Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram

venkateswara
image_print

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

ధ్యానం |
శ్రీ వేంకటాచలాధీశం శ్రియాధ్యాసితవక్షసం |
శ్రిత చేతన మందారం శ్రీనివాసమహం భజే ||
మునయ ఊచుః |
సూత సర్వార్థతత్త్వజ్ఞ సర్వవేదాంతపారగ |
యేన చారాధితః సద్యః శ్రీమద్వేంకటనాయకః || ౧ ||
భవత్యభీష్టసర్వార్థప్రదస్తద్బ్రూహి నో మునే |
ఇతి పృష్టస్తదా సూతో ధ్యాత్వా స్వాత్మని తత్ క్షణాత్ ||
ఉవాచ మునిశార్దూలాన్ శ్రూయతామితి వై మునిః || ౨ ||
శ్రీసూత ఉవాచ |
అస్తి కించిన్మహద్గోప్యం భగవత్ప్రీతికారకమ్ |
పురా శేషేణ కథితం కపిలాయ మహాత్మనే || ౩ ||
నామ్నామష్టశతం పుణ్యం పవిత్రం పాపనాశనమ్ |
ఆదాయ హేమపద్మాని స్వర్ణదీసంభవాని చ || ౪ ||
బ్రహ్మా తు పూర్వమభ్యర్చ్య శ్రీమద్వేంకటనాయకమ్ |
అష్టోత్తరశతైర్దివ్యైర్నామభిర్మునిపూజితైః || ౫ ||
స్వాభీష్టం లబ్ధవాన్ బ్రహ్మా సర్వలోకపితామహః |
భవద్భిరపి పద్మైశ్చ సమర్చస్తైశ్చ నామభిః || ౬ ||
తేషాం శేషనగాధీశ మానసోల్లాసకారిణాం |
నామ్నామష్టశతం వక్ష్యే వేంకటాద్రినివాసినః || ౭ ||
ఆయురారోగ్యదం పుంసాం ధనధాన్యసుఖప్రదమ్ |
జ్ఞానప్రదం విశేషేణ మహదైశ్వర్యకారకమ్ || ౮ ||
అర్చయేన్నామభిర్దివ్యైః వేంకటేశపదాంకితైః |
నామ్నామష్టశతస్యాస్య ఋషిర్బ్రహ్మా ప్రకీర్తితః || ౯ ||
ఛందోఽనుష్టుప్తథా దేవో వేంకటేశ ఉదాహృతః |
నీలగోక్షీరసంభూతో బీజమిత్యుచ్యతే బుధైః || ౧౦ ||
శ్రీనివాసస్తథా శక్తిర్హృదయం వేంకటాధిపః |
వినియోగస్తథాఽభీష్టసిద్ధ్యర్థే చ నిగద్యతే || ౧౧ ||
ఓం నమో వేంకటేశాయ శేషాద్రినిలయాయ చ |
వృషదృగ్గోచరాయాఽథ విష్ణవే సతతం నమః || ౧౨ ||
సదంజనగిరీశాయ వృషాద్రిపతయే నమః |
మేరుపుత్రగిరీశాయ సరస్స్వామితటీజుషే || ౧౩ ||
కుమారాకల్పసేవ్యాయ వజ్రిదృగ్విషయాయ చ |
సువర్చలాసుతన్యస్తసేనాపత్యభరాయ చ || ౧౪ ||
రామాయ పద్మనాభాయ సదావాయుస్తుతాయ చ |
త్యక్తవైకుంఠలోకాయ గిరికుంజవిహారిణే || ౧౫ ||
హరిచందనగోప్తేంద్రస్వామినే సతతం నమః |
శంకరాజన్యనేత్రాబ్జవిషయాయ నమో నమః || ౧౬ ||
వసూపరిచరత్రాత్రే కృష్ణాయ సతతం నమః |
అబ్ధికన్యాపరిష్వక్తవక్షసే వేంకటాయ చ || ౧౭ ||
సనకాదిమహాయోగిపూజితాయ నమో నమః |
దేవజిత్ప్రముఖానంతదైత్యసంఘప్రణాశినే || ౧౮ ||
శ్వేతద్వీపవసన్ముక్తపూజితాంఘ్రియుగాయ చ |
శేషపర్వతరూపత్వప్రకాశనపరాయ చ || ౧౯ ||
సానుస్థాపితతార్క్ష్యాయ తార్క్ష్యాచలనివాసినే |
మాయాగూఢవిమానాయ గరుడస్కంధవాసినే || ౨౦ ||
అనంతశిరసే నిత్యమనంతాక్షాయ తే నమః |
అనంతచరణాయాఽథ శ్రీశైలనిలయాయ చ || ౨౧ ||
దామోదరాయ తే నిత్యం నీలమేఘనిభాయ చ |
బ్రహ్మాదిదేవదుర్దర్శవిశ్వరూపాయ తే నమః || ౨౨ ||
వైకుంఠాగతసద్ధేమవిమానాంతర్గతాయ చ |
అగస్త్యాభ్యర్చితాశేషజనదృగ్గోచరాయ చ || ౨౩ ||
వాసుదేవాయ హరయే తీర్థపంచకవాసినే |
వామదేవప్రియాయాథ జనకేష్టప్రదాయ చ || ౨౪ ||
మార్కండేయమహాతీర్థజాతపుణ్యప్రదాయ చ |
వాక్పతిబ్రహ్మదాత్రే చ చంద్రలావణ్యదాయినే || ౨౫ ||
నారాయణనగేశాయ బ్రహ్మక్లుప్తోత్సవాయ చ |
శంకచక్రవరానమ్రలసత్కరతలాయ చ || ౨౬ ||
ద్రవన్మృగమదాసక్తవిగ్రహాయ నమో నమః |
కేశవాయ నమో నిత్యం నిత్యయౌవనమూర్తయే || ౨౭ ||
అర్థితార్థప్రదాత్రే చ విశ్వతీర్థాఘహారిణే |
తీర్థస్వామిసరస్స్నాతజనాభీష్టప్రదాయినే || ౨౮ ||
కుమారధారికావాసస్కందాభీష్టప్రదాయ చ |
జానుదఘ్నసమద్భూతపౌత్రిణే కూర్మమూర్తయే || ౨౯ ||
కిన్నరద్వంద్వశాపాంతప్రదాత్రే విభవే నమః |
వైఖానసమునిశ్రేష్ఠపూజితాయ నమో నమః || ౩౦ ||
సింహాచలనివాసాయ శ్రీమన్నారాయణాయ చ |
సద్భక్తనీలకంఠార్చ్యనృసింహాయ నమో నమః || ౩౧ ||
కుముదాక్షగణశ్రేష్ఠసేనాపత్యప్రదాయ చ |
దుర్మేధఃప్రాణహర్త్రే చ శ్రీధరాయ నమో నమః || ౩౨ ||
క్షత్రియాంతకరామాయ మత్స్యరూపాయ తే నమః |
పాండవారిప్రహర్త్రే చ శ్రీకరాయ నమో నమః || ౩౩ ||
ఉపత్యకాప్రదేశస్థశంకరధ్యాతమూర్తయే |
రుక్మాబ్జసరసీకూలలక్ష్మీకృతతపస్వినే || ౩౪ ||
లసల్లక్ష్మీకరాంభోజదత్తకల్హారకస్రజే |
సాలగ్రామనివాసాయ శుకదృగ్గోచరాయ చ || ౩౫ ||
నారాయణార్థితాశేషజనదృగ్విషయాయ చ |
మృగయారసికాయాఽథ వృషభాసురహారిణే || ౩౬ ||
అంజనాగోత్రపతయే వృషభాచలవాసినే |
అంజనాసుతదాత్రే చ మాధవీయాఘహారిణే || ౩౭ ||
ప్రియంగుప్రియభక్షాయ శ్వేతకోలవరాయ చ |
నీలధేనుపయోధారాసేకదేహోద్భవాయ చ || ౩౮ |
శంకరప్రియమిత్రాయ చోళపుత్రప్రియాయ చ |
సుధర్మిణే సుచైతన్యప్రదాత్రే మధుఘాతినే || ౩౯ ||
కృష్ణాఖ్యవిప్రవేదాంతదేశికత్వప్రదాయ చ |
వరాహాచలనాథాయ బలభద్రాయ తే నమః || ౪౦ ||
త్రివిక్రమాయ మహతే హృషీకేశాయ తే నమః |
అచ్యుతాయ నమో నిత్యం నీలాద్రినిలయాయ చ || ౪౧ ||
నమః క్షీరాబ్ధినాథాయ వైకుంఠాచలవాసినే |
ముకుందాయ నమో నిత్యమనంతాయ నమో నమః || ౪౨ ||
విరించాభ్యర్థితానీతసౌమ్యరూపాయ తే నమః |
సువర్ణముఖరీస్నాతమనుజాభీష్టదాయినే || ౪౩ ||
హలాయుధజగత్తీర్థసమస్తఫలదాయినే |
గోవిందాయ నమో నిత్యం శ్రీనివాసాయ తే నమః || ౪౪ ||
అష్టోత్తరశతం నామ్నాం చతుర్థ్యా నమసాన్వితమ్ |
యః పఠేచ్ఛృణుయాన్నిత్యం శ్రద్ధాభక్తిసమన్వితః || ౪౫ ||
తస్య శ్రీవేంకటేశశ్చ ప్రసన్నో భవతి ధ్రువమ్ |
అర్చనాయాం విశేషేణ గ్రాహ్యమష్టోత్తరం శతమ్ || ౪౬ ||
వేంకటేశాభిధే యైర్యో వేంకటాద్రినివాసినమ్ |
అర్చయేన్నామభిస్తస్య ఫలం ముక్తిం న సంశయః || ౪౬ ||
గోపనీయమిదం స్తోత్రం సర్వేషాం న ప్రకాశయేత్ |
శ్రద్ధాభక్తియుజామేవ దాపయేన్నామసంగ్రహమ్ || ౪౮ ||
ఇతి శేషేణ కథితం కపిలాయ మహాత్మనే |
కపిలాఖ్యమహాయోగిసకాశాత్తు మయాశ్రుతమ్ |
తదుక్తం భవతామద్య సద్యః ప్రీతికరం హరేః || ౪౯ ||
ఇతి శ్రీవరాహపురాణే శ్రీవేంకటేశాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *