Sri Krishna Sahasranama Stotram in Telugu

Sri Krishna e1695534833512
image_print

Sri Krishna Sahasranama Stotram in Telugu – శ్రీ కృష్ణ సహస్రనామ స్తోత్రం

ఓం అస్య శ్రీకృష్ణసహస్రనామస్తోత్రమన్త్రస్య పరాశర ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛన్దః, శ్రీకృష్ణః పరమాత్మా దేవతా, శ్రీకృష్ణేతి బీజమ్, శ్రీవల్లభేతి శక్తిః, శార్ఙ్గీతి కీలకం, శ్రీకృష్ణప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ||
న్యాసః
పరాశరాయ ఋషయే నమః ఇతి శిరసి,
అనుష్టుప్ ఛన్దసే నమః ఇతి ముఖే,
గోపాలకృష్ణదేవతాయై నమః ఇతి హృదయే,
శ్రీకృష్ణాయ బీజాయ నమః ఇతి గుహ్యే,
శ్రీవల్లభాయ శక్త్యై నమః ఇతి పాదయోః,
శార్ఙ్గధరాయ కీలకాయ నమః ఇతి సర్వాఙ్గే ||
కరన్యాసః
శ్రీకృష్ణ ఇత్యారభ్య శూరవంశైకధీరిత్యన్తాని అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
శౌరిరిత్యారభ్య స్వభాసోద్భాసితవ్రజ ఇత్యన్తాని తర్జనీభ్యాం నమః |
కృతాత్మవిద్యావిన్యాస ఇత్యారభ్య ప్రస్థానశకటారూఢ ఇతి మధ్యమాభ్యాం నమః,
బృన్దావనకృతాలయ ఇత్యారభ్య మధురాజనవీక్షిత ఇత్యనామికాభ్యాం నమః,
రజకప్రతిఘాతక ఇత్యారభ్య ద్వారకాపురకల్పన ఇతి కనిష్ఠికాభ్యాం నమః
ద్వారకానిలయ ఇత్యారభ్య పరాశర ఇతి కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః,
ఏవం హృదయాదిన్యాసః ||
ధ్యానం
కేషాంచిత్ప్రేమపుంసాం విగలితమనసాం బాలలీలావిలాసం
కేషాం గోపాలలీలాఙ్కితరసికతనుర్వేణువాద్యేన దేవమ్ |
కేషాం వామాసమాజే జనితమనసిజో దైత్యదర్పాపహైవం
జ్ఞాత్వా భిన్నాభిలాషం స జయతి జగతామీశ్వరస్తాదృశోఽభూత్ || ౧ ||
క్షీరాబ్ధౌ కృతసంస్తవస్సురగణైర్బ్రహ్మాదిభిః పణ్డితైః
ప్రోద్భూతో వసుదేవసద్మని ముదా చిక్రీడ యో గోకులే |
కంసధ్వంసకృతే జగామ మధురాం సారామసద్వారకాం
గోపాలోఽఖిలగోపికాజనసఖః పాయాదపాయాత్ స నః || ౨ ||
ఫుల్లేన్దీవరకాన్తిమిన్దువదనం బర్హావతంసప్రియం
శ్రీవత్సాఙ్కముదారకౌస్తుభధరం పీతాంబరం సున్దరమ్ |
గోపీనాం నయనోత్పలార్చితతనుం గోగోపసంఘావృతం
గోవిన్దం కలవేణువాదనరతం దివ్యాంగభూషం భజే || ౩ ||
ఓం కృష్ణః శ్రీవల్లభః శార్ఙ్గీ విష్వక్సేనః స్వసిద్ధిదః |
క్షీరోదధామా వ్యూహేశః శేషశాయీ జగన్మయః || ౧ ||
భక్తిగమ్యస్త్రయీమూర్తిర్భారార్తవసుధాస్తుతః |
దేవదేవో దయాసిన్ధుర్దేవదేవశిఖామణిః || ౨ ||
సుఖభావస్సుఖాధారో ముకున్దో ముదితాశయః |
అవిక్రియః క్రియామూర్తిరధ్యాత్మస్వస్వరూపవాన్ || ౩ ||
శిష్టాభిలక్ష్యో భూతాత్మా ధర్మత్రాణార్థచేష్టితః |
అన్తర్యామీ కలారూపః కాలావయవసాక్షికః || ౪ ||
వసుధాయాసహరణో నారదప్రేరణోన్ముఖః |
ప్రభూష్ణుర్నారదోద్గీతో లోకరక్షాపరాయణః || ౫ ||
రౌహిణేయకృతానన్దో యోగజ్ఞాననియోజకః |
మహాగుహాన్తర్నిక్షిప్తః పురాణవపురాత్మవాన్ || ౬ ||
శూరవంశైకధీశ్శౌరిః కంసశంకావిషాదకృత్ |
వసుదేవోల్లసచ్ఛక్తిర్దేవక్యష్టమగర్భగః || ౭ ||
వసుదేవసుతః శ్రీమాన్దేవకీనన్దనో హరిః |
ఆశ్చర్యబాలః శ్రీవత్సలక్ష్మవక్షాశ్చతుర్భుజః || ౮ ||
స్వభావోత్కృష్టసద్భావః కృష్ణాష్టమ్యన్తసంభవః |
ప్రాజాపత్యర్క్షసంభూతో నిశీథసమయోదితః || ౯ ||
శఙ్ఖచక్రగదాపద్మపాణిః పద్మనిభేక్షణః |
కిరీటీ కౌస్తుభోరస్కః స్ఫురన్మకరకుణ్డలః || ౧౦ ||
పీతవాసా ఘనశ్యామః కుఞ్చితాఞ్చితకున్తలః |
సువ్యక్తవ్యక్తాభరణః సూతికాగృహభూషణః || ౧౧ ||
కారాగారాన్ధకారఘ్నః పితృప్రాగ్జన్మసూచకః |
వసుదేవస్తుతః స్తోత్రం తాపత్రయనివారణః || ౧౨ ||
నిరవద్యః క్రియామూర్తిర్న్యాయవాక్యనియోజకః |
అదృష్టచేష్టః కూటస్థో ధృతలౌకికవిగ్రహః || ౧౩ ||
మహర్షిమానసోల్లాసో మహీమఙ్గలదాయకః |
సన్తోషితసురవ్రాతః సాధుచిత్తప్రసాదకః || ౧౪ ||
జనకోపాయనిర్దేష్టా దేవకీనయనోత్సవః |
పితృపాణిపరిష్కారో మోహితాగారరక్షకః || ౧౫ ||
స్వశక్త్యుద్ధాటితాశేషకపాటః పితృవాహకః |
శేషోరగఫణాచ్ఛత్రశ్శేషోక్తాఖ్యాసహస్రకః || ౧౬ ||
యమునాపూరవిధ్వంసీ స్వభాసోద్భాసితవ్రజః |
కృతాత్మవిద్యావిన్యాసో యోగమాయాగ్రసంభవః || ౧౭ ||
దుర్గానివేదితోద్భావో యశోదాతల్పశాయకః |
నన్దగోపోత్సవస్ఫూర్తిర్వ్రజానన్దకరోదయః || ౧౮ ||
సుజాతజాతకర్మ శ్రీర్గోపీభద్రోక్తినిర్వృతః |
అలీకనిద్రోపగమః పూతనాస్తనపీడనః || ౧౯ ||
స్తన్యాత్తపూతనాప్రాణః పూతనాక్రోశకారకః |
విన్యస్తరక్షాగోధూలిర్యశోదాకరలాలితః || ౨౦ ||
నన్దాఘ్రాతశిరోమధ్యః పూతనాసుగతిప్రదః |
బాలః పర్యఙ్కనిద్రాలుర్ముఖార్పితపదాఙ్గులిః || ౨౧ ||
అఞ్జనస్నిగ్ధనయనః పర్యాయాఙ్కురితస్మితః |
లీలాక్షస్తరలాలోకశ్శకటాసురభఞ్జనః || ౨౨ ||
ద్విజోదితస్వస్త్యయనో మన్త్రపూతజలాప్లుతః |
యశోదోత్సఙ్గపర్యఙ్కో యశోదాముఖవీక్షకః || ౨౩ ||
యశోదాస్తన్యముదితస్తృణావర్తాదిదుస్సహః |
తృణావర్తాసురధ్వంసీ మాతృవిస్మయకారకః || ౨౪ ||
ప్రశస్తనామకరణో జానుచఙ్క్రమణోత్సుకః |
వ్యాలమ్బిచూలికారత్నో ఘోషగోపప్రహర్షణః || ౨౫ ||
స్వముఖప్రతిబిమ్బార్థీ గ్రీవావ్యాఘ్రనఖోజ్జ్వలః |
పఙ్కానులేపరుచిరో మాంసలోరుకటీతటః || ౨౬ ||
ఘృష్టజానుకరద్వన్ద్వః ప్రతిబిమ్బానుకారకృత్ |
అవ్యక్తవర్ణవాగ్వృత్తిః స్మితలక్ష్యరదోద్గమః || ౨౭ ||
ధాత్రీకరసమాలమ్బీ ప్రస్ఖలచ్చిత్రచఙ్క్రమః |
అనురూపవయస్యాఢ్యశ్చారుకౌమారచాపలః || ౨౮ ||
వత్సపుచ్ఛసమాకృష్టో వత్సపుచ్ఛవికర్షణః |
విస్మారితాన్యవ్యాపారో గోపగోపీముదావహః || ౨౯ ||
అకాలవత్సనిర్మోక్తా వ్రజవ్యాక్రోశసుస్మితః |
నవనీతమహాచోరో దారకాహారదాయకః || ౩౦ ||
పీఠోలూఖలసోపానః క్షీరభాణ్డవిభేదనః |
శిక్యభాణ్డసమాకర్షీ ధ్వాన్తాగారప్రవేశకృత్ || ౩౧ ||
భూషారత్నప్రకాశాఢ్యో గోప్యుపాలమ్భభర్త్సితః |
పరాగధూసరాకారో మృద్భక్షణకృతేక్షణః || ౩౨ ||
బాలోక్తమృత్కథారమ్భో మిత్రాన్తర్గూఢవిగ్రహః |
కృతసన్త్రాసలోలాక్షో జననీప్రత్యయావహః || ౩౩||
మాతృదృశ్యాత్తవదనో వక్త్రలక్ష్యచరాచరః |
యశోదాలాలితస్వాత్మా స్వయం స్వాచ్ఛన్ద్యమోహనః || ౩౪ ||
సవిత్రీస్నేహసంశ్లిష్టః సవిత్రీస్తనలోలుపః |
నవనీతార్థనాప్రహ్వో నవనీతమహాశనః || ౩౫ ||
మృషాకోపప్రకమ్పోష్ఠో గోష్ఠాఙ్గణవిలోకనః |
దధిమన్థఘటీభేత్తా కిఙ్కిణీక్వాణసూచితః || ౩౬ ||
హైయఙ్గవీనరసికో మృషాశ్రుశ్చౌర్యశఙ్కితః |
జననీశ్రమవిజ్ఞాతా దామబన్ధనియన్త్రితః || ౩౭ ||
దామాకల్పశ్చలాపాఙ్గో గాఢోలూఖలబన్ధనః |
ఆకృష్టోలూఖలోఽనన్తః కుబేరసుతశాపవిత్ || | ౩౮ ||
నారదోక్తిపరామర్శీ యమలార్జునభఞ్జనః |
ధనదాత్మజసఙ్ఘుష్టో నన్దమోచితబన్ధనః || ౩౯ ||
బాలకోద్గీతనిరతో బాహుక్షేపోదితప్రియః |
ఆత్మజ్ఞో మిత్రవశగో గోపీగీతగుణోదయః || ౪౦ ||
ప్రస్థానశకటారూఢో బృన్దావనకృతాలయః |
గోవత్సపాలనైకాగ్రో నానాక్రీడాపరిచ్ఛదః || ౪౧ ||
క్షేపణీక్షేపణప్రీతో వేణువాద్యవిశారదః |
వృషవత్సానుకరణో వృషధ్వానవిడమ్బనః || ౪౨ ||
నియుద్ధలీలాసంహృష్టః కూజానుకృతకోకిలః |
ఉపాత్తహంసగమనస్సర్వజన్తురుతానుకృత్ || ౪౩ ||
భృఙ్గానుకారీ దధ్యన్నచోరో వత్సపురస్సరః |
బలీ బకాసురగ్రాహీ బకతాలుప్రదాహకః || ౪౪ ||
భీతగోపార్భకాహూతో బకచఞ్చువిదారణః |
బకాసురారిర్గోపాలో బాలో బాలాద్భుతావహః || ౪౫ ||
బలభద్రసమాశ్లిష్టః కృతక్రీడానిలాయనః |
క్రీడాసేతునిధానజ్ఞః ప్లవఙ్గోత్ప్లవనోఽద్భుతః || ౪౬ ||
కన్దుకక్రీడనో లుప్తనన్దాదిభవవేదనః |
సుమనోఽలఙ్కృతశిరాః స్వాదుస్నిగ్ధాన్నశిక్యభృత్ || ౪౭ ||
గుఞ్జాప్రాలమ్బనచ్ఛన్నః పిఞ్ఛైరలకవేషకృత్ |
వన్యాశనప్రియః శృఙ్గరవాకారితవత్సకః || ౪౮ ||
మనోజ్ఞపల్లవోత్తంసపుష్పస్వేచ్ఛాత్తషట్పదః |
మఞ్జుశిఞ్జితమఞ్జీరచరణః కరకఙ్కణః || ౪౯ ||
అన్యోన్యశాసనః క్రీడాపటుః పరమకైతవః |
ప్రతిధ్వానప్రముదితః శాఖాచతురచఙ్క్రమః || ౫౦ ||
అఘదానవసంహర్తా వ్రజవిఘ్నవినాశనః |
వ్రజసఞ్జీవనః శ్రేయోనిధిర్దానవముక్తిదః || ౫౧ ||
కాలిన్దీపులినాసీనస్సహభుక్తవ్రజార్భకః |
కక్షాజఠరవిన్యస్తవేణుర్వల్లవచేష్టితః || ౫౨ ||
భుజసన్ధ్యన్తరన్యస్తశృఙ్గవేత్రః శుచిస్మితః |
వామపాణిస్థదధ్యన్నకబలః కలభాషణః || ౫౩ ||
అఙ్గుల్యన్తరవిన్యస్తఫలః పరమపావనః |
అదృశ్యతర్ణకాన్వేషీ వల్లవార్భకభీతిహా || ౫౪ ||
అదృష్టవత్సపవ్రాతో బ్రహ్మవిజ్ఞాతవైభవః |
గోవత్సవత్సపాన్వేషీ విరాట్-పురుషవిగ్రహః || ౫౫ ||
స్వసఙ్కల్పానురూపార్థో వత్సవత్సపరూపధృక్ |
యథావత్సక్రియారూపో యథాస్థాననివేశనః || ౫౬ ||
యథావ్రజార్భకాకారో గోగోపీస్తన్యపస్సుఖీ |
చిరాద్వలోహితో దాన్తో బ్రహ్మవిజ్ఞాతవైభవః || ౫౭ ||
విచిత్రశక్తిర్వ్యాలీనసృష్టగోవత్సవత్సపః |
బ్రహ్మత్రపాకరో ధాతృస్తుతస్సర్వార్థసాధకః || ౫౮ ||
బ్రహ్మ బ్రహ్మమయోఽవ్యక్తస్తేజోరూపస్సుఖాత్మకః |
నిరుక్తం వ్యాకృతిర్వ్యక్తో నిరాలమ్బనభావనః || ౫౯ ||
ప్రభవిష్ణురతన్త్రీకో దేవపక్షార్థరూపధృక్ |
అకామస్సర్వవేదాదిరణీయస్థూలరూపవాన్ || ౬౦ ||
వ్యాపీ వ్యాప్యః కృపాకర్తా విచిత్రాచారసమ్మతః |
ఛన్దోమయః ప్రధానాత్మా మూర్తామూర్తిద్వయాకృతిః || ౬౧ ||
అనేకమూర్తిరక్రోధః పరః ప్రకృతిరక్రమః |
సకలావరణోపేతస్సర్వదేవో మహేశ్వరః || ౬౨ ||
మహాప్రభావనః పూర్వవత్సవత్సపదర్శకః |
కృష్ణయాదవగోపాలో గోపాలోకనహర్షితః || ౬౩ ||
స్మితేక్షాహర్షితబ్రహ్మా భక్తవత్సలవాక్ప్రియః |
బ్రహ్మానన్దాశ్రుధౌతాఙ్ఘ్రిర్లీలావైచిత్ర్యకోవిదః || ౬౪ ||
బలభద్రైకహృదయో నామాకారితగోకులః |
గోపాలబాలకో భవ్యో రజ్జుయజ్ఞోపవీతవాన్ || ౬౫ ||
వృక్షచ్ఛాయాహతాశాన్తిర్గోపోత్సఙ్గోపబర్హణః |
గోపసంవాహితపదో గోపవ్యజనవీజితః || ౬౬|
గోపగానసుఖోన్నిద్రః శ్రీదామార్జితసౌహృదః |
సునన్దసుహృదేకాత్మా సుబలప్రాణరఞ్జనః || ౬౭ ||
తాలీవనకృతక్రీడో బలపాతితధేనుకః |
గోపీసౌభాగ్యసమ్భావ్యో గోధూలిచ్ఛురితాలకః || ౬౮ ||
గోపీవిరహసన్తప్తో గోపికాకృతమజ్జనః |
ప్రలమ్బబాహురుత్ఫుల్లపుణ్డరీకావతంసకః || ౬౯ ||
విలాసలలితస్మేరగర్భలీలావలోకనః |
స్రగ్భూషణానులేపాఢ్యో జనన్యుపహృతాన్నభుక్ || ౭౦ ||
వరశయ్యాశయో రాధాప్రేమసల్లాపనిర్వృతః |
యమునాతటసఞ్చారీ విషార్తవ్రజహర్షదః || ౭౧ ||
కాలియక్రోధజనకః వృద్ధాహికులవేష్టితః |
కాలియాహిఫణారఙ్గనటః కాలియమర్దనః || ౭౨ ||
నాగపత్నీస్తుతిప్రీతో నానావేషసమృద్ధికృత్ |
అవిష్వక్తదృగాత్మేశః స్వదృగాత్మస్తుతిప్రియః || ౭౩ ||
సర్వేశ్వరస్సర్వగుణః ప్రసిద్ధస్సర్వసాత్వతః |
అకుణ్ఠధామా చన్ద్రార్కదృష్టిరాకాశనిర్మలః || ౭౪ ||
అనిర్దేశ్యగతిర్నాగవనితాపతిభైక్షదః |
స్వాఙ్ఘ్రిముద్రాఙ్కనాగేన్ద్రమూర్ధా కాలియసంస్తుతః || ౭౫ ||
అభయో విశ్వతశ్చక్షుః స్తుతోత్తమగుణః ప్రభుః |
అహమాత్మా మరుత్ప్రాణః పరమాత్మా ద్యుశీర్షవాన్ || ౭౬ ||
నాగోపాయనహృష్టాత్మా హ్రదోత్సారితకాలియః |
బలభద్రసుఖాలాపో గోపాలిఙ్గననిర్వృతః || ౭౭ ||
దావాగ్నిభీతగోపాలగోప్తా దావాగ్నినాశనః |
నయనాచ్ఛాదనక్రీడాలమ్పటో నృపచేష్టితః || ౭౮ ||
కాకపక్షధరస్సౌమ్యో బలవాహకకేలిమాన్ |
బలఘాతితదుర్ధర్షప్రలమ్బో బలవత్సలః || ౭౯ ||
ముఞ్జాటవ్యగ్నిశమనః ప్రావృట్కాలవినోదవాన్ |
శిలాన్యస్తాన్నభృద్దైత్యసంహర్తా శాద్వలాసనః || ౮౦ ||
సదాప్తగోపికోద్గీతః కర్ణికారావతంసకః |
నటవేషధరః పద్మమాలాఙ్కో గోపికావృతః || ౮౧ ||
గోపీమనోహరాపాఙ్గో వేణువాదనతత్పరః |
విన్యస్తవదనామ్భోజశ్చారుశబ్దకృతాననః || ౮౨ ||
బిమ్బాధరార్పితోదారవేణుర్విశ్వవిమోహనః |
వ్రజసంవర్ణితశ్రావ్యవేణునాదః శ్రుతిప్రియః || ౮౩ ||
గోగోపగోపీజన్మేప్సుర్బ్రహ్మేన్ద్రాద్యభివన్దితః |
గీతస్నుతిసరిత్పూరో నాదనర్తితబర్హిణః || ౮౪ ||
రాగపల్లవితస్థాణుర్గీతానమితపాదపః |
విస్మారితతృణగ్రాసమృగో మృగవిలోభితః || ౮౫ ||
వ్యాఘ్రాదిహింస్రసహజవైరహర్తా సుగాయనః |
గాఢోదీరితగోబృన్దప్రేమోత్కర్ణితతర్ణకః || ౮౬ ||
నిష్పన్దయానబ్రహ్మాదివీక్షితో విశ్వవన్దితః |
శాఖోత్కర్ణశకున్తౌఘశ్ఛత్రాయితబలాహకః || ౮౭ ||
ప్రసన్నః పరమానన్దశ్చిత్రాయితచరాచరః |
గోపికామదనో గోపీకుచకుఙ్కుమముద్రితః || ౮౮ ||
గోపికన్యాజలక్రీడాహృష్టో గోప్యంశుకాపహృత్ |
స్కన్ధారోపితగోపస్త్రీవాసాః కున్దనిభస్మితః || ౮౯ ||
గోపీనేత్రోత్పలశశీ గోపికాయాచితాంశుకః |
గోపీనమస్క్రియాదేష్టా గోప్యేకకరవన్దితః || ౯౦ ||
గోప్యఞ్జలివిశేషార్థీ గోపక్రీడావిలోభితః |
శాన్తవాసస్ఫురద్గోపీకృతాఞ్జలిరఘాపహః || ౯౧ ||
గోపీకేలివిలాసార్థీ గోపీసంపూర్ణకామదః |
గోపస్త్రీవస్త్రదో గోపీచిత్తచోరః కుతూహలీ || ౯౨ ||
బృన్దావనప్రియో గోపబన్ధుర్యజ్వాన్నయాచితా |
యజ్ఞేశో యజ్ఞభావజ్ఞో యజ్ఞపత్న్యభివాఞ్ఛితః || ౯౩ ||
మునిపత్నీవితీర్ణాన్నతృప్తో మునివధూప్రియః |
ద్విజపత్న్యభిభావజ్ఞో ద్విజపత్నీవరప్రదః || ౯౪ ||
ప్రతిరుద్ధసతీమోక్షప్రదో ద్విజవిమోహితా |
మునిజ్ఞానప్రదో యజ్వస్తుతో వాసవయాగవిత్ || ౯౫ ||
పితృప్రోక్తక్రియారూపశక్రయాగనివారణః |
శక్రాఽమర్షకరశ్శక్రవృష్టిప్రశమనోన్ముఖః || ౯౬ ||
గోవర్ధనధరో గోపగోబృన్దత్రాణతత్పరః |
గోవర్ధనగిరిచ్ఛత్రచణ్డదణ్డభుజార్గలః || ౯౭ ||
సప్తాహవిధృతాద్రీన్ద్రో మేఘవాహనగర్వహా |
భుజాగ్రోపరివిన్యస్తక్ష్మాధరక్ష్మాభృదచ్యుతః || ౯౮ ||
స్వస్థానస్థాపితగిరిర్గోపీదధ్యక్షతార్చితః |
సుమనస్సుమనోవృష్టిహృష్టో వాసవవన్దితః || ౯౯ ||
కామధేనుపయఃపూరాభిషిక్తస్సురభిస్తుతః |
ధరాఙ్ఘ్రిరోషధీరోమా ధర్మగోప్తా మనోమయః || ౧౦౦ ||
జ్ఞానయజ్ఞప్రియశ్శాస్త్రనేత్రస్సర్వార్థసారథిః |
ఐరావతకరానీతవియద్గఙ్గాప్లుతో విభుః || ౧౦౧ ||
బ్రహ్మాభిషిక్తో గోగోప్తా సర్వలోకశుభఙ్కరః |
సర్వవేదమయో మగ్ననన్దాన్వేషిపితృప్రియః || ౧౦౨ ||
వరుణోదీరితాత్మేక్షాకౌతుకో వరుణార్చితః |
వరుణానీతజనకో గోపజ్ఞాతాత్మవైభవః || ౧౦౩ ||
స్వర్లోకాలోకసంహృష్టగోపవర్గత్రివర్గదః |
బ్రహ్మహృద్గోపితో గోపద్రష్టా బ్రహ్మపదప్రదః || ౧౦౪ ||
శరచ్చన్ద్రవిహారోత్కః శ్రీపతిర్వశకో క్షమః |
భయాపహో భర్తృరుద్ధగోపికాధ్యానగోచరః || ౧౦౫ ||
గోపికానయనాస్వాద్యో గోపీనర్మోక్తినిర్వృతః |
గోపికామానహరణో గోపికాశతయూథపః || ౧౦౬ ||
వైజయన్తీస్రగాకల్పో గోపికామానవర్ధనః |
గోపకాన్తాసునిర్దేష్టా కాన్తో మన్మథమన్మథః || ౧౦౭ ||
స్వాత్మాస్యదత్తతామ్బూలః ఫలితోత్కృష్టయౌవనః |
వల్లవీస్తనసక్తాక్షో వల్లవీప్రేమచాలితః || ౧౦౮ ||
గోపీచేలాఞ్చలాసీనో గోపీనేత్రాబ్జషట్పదః |
రాసక్రీడాసమాసక్తో గోపీమణ్డలమణ్డనః || ౧౦౯ ||
గోపీహేమమణిశ్రేణిమధ్యేన్ద్రమణిరుజ్జ్వలః |
విద్యాధరేన్దుశాపఘ్నశ్శఙ్ఖచూడశిరోహరః || ౧౧౦ ||
శఙ్ఖచూడశిరోరత్నసమ్ప్రీణితబలోఽనఘః |
అరిష్టారిష్టకృద్దుష్టకేశిదైత్యనిషూదనః || ౧౧౧ ||
సరసస్సస్మితముఖస్సుస్థిరో విరహాకులః |
సఙ్కర్షణార్పితప్రీతిరక్రూరధ్యానగోచరః || ౧౧౨ ||
అక్రూరసంస్తుతో గూఢో గుణవృత్యుపలక్షితః |
ప్రమాణగమ్యస్తన్మాత్రాఽవయవీ బుద్ధితత్పరః || ౧౧౩ ||
సర్వప్రమాణప్రమధీస్సర్వప్రత్యయసాధకః |
పురుషశ్చ ప్రధానాత్మా విపర్యాసవిలోచనః || ౧౧౪ ||
మధురాజనసంవీక్ష్యో రజకప్రతిఘాతకః |
విచిత్రామ్బరసంవీతో మాలాకారవరప్రదః || ౧౧౫ ||
కుబ్జావక్రత్వనిర్మోక్తా కుబ్జాయౌవనదాయకః |
కుబ్జాఙ్గరాగసురభిః కంసకోదణ్డఖణ్డనః || ౧౧౬ ||
ధీరః కువలయాపీడమర్దనః కంసభీతికృత్ |
దన్తిదన్తాయుధో రఙ్గత్రాసకో మల్లయుద్ధవిత్ || ౧౧౭ ||
చాణూరహన్తా కంసారిర్దేవకీహర్షదాయకః |
వసుదేవపదానమ్రః పితృబన్ధవిమోచనః || ౧౧౮ ||
ఉర్వీభయాపహో భూప ఉగ్రసేనాధిపత్యదః |
ఆజ్ఞాస్థితశచీనాథస్సుధర్మానయనక్షమః || ౧౧౯ ||
ఆద్యో ద్విజాతిసత్కర్తా శిష్టాచారప్రదర్శకః |
సాన్దీపనికృతాభ్యస్తవిద్యాభ్యాసైకధీస్సుధీః || ౧౨౦ ||
గుర్వభీష్టక్రియాదక్షః పశ్చిమోదధిపూజితః |
హతపఞ్చజనప్రాప్తపాఞ్చజన్యో యమార్చితః || ౧౨౧ ||
ధర్మరాజజయానీతగురుపుత్ర ఉరుక్రమః |
గురుపుత్రప్రదశ్శాస్తా మధురాజసభాసదః || ౧౨౨ ||
జామదగ్న్యసమభ్యర్చ్యో గోమన్తగిరిసఞ్చరః |
గోమన్తదావశమనో గరుడానీతభూషణః || ౧౨౩ ||
చక్రాద్యాయుధసంశోభీ జరాసన్ధమదాపహః |
సృగాలావనిపాలఘ్నస్సృగాలాత్మజరాజ్యదః || ౧౨౪ ||
విధ్వస్తకాలయవనో ముచుకున్దవరప్రదః |
ఆజ్ఞాపితమహామ్భోధిర్ద్వారకాపురకల్పనః || ౧౨౫ ||
ద్వారకానిలయో రుక్మిమానహన్తా యదూద్వహః |
రుచిరో రుక్మిణీజానిః ప్రద్యుమ్నజనకః ప్రభుః || ౧౨౬ ||
అపాకృతత్రిలోకార్తిరనిరుద్ధపితామహః |
అనిరుద్ధపదాన్వేషీ చక్రీ గరుడవాహనః || ౧౨౭ ||
బాణాసురపురీరోద్ధా రక్షాజ్వలనయన్త్రజిత్ |
ధూతప్రమథసంరమ్భో జితమాహేశ్వరజ్వరః || ౧౨౮ ||
షట్చక్రశక్తినిర్జేతా భూతవేతాలమోహకృత్ |
శమ్భుత్రిశూలజిచ్ఛమ్భుజృమ్భణశ్శమ్భుసంస్తుతః || ౧౨౯ ||
ఇన్ద్రియాత్మేన్దుహృదయస్సర్వయోగేశ్వరేశ్వరః |
హిరణ్యగర్భహృదయో మోహావర్తనివర్తనః || ౧౩౦ ||
ఆత్మజ్ఞాననిధిర్మేధా కోశస్తన్మాత్రరూపవాన్ |
ఇన్ద్రోఽగ్నివదనః కాలనాభస్సర్వాగమాధ్వగః || ౧౩౧ ||
తురీయసర్వధీసాక్షీ ద్వన్ద్వారామాత్మదూరగః |
అజ్ఞాతపారో వశ్యశ్రీరవ్యాకృతవిహారవాన్ || ౧౩౨ ||
ఆత్మప్రదీపో విజ్ఞానమాత్రాత్మా శ్రీనికేతనః |
బాణబాహువనచ్ఛేత్తా మహేన్ద్రప్రీతివర్ధనః || ౧౩౩ ||
అనిరుద్ధనిరోధజ్ఞో జలేశాహృతగోకులః |
జలేశవిజయీ వీరస్సత్రాజిద్రత్నయాచకః || ౧౩౪ ||
ప్రసేనాన్వేషణోద్యుక్తో జామ్బవద్ధృతరత్నదః |
జితర్క్షరాజతనయాహర్తా జామ్బవతీప్రియః || ౧౩౫ ||
సత్యభామాప్రియః కామశ్శతధన్వశిరోహరః |
కాలిన్దీపతిరక్రూరబన్ధురక్రూరరత్నదః || ౧౩౬ ||
కైకేయీరమణో భద్రాభర్తా నాగ్నజితీధవః |
మాద్రీమనోహరశ్శైబ్యాప్రాణబన్ధురురుక్రమః || ౧౩౭ ||
సుశీలాదయితో మిత్రవిన్దానేత్రమహోత్సవః |
లక్ష్మణావల్లభో రుద్ధప్రాగ్జ్యోతిషమహాపురః || ౧౩౮ ||
సురపాశావృతిచ్ఛేదీ మురారిః క్రూరయుద్ధవిత్ |
హయగ్రీవశిరోహర్తా సర్వాత్మా సర్వదర్శనః || ౧౩౯ ||
నరకాసురవిచ్ఛేత్తా నరకాత్మజరాజ్యదః|
పృథ్వీస్తుతః ప్రకాశాత్మా హృద్యో యజ్ఞఫలప్రదః || ౧౪౦ ||
గుణగ్రాహీ గుణద్రష్టా గూఢస్వాత్మా విభూతిమాన్ |
కవిర్జగదుపద్రష్టా పరమాక్షరవిగ్రహః || ౧౪౧ ||
ప్రపన్నపాలనో మాలీ మహద్బ్రహ్మవివర్ధనః |
వాచ్యవాచకశక్త్యర్థస్సర్వవ్యాకృతసిద్ధిదః || ౧౪౨ ||
స్వయంప్రభురనిర్వేద్యస్స్వప్రకాశశ్చిరన్తనః |
నాదాత్మా మన్త్రకోటీశో నానావాదనిరోధకః || ౧౪౩ ||
కన్దర్పకోటిలావణ్యః పరార్థైకప్రయోజకః |
అమరీకృతదేవౌఘః కన్యకాబన్ధమోచనః || ౧౪౪ ||
షోడశస్త్రీసహస్రేశః కాన్తః కాన్తామనోభవః |
క్రీడారత్నాచలాహర్తా వరుణచ్ఛత్రశోభితః || ౧౪౫ ||
శక్రాభివన్దితశ్శక్రజననీకుణ్డలప్రదః |
అదితిప్రస్తుతస్తోత్రో బ్రాహ్మణోద్ఘుష్టచేష్టనః || ౧౪౬ ||
పురాణస్సంయమీ జన్మాలిప్తః షడ్వింశకోఽర్థదః |
యశస్యనీతిరాద్యన్తరహితస్సత్కథాప్రియః || ౧౪౭ ||
బ్రహ్మబోధః పరానన్దః పారిజాతాపహారకః |
పౌణ్డ్రకప్రాణహరణః కాశిరాజనిషూదనః || ౧౪౮ ||
కృత్యాగర్వప్రశమనో విచక్రవధదీక్షితః |
కంసవిధ్వంసనస్సామ్బజనకో డిమ్భకార్దనః || ౧౪౯ ||
మునిర్గోప్తా పితృవరప్రదస్సవనదీక్షితః |
రథీ సారథ్యనిర్దేష్టా ఫాల్గునః ఫాల్గునిప్రియః || ౧౫౦ ||
సప్తాబ్ధిస్తమ్భనోద్భాతో హరిస్సప్తాబ్ధిభేదనః |
ఆత్మప్రకాశః పూర్ణశ్రీరాదినారాయణేక్షితః || ౧౫౧ ||
విప్రపుత్రప్రదశ్చైవ సర్వమాతృసుతప్రదః |
పార్థవిస్మయకృత్పార్థప్రణవార్థప్రబోధనః || ౧౫౨ ||
కైలాసయాత్రాసుముఖో బదర్యాశ్రమభూషణః |
ఘణ్టాకర్ణక్రియామౌఢ్యాత్తోషితో భక్తవత్సలః || ౧౫౩ ||
మునిబృన్దాదిభిర్ధ్యేయో ఘణ్టాకర్ణవరప్రదః |
తపశ్చర్యాపరశ్చీరవాసాః పిఙ్గజటాధరః || ౧౫౪ ||
ప్రత్యక్షీకృతభూతేశశ్శివస్తోతా శివస్తుతః |
కృష్ణాస్వయంవరాలోకకౌతుకీ సర్వసమ్మతః || ౧౫౫ ||
బలసంరమ్భశమనో బలదర్శితపాణ్డవః |
యతివేషార్జునాభీష్టదాయీ సర్వాత్మగోచరః || ౧౫౬ ||
సుభద్రాఫాల్గునోద్వాహకర్తా ప్రీణితఫాల్గునః |
ఖాణ్డవప్రీణితార్చిష్మాన్మయదానవమోచనః || ౧౫౭ ||
సులభో రాజసూయార్హయుధిష్ఠిరనియోజకః |
భీమార్దితజరాసన్ధో మాగధాత్మజరాజ్యదః || ౧౫౮ ||
రాజబన్ధననిర్మోక్తా రాజసూయాగ్రపూజనః |
చైద్యాద్యసహనో భీష్మస్తుతస్సాత్వతపూర్వజః || ౧౫౯ ||
సర్వాత్మార్థసమాహర్తా మన్దరాచలధారకః |
యజ్ఞావతారః ప్రహ్లాదప్రతిజ్ఞాప్రతిపాలకః || ౧౬౦ ||
బలియజ్ఞసభాధ్వంసీ దృప్తక్షత్రకులాన్తకః |
దశగ్రీవాన్తకో జేతా రేవతీప్రేమవల్లభః || ౧౬౧ ||
సర్వావతారాధిష్ఠాతా వేదబాహ్యవిమోహనః |
కలిదోషనిరాకర్తా దశనామా దృఢవ్రతః || ౧౬౨ ||
అమేయాత్మా జగత్స్వామీ వాగ్మీ చైద్యశిరోహరః |
ద్రౌపదీరచితస్తోత్రః కేశవః పురుషోత్తమః || ౧౬౩ ||
నారాయణో మధుపతిర్మాధవో దోషవర్జితః |
గోవిన్దః పుణ్డరీకాక్షో విష్ణుశ్చ మధుసూదనః || ౧౬౪ ||
త్రివిక్రమస్త్రిలోకేశో వామనః శ్రీధరః పుమాన్ |
హృషీకేశో వాసుదేవః పద్మనాభో మహాహ్రదః || ౧౬౫ ||
దామోదరశ్చతుర్వ్యూహః పాఞ్చాలీమానరక్షణః |
సాల్వఘ్నస్సమరశ్లాఘీ దన్తవక్త్రనిబర్హణః || ౧౬౬ ||
దామోదరప్రియసఖా పృథుకాస్వాదనప్రియః ||
ఘృణీ దామోదరః శ్రీదో గోపీపునరవేక్షకః || ౧౬౭ ||
గోపికాముక్తిదో యోగీ దుర్వాసస్తృప్తికారకః |
అవిజ్ఞాతవ్రజాకీర్ణపాణ్డవాలోకనో జయీ || ౧౬౮ ||
పార్థసారథ్యనిరతః ప్రాజ్ఞః పాణ్డవదూత్యకృత్ |
విదురాతిథ్యసన్తుష్టః కున్తీసన్తోషదాయకః || ౧౬౯ ||
సుయోధనతిరస్కర్తా దుర్యోధనవికారవిత్ |
విదురాభిష్ఠుతో నిత్యో వార్ష్ణేయో మఙ్గలాత్మకః || ౧౭౦ ||
పఞ్చవింశతితత్త్వేశశ్చతుర్వింశతిదేహభాక్ |
సర్వానుగ్రాహకస్సర్వదాశార్హసతతార్చితః || ౧౭౧ ||
అచిన్త్యో మధురాలాపస్సాధుదర్శీ దురాసదః |
మనుష్యధర్మానుగతః కౌరవేన్ద్రక్షయేక్షితా || ౧౭౨ ||
ఉపేన్ద్రో దానవారాతిరురుగీతో మహాద్యుతిః |
బ్రహ్మణ్యదేవః శ్రుతిమాన్ గోబ్రాహ్మణహితాశయః || ౧౭౩ ||
వరశీలశ్శివారమ్భస్సువిజ్ఞానవిమూర్తిమాన్ |
స్వభావశుద్ధస్సన్మిత్రస్సుశరణ్యస్సులక్షణః || ౧౭౪ ||
ధృతరాష్ట్రగతౌదృష్టిప్రదః కర్ణవిభేదనః |
ప్రతోదధృగ్విశ్వరూపవిస్మారితధనఞ్జయః || ౧౭౫ ||
సామగానప్రియో ధర్మధేనుర్వర్ణోత్తమోఽవ్యయః |
చతుర్యుగక్రియాకర్తా విశ్వరూపప్రదర్శకః || ౧౭౬ ||
బ్రహ్మబోధపరిత్రాతపార్థో భీష్మార్థచక్రభృత్ |
అర్జునాయాసవిధ్వంసీ కాలదంష్ట్రావిభూషణః || ౧౭౭ ||
సుజాతానన్తమహిమా స్వప్నవ్యాపారితార్జునః |
అకాలసన్ధ్యాఘటనశ్చక్రాన్తరితభాస్కరః || ౧౭౮ ||
దుష్టప్రమథనః పార్థప్రతిజ్ఞాపరిపాలకః |
సిన్ధురాజశిరఃపాతస్థానవక్తా వివేకదృక్ || ౧౭౯ ||
సుభద్రాశోకహరణో ద్రోణోత్సేకాదివిస్మితః |
పార్థమన్యునిరాకర్తా పాణ్డవోత్సవదాయకః || ౧౮౦ ||
అఙ్గుష్ఠాక్రాన్తకౌన్తేయరథశ్శక్తోఽహిశీర్షజిత్ |
కాలకోపప్రశమనో భీమసేనజయప్రదః || ౧౮౧ ||
అశ్వత్థామవధాయాసత్రాతపాణ్డుసుతః కృతీ |
ఇషీకాస్త్రప్రశమనో ద్రౌణిరక్షావిచక్షణః || ౧౮౨ ||
పార్థాపహారితద్రౌణిచూడామణిరభఙ్గురః |
ధృతరాష్ట్రపరామృష్టభీమప్రతికృతిస్మయః || ౧౮౩ ||
భీష్మబుద్ధిప్రదశ్శాన్తశ్శరచ్చన్ద్రనిభాననః |
గదాగ్రజన్మా పాఞ్చాలీప్రతిజ్ఞాపరిపాలకః || ౧౮౪ ||
గాన్ధారీకోపదృగ్గుప్తధర్మసూనురనామయః |
ప్రపన్నార్తిభయచ్ఛేత్తా భీష్మశల్యవ్యధావహః || ౧౮౫ ||
శాన్తశ్శాన్తనవోదీర్ణసర్వధర్మసమాహితః |
స్మారితబ్రహ్మవిద్యార్థప్రీతపార్థో మహాస్త్రవిత్ || ౧౮౬ ||
ప్రసాదపరమోదారో గాఙ్గేయసుగతిప్రదః |
విపక్షపక్షక్షయకృత్పరీక్షిత్ప్రాణరక్షణః || ౧౮౭ ||
జగద్గురుర్ధర్మసూనోర్వాజిమేధప్రవర్తకః |
విహితార్థాప్తసత్కారో మాసకాత్పరివర్తదః || ౧౮౮ ||
ఉత్తఙ్కహర్షదాత్మీయదివ్యరూపప్రదర్శకః |
జనకావగతస్వోక్తభారతస్సర్వభావనః || ౧౮౯ ||
అసోఢయాదవోద్రేకో విహితాప్తాదిపూజనః ||
సముద్రస్థాపితాశ్చర్యముసలో వృష్ణివాహకః || ౧౯౦ ||
మునిశాపాయుధః పద్మాసనాదిత్రిదశార్థితః |
వృష్టిప్రత్యవహారోత్కస్స్వధామగమనోత్సుకః || ౧౯౧ ||
ప్రభాసాలోకనోద్యుక్తో నానావిధనిమిత్తకృత్ |
సర్వయాదవసంసేవ్యస్సర్వోత్కృష్టపరిచ్ఛదః || ౧౯౨ ||
వేలాకాననసఞ్చారీ వేలానిలహృతశ్రమః |
కాలాత్మా యాదవోఽనన్తస్స్తుతిసన్తుష్టమానసః || ౧౯౩ ||
ద్విజాలోకనసన్తుష్టః పుణ్యతీర్థమహోత్సవః |
సత్కారాహ్లాదితాశేషభూసురస్సురవల్లభః || ౧౯౪ ||
పుణ్యతీర్థాప్లుతః పుణ్యః పుణ్యదస్తీర్థపావనః |
విప్రసాత్కృతగోకోటిశ్శతకోటిసువర్ణదః || ౧౯౫ ||
స్వమాయామోహితాఽశేషవృష్ణివీరో విశేషవిత్ |
జలజాయుధనిర్దేష్టా స్వాత్మావేశితయాదవః || ౧౯౬ ||
దేవతాభీష్టవరదః కృతకృత్యః ప్రసన్నధీః |
స్థిరశేషాయుతబలస్సహస్రఫణివీక్షణః || ౧౯౭ ||
బ్రహ్మవృక్షవరచ్ఛాయాసీనః పద్మాసనస్థితః |
ప్రత్యగాత్మా స్వభావార్థః ప్రణిధానపరాయణః || ౧౯౮ ||
వ్యాధేషువిద్ధపూజ్యాఙ్ఘ్రిర్నిషాదభయమోచనః |
పులిన్దస్తుతిసన్తుష్టః పులిన్దసుగతిప్రదః || ౧౯౯ ||
దారుకార్పితపార్థాదికరణీయోక్తిరీశితా |
దివ్యదున్దుభిసంయుక్తః పుష్పవృష్టిప్రపూజితః || ౨౦౦ ||
పురాణః పరమేశానః పూర్ణభూమా పరిష్టుతః |
పతిరాద్యః పరం బ్రహ్మ పరమాత్మా పరాత్పరః || ౨౦౧ ||
శ్రీ పరమాత్మా పరాత్పరః ఓం నమః ఇతి |
ఫలశ్రుతిః
ఇదం సహస్రం కృష్ణస్య నామ్నాం సర్వార్థదాయకమ్ |
అనన్తరూపీ భగవాన్ వ్యాఖ్యాతాదౌ స్వయమ్భువే || ౨౦౨ ||
తేన ప్రోక్తం వసిష్ఠాయ తతో లబ్ధ్వా పరాశరః |
వ్యాసాయ తేన సమ్ప్రోక్తం శుకో వ్యాసాదవాప్తవాన్ || ౨౦౩ ||
తచ్ఛిష్యైర్బహుభిర్భూమౌ ఖ్యాపితం ద్వాపరే యుగే |
కృష్ణాజ్ఞయా హరిహరః కలౌ ప్రఖ్యాపయద్విభుః || ౨౦౪ ||
ఇదం పఠతి భక్త్యా యః శృణోతి చ సమాహితః |
స్వసిద్ధ్యై ప్రార్థయన్త్యేనం తీర్థక్షేత్రాదిదేవతాః || ౨౦౫ ||
ప్రాయశ్చిత్తాన్యశేషాణి నాలం యాని వ్యపోహితుమ్ |
తాని పాపాని నశ్యన్తి సకృదస్య ప్రశంసనాత్ || ౨౦౬ ||
ఋణత్రయవిముక్తస్య శ్రౌతస్మార్తానువర్తినః |
ఋషేస్త్రిమూర్తిరూపస్య ఫలం విన్దేదిదం పఠన్ || ౨౦౭ ||
ఇదం నామసహస్రం యః పఠత్యేతచ్ఛృణోతి చ |
శివలిఙ్గసహస్రస్య స ప్రతిష్ఠాఫలం లభేత్ || ౨౦౮ ||
ఇదం కిరీటీ సఞ్జప్య జయీ పాశుపతాస్త్రభాక్ |
కృష్ణస్య ప్రాణభూతస్సన్ కృష్ణం సారథిమాప్తవాన్ || ౨౦౯ ||
ద్రౌపద్యా దమయన్త్యా చ సావిత్ర్యా చ సుశీలయా |
దురితాని జితాన్యేతజ్జపాదాప్తం చ వాఞ్ఛితమ్ || ౨౧౦ ||
కిమిదం బహునా శంసన్మానవో మోదనిర్భరః |
బ్రహ్మానన్దమవాప్యాన్తే కృష్ణసాయూజ్యమాప్నుయాత్ || ౨౧౧ ||
ఇతి శ్రీ కృష్ణ సహస్రనామ స్తోత్రం ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *