Sri Chinnamastha Devi Hrudayam

Sri Chinnamastha Devi
image_print

Sri Chinnamastha Devi Hrudayam – శ్రీ ఛిన్నమస్తా దేవి హృదయం

శ్రీపార్వత్యువాచ 
శ్రుతం పూజాదికం సమ్యగ్భవద్వక్త్రాబ్జ నిస్సృతమ్ |
హృదయం ఛిన్నమస్తాయాః శ్రోతుమిచ్ఛామి సామ్ప్రతమ్ || ౧ ||
శ్రీ మహాదేవ ఉవాచ |
నాద్యావధి మయా ప్రోక్తం కస్యాపి ప్రాణవల్లభే |
యత్త్వయా పరిపృష్టోఽహం వక్ష్యే ప్రీత్యై తవ ప్రియే || ౨ ||
ఓం అస్య శ్రీఛిన్నమస్తాహృదయస్తోత్రమహామంత్రస్య –భైరవ ఋషిః –సమ్రాట్ ఛందః -ఛిన్నమస్తా దేవతా –హూం బీజమ్ –ఓం శక్తిః –హ్రీం కీలకం –శత్రుక్షయకరణార్థే జపే వినియోగః ||
అథ కరన్యాసః |
ఓం ఓం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం హూం తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం హ్రీం మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం క్లీం అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం ఐం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం హూం కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |
అథ కరన్యాసః |
ఓం ఓం హృదయాయ నమః |
ఓం హూం శిరసే స్వాహా |
ఓం హ్రీం శిఖాయై వషట్ |
ఓం క్లీం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం ఐం కవచాయ హుమ్ |
ఓం హూం అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః |
ధ్యానం |
రక్తాభాం రక్తకేశీం కరకమలలసత్కర్తృకాం కాలకాంతిం
విచ్ఛిన్నాత్మీయముండాసృగరుణబహుళాం చక్రధారాం పిబంతీమ్ |
విఘ్నాభ్రౌఘప్రచండశ్వసనసమనిభాం సేవితాం సిద్ధసంఘైః
పద్మాక్షీం ఛిన్నమస్తాం ఛలకరదితిజచ్ఛేదినీం సంస్మరామి || ౧ ||
వందేఽహం ఛిన్నమస్తాం తాం ఛిన్నముండధరాం పరాం |
ఛిన్నగ్రీవోచ్ఛటాచ్ఛన్నాం క్షౌమవస్త్రపరిచ్ఛదామ్ || ౨ ||
సర్వదా సురసంఘేన సేవితాంఘ్రిసరోరుహాం |
సేవే సకలసంపత్యై ఛిన్నమస్తాం శుభప్రదామ్ || ౩ ||
యజ్ఞానాం యోగయజ్ఞాయ యా తు జాతా యుగే యుగే |
దానవాంతకరీం దేవీం ఛిన్నమస్తాం భజామి తామ్ || ౪ ||
వైరోచనీం వరారోహాం వామదేమవివర్ధితాం |
కోటిసూర్యప్రభాం వందే విద్యుద్వర్ణాక్షిమండితామ్ || ౫ ||
నిజకంఠోచ్ఛలద్రక్తధారయా యా ముహుర్ముహుః |
యోగినీ గణసంస్తుత్యా తస్యాశ్చరణమాశ్రయే || ౬ ||
హూమిత్యేకాక్షరం మంత్రం యదీయం యుక్తమానసః |
యో జపేత్తస్య విద్వేషీ భస్మతాం యాతి తాం భజే || ౭ ||
హూం స్వాహేతి మనుం సమ్యగ్యస్స్మరత్యార్తిమాన్నరః |
ఛినత్తి ఛిన్నమస్తాయా తస్య బాధాం నమామి తామ్ || ౮ ||
యస్యాః కటాక్షమాత్రేణ క్రూరభూతాదయో ద్రుతమ్ |
దూరే తస్య పలాయంతే ఛిన్నమస్తాం భజామి తామ్ || ౯ ||
క్షితితలపరిరక్షాక్షాంతరోషా సుదక్షా
ఛలయుతకలకక్షాచ్ఛేదనే క్షాంతిలక్ష్యా |
క్షితిదితిజసుపక్షా క్షోణిపాక్షయ్యశిక్షా
జయతు జయతు చాక్షా ఛిన్నమస్తారిభక్షా || ౧౦ ||
కలికలుషకలానాం కర్తనే కర్త్రిహస్తా
సురకువలయకాశా మందభానుప్రకాశా |
అసురకులకలాపత్రాసికాకాలమూర్తి-
ర్జయతు జయతు కాళీ ఛిన్నమస్తా కరాళీ || ౧౧ ||
భువనభరణభూరీ భ్రాజమానానుభావా
భవ భవ విభవానాం భారణోద్భాతభూతిః |
ద్విజకులకమలానాం భాసినీ భానుమూర్తి-
ర్భవతు భవతు వాణీ ఛిన్నమస్తా భవానీ || ౧౨ ||
మమ రిపుగణమాశు చ్ఛేత్తుముగ్రం కృపాణం
సపది జనని తీక్ష్ణం ఛిన్నముండం గృహాణ |
భవతు తవ యశోఽలం ఛింధి శత్రూన్కలాన్మే
మమ చ పరిదిశేష్టం ఛిన్నమస్తే క్షమస్వ || ౧౩ ||
ఛిన్నగ్రీవా ఛిన్నమస్తా ఛిన్నముండధరాఽక్షతా |
క్షోదక్షేమకరీ స్వక్షా క్షోణీశాచ్ఛాదన క్షమా || ౧౪ ||
వైరోచనీ వరారోహా బలిదానప్రహర్షితా |
బలియోజితపాదాబ్జా వాసుదేవ ప్రపూజితా || ౧౫ ||
ఇతి ద్వాదశనామాని ఛిన్నమస్తా ప్రియాణి యః |
స్మరేత్ప్రాతస్సముత్థాయ తస్య నశ్యంతి శత్రవః || ౧౬ ||
యాం స్మృత్వా సంతి సద్యః సకలః సురగణాః సర్వదా సంపదాఢ్యాః
శత్రూణాం సంఘమాహత్య విశదవదనాః స్వస్థచిత్తాః శ్రయంతి |
తస్యాః సంకల్పవంతః సరసిజచరణస్సంతతం సంశ్రయంతి
సాఽఽద్యా శ్రీశాదిసేవ్యా సుఫలతు సుతరాం ఛిన్నమస్తా ప్రశస్తా || ౧౭ ||
హృదయమితిమజ్ఞాత్వా హంతుమిచ్ఛతి యో ద్విషమ్ |
కథం తస్యాచిరం శత్రుర్నాశమేష్యతి పార్వతి || ౧౮ ||
యదీచ్ఛేన్నాశనం శత్రోః శీఘ్రమేతత్పఠేన్నరః |
ఛిన్నమస్తా ప్రసన్నాపి దదాతి ఫలమీప్సితమ్ || ౧౯ ||
శత్రుప్రశమనం పుణ్యం సమీప్సితఫలప్రదమ్ |
ఆయురారోగ్యదం చైవ పఠతాం పుణ్యసాధనమ్ || ౨౦ ||
ఇతి శ్రీనంద్యావర్తే మహాదేవపార్వతీసంవాదే శ్రీఛిన్నమస్తాహృదయస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *