Sri Durga Manasa Puja Stotram – శ్రీ దుర్గా మానస పూజా

image_print

Sri Durga Manasa Puja Stotram – శ్రీ దుర్గా మానస పూజా

శ్రీ దుర్గా మానస పూజా

ఉద్యచ్చందనకుంకుమారుణపయోధారాభిరాప్లావితాం

నానానర్ఘ్యమణిప్రవాలఘటితాం దత్తాం గృహాణాంబికే |

ఆమృష్టాం సురసుందరీభిరభితో హస్తాంబుజైర్భక్తితో

మాతః సుందరి భక్తకల్పలతికే శ్రీపాదుకామాదరాత్ || ౧ ||

దేవేంద్రాదిభిరర్చితం సురగణైరాదాయ సింహాసనం

చంచత్కాంచనసంచయాభిరచితం చారుప్రభాభాస్వరమ్ |

ఏతచ్చంపకకేతకీపరిమలం తైలం మహానిర్మలం

గంధోద్వర్తనమాదరేణ తరుణీదత్తం గృహాణాంబికే || ౨ ||

పశ్చాద్దేవి గృహాణ శంభుగృహిణి శ్రీసుందరి ప్రాయశో

గంధద్రవ్యసమూహనిర్భరతరం ధాత్రీఫలం నిర్మలమ్ |

తత్కేశాన్ పరిశోధ్య కంకతికయా మందాకినీస్రోతసి

స్నాత్వా ప్రోజ్జ్వలగంధకం భవతు హే శ్రీసుందరి త్వన్ముదే || ౩ ||

సురాధిపతికామినీకరసరోజనాలీధృతాం

సచందనసకుంకుమాగురుభరేణ విభ్రాజితామ్ |

మహాపరిమలోజ్జ్వలాం సరసశుద్ధకస్తూరికాం

గృహాణ వరదాయిని త్రిపురసుందరి శ్రీప్రదే || ౪ ||

గంధర్వామరకిన్నరప్రియతమాసంతానహస్తాంబుజ-

ప్రస్తారైర్ధ్రియమాణముత్తమతరం కాశ్మీరజాపింజరమ్ |

మాతర్భాస్వరభానుమండలలసత్కాంతిప్రదానోజ్జ్వలం

చైతన్నిర్మలమాతనోతు వసనం శ్రీసుందరి త్వన్ముదమ్ || ౫ ||

స్వర్ణాకల్పితకుండలే శ్రుతియుగే హస్తాంబుజే ముద్రికా

మధ్యే సారసనా నితంబఫలకే మంజీరమంఘ్రిద్వయే |

హారో వక్షసి కంకణౌ క్వణరణత్కారౌ కరద్వంద్వకే

విన్యస్తం ముకుటం శిరస్యనుదినం దత్తోన్మదం స్తూయతామ్ || ౬ ||

గ్రీవాయాం ధృతకాంతికాంతపటలం గ్రైవేయకం సుందరం

సిందూరం విలసల్లలాటఫలకే సౌందర్యముద్రాధరమ్ |

రాజత్కజ్జలముజ్జ్వలోత్పలదలశ్రీమోచనే లోచనే

తద్దివ్యౌషధినిర్మితం రచయతు శ్రీశాంభవి శ్రీప్రదే || ౭ ||

అమందతరమందరోన్మథితదుగ్ధసింధూద్భవం

నిశాకరకరోపమం త్రిపురసుందరి శ్రీప్రదే |

గృహాణ ముఖమీక్షతుం ముకురబింబమావిద్రుమై-

ర్వినిర్మితమధచ్ఛిదే రతికరాంబుజస్థాయినమ్ || ౮ ||

కస్తూరీద్రవచందనాగురుసుధాధారాభిరాప్లావితం

చంచచ్చంపకపాటలాదిసురభిర్ద్రవ్యైః సుగంధీకృతమ్ |

దేవస్త్రీగణమస్తకస్థితమహారత్నాదికుంభవ్రజై-

రంభఃశాంభవి సంభ్రమేణ విమలం దత్తం గృహాణాంబికే || ౯ ||

కల్హారోత్పలనాగకేసరసరోజాఖ్యావలీమాలతీ-

మల్లీకైరవకేతకాదికుసుమై రక్తాశ్వమారాదిభిః |

పుష్పైర్మాల్యభరేణ వై సురభిణా నానారసస్రోతసా

తామ్రాంభోజనివాసినీం భగవతీం శ్రీచండికాం పూజయే || ౧౦ ||

మాంసీగుగ్గులచందనాగురురజః కర్పూరశైలేయజై-

ర్మాధ్వీకైః సహకుంకుమైః సురచితైః సర్పిభిరామిశ్రితైః |

సౌరభ్యస్థితిమందిరే మణిమయే పాత్రే భవేత్ ప్రీతయే

ధూపోఽయం సురకామినీవిరచితః శ్రీచండికే త్వన్ముదే || ౧౧ ||

ఘృతద్రవపరిస్ఫురద్రుచిరరత్నయష్ట్యాన్వితో

మహాతిమిరనాశనః సురనితంబినీనిర్మితః |

సువర్ణచషకస్థితః సఘనసారవర్త్యాన్విత-

స్తవ త్రిపురసుందరి స్ఫురతి దేవి దీపో ముదే || ౧౨ ||

జాతీసౌరభనిర్భరం రుచికరం శాల్యోదనం నిర్మలం

యుక్తం హింగుమరీచజీరసురభిర్ద్రవ్యాన్వితైర్వ్యంజనైః |

పక్వాన్నేన సపాయసేన మధునా దధ్యాజ్యసమ్మిశ్రితం

నైవేద్యం సురకామినీవిరచితం శ్రీచండికే త్వన్ముదే || ౧౩ ||

లవంగకలికోజ్జ్వలం బహులనాగవల్లీదలం

సజాతిఫలకోమలం సఘనసారపూగీఫలమ్ |

సుధామధురమాకులం రుచిరరత్నపాత్రస్థితం

గృహాణ ముఖపంకజే స్ఫురితమంబ తాంబూలకమ్ || ౧౪ ||

శరత్ప్రభవచంద్రమః స్ఫురితచంద్రికాసుందరం

గలత్సురతరంగిణీలలితమౌక్తికాడంబరమ్ |

గృహాణ నవకాంచనప్రభవదండఖండోజ్జ్వలం

మహాత్రిపురసుందరి ప్రకటమాతపత్రం మహత్ || ౧౫ ||

మాతస్త్వన్ముదమాతనోతు సుభగస్త్రీభిః సదాఽఽందోలితం

శుభ్రం చామరమిందుకుందసదృశం ప్రస్వేదదుఃఖాపహమ్ |

సద్యోఽగస్త్యవసిష్ఠనారదశుకవ్యాసాదివాల్మీకిభిః

స్వే చిత్తే క్రియమాణ ఏవ కురుతాం శర్మాణి వేదధ్వనిః || ౧౬ ||

స్వర్గాంగణే వేణుమృదంగశంఖభేరీనినాదైరూపగీయమానా |

కోలాహలైరాకలితాతవాస్తు విద్యాధరీనృత్యకలాసుఖాయ || ౧౭ ||

దేవి భక్తిరసభావితవృత్తే ప్రీయతాం యది కుతోఽపి లభ్యతే |

తత్ర లౌల్యమపి సత్ఫలమేకం జన్మకోటిభిరపీహ న లభ్యమ్ || ౧౮ ||

ఏతైః షోడశభిః పద్యైరూపచారోపకల్పితైః |

యః పరాం దేవతాం స్తౌతి స తేషాం ఫలమాప్నుయాత్ || ౧౯ ||

ఇతి దుర్గాతంత్రే దుర్గామానసపూజా సమాప్తా ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *