Shani Sahasranama Stotram in Telugu

Shani 1 e1695534184440
image_print

Shani Sahasranama Stotram in Telugu – శ్రీ శని సహస్రనామ స్తోత్రం

అస్య శ్రీ శనైశ్చరసహస్రనామస్తోత్ర మహామంత్రస్య |
కాశ్యప ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః |
శనైశ్చరో దేవతా | శం బీజం |
నం శక్తిః | మం కీలకం |
శనైశ్చరప్రసాదాసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |
శనైశ్చరాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
మందగతయే తర్జనీభ్యాం నమః |
అధోక్షజాయ మధ్యమాభ్యాం నమః |
సౌరయే అనామికాభ్యాం నమః |
శుష్కోదరాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఛాయాత్మజాయ కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |
శనైశ్చరాయ హృదయాయ నమః |
మందగతయే శిరసే స్వాహా |
అధోక్షజాయ శిఖాయై వషట్ |
సౌరయే కవచాయ హుం |
శుష్కోదరాయ నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఛాయాత్మజాయ అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువః సువరోమితి దిగ్బంధః |
ధ్యానం
చాపాసనో గృధ్రధరస్తు నీలః
ప్రత్యఙ్ముఖః కాశ్యప గోత్రజాతః |
సశూలచాపేషు గదాధరోఽవ్యాత్
సౌరాష్ట్రదేశప్రభవశ్చ శౌరిః ||
నీలాంబరో నీలవపుః కిరీటీ
గృధ్రాసనస్థో వికృతాననశ్చ |
కేయూరహారాదివిభూషితాంగః
సదాఽస్తు మే మందగతిః ప్రసన్నః ||
ఓం అమితాభాష్యఘహరః అశేషదురితాపహః |
అఘోరరూపోఽతిదీర్ఘకాయోఽశేషభయానకః || 1 ||
అనంతో అన్నదాతా చాశ్వత్థమూలజపప్రియః |
అతిసంపత్ప్రదోఽమోఘః అన్యస్తుత్యా ప్రకోపితః || 2 ||
అపరాజితో అద్వితీయః అతితేజోఽభయప్రదః |
అష్టమస్థోఽఞ్జననిభః అఖిలాత్మార్కనందనః || 3 ||
అతిదారుణ అక్షోభ్యః అప్సరోభిః ప్రపూజితః |
అభీష్టఫలదోఽరిష్టమథనోఽమరపూజితః || 4 ||
అనుగ్రాహ్యో అప్రమేయ పరాక్రమ విభీషణః |
అసాధ్యయోగో అఖిల దోషఘ్నః అపరాకృతః || 5 ||
అప్రమేయోఽతిసుఖదః అమరాధిపపూజితః |
అవలోకాత్ సర్వనాశః అశ్వత్థామ ద్విరాయుధః || 6 ||
అపరాధసహిష్ణుశ్చ అశ్వత్థామ సుపూజితః |
అనంతపుణ్యఫలదో అతృప్తోఽతిబలోఽపి చ || 7 ||
అవలోకాత్ సర్వవంద్యః అక్షీణకరుణానిధిః |
అవిద్యామూలనాశశ్చ అక్షయ్యఫలదాయకః || 8 ||
ఆనందపరిపూర్ణశ్చ ఆయుష్కారక ఏవ చ |
ఆశ్రితేష్టార్థవరదః ఆధివ్యాధిహరోఽపి చ || 9 ||
ఆనందమయ ఆనందకరో ఆయుధధారకః |
ఆత్మచక్రాధికారీ చ ఆత్మస్తుత్యపరాయణః || 10 ||
ఆయుష్కరో ఆనుపూర్వ్యః ఆత్మాయత్తజగత్త్రయః |
ఆత్మనామజపప్రీతః ఆత్మాధికఫలప్రదః || 11 ||
ఆదిత్యసంభవో ఆర్తిభంజనో ఆత్మరక్షకః |
ఆపద్బాంధవ ఆనందరూపో ఆయుఃప్రదోఽపి చ || 12 ||
ఆకర్ణపూర్ణచాపశ్చ ఆత్మోద్దిష్ట ద్విజప్రదః |
ఆనుకూల్యో ఆత్మరూప ప్రతిమాదాన సుప్రియః || 13 ||
ఆత్మారామో ఆదిదేవో ఆపన్నార్తి వినాశనః |
ఇందిరార్చితపాదశ్చ ఇంద్రభోగఫలప్రదః || 14 ||
ఇంద్రదేవస్వరూపశ్చ ఇష్టేష్టవరదాయకః |
ఇష్టాపూర్తిప్రద ఇందుమతీష్టవరదాయకః || 15 ||
ఇందిరారమణప్రీత ఇంద్రవంశనృపార్చితః |
ఇహాముత్రేష్టఫలద ఇందిరారమణార్చితః || 16 ||
ఈద్రియ ఈశ్వరప్రీత ఈషణాత్రయవర్జితః |
ఉమాస్వరూప ఉద్బోధ్య ఉశనా ఉత్సవప్రియః || 17 ||
ఉమాదేవ్యర్చనప్రీత ఉచ్చస్థోచ్చఫలప్రదః |
ఉరుప్రకాశ ఉచ్చస్థ యోగద ఉరుపరాక్రమః || 18 ||
ఊర్ధ్వలోకాదిసంచారీ ఊర్ధ్వలోకాదినాయకః |
ఊర్జస్వీ ఊనపాదశ్చ ఋకారాక్షరపూజితః || 19 ||
ఋషిప్రోక్త పురాణజ్ఞ ఋషిభిః పరిపూజితః |
ఋగ్వేదవంద్య ఋగ్రూపీ ఋజుమార్గ ప్రవర్తకః || 20 ||
లుళితోద్ధారకో లూత భవపాశప్రభంజనః |
లూకారరూపకో లబ్ధధర్మమార్గప్రవర్తకః || 21 ||
ఏకాధిపత్యసామ్రాజ్యప్రద ఏనౌఘనాశనః |
ఏకపాద్యేక ఏకోనవింశతిమాసభుక్తిదః || 22 ||
ఏకోనవింశతివర్షదశ ఏణాంకపూజితః |
ఐశ్వర్యఫలద ఐంద్ర ఐరావతసుపూజితః || 23 ||
ఓంకార జపసుప్రీత ఓంకార పరిపూజితః |
ఓంకారబీజ ఔదార్య హస్త ఔన్నత్యదాయకః || 24 ||
ఔదార్యగుణ ఔదార్య శీల ఔషధకారకః |
కరపంకజసన్నద్ధధనుశ్చ కరుణానిధిః || 25 ||
కాలః కఠినచిత్తశ్చ కాలమేఘసమప్రభః |
కిరీటీ కర్మకృత్ కారయితా కాలసహోదరః || 26 ||
కాలాంబరః కాకవాహః కర్మఠః కాశ్యపాన్వయః |
కాలచక్రప్రభేదీ చ కాలరూపీ చ కారణః || 27 ||
కారిమూర్తిః కాలభర్తా కిరీటమకుటోజ్వలః |
కార్యకారణ కాలజ్ఞః కాంచనాభరథాన్వితః || 28 ||
కాలదంష్ట్రః క్రోధరూపః కరాళీ కృష్ణకేతనః |
కాలాత్మా కాలకర్తా చ కృతాంతః కృష్ణగోప్రియః || 29 ||
కాలాగ్నిరుద్రరూపశ్చ కాశ్యపాత్మజసంభవః |
కృష్ణవర్ణహయశ్చైవ కృష్ణగోక్షీరసుప్రియః || 30 ||
కృష్ణగోఘృతసుప్రీతః కృష్ణగోదధిషుప్రియః |
కృష్ణగావైకచిత్తశ్చ కృష్ణగోదానసుప్రియః || 31 ||
కృష్ణగోదత్తహృదయః కృష్ణగోరక్షణప్రియః |
కృష్ణగోగ్రాసచిత్తస్య సర్వపీడానివారకః || 32 ||
కృష్ణగోదాన శాంతస్య సర్వశాంతి ఫలప్రదః |
కృష్ణగోస్నాన కామస్య గంగాస్నాన ఫలప్రదః || 33 ||
కృష్ణగోరక్షణస్యాశు సర్వాభీష్టఫలప్రదః |
కృష్ణగావప్రియశ్చైవ కపిలాపశుషు ప్రియః || 34 ||
కపిలాక్షీరపానస్య సోమపానఫలప్రదః |
కపిలాదానసుప్రీతః కపిలాజ్యహుతప్రియః || 35 ||
కృష్ణశ్చ కృత్తికాంతస్థః కృష్ణగోవత్ససుప్రియః |
కృష్ణమాల్యాంబరధరః కృష్ణవర్ణతనూరుహః || 36 ||
కృష్ణకేతుః కృశకృష్ణదేహః కృష్ణాంబరప్రియః |
క్రూరచేష్టః క్రూరభావః క్రూరదంష్ట్రః కురూపి చ || 37 ||
కమలాపతి సంసేవ్యః కమలోద్భవపూజితః |
కామితార్థప్రదః కామధేను పూజనసుప్రియః || 38 ||
కామధేనుసమారాధ్యః కృపాయుష వివర్ధనః |
కామధేన్వైకచిత్తశ్చ కృపరాజ సుపూజితః || 39 ||
కామదోగ్ధా చ క్రుద్ధశ్చ కురువంశసుపూజితః |
కృష్ణాంగమహిషీదోగ్ధా కృష్ణేన కృతపూజనః || 40 ||
కృష్ణాంగమహిషీదానప్రియః కోణస్థ ఏవ చ |
కృష్ణాంగమహిషీదానలోలుపః కామపూజితః || 41 ||
క్రూరావలోకనాత్సర్వనాశః కృష్ణాంగదప్రియః |
ఖద్యోతః ఖండనః ఖడ్గధరః ఖేచరపూజితః || 42 ||
ఖరాంశుతనయశ్చైవ ఖగానాం పతివాహనః |
గోసవాసక్తహృదయో గోచరస్థానదోషహృత్ || 43 ||
గృహరాశ్యాధిపశ్చైవ గృహరాజ మహాబలః |
గృధ్రవాహో గృహపతిర్గోచరో గానలోలుపః || 44 ||
ఘోరో ఘర్మో ఘనతమా ఘర్మీ ఘనకృపాన్వితః |
ఘననీలాంబరధరో ఙాదివర్ణ సుసంజ్ఞితః || 45 ||
చక్రవర్తిసమారాధ్యశ్చంద్రమత్యా సమర్చితః |
చంద్రమత్యార్తిహారీ చ చరాచర సుఖప్రదః || 46 ||
చతుర్భుజశ్చాపహస్తశ్చరాచరహితప్రదః |
ఛాయాపుత్రశ్ఛత్రధరశ్ఛాయాదేవీసుతస్తథా || 47 ||
జయప్రదో జగన్నీలో జపతాం సర్వసిద్ధిదః |
జపవిధ్వస్తవిముఖో జంభారిపరిపూజితః || 48 ||
జంభారివంద్యో జయదో జగజ్జనమనోహరః |
జగత్త్రయప్రకుపితో జగత్త్రాణపరాయణః || 49 ||
జయో జయప్రదశ్చైవ జగదానందకారకః |
జ్యోతిశ్చ జ్యోతిషాం శ్రేష్ఠో జ్యోతిఃశాస్త్ర ప్రవర్తకః || 50 ||
ఝర్ఝరీకృతదేహశ్చ ఝల్లరీవాద్యసుప్రియః |
జ్ఞానమూర్తిర్జ్ఞానగమ్యో జ్ఞానీ జ్ఞానమహానిధిః || 51 ||
జ్ఞానప్రబోధకశ్చైవ జ్ఞానదృష్ట్యావలోకితః |
టంకితాఖిలలోకశ్చ టంకితైనస్తమోరవిః || 52 ||
టంకారకారకశ్చైవ టంకృతో టాంభదప్రియః |
ఠకారమయ సర్వస్వష్ఠకారకృతపూజితః || 53 ||
ఢక్కావాద్యప్రీతికరో డమడ్డమరుకప్రియః |
డంబరప్రభవో డంభో ఢక్కానాదప్రియంకరః || 54 ||
డాకినీ శాకినీ భూత సర్వోపద్రవకారకః |
డాకినీ శాకినీ భూత సర్వోపద్రవనాశకః || 55 ||
ఢకారరూపో ఢాంభీకో ణకారజపసుప్రియః |
ణకారమయమంత్రార్థో ణకారైకశిరోమణిః || 56 ||
ణకారవచనానందో ణకారకరుణామయః |
ణకారమయ సర్వస్వో ణకారైకపరాయణః || 57 ||
తర్జనీధృతముద్రశ్చ తపసాం ఫలదాయకః |
త్రివిక్రమనుతశ్చైవ త్రయీమయవపుర్ధరః || 58 ||
తపస్వీ తపసా దగ్ధదేహస్తామ్రాధరస్తథా |
త్రికాలవేదితవ్యశ్చ త్రికాలమతితోషితః || 59 ||
తులోచ్చయస్త్రాసకరస్తిలతైలప్రియస్తథా |
తిలాన్న సంతుష్టమనాస్తిలదానప్రియస్తథా || 60 ||
తిలభక్ష్యప్రియశ్చైవ తిలచూర్ణప్రియస్తథా |
తిలఖండప్రియశ్చైవ తిలాపూపప్రియస్తథా || 61 ||
తిలహోమప్రియశ్చైవ తాపత్రయనివారకః |
తిలతర్పణసంతుష్టస్తిలతైలాన్నతోషితః || 62 ||
తిలైకదత్తహృదయస్తేజస్వీ తేజసాన్నిధిః |
తేజసాదిత్యసంకాశస్తేజోమయ వపుర్ధరః || 63 ||
తత్త్వజ్ఞస్తత్త్వగస్తీవ్రస్తపోరూపస్తపోమయః |
తుష్టిదస్తుష్టికృత్ తీక్ష్ణస్త్రిమూర్తిస్త్రిగుణాత్మకః || 64 ||
తిలదీపప్రియశ్చైవ తస్య పీడానివారకః |
తిలోత్తమామేనకాదినర్తనప్రియ ఏవ చ || 65 ||
త్రిభాగమష్టవర్గశ్చ స్థూలరోమా స్థిరస్తథా |
స్థితః స్థాయీ స్థాపకశ్చ స్థూలసూక్ష్మప్రదర్శకః || 66 ||
దశరథార్చితపాదశ్చ దశరథస్తోత్రతోషితః |
దశరథ ప్రార్థనాకౢప్త దుర్భిక్ష వినివారకః || 67 ||
దశరథ ప్రార్థనాకౢప్త వరద్వయ ప్రదాయకః |
దశరథస్వాత్మదర్శీ చ దశరథాభీష్టదాయకః || 68 ||
దోర్భిర్ధనుర్ధరశ్చైవ దీర్ఘశ్మశ్రుజటాధరః |
దశరథస్తోత్రవరదో దశరథాభీప్సితప్రదః || 69 ||
దశరథస్తోత్రసంతుష్టో దశరథేన సుపూజితః |
ద్వాదశాష్టమజన్మస్థో దేవపుంగవపూజితః || 70 ||
దేవదానవదర్పఘ్నో దినం ప్రతిమునిస్తుతః |
ద్వాదశస్థో ద్వాదశాత్మా సుతో ద్వాదశ నామభృత్ || 71 ||
ద్వితీయస్థో ద్వాదశార్కసూనుర్దైవజ్ఞపూజితః |
దైవజ్ఞచిత్తవాసీ చ దమయంత్యా సుపూజితః || 72 ||
ద్వాదశాబ్దంతు దుర్భిక్షకారీ దుఃస్వప్ననాశనః |
దురారాధ్యో దురాధర్షో దమయంతీ వరప్రదః || 73 ||
దుష్టదూరో దురాచార శమనో దోషవర్జితః |
దుఃసహో దోషహంతా చ దుర్లభో దుర్గమస్తథా || 74 ||
దుఃఖప్రదో దుఃఖహంతా దీప్తరంజిత దిఙ్ముఖః |
దీప్యమాన ముఖాంభోజో దమయంత్యాః శివప్రదః || 75 ||
దుర్నిరీక్ష్యో దృష్టమాత్ర దైత్యమండలనాశకః |
ద్విజదానైకనిరతో ద్విజారాధనతత్పరః || 76 ||
ద్విజసర్వార్తిహారీ చ ద్విజరాజ సమర్చితః |
ద్విజదానైకచిత్తశ్చ ద్విజరాజ ప్రియంకరః || 77 ||
ద్విజో ద్విజప్రియశ్చైవ ద్విజరాజేష్టదాయకః |
ద్విజరూపో ద్విజశ్రేష్ఠో దోషదో దుఃసహోఽపి చ || 78 ||
దేవాదిదేవో దేవేశో దేవరాజ సుపూజితః |
దేవరాజేష్ట వరదో దేవరాజ ప్రియంకరః || 79 ||
దేవాదివందితో దివ్యతనుర్దేవశిఖామణిః |
దేవగానప్రియశ్చైవ దేవదేశికపుంగవః || 80 ||
ద్విజాత్మజాసమారాధ్యో ధ్యేయో ధర్మీ ధనుర్ధరః |
ధనుష్మాన్ ధనదాతా చ ధర్మాధర్మవివర్జితః || 81 ||
ధర్మరూపో ధనుర్దివ్యో ధర్మశాస్త్రాత్మచేతనః |
ధర్మరాజ ప్రియకరో ధర్మరాజ సుపూజితః || 82 ||
ధర్మరాజేష్టవరదో ధర్మాభీష్టఫలప్రదః |
నిత్యతృప్తస్వభావశ్చ నిత్యకర్మరతస్తథా || 83 ||
నిజపీడార్తిహారీ చ నిజభక్తేష్టదాయకః |
నిర్మాసదేహో నీలశ్చ నిజస్తోత్ర బహుప్రియః || 84 ||
నళస్తోత్ర ప్రియశ్చైవ నళరాజసుపూజితః |
నక్షత్రమండలగతో నమతాం ప్రియకారకః || 85 ||
నిత్యార్చితపదాంభోజో నిజాజ్ఞా పరిపాలకః |
నవగ్రహవరో నీలవపుర్నళకరార్చితః || 86 ||
నళప్రియానందితశ్చ నళక్షేత్రనివాసకః |
నళపాక ప్రియశ్చైవ నళపద్భంజనక్షమః || 87 ||
నళసర్వార్తిహారీ చ నళేనాత్మార్థపూజితః |
నిపాటవీనివాసశ్చ నళాభీష్టవరప్రదః || 88 ||
నళతీర్థసకృత్ స్నాన సర్వపీడానివారకః |
నళేశదర్శనస్యాశు సామ్రాజ్యపదవీప్రదః || 89 ||
నక్షత్రరాశ్యధిపశ్చ నీలధ్వజవిరాజితః |
నిత్యయోగరతశ్చైవ నవరత్నవిభూషితః || 90 ||
నవధా భజ్యదేహశ్చ నవీకృతజగత్త్రయః |
నవగ్రహాధిపశ్చైవ నవాక్షరజపప్రియః || 91 ||
నవాత్మా నవచక్రాత్మా నవతత్త్వాధిపస్తథా |
నవోదన ప్రియశ్చైవ నవధాన్యప్రియస్తథా || 92 ||
నిష్కంటకో నిస్పృహశ్చ నిరపేక్షో నిరామయః |
నాగరాజార్చితపదో నాగరాజప్రియంకరః || 93 ||
నాగరాజేష్టవరదో నాగాభరణ భూషితః |
నాగేంద్రగాన నిరతో నానాభరణభూషితః || 94 ||
నవమిత్ర స్వరూపశ్చ నానాశ్చర్యవిధాయకః |
నానాద్వీపాధికర్తా చ నానాలిపిసమావృతః || 95 ||
నానారూప జగత్ స్రష్టా నానారూపజనాశ్రయః |
నానాలోకాధిపశ్చైవ నానాభాషాప్రియస్తథా || 96 ||
నానారూపాధికారీ చ నవరత్నప్రియస్తథా |
నానావిచిత్రవేషాఢ్యో నానాచిత్ర విధాయకః || 97 ||
నీలజీమూతసంకాశో నీలమేఘసమప్రభః |
నీలాంజనచయప్రఖ్యో నీలవస్త్రధరప్రియః || 98 ||
నీచభాషా ప్రచారజ్ఞో నీచే స్వల్పఫలప్రదః |
నానాగమ విధానజ్ఞో నానానృపసమావృతః || 99 ||
నానావర్ణాకృతిశ్చైవ నానావర్ణస్వరార్తవః |
నాగలోకాంతవాసీ చ నక్షత్రత్రయసంయుతః || 100 ||
నభాదిలోకసంభూతో నామస్తోత్రబహుప్రియః |
నామపారాయణప్రీతో నామార్చనవరప్రదః || 101 ||
నామస్తోత్రైకచిత్తశ్చ నానారోగార్తిభంజనః |
నవగ్రహసమారాధ్యో నవగ్రహ భయాపహః || 102 ||
నవగ్రహసుసంపూజ్యో నానావేద సురక్షకః |
నవగ్రహాధిరాజశ్చ నవగ్రహజపప్రియః || 103 ||
నవగ్రహమయజ్యోతిర్నవగ్రహ వరప్రదః |
నవగ్రహాణామధిపో నవగ్రహ సుపీడితః || 104 ||
నవగ్రహాధీశ్వరశ్చ నవమాణిక్యశోభితః |
పరమాత్మా పరబ్రహ్మ పరమైశ్వర్యకారణః || 105 ||
ప్రపన్నభయహారీ చ ప్రమత్తాసురశిక్షకః |
ప్రాసహస్తః పంగుపాదః ప్రకాశాత్మా ప్రతాపవాన్ || 106 ||
పావనః పరిశుద్ధాత్మా పుత్రపౌత్ర ప్రవర్ధనః |
ప్రసన్నాత్సర్వసుఖదః ప్రసన్నేక్షణ ఏవ చ || 107 ||
ప్రజాపత్యః ప్రియకరః ప్రణతేప్సితరాజ్యదః |
ప్రజానాం జీవహేతుశ్చ ప్రాణినాం పరిపాలకః || 108 ||
ప్రాణరూపీ ప్రాణధారీ ప్రజానాం హితకారకః |
ప్రాజ్ఞః ప్రశాంతః ప్రజ్ఞావాన్ ప్రజారక్షణదీక్షితః || 109 ||
ప్రావృషేణ్యః ప్రాణకారీ ప్రసన్నోత్సవవందితః |
ప్రజ్ఞానివాసహేతుశ్చ పురుషార్థైకసాధనః || 110 ||
ప్రజాకరః ప్రాతికూల్యః పింగళాక్షః ప్రసన్నధీః |
ప్రపంచాత్మా ప్రసవితా పురాణ పురుషోత్తమః || 111 ||
పురాణ పురుషశ్చైవ పురుహూతః ప్రపంచధృత్ |
ప్రతిష్ఠితః ప్రీతికరః ప్రియకారీ ప్రయోజనః || 112 ||
ప్రీతిమాన్ ప్రవరస్తుత్యః పురూరవసమర్చితః |
ప్రపంచకారీ పుణ్యశ్చ పురుహూత సమర్చితః || 113 ||
పాండవాది సుసంసేవ్యః ప్రణవః పురుషార్థదః |
పయోదసమవర్ణశ్చ పాండుపుత్రార్తిభంజనః || 114 ||
పాండుపుత్రేష్టదాతా చ పాండవానాం హితంకరః |
పంచపాండవపుత్రాణాం సర్వాభీష్టఫలప్రదః || 115 ||
పంచపాండవపుత్రాణాం సర్వారిష్ట నివారకః |
పాండుపుత్రాద్యర్చితశ్చ పూర్వజశ్చ ప్రపంచభృత్ || 116 ||
పరచక్రప్రభేదీ చ పాండవేషు వరప్రదః |
పరబ్రహ్మ స్వరూపశ్చ పరాజ్ఞా పరివర్జితః || 117 ||
పరాత్పరః పాశహంతా పరమాణుః ప్రపంచకృత్ |
పాతంగీ పురుషాకారః పరశంభుసముద్భవః || 118 ||
ప్రసన్నాత్సర్వసుఖదః ప్రపంచోద్భవసంభవః |
ప్రసన్నః పరమోదారః పరాహంకారభంజనః || 119 ||
పరః పరమకారుణ్యః పరబ్రహ్మమయస్తథా |
ప్రపన్నభయహారీ చ ప్రణతార్తిహరస్తథా || 120 ||
ప్రసాదకృత్ ప్రపంచశ్చ పరాశక్తి సముద్భవః |
ప్రదానపావనశ్చైవ ప్రశాంతాత్మా ప్రభాకరః || 121 ||
ప్రపంచాత్మా ప్రపంచోపశమనః పృథివీపతిః |
పరశురామ సమారాధ్యః పరశురామవరప్రదః || 122 ||
పరశురామ చిరంజీవిప్రదః పరమపావనః |
పరమహంసస్వరూపశ్చ పరమహంససుపూజితః || 123 ||
పంచనక్షత్రాధిపశ్చ పంచనక్షత్రసేవితః |
ప్రపంచ రక్షితశ్చైవ ప్రపంచస్య భయంకరః || 124 ||
ఫలదానప్రియశ్చైవ ఫలహస్తః ఫలప్రదః |
ఫలాభిషేకప్రియశ్చ ఫల్గునస్య వరప్రదః || 125 ||
ఫుటచ్ఛమిత పాపౌఘః ఫల్గునేన ప్రపూజితః |
ఫణిరాజప్రియశ్చైవ ఫుల్లాంబుజ విలోచనః || 126 ||
బలిప్రియో బలీ బభ్రుర్బ్రహ్మవిష్ణ్వీశ క్లేశకృత్ |
బ్రహ్మవిష్ణ్వీశరూపశ్చ బ్రహ్మశక్రాదిదుర్లభః || 127 ||
బాసదర్ష్ట్యా ప్రమేయాంగో బిభ్రత్కవచకుండలః |
బహుశ్రుతో బహుమతిర్బ్రహ్మణ్యో బ్రాహ్మణప్రియః || 128 ||
బలప్రమథనో బ్రహ్మా బహురూపో బహుప్రదః |
బాలార్కద్యుతిమాన్బాలో బృహద్వక్షా బృహత్తనుః || 129 ||
బ్రహ్మాండభేదకృచ్చైవ భక్తసర్వార్థసాధకః |
భవ్యో భోక్తా భీతికృచ్చ భక్తానుగ్రహకారకః || 130 ||
భీషణో భైక్షకారీ చ భూసురాది సుపూజితః |
భోగభాగ్యప్రదశ్చైవ భస్మీకృత జగత్త్రయః || 131 ||
భయానకో భానుసూనుర్భూతిభూషిత విగ్రహః |
భాస్వద్రతో భక్తిమతాం సులభో భ్రుకుటీముఖః || 132 ||
భవభూత గణైఃస్తుత్యో భూతసంఘసమావృతః |
భ్రాజిష్ణుర్భగవాన్భీమో భక్తాభీష్టవరప్రదః || 133 ||
భవభక్తైకచిత్తశ్చ భక్తిగీతస్తవోన్ముఖః |
భూతసంతోషకారీ చ భక్తానాం చిత్తశోధనః || 134 ||
భక్తిగమ్యో భయహరో భావజ్ఞో భక్తసుప్రియః |
భూతిదో భూతికృద్ భోజ్యో భూతాత్మా భువనేశ్వరః || 135 ||
మందో మందగతిశ్చైవ మాసమేవ ప్రపూజితః |
ముచుకుంద సమారాధ్యో ముచుకుంద వరప్రదః || 136 ||
ముచుకుందార్చితపదో మహారూపో మహాయశాః |
మహాభోగీ మహాయోగీ మహాకాయో మహాప్రభుః || 137 ||
మహేశో మహదైశ్వర్యో మందార కుసుమప్రియః |
మహాక్రతుర్మహామానీ మహాధీరో మహాజయః || 138 ||
మహావీరో మహాశాంతో మండలస్థో మహాద్యుతిః |
మహాసుతో మహోదారో మహనీయో మహోదయః || 139 ||
మైథిలీవరదాయీ చ మార్తాండస్య ద్వితీయజః |
మైథిలీప్రార్థనాకౢప్త దశకంఠ శిరోపహృత్ || 140 ||
మరామరహరారాధ్యో మహేంద్రాది సురార్చితః |
మహారథో మహావేగో మణిరత్నవిభూషితః || 141 ||
మేషనీచో మహాఘోరో మహాసౌరిర్మనుప్రియః |
మహాదీర్ఘో మహాగ్రాసో మహదైశ్వర్యదాయకః || 142 ||
మహాశుష్కో మహారౌద్రో ముక్తిమార్గ ప్రదర్శకః |
మకరకుంభాధిపశ్చైవ మృకండుతనయార్చితః || 143 ||
మంత్రాధిష్ఠానరూపశ్చ మల్లికాకుసుమప్రియః |
మహామంత్ర స్వరూపశ్చ మహాయంత్రస్థితస్తథా || 144 ||
మహాప్రకాశదివ్యాత్మా మహాదేవప్రియస్తథా |
మహాబలి సమారాధ్యో మహర్షిగణపూజితః || 145 ||
మందచారీ మహామాయీ మాషదానప్రియస్తథా |
మాషోదన ప్రీతచిత్తో మహాశక్తిర్మహాగుణః || 146 ||
యశస్కరో యోగదాతా యజ్ఞాంగోఽపి యుగంధరః |
యోగీ యోగ్యశ్చ యామ్యశ్చ యోగరూపీ యుగాధిపః || 147 ||
యజ్ఞభృద్ యజమానశ్చ యోగో యోగవిదాం వరః |
యక్షరాక్షసవేతాళ కూష్మాండాదిప్రపూజితః || 148 ||
యమప్రత్యధిదేవశ్చ యుగపద్ భోగదాయకః |
యోగప్రియో యోగయుక్తో యజ్ఞరూపో యుగాంతకృత్ || 149 ||
రఘువంశ సమారాధ్యో రౌద్రో రౌద్రాకృతిస్తథా |
రఘునందన సల్లాపో రఘుప్రోక్త జపప్రియః || 150 ||
రౌద్రరూపీ రథారూఢో రాఘవేష్ట వరప్రదః |
రథీ రౌద్రాధికారీ చ రాఘవేణ సమర్చితః || 151 ||
రోషాత్సర్వస్వహారీ చ రాఘవేణ సుపూజితః |
రాశిద్వయాధిపశ్చైవ రఘుభిః పరిపూజితః || 152 ||
రాజ్యభూపాకరశ్చైవ రాజరాజేంద్ర వందితః |
రత్నకేయూరభూషాఢ్యో రమానందనవందితః || 153 ||
రఘుపౌరుషసంతుష్టో రఘుస్తోత్రబహుప్రియః |
రఘువంశనృపైఃపూజ్యో రణన్మంజీరనూపురః || 154 ||
రవినందన రాజేంద్రో రఘువంశప్రియస్తథా |
లోహజప్రతిమాదానప్రియో లావణ్యవిగ్రహః || 155 ||
లోకచూడామణిశ్చైవ లక్ష్మీవాణీస్తుతిప్రియః |
లోకరక్షో లోకశిక్షో లోకలోచనరంజితః || 156 ||
లోకాధ్యక్షో లోకవంద్యో లక్ష్మణాగ్రజపూజితః |
వేదవేద్యో వజ్రదేహో వజ్రాంకుశధరస్తథా || 157 ||
విశ్వవంద్యో విరూపాక్షో విమలాంగవిరాజితః |
విశ్వస్థో వాయసారూఢో విశేషసుఖకారకః || 158 ||
విశ్వరూపీ విశ్వగోప్తా విభావసు సుతస్తథా |
విప్రప్రియో విప్రరూపో విప్రారాధన తత్పరః || 159 ||
విశాలనేత్రో విశిఖో విప్రదానబహుప్రియః |
విశ్వసృష్టి సముద్భూతో వైశ్వానరసమద్యుతిః || 160 ||
విష్ణుర్విరించిర్విశ్వేశో విశ్వకర్తా విశాంపతిః |
విరాడాధారచక్రస్థో విశ్వభుగ్విశ్వభావనః || 161 ||
విశ్వవ్యాపారహేతుశ్చ వక్రక్రూరవివర్జితః |
విశ్వోద్భవో విశ్వకర్మా విశ్వసృష్టి వినాయకః || 162 ||
విశ్వమూలనివాసీ చ విశ్వచిత్రవిధాయకః |
విశ్వాధారవిలాసీ చ వ్యాసేన కృతపూజితః || 163 ||
విభీషణేష్టవరదో వాంఛితార్థప్రదాయకః |
విభీషణసమారాధ్యో విశేషసుఖదాయకః || 164 ||
విషమవ్యయాష్టజన్మస్థోఽప్యేకాదశఫలప్రదః |
వాసవాత్మజసుప్రీతో వసుదో వాసవార్చితః || 165 ||
విశ్వత్రాణైకనిరతో వాఙ్మనోతీతవిగ్రహః |
విరాణ్మందిరమూలస్థో వలీముఖసుఖప్రదః || 166 ||
విపాశో విగతాతంకో వికల్పపరివర్జితః |
వరిష్ఠో వరదో వంద్యో విచిత్రాంగో విరోచనః || 167 ||
శుష్కోదరః శుక్లవపుః శాంతరూపీ శనైశ్చరః |
శూలీ శరణ్యః శాంతశ్చ శివాయామప్రియంకరః || 168 ||
శివభక్తిమతాం శ్రేష్ఠః శూలపాణీ శుచిప్రియః |
శ్రుతిస్మృతిపురాణజ్ఞః శ్రుతిజాలప్రబోధకః || 169 ||
శ్రుతిపారగ సంపూజ్యః శ్రుతిశ్రవణలోలుపః |
శ్రుత్యంతర్గతమర్మజ్ఞః శ్రుత్యేష్టవరదాయకః || 170 ||
శ్రుతిరూపః శ్రుతిప్రీతః శ్రుతీప్సితఫలప్రదః |
శుచిశ్రుతః శాంతమూర్తిః శ్రుతిశ్రవణకీర్తనః || 171 ||
శమీమూలనివాసీ చ శమీకృతఫలప్రదః |
శమీకృతమహాఘోరః శరణాగతవత్సలః || 172 ||
శమీతరుస్వరూపశ్చ శివమంత్రజ్ఞముక్తిదః |
శివాగమైకనిలయః శివమంత్రజపప్రియః || 173 ||
శమీపత్రప్రియశ్చైవ శమీపర్ణసమర్చితః |
శతోపనిషదస్తుత్యః శాంత్యాదిగుణభూషితః || 174 ||
శాంత్యాదిషడ్గుణోపేతః శంఖవాద్యప్రియస్తథా |
శ్యామరక్తసితజ్యోతిః శుద్ధపంచాక్షరప్రియః || 175 ||
శ్రీహాలాస్యక్షేత్రవాసీ శ్రీమాన్ శక్తిధరస్తథా |
షోడశద్వయసంపూర్ణలక్షణః షణ్ముఖప్రియః || 176 ||
షడ్గుణైశ్వర్యసంయుక్తః షడంగావరణోజ్వలః |
షడక్షరస్వరూపశ్చ షట్చక్రోపరి సంస్థితః || 177 ||
షోడశీ షోడశాంతశ్చ షట్శక్తివ్యక్తమూర్తిమాన్ |
షడ్భావరహితశ్చైవ షడంగశ్రుతిపారగః || 178 ||
షట్కోణమధ్యనిలయః షట్శాస్త్రస్మృతిపారగః |
స్వర్ణేంద్రనీలమకుటః సర్వాభీష్టప్రదాయకః || 179 ||
సర్వాత్మా సర్వదోషఘ్నః సర్వగర్వప్రభంజనః |
సమస్తలోకాభయదః సర్వదోషాంగనాశకః || 180 ||
సమస్తభక్తసుఖదః సర్వదోషనివర్తకః |
సర్వనాశక్షమః సౌమ్యః సర్వక్లేశనివారకః || 181 ||
సర్వాత్మా సర్వదా తుష్టః సర్వపీడానివారకః |
సర్వరూపీ సర్వకర్మా సర్వజ్ఞః సర్వకారకః || 182 ||
సుకృతీ సులభశ్చైవ సర్వాభీష్టఫలప్రదః |
సూర్యాత్మజః సదాతుష్టః సూర్యవంశప్రదీపనః || 183 ||
సప్తద్వీపాధిపశ్చైవ సురాసురభయంకరః |
సర్వసంక్షోభహారీ చ సర్వలోకహితంకరః || 184 ||
సర్వౌదార్యస్వభావశ్చ సంతోషాత్సకలేష్టదః |
సమస్తఋషిభిఃస్తుత్యః సమస్తగణపావృతః || 185 ||
సమస్తగణసంసేవ్యః సర్వారిష్టవినాశనః |
సర్వసౌఖ్యప్రదాతా చ సర్వవ్యాకులనాశనః || 186 ||
సర్వసంక్షోభహారీ చ సర్వారిష్ట ఫలప్రదః |
సర్వవ్యాధిప్రశమనః సర్వమృత్యునివారకః || 187 ||
సర్వానుకూలకారీ చ సౌందర్యమృదుభాషితః |
సౌరాష్ట్రదేశోద్భవశ్చ స్వక్షేత్రేష్టవరప్రదః || 188 ||
సోమయాజి సమారాధ్యః సీతాభీష్ట వరప్రదః |
సుఖాసనోపవిష్టశ్చ సద్యఃపీడానివారకః || 189 ||
సౌదామనీసన్నిభశ్చ సర్వానుల్లంఘ్యశాసనః |
సూర్యమండలసంచారీ సంహారాస్త్రనియోజితః || 190 ||
సర్వలోకక్షయకరః సర్వారిష్టవిధాయకః |
సర్వవ్యాకులకారీ చ సహస్రజపసుప్రియః || 191 ||
సుఖాసనోపవిష్టశ్చ సంహారాస్త్రప్రదర్శితః |
సర్వాలంకార సంయుక్తకృష్ణగోదానసుప్రియః || 192 ||
సుప్రసన్నః సురశ్రేష్ఠః సుఘోషః సుఖదః సుహృత్ |
సిద్ధార్థః సిద్ధసంకల్పః సర్వజ్ఞః సర్వదః సుఖీ || 193 ||
సుగ్రీవః సుధృతిః సారః సుకుమారః సులోచనః |
సువ్యక్తః సచ్చిదానందః సువీరః సుజనాశ్రయః || 194 ||
హరిశ్చంద్రసమారాధ్యో హేయోపాదేయవర్జితః |
హరిశ్చంద్రేష్టవరదో హంసమంత్రాది సంస్తుతః || 195 ||
హంసవాహ సమారాధ్యో హంసవాహవరప్రదః |
హృద్యో హృష్టో హరిసఖో హంసో హంసగతిర్హవిః || 196 ||
హిరణ్యవర్ణో హితకృద్ధర్షదో హేమభూషణః |
హవిర్హోతా హంసగతిర్హంసమంత్రాదిసంస్తుతః || 197 ||
హనూమదర్చితపదో హలధృత్ పూజితః సదా |
క్షేమదః క్షేమకృత్క్షేమ్యః క్షేత్రజ్ఞః క్షామవర్జితః || 198 ||
క్షుద్రఘ్నః క్షాంతిదః క్షేమః క్షితిభూషః క్షమాశ్రయః |
క్షమాధరః క్షయద్వారో నామ్నామష్టసహస్రకం || 199 ||
వాక్యేనైకేన వక్ష్యామి వాంచితార్థం ప్రయచ్ఛతి |
తస్మాత్సర్వప్రయత్నేన నియమేన జపేత్సుధీః || 200 ||
|| ఇతి శనైశ్చర సహస్రనామస్తోత్రం సంపూర్ణం ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *