Sri Chinnamastha Devi Stotram

Sri Chinnamastha Devi
image_print

Sri Chinnamastha Devi Stotram – శ్రీ ఛిన్నమస్తా దేవి స్తోత్రం

ఈశ్వర ఉవాచ |
స్తవరాజమహం వందే వై రోచన్యాశ్శుభప్రదం |
నాభౌ శుభ్రారవిందం తదుపరి విలసన్మండలం చండరశ్మేః
సంసారస్యైకసారాం త్రిభువనజననీం ధర్మకామార్థదాత్రీం |
తస్మిన్నధ్యే త్రిభాగే త్రితయతనుధరాం ఛిన్నమస్తాం ప్రశస్తాం
తాం వందే ఛిన్నమస్తాం శమనభయహరాం యోగినీం యోగముద్రామ్ || ౧ ||
నాభౌ శుద్ధసరోజవక్త్రవిలసద్బంధూకపుష్పారుణం
భాస్వద్భాస్కరమండలం తదుదరే తద్యోనిచక్రం మహత్ |
తన్మధ్యే విపరీతమైథునరత ప్రద్యుమ్నసత్కామినీ
పృష్ఠంస్యాత్తరుణార్య కోటివిలసత్తేజస్స్వరూపాం భజే || ౨ ||
వామే ఛిన్నశిరోధరాం తదితరే పాణౌ మహత్కర్తృకాం
ప్రత్యాలీఢపదాం దిగంతవసనామున్ముక్త కేశవ్రజాం |
ఛిన్నాత్మీయ శిరస్సమచ్చల దమృద్ధారాం పిబంతీం పరాం
బాలాదిత్య సమప్రకాశ విలసన్నేత్రత్రయోద్భాసినీమ్ || ౩ ||
వామాదన్యత్ర నాళం బహుగహనగళద్రక్తధారాభిరుచ్చై-
ర్గాయంతీమస్థిభూషాం కరకమలలసత్కర్తృకాముగ్రరూపాం |
రక్తామారక్తకేశీమవగతవసనావర్ణనీమాత్మశక్తిం
ప్రత్యాలీఢోరుపాదామరుణి తనయనాం యోగినీం యోగనిద్రామ్ || ౪ ||
దిగ్వస్త్రాం ముక్తకేశీం ప్రళయఘనఘటా ఘోరరూపాం
ప్రచండాం దంష్ట్రాదుఃప్రేక్ష్యవక్త్రోదరవివరలసల్లోలజిహ్వాగ్రభాసాం |
విద్యుల్లోలాక్షియుగ్మాం హృదయతటలసద్భోగినీం భీమమూర్తిం
సద్యః ఛిన్నాత్మకంఠప్రగలితరుధిరైర్డాకినీ వర్ధయంతీమ్ || ౫ ||
బ్రహ్మేశానాచ్యుతాద్యైశ్శిరసి వినిహితా మందపాదారవిందై
రాజ్ఞైర్యోగీంద్రముఖ్యైః ప్రతిపదమనిశం చింతితాం చింత్యరూపాం |
సంసారే సారభూతాం త్రిభువనజననీం ఛిన్నమస్తాం ప్రశస్తాం
ఇష్టాం తామిష్టదాత్రీం కలికలుషహరాం చేతసా చింతయామి || ౬ ||
ఉత్పత్తి స్థితిసంహృతీర్ఘటయితుం ధత్తే త్రిరూపాం తనుం
త్రైగుణ్యాజ్జగతోయదీయవికృతి బ్రహ్మాచ్యుతశ్శూలభృత్ |
తామాద్యాం ప్రకృతిం స్మరామి మనసా సర్వార్థసంసిద్ధయే
యస్మాత్మ్సేరపదారవిందయుగళే లాభం భజంతే నరాః || ౭ ||
అభిలషిత పరస్త్రీ యోగపూజాపరోఽహం
బహువిధజన భావారంభసంభావితోఽహం |
పశుజనవిరతోఽహం భైరవీ సంస్థితోఽహం
గురుచరణపరోఽహం భైరవోహం శివోఽహమ్ || ౮ ||
ఇదం స్తోత్రం మహాపుణ్యం బ్రహ్మణా భాషితం పురా |
సర్వసిద్ధిప్రదం సాక్షాన్మహాపాతకనాశనమ్ || ౯ ||
యఃపఠేత్ప్రాతరుత్థాయ దేవ్యాస్సన్నిహితోపి వా |
తస్య సిద్ధిర్భవేద్దేవీ వాంఛితార్థ ప్రదాయినీ || ౧౦ ||
ధనం ధాన్యం సుతం జాయాం హయం హస్తినమేవ చ |
వసుంధరాం మహావిద్యామష్టసిద్ధిం లభేద్ధృవమ్ || ౧౧ ||
వైయాఘ్రాజినరంజితస్వజఘనేఽరణ్యే ప్రలంబోదరే
ఖర్వే నిర్వచనీయపర్వసుభగే ముండావళీమండితే |
కర్తీం కుందరుచిం విచిత్రవనితాం జ్ఞానే దధానే పదే
మాతర్భక్తజనానుకంపిని మహామాయేస్తు తుభ్యం నమః || ౧౨ ||
ఇతి శ్రీ ఛిన్నమస్తాదేవీ స్తోత్రమ్ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *