Sri Dhumavathi Hrudayam

Sri Dhumavathi e1694868905768
image_print

Sri Dhumavathi Hrudayam – శ్రీ ధూమావతీ హృదయం

ఓం అస్య శ్రీ ధూమావతీహృదయస్తోత్ర మహామంత్రస్య-పిప్పలాదఋషిః- అనుష్టుప్ఛందః- శ్రీ ధూమావతీ దేవతా- ధూం బీజం- హ్రీం శక్తిః- క్లీం కీలకం -సర్వశత్రు సంహారార్థే జపే వినియోగః
కరన్యాసః –
ఓం ధాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం ధీం తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం ధూం మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం ధైం అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం ధౌం కనిష్ఠకాభ్యాం నమః |
ఓం ధః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |
అంగన్యాసః –
ఓం ధాం హృదయాయ నమః |
ఓం ధీం శిరసే స్వాహా |
ఓం ధూం శిఖాయై వషట్ |
ఓం ధైం కవచాయ హుం |
ఓం ధౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం ధః అస్త్రాయ ఫట్ |
ధ్యానం |
ధూమ్రాభాం ధూమ్రవస్త్రాం ప్రకటితదశనాం ముక్తబాలాంబరాఢ్యాం |
కాకాంకస్యందనస్థాం ధవళకరయుగాం శూర్పహస్తాతిరూక్షామ్ |
కంకాంక్షుత్క్షాంత దేహం ముహురతి కుటిలాం వారిదాభాం విచిత్రాం |
ధ్యాయేద్ధూమావతీం కుటిలితనయనాం భీతిదాం భీషణాస్యామ్ || ౧ ||
కల్పాదౌ యా కాళికాద్యాఽచీకలన్మధుకైటభౌ |
కల్పాంతే త్రిజగత్సర్వం భజే ధూమావతీమహమ్ || ౨ ||
గుణాగారా గమ్యగుణా యా గుణాగుణవర్ధినీ |
గీతావేదార్థతత్త్వజ్ఞైః భజే ధూమావతీమహమ్ || ౩ ||
ఖట్వాంగధారిణీ ఖర్వఖండినీ ఖలరక్షసాం |
ధారిణీ ఖేటకస్యాపి భజే ధూమావతీమహమ్ || ౪ ||
ఘూర్ణ ఘూర్ణకరాఘోరా ఘూర్ణితాక్షీ ఘనస్వనా |
ఘాతినీ ఘాతకానాం యా భజే ధూమావతీమహమ్ || ౫ ||
చర్వంతీమస్తిఖండానాం చండముండవిదారిణీం |
చండాట్టహాసినీం దేవీం భజే ధూమావతీమహమ్ || ౬ ||
ఛిన్నగ్రీవాం క్షతాంఛన్నాం ఛిన్నమస్తాస్వరూపిణీం |
ఛేదినీం దుష్టసంఘానాం భజే ధూమావతీమహమ్ || ౭ ||
జాతాయా యాచితాదేవైరసురాణాం విఘాతినీం |
జల్పంతీం బహుగర్జంతీం భజేతాం ధూమ్రరూపిణీమ్ || ౮ ||
ఝంకారకారిణీం ఝుంఝా ఝంఝమాఝమవాదినీం |
ఝటిత్యాకర్షిణీం దేవీం భజే ధూమావతీమహమ్ || ౯ ||
హేతిపటంకారసంయుక్తాన్ ధనుష్టంకారకారిణీం |
ఘోరాఘనఘటాటోపాం వందే ధూమావతీమహమ్ || ౧౦ ||
ఠంఠంఠంఠం మనుప్రీతాం ఠఃఠఃమంత్రస్వరూపిణీం |
ఠమకాహ్వగతిప్రీతాం భజే ధూమావతీమహమ్ || ౧౧ ||
డమరూ డిండిమారావాం డాకినీగణమండితాం |
డాకినీభోగసంతుష్టాం భజే ధూమావతీమహమ్ || ౧౨ ||
ఢక్కానాదేనసంతుష్టాం ఢక్కావాదనసిద్ధిదాం |
ఢక్కావాదచలచ్చిత్తాం భజే ధూమావతీమహమ్ || ౧౩ ||
తత్వవార్తా ప్రియప్రాణాం భవపాథోధితారిణీం |
తారస్వరూపిణీం తారాం భజే ధూమావతీమహమ్ || ౧౪ ||
థాంథీంథూంథేమంత్రరూపాం థైంథోథంథఃస్వరూపిణీం |
థకారవర్ణసర్వస్వాం భజే ధూమావతీమహమ్ || ౧౫ ||
దుర్గాస్వరూపిణీదేవీం దుష్టదానవదారిణీం |
దేవదైత్యకృతధ్వంసాం వందే ధూమావతీమహమ్ || ౧౬ ||
ధ్వాంతాకారాంధకధ్వంసాం ముక్తధమ్మిల్లధారిణీం |
ధూమధారాప్రభాం ధీరాం భజే ధూమావతీమహమ్ || ౧౭ ||
నర్తకీనటనప్రీతాం నాట్యకర్మవివర్ధినీం |
నారసింహీం నరారాధ్యాం నౌమి ధూమావతీమహమ్ || ౧౮ ||
పార్వతీపతిసంపూజ్యాం పర్వతోపరివాసినీం |
పద్మారూపాం పద్మపూజ్యాం నౌమి ధూమావతీమహమ్ || ౧౯ ||
ఫూత్కారసహితశ్వాసాం ఫట్‍మంత్రఫలదాయినీం |
ఫేత్కారిగణసంసేవ్యాం సేవే ధూమావతీమహమ్ || ౨౦ ||
బలిపూజ్యాం బలారాధ్యాం బగళారూపిణీం వరాం |
బ్రహ్మాదివందితాం విద్యాం వందే ధూమావతీమహమ్ || ౨౧ ||
భవ్యరూపాం భవారాధ్యాం భువనేశీస్వరూపిణీం |
భక్తభవ్యప్రదాం దేవీం భజే ధూమావతీమహమ్ || ౨౨ ||
మాయాం మధుమతీం మాన్యాం మకరధ్వజమానితాం |
మత్స్యమాంసమదాస్వాదాం మన్యే ధూమావతీమహమ్ || ౨౩ ||
యోగయజ్ఞప్రసన్నాస్యాం యోగినీపరిసేవితాం |
యశోదాం యజ్ఞఫలదాం యజేద్ధూమావతీమహమ్ || ౨౪ ||
రామారాధ్యపదద్వంద్వాం రావణధ్వంసకారిణీం |
రమేశరమణీపూజ్యామహం ధూమావతీం శ్రయే || ౨౫ ||
లక్షలీలాకళాలక్ష్యాం లోకవంద్యపదాంబుజాం |
లంబితాం బీజకోశాఢ్యాం వందే ధూమావతీమహమ్ || ౨౬ ||
బకపూజ్యపదాంభోజాం బకధ్యానపరాయణాం |
బాలాంతీకారిసంధ్యేయాం వందే ధూమావతీమహమ్ || ౨౭ ||
శంకరీం శంకరప్రాణాం సంకటధ్వంసకారిణీం |
శత్రుసంహారిణీం శుద్ధాం శ్రయే ధూమావతీమహమ్ || ౨౮ ||
షడాననారిసంహంత్రీం షోడశీరూపధారిణీం |
షడ్రసాస్వాదినీం సౌమ్యాం నేవే ధూమావతీమహమ్ || ౨౯ ||
సురసేవితపాదాబ్జాం సురసౌఖ్యప్రదాయినీం |
సుందరీగణసంసేవ్యాం సేవే ధూమావతీమహమ్ || ౩౦ ||
హేరంబజననీం యోగ్యాం హాస్యలాస్యవిహారిణీం |
హారిణీం శత్రుసంఘానాం సేవే ధూమావతీమహమ్ || ౩౧ ||
క్షీరోదతీరసంవాసాం క్షీరపానప్రహర్షితాం |
క్షణదేశేజ్యపాదాబ్జాం సేవే ధూమావతీమహమ్ || ౩౨ ||
చతుస్త్రింశద్వర్ణకానాం ప్రతివర్ణాదినామభిః |
కృతం తు హృదయస్తోత్రం ధూమావత్యాస్సుసిద్ధిదమ్ || ౩౩ ||
య ఇదం పఠతి స్తోత్రం పవిత్రం పాపనాశనం |
స ప్రాప్నోతి పరాం సిద్ధం ధూమావత్యాః ప్రసాదతః || ౩౪ ||
పఠన్నేకాగ్రచిత్తోయో యద్యదిచ్ఛతి మానవః |
తత్సర్వం సమవాప్నోతి సత్యం సత్యం వదామ్యహమ్ || ౩౫ ||
ఇతి ధూమావతీహృదయమ్ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *