణ్యవాసకః || ౪౫ ||
పంచవట్యాం విహారీ చ స్వధర్మపరిపోషకః |
విరాధహాఽగస్త్యముఖ్యమునిసమ్మానితః పుమాన్ || ౪౬ ||
ఇంద్రచాపధరః ఖడ్గధరశ్చాక్షయసాయకః |
ఖరాంతకో దూషణారిస్త్రిశిరస్కరిపుర్వృషః || ౪౭ ||
తతః శూర్పణఖానాసాచ్ఛేత్తా వల్కలధారకః |
జటావాన్ పర్ణశాలాస్థో మారీచబలమర్దకః || ౪౮ ||
పక్షిరాట్కృతసంవాదో రవితేజా మహాబలః |
శబర్యానీతఫలభుగ్ఘనూమత్పరితోషితః || ౪౯ ||
సుగ్రీవాభయదో దైత్యకాయక్షేపణభాసురః |
సప్తతాలసముచ్ఛేత్తా వాలిహృత్కపిసంవృతః || ౫౦ ||
వాయుసూనుకృతాసేవస్త్యక్తపంపః కుశాసనః |
ఉదన్వత్తీరగః శూరో విభీషణవరప్రదః || ౫౧ ||
సేతుకృద్దైత్యహా ప్రాప్తలంకోఽలంకారవాన్ స్వయమ్ |
అతికాయశిరశ్ఛేత్తా కుంభకర్ణవిభేదనః || ౫౨ ||
దశకంఠశిరోధ్వంసీ జాంబవత్ప్రముఖావృతః |
జానకీశః సురాధ్యక్షః సాకేతేశః పురాతనః || ౫౩ ||
పుణ్యశ్లోకో వేదవేద్యః స్వామితీర్థనివాసకః |
లక్ష్మీసరఃకేళిలోలో లక్ష్మీశో లోకరక్షకః || ౫౪ ||
దేవకీగర్భసంభూతో యశోదేక్షణలాలితః |
వసుదేవకృతస్తోత్రో నందగోపమనోహరః || ౫౫ ||
చతుర్భుజః కోమలాంగో గదావాన్నీలకుంతలః |
పూతనాప్రాణసంహర్తా తృణావర్తవినాశనః || ౫౬ ||
గర్గారోపితనామాంకో వాసుదేవో హ్యాధోక్షజః |
గోపికాస్తన్యపాయీ చ బలభద్రానుజోఽచ్యుతః || ౫౭ ||
వైయాఘ్రనఖభూషశ్చ వత్సజిద్వత్సవర్ధనః |
క్షీరసారాశనరతో దధిభాండప్రమర్దనః || ౫౮ ||
నవనీతాపహర్తా చ నీలనీరదభాసురః |
ఆభీరదృష్టదౌర్జన్యో నీలపద్మనిభాననః || ౫౯ ||
మాతృదర్శితవిశ్వాస్యః ఉలూఖలనిబంధనః |
నలకూబరశాపాంతో గోధూలిచ్ఛురితాంగకః || ౬౦ ||
గోసంఘరక్షకః శ్రీశో బృందారణ్యనివాసకః |
వత్సాంతకో బకద్వేషీ దైత్యాంబుదమహానిలః || ౬౧ ||
మహాజగరచండాగ్నిః శకటప్రాణకంటకః |
ఇంద్రసేవ్యః పుణ్యగాత్రః ఖరజిచ్చండదీధితిః || ౬౨ ||
తాళపక్వఫలాశీ చ కాళీయఫణిదర్పహా |
నాగపత్నీస్తుతిప్రీతః ప్రలంబాసురఖండనః || ౬౩ ||
దావాగ్నిబలసంహారీ ఫలాహారీ గదాగ్రజః |
గోపాంగనాచేలచోరః పాథోలీలావిశారదః || ౬౪ ||
వంశీగానప్రవీణశ్చ గోపీహస్తాంబుజార్చితః |
మునిపత్న్యాహృతాహారో మునిశ్రేష్ఠో మునిప్రియః || ౬౫ ||
గోవర్ధనాద్రిసంధర్తా సంక్రందనతమోఽపహః |
సదుద్యానవిలాసీ చ రాసక్రీడాపరాయణః || ౬౬ ||
వరుణాభ్యర్చితో గోపీప్రార్థితః పురుషోత్తమః |
అక్రూరస్తుతిసంప్రీతః కుబ్జాయౌవనదాయకః || ౬౭ ||
ముష్టికోరఃప్రహారీ చ చాణూరోదరదారణః |
మల్లయుద్ధాగ్రగణ్యశ్చ పితృబంధనమోచకః || ౬౮ ||
మత్తమాతంగపంచాస్యః కంసగ్రీవానికృంతనః |
ఉగ్రసేనప్రతిష్టాతా రత్నసింహాసనస్థితః || ౬౯ ||
కాలనేమిఖలద్వేషీ ముచుకుందవరప్రదః |
సాల్వసేవితదుర్ధర్షరాజస్మయనివారణః || ౭౦ ||
రుక్మగర్వాపహారీ చ రుక్మిణీనయనోత్సవః |
ప్రద్యుమ్నజనకః కామీ ప్రద్యుమ్నో ద్వారకాధిపః || ౭౧ ||
మణ్యాహర్తా మహామాయో జాంబవత్కృతసంగరః |
జాంబూనదాంబరధరో గమ్యో జాంబవతీవిభుః || ౭౨ ||
కాలిందీప్రథితారామకేలిర్గుంజావతంసకః |
మందారసుమనోభాస్వాన్ శచీశాభీష్టదాయకః || ౭౩ ||
సత్రాజిన్మానసోల్లాసీ సత్యాజానిః శుభావహః |
శతధన్వహరః సిద్ధః పాండవప్రియకోత్సవః || ౭౪ ||
భద్రప్రియః సుభద్రాయా భ్రాతా నాగ్నాజితీవిభుః |
కిరీటకుండలధరః కల్పపల్లవలాలితః || ౭౫ ||
భైష్మీప్రణయభాషావాన్ మిత్రవిందాధిపోఽభయః |
స్వమూర్తికేలిసంప్రీతో లక్ష్మణోదారమానసః || ౭౬ ||
ప్రాగ్జ్యోతిషాధిపధ్వంసీ తత్సైన్యాంతకరోఽమృతః |
భూమిస్తుతో భూరిభోగో భూషణాంబరసంయుతః || ౭౭ ||
బహురామాకృతాహ్లాదో గంధమాల్యానులేపనః |
నారదాదృష్టచరితో దేవేశో విశ్వరాడ్ గురుః || ౭౮ ||
బాణబాహువిదారశ్చ తాపజ్వరవినాశకః |
ఉషోద్ధర్షయితాఽవ్యక్తః శివవాక్తుష్టమానసః || ౭౯ ||
మహేశజ్వరసంస్తుత్యః శీతజ్వరభయాంతకః |
నృగరాజోద్ధారకశ్చ పౌండ్రకాదివధోద్యతః || ౮౦ ||
వివిధారిచ్ఛలోద్విగ్నబ్రాహ్మణేషు దయాపరః |
జరాసంధబలద్వేషీ కేశిదైత్యభయంకరః || ౮౧ ||
చక్రీ చైద్యాంతకః సభ్యో రాజబంధవిమోచకః |
రాజసూయహవిర్భోక్తా స్నిగ్ధాంగః శుభలక్షణః || ౮౨ ||
ధానాభక్షణసంప్రీతః కుచేలాభీష్టదాయకః |
సత్త్వాదిగుణగంభీరో ద్రౌపదీమానరక్షకః || ౮౩ ||
భీష్మధ్యేయో భక్తవశ్యో భీమపూజ్యో దయానిధిః |
దంతవక్త్రశిరశ్ఛేత్తా కృష్ణః కృష్ణాసఖః స్వరాట్ || ౮౪ ||
వైజయంతీప్రమోదీ చ బర్హిబర్హవిభూషణః |
పార్థకౌరవసంధానకారీ దుఃశాసనాంతకః || ౮౫ ||
బుద్దో విశుద్ధః సర్వజ్ఞః క్రతుహింసావినిందకః |
త్రిపురస్త్రీమానభంగః సర్వశాస్త్రవిశారదః || ౮౬ ||
నిర్వికారో నిర్మమశ్చ నిరాభాసో నిరామయః |
జగన్మోహకధర్మీ చ దిగ్వస్త్రో దిక్పతీశ్వరః || ౮౭ ||
కల్కీ మ్లేచ్ఛప్రహర్తా చ దుష్టనిగ్రహకారకః |
ధర్మప్రతిష్టాకారీ చ చాతుర్వర్ణ్యవిభాగకృత్ || ౮౮ ||
యుగాంతకో యుగాక్రాంతో యుగకృద్యుగభాసకః |
కామారిః కామకారీ చ నిష్కామః కామితార్థదః || ౮౯ ||
భర్గో వరేణ్యం సవితుః శార్ఙ్గీ వైకుంఠమందిరః |
హయగ్రీవః కైటభారిః గ్రాహఘ్నో గజరక్షకః || ౯౦ ||
సర్వసంశయవిచ్ఛేత్తా సర్వభక్తసముత్సుకః |
కపర్దీ కామహారీ చ కళా కాష్టా స్మృతిర్ధృతిః || ౯౧ ||
అనాదిరప్రమేయౌజాః ప్రధానః సన్నిరూపకః |
నిర్లోపో నిఃస్పృహోఽసంగో నిర్భయో నీతిపారగః || ౯౨ ||
నిష్పేష్యో నిష్క్రియః శాంతో నిష్ప్రపంచో నిధిర్నయః
కర్మ్యకర్మీ వికర్మీ చ కర్మేప్సుః కర్మభావనః || ౯౩ ||
కర్మాంగః కర్మవిన్యాసో మహాకర్మీ మహావ్రతీ |
కర్మభుక్కర్మఫలదః కర్మేశః కర్మనిగ్రహః || ౯౪ ||
నరో నారాయణో దాంతః కపిలః కామదః శుచిః |
తప్తా జప్తాఽక్షమాలావాన్ గంతా నేతా లయో గతిః || ౯౫ ||
శిష్టో ద్రష్టా రిపుద్వేష్టా రోష్టా వేష్టా మహానటః |
రోద్ధా బోద్ధా మహాయోద్ధా శ్రద్ధావాన్ సత్యధీః శుభః || ౯౬ ||
మంత్రీ మంత్రో మంత్రగమ్యో మంత్రకృత్ పరమంత్రహృత్ |
మంత్రభృన్మంత్రఫలదో మంత్రేశో మంత్రవిగ్రహః || ౯౭ ||
మంత్రాంగో మంత్రవిన్యాసో మహామంత్రో మహాక్రమః |
స్థిరధీః స్థిరవిజ్ఞానః స్థిరప్రజ్ఞః స్థిరాసనః || ౯౮ ||
స్థిరయోగః స్థిరాధారః స్థిరమార్గః స్థిరాగమః|
నిశ్శ్రేయసో నిరీహోఽగ్నిర్నిరవద్యో నిరంజనః || ౯౯ ||
నిర్వైరో నిరహంకారో నిర్దంభో నిరసూయకః |
అనంతోఽనంతబాహూరురనంతాంఘ్రిరనంతదృక్ || ౧౦౦ ||
అనంతవక్త్రోఽనంతాంగోఽనంతరూపో హ్యనంతకృత్ |
ఊర్ధ్వరేతా ఊర్ధ్వలింగో హ్యూర్ధ్వమూర్ధ్వోర్ధ్వశాఖకః || ౧౦౧ ||
ఊర్ధ్వ ఊర్ధ్వాధ్వరక్షీ చ హ్యూర్ధ్వజ్వాలో నిరాకులః |
బీజం బీజప్రదో నిత్యో నిదానం నిష్కృతిః కృతీ || ౧౦౨ ||
మహానణీయన్ గరిమా సుషమా చిత్రమాలికః |
నభస్స్పృఙ్నభసో జ్యోతిర్నభస్వాన్నిర్నభా నభః || ౧౦౩ ||
అభుర్విభుః ప్రభుః శంభుర్మహీయాన్ భూర్భువాకృతిః |
మహానందో మహాశూరో మహోరాశిర్మహోత్సవః || ౧౦౪ ||
మహాక్రోధో మహాజ్వాలో మహాశాంతో మహాగుణః |
సత్యవ్రతః సత్యపరః సత్యసంధః సతాంగతిః || ౧౦౫ ||
సత్యేశః సత్యసంకల్పః సత్యచారిత్రలక్షణః |
అంతశ్చరో హ్యంతరాత్మా పరమాత్మా చిదాత్మకః || ౧౦౬ ||
రోచనో రోచమానశ్చ సాక్షీ శౌరిర్జనార్దనః |
ముకుందో నందనిష్పందః స్వర్ణబిందుః పురందరః || ౧౦౭ ||
అరిందమః సుమందశ్చ కుందమందారహాసవాన్ |
స్యందనారూఢచండాంగో హ్యానందీ నందనందనః || ౧౦౮ ||
అనసూయానందనోఽత్రినేత్రానందః సునందవాన్ |
శంఖవాన్పంకజకరః కుంకుమాంకో జయాంకుశః || ౧౦౯ ||
అంభోజమకరందాఢ్యో నిష్పంకోఽగరుపంకిలః |
ఇంద్రశ్చంద్రరథశ్చంద్రోఽతిచంద్రశ్చంద్రభాసకః || ౧౧౦ ||
ఉపేంద్ర ఇంద్రరాజశ్చ వాగింద్రశ్చంద్రలోచనః |
ప్రత్యక్ పరాక్ పరంధామ పరమార్థః పరాత్పరః || ౧౧౧ ||
అపారవాక్ పారగామో పారావారః పరావరః |
సహస్వానర్థదాతా చ సహనః సాహసీ జయీ || ౧౧౨ ||
తేజస్వీ వాయువిశిఖీ తపస్వీ తాపసోత్తమః |
ఐశ్వర్యోద్భూతికృద్భూతిరైశ్వర్యాంగకలాపవాన్ || ౧౧౩ ||
అంభోధిశాయీ భగవాన్ సర్వజ్ఞస్సామపారగః |
మహాయోగీ మహాధీరో మహాభోగీ మహాప్రభుః || ౧౧౪ ||
మహావీరో మహాతుష్టిర్మహాపుష్టిర్మహాగుణః |
మహాదేవో మహాబాహుర్మహాధర్మో మహేశ్వరః || ౧౧౫ ||
సమీపగో దూరగామీ స్వర్గమార్గనిరర్గళః |
నగో నగధరో నాగో నాగేశో నాగపాలకః || ౧౧౬ ||
హిరణ్మయః స్వర్ణరేతా హిరణ్యార్చిర్హిరణ్యదః |
గుణగణ్యః శరణ్యశ్చ పుణ్యకీర్తిః పురాణగః || ౧౧౭ ||
జన్యభృజ్జన్యసన్నద్ధో దివ్యపంచాయుధో వశీ |
దౌర్జన్యభంగః పర్జన్యః సౌజన్యనిలయోఽలయః || ౧౧౮ ||
జలంధరాంతకో భస్మదైత్యనాశీ మహామనాః |
శ్రేష్టశ్శ్రవిష్ఠో ద్రాఘిష్ఠో గరిష్ఠో గరుడధ్వజః || ౧౧౯ ||
జ్యేష్ఠో ద్రఢిష్ఠో వర్షిష్ఠో ద్రాఘీయాన్ ప్రణవః ఫణీ |
సంప్రదాయకరః స్వామీ సురేశో మాధవో మధుః || ౧౨౦ ||
నిర్నిమేషో విధిర్వేధా బలవాన్ జీవనం బలీ |
స్మర్తా శ్రోతా వికర్తా చ ధ్యాతా నేతా సమోఽసమః || ౧౨౧ ||
హోతా పోతా మహావక్తా రంతా మంతా ఖలాంతకః |
దాతా గ్రాహయితా మాతా నియంతాఽనంత వైభవః || ౧౨౨ ||
గోప్తా గోపయితా హంతా ధర్మజాగరితా ధవః |
కర్తా క్షేత్రకరః క్షేత్రప్రదః క్షేత్రజ్ఞ ఆత్మవిత్ || ౧౨౩ ||
క్షేత్రీ క్షేత్రహరః క్షేత్రప్రియః క్షేమకరో మరుత్ |
భక్తిప్రదో ముక్తిదాయీ శక్తిదో యుక్తిదాయకః || ౧౨౪ ||
శక్తియుఙ్జౌక్తికస్రగ్వీ సూక్తిరామ్నాయసూక్తిగః |
ధనంజయో ధనాధ్యక్షో ధనికో ధనదాధిపః || ౧౨౫ ||
మహాధనో మహామానీ దుర్యోధనవిమానితః |
రత్నాకరో రత్నరోచీ రత్నగర్భాశ్రయః శుచిః || ౧౨౬ ||
రత్నసానునిధిర్మౌళిరత్నాభా రత్నకంకణః |
అంతర్లక్ష్యోఽన్తరభ్యాసీ చాంతర్ధ్యేయో జితాసనః || ౧౨౭ ||
అంతరంగో దయావాంశ్చ హ్యాంతర్మాయో మహార్ణవః |
సరససిద్ధరసికః సిద్ధిః సాధ్యః సదాగతిః || ౧౨౮ ||
ఆయుఃప్రదో మహాయుష్మానర్చిష్మానోషధీపతిః |
అష్టశ్రీరష్టభాగోఽష్టకకుబ్వ్యాప్తయశో వ్రతీ || ౧౨౯ ||
అష్టాపదః సువర్ణాభో హ్యష్టమూర్తిస్త్రిమూర్తిమాన్ |
అస్వప్నః స్వప్నగః స్వప్నః సుస్వప్నఫలదాయకః || ౧౩౦ ||
దుఃస్వప్నధ్వంసకో ధ్వస్తదుర్నిమిత్తః శివంకరః |
సువర్ణవర్ణస్సంభావ్యో వర్ణితో వర్ణసమ్ముఖః || ౧౩౧ ||
సువర్ణముఖరీతీరశివధ్యాతపదాంబుజః |
దాక్షాయణీవచస్తుష్టో దూర్వాసోదృష్టిగోచరః || ౧౩౨ ||
అంబరీషవ్రతప్రీతో మహాకృత్తివిభంజనః |
మహాభిచారకధ్వంసీ కాలసర్పభయాంతకః || ౧౩౩ ||
సుదర్శనః కాలమేఘశ్యామశ్శ్రీమంత్రభావితః |
హేమాంబుజసరఃస్నాయీ శ్రీమనోభావితాకృతిః || ౧౩౪ ||
శ్రీప్రదత్తాంబుజస్రగ్వీ శ్రీకేళీః శ్రీనిధిర్భవః |
శ్రీప్రదో వామనో లక్ష్మీనాయకశ్చ చతుర్భుజః || ౧౩౫ ||
సంతృప్తస్తర్పితస్తీర్థస్నాతృసౌఖ్యప్రదర్శకః |
అగస్త్యస్తుతిసంహృష్టో దర్శితావ్యక్తభావనః || ౧౩౬ ||
కపిలార్చిః కపిలవాన్ సుస్నాతాఘవిపాటనః |
వృషాకపిః కపిస్వామిమనోఽంతఃస్థితవిగ్రహః || ౧౩౭ ||
వహ్నిప్రియోఽర్థసంభావ్యో జనలోకవిధాయకః |
వహ్నిప్రభో వహ్నితేజాః శుభాభీష్టప్రదో యమీ || ౧౩౮ ||
వారుణక్షేత్రనిలయో వరుణో వారణార్చితః |
వాయుస్థానకృతావాసో వాయుగో వాయుసంభృతః || ౧౩౯ ||
యమాంతకోఽభిజననో యమలోకనివారణః |
యమినామగ్రగణ్యశ్చ సంయమీ యమభావితః || ౧౪౦ ||
ఇంద్రోద్యానసమీపస్థ ఇంద్రదృగ్విషయః ప్రభుః |
యక్షరాట్ సరసీవాసో హ్యక్షయ్యనిధికోశకృత్ || ౧౪౧ ||
స్వామితీర్థకృతావాసః స్వామిధ్యేయో హ్యధోక్షజః |
వరాహాద్యష్టతీర్థాభిసేవితాంఘ్రిసరోరుహః || ౧౪౨ ||
పాండుతీర్థాభిషిక్తాంగో యుధిష్ఠిరవరప్రదః |
భీమాంతఃకరణారూఢః శ్వేతవాహనసఖ్యవాన్ || ౧౪౩ ||
నకులాభయదో మాద్రీసహదేవాభివందితః |
కృష్ణాశపథసంధాతా కుంతీస్తుతిరతో దమీ || ౧౪౪ ||
నారదాదిమునిస్తుత్యో నిత్యకర్మపరాయణః |
దర్శితావ్యక్తరూపశ్చ వీణానాదప్రమోదితః || ౧౪౫ ||
షట్కోటితీర్థచర్యావాన్ దేవతీర్థకృతాశ్రమః |
బిల్వామలజలస్నాయీ సరస్వత్యంబుసేవితః || ౧౪౬ ||
తుంబురూదకసంస్పర్శజనచిత్తతమోఽపహః |
మత్స్యవామనకూర్మాదితీర్థరాజః పురాణభృత్ || ౧౪౭ ||
చక్రధ్యేయపదాంభోజః శంఖపూజితపాదుకః |
రామతీర్థవిహారీ చ బలభద్రప్రతిష్ఠితః || ౧౪౮ ||
జామదగ్న్యసరస్తీర్థజలసేచనతర్పితః |
పాపాపహారికీలాలసుస్నాతాఘవినాశనః || ౧౪౯ ||
నభోగంగాభిషిక్తశ్చ నాగతీర్థాభిషేకవాన్ |
కుమారధారాతీర్థస్థో వటువేషః సుమేఖలః || ౧౫౦ ||
వృద్ధస్య సుకుమారత్వప్రదః సౌందర్యవాన్ సుఖీ |
ప్రియంవదో మహాకుక్షిరిక్ష్వాకుకులనందనః || ౧౫౧ ||
నీలగోక్షీరధారాభూర్వరాహాచలనాయకః |
భరద్వాజప్రతిష్ఠావాన్ బృహస్పతివిభావితః || ౧౫౨ ||
అంజనాకృతపూజావాన్ ఆంజనేయకరార్చితః |
అంజనాద్రినివాసశ్చ ముంజకేశః పురందరః || ౧౫౩ ||
కిన్నరద్వంద్వసంబంధిబంధమోక్షప్రదాయకః |
వైఖానసమఖారంభో వృషజ్ఞేయో వృషాచలః || ౧౫౪ ||
వృషకాయప్రభేత్తా చ క్రీడనాచారసంభ్రమః |
సౌవర్చలేయవిన్యస్తరాజ్యో నారాయణ ప్రియః || ౧౫౫ ||
దుర్మేధోభంజకః ప్రాజ్ఞో బ్రహ్మోత్సవమహోత్సుకః |
భద్రాసురశిరశ్చేతా భద్రక్షేత్రీ సుభద్రవాన్ || ౧౫౬ ||
మృగయాఽక్షీణసన్నాహః శంఖరాజన్యతుష్టిదః |
స్థాణుస్థో వైనతేయాంగభావితో హ్యశరీరవాన్ || ౧౫౭ ||
భోగీంద్రభోగసంస్థానో బ్రహ్మాదిగణసేవితః |
సహస్రార్కచ్ఛటాభాస్వద్యిమానంతఃస్థితో గుణీ || ౧౫౮ ||
విష్వక్సేనకృతస్తోత్రః సనందనవరీవృతాః |
జాహ్నవ్యాదినదీసేవ్యః సురేశాద్యభివందితః || ౧౫౯ ||
సురాంగనానృత్యపరో గంధర్వోద్గాయనప్రియః |
రాకేందుసంకాశనఖః కోమలాంఘ్రిసరోరుహః || ౧౬౦ ||
కచ్ఛపప్రపదః కుందగుల్ఫకః స్వచ్ఛకూర్పరః |
మేదురస్వర్ణవస్త్రాఢ్యకటిదేశస్థమేఖలః || ౧౬౧ ||
ప్రోల్లసచ్ఛురికాభాస్వత్కటిదేశః శుభంకరః |
అనంతపద్మజస్థాననాభిర్మౌక్తికమాలికః || ౧౬౨ ||
మందారచాంపేయమాలీ రత్నాభరణసంభృతః |
లంబయజ్ఞోపవీతీ చ చంద్రశ్రీఖండలేపవాన్ || ౧౬౩ ||
వరదోఽభయదశ్చక్రీ శంఖీ కౌస్తుభదీప్తిమాన్ |
శ్రీవత్సాంకితవక్షస్కో లక్ష్మీసంశ్రితహృత్తటః || ౧౬౪ ||
నీలోత్పల నిభాకారః శోణాంభోజసమాననః |
కోటిమన్మథలావణ్యశ్చంద్రికాస్మితపూరితః || ౧౬౫ ||
సుధాస్వచ్ఛోర్ధ్వపుండ్రశ్చ కస్తూరీతిలకాంచితః |
పుండరీకేక్షణః స్వచ్ఛో మౌలిశోభావిరాజితః || ౧౬౬ ||
పద్మస్థః పద్మనాభశ్చ సోమమండలగో బుధః |
వహ్నిమండలగః సూర్యః సూర్యమండలసంస్థితః || ౧౬౭ ||
శ్రీపతిర్భూమిజానిశ్చ విమలాద్యభిసంవృతః |
జగత్కుటుంబజనితా రక్షకః కామితప్రదః || ౧౬౮ ||
అవస్థాత్రయయంతా చ విశ్వతేజస్స్వరూపవాన్ |
జ్ఞప్తిర్జ్ఞేయో జ్ఞానగమ్యో జ్ఞానాతీతః సురాతిగః || ౧౬౯ ||
బ్రహ్మాండాంతర్బహిర్వ్యాప్తో వేంకటాద్రిగదాధరః |
శ్రీ వేంకటాద్రిగదాధర ఓం నమః ఇతి ||
ఏవం శ్రీవేంకటేశస్య కీర్తితం పరమాద్భుతమ్ || ౧౭౦ ||
నామ్నాం సహస్రం సంశ్రావ్యం పవిత్రం పుణ్యవర్ధనమ్ |
శ్రవణాత్సర్వదోషఘ్నం రోగఘ్నం మృత్యునాశనమ్ || ౧౭౧ ||
దారిద్ర్యభేదనం ధర్మ్యం సర్వైశ్వర్యఫలప్రదమ్ |
కాలాహివిషవిచ్ఛేదిజ్వరాపస్మారభంజనమ్ || ౧౭౨ ||
శత్రుక్షయకరం రాజగ్రహపీడానివారణమ్ |
బ్రహ్మరాక్షసకూష్మాండభేతాలభయభంజనమ్ || ౧౭౩ ||
విద్యాభిలాషీ విద్యావాన్ ధనార్థీ ధనవాన్ భవేత్ |
అనంతకల్పజీవీ స్యాదాయుష్కామో మహాయశాః || ౧౭౪ ||
పుత్రార్థీ సుగుణాన్పుత్రాన్ లభేతాఽఽయుష్మతస్తతః |
సంగ్రామే శత్రువిజయీ సభాయాం ప్రతివాదిజిత్ || ౧౭౫ ||
దివ్యైర్నామభిరేభిస్తు తులసీపూజనాత్సకృత్ |
వైకుంఠవాసీ భగవత్సదృశో విష్ణుసన్నిధౌ || ౧౭౬ ||
కహ్లారపూజనాన్మాసాత్ ద్వితీయ ఇవ యక్షరాట్ |
నీలోత్పలార్చనాత్సర్వరాజపూజ్యః సదా భవేత్ || ౧౭౭ ||
హృత్సంస్థితైర్నామభిస్తు భూయాద్దృగ్విషయో హరిః |
వాంఛితార్థం తదా దత్వా వైకుంఠం చ ప్రయచ్ఛతి || ౧౭౮ ||
త్రిసంధ్యం యో జపేన్నిత్యం సంపూజ్య విధినా విభుమ్ |
త్రివారం పంచవారం వా ప్రత్యహం క్రమశో యమీ || ౧౭౯ ||
మాసాదలక్ష్మీనాశః స్యాత్ ద్విమాసాత్ స్యాన్నరేంద్రతా |
త్రిమాసాన్మహదైశ్వర్యం తతస్సంభాషణం భవేత్ || ౧౮౦ ||
మాసం పఠన్న్యూనకర్మమూర్తిం చ సమవాప్నుయాత్ |
మార్గభ్రష్టశ్చ సన్మార్గం గతస్వః స్వం స్వకీయకమ్ || ౧౮౧ ||
చాంచల్యచిత్తోఽచాంచల్యం మనస్స్వాస్థ్యం చ గచ్ఛతి |
ఆయురారోగ్యమైశ్వర్యం జ్ఞానం మోక్షం చ విందతి || ౧౮౨ ||
సర్వాన్కామానవాప్నోతి శాశ్వతం చ పదం తథా |
సత్యం సత్యం పునస్సత్యం సత్యం సత్యం న సంశయః || ౧౮౩ ||
శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే వసిష్ఠనారదసంవాదే శ్రీవేంకటాచలమాహాత్మ్యే శ్రీ వేంకటేశ సహస్రనామ స్తోత్రాధ్యాయః సమాప్తః ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *