Shiva Sahasranama Stotram in Telugu

SHIVANANDA LAHARI e1694869161776
image_print

Shiva Sahasranama Stotram in Telugu – శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం
ధ్యానం

శాంతం పద్మాసనస్థం శశిధరమకుటం పంచవక్త్రం త్రినేత్రం
శూలం వజ్రం చ ఖడ్గం పరశుమభయదం దక్షభాగే వహన్తం |
నాగం పాశం చ ఘంటాం ప్రళయహుతవహం చాంకుశం వామభాగే
నానాలంకారయుక్తం స్ఫటికమణినిభం పార్వతీశం నమామి ||
స్తోత్రం
ఓం స్థిరః స్థాణుః ప్రభుర్భీమః ప్రవరో వరదో వరః |
సర్వాత్మా సర్వవిఖ్యాతః సర్వః సర్వకరో భవః || 1 ||
జటీ చర్మీ శిఖండీ చ సర్వాంగః సర్వభావనః |
హరశ్చ హరిణాక్షశ్చ సర్వభూతహరః ప్రభుః || 2 ||
ప్రవృత్తిశ్చ నివృత్తిశ్చ నియతః శాశ్వతో ధ్రువః |
శ్మశానవాసీ భగవాన్ ఖచరో గోచరోఽర్దనః || 3 ||
అభివాద్యో మహాకర్మా తపస్వీ భూతభావనః |
ఉన్మత్తవేషప్రచ్ఛన్నః సర్వలోకప్రజాపతిః || 4 ||
మహారూపో మహాకాయో వృషరూపో మహాయశాః |
మహాత్మా సర్వభూతాత్మా విశ్వరూపో మహాహనుః || 5 ||
లోకపాలోఽంతర్హితాత్మా ప్రసాదో హయగర్దభిః |
పవిత్రం చ మహాంశ్చైవ నియమో నియమాశ్రితః || 6 ||
సర్వకర్మా స్వయంభూత ఆదిరాదికరో నిధిః |
సహస్రాక్షో విశాలాక్షః సోమో నక్షత్రసాధకః || 7 ||
చంద్రః సూర్యః శనిః కేతుర్గ్రహో గ్రహపతిర్వరః |
అత్రిరత్ర్యానమస్కర్తా మృగబాణార్పణోఽనఘః || 8 ||
మహాతపా ఘోరతపా అదీనో దీనసాధకః |
సంవత్సరకరో మంత్రః ప్రమాణం పరమం తపః || 9 ||
యోగీ యోజ్యో మహాబీజో మహారేతా మహాబలః |
సువర్ణరేతాః సర్వజ్ఞః సుబీజో బీజవాహనః || 10 ||
దశబాహుస్త్వనిమిషో నీలకంఠ ఉమాపతిః |
విశ్వరూపః స్వయంశ్రేష్ఠో బలవీరోఽబలో గణః || 11 ||
గణకర్తా గణపతిర్దిగ్వాసాః కామ ఏవ చ |
మంత్రవిత్పరమోమంత్రః సర్వభావకరో హరః || 12 ||
కమండలుధరో ధన్వీ బాణహస్తః కపాలవాన్ |
అశనీ శతఘ్నీ ఖడ్గీ పట్టిశీ చాయుధీ మహాన్ || 13 ||
స్రువహస్తః సురూపశ్చ తేజస్తేజస్కరో నిధిః |
ఉష్ణీషీ చ సువక్త్రశ్చ ఉదగ్రో వినతస్తథా || 14 ||
దీర్ఘశ్చ హరికేశశ్చ సుతీర్థః కృష్ణ ఏవ చ |
సృగాలరూపః సిద్ధార్థో ముండః సర్వశుభంకరః || 15 ||
అజశ్చ బహురూపశ్చ గంధధారీ కపర్ద్యపి |
ఊర్ధ్వరేతా ఊర్ధ్వలింగ ఊర్ధ్వశాయీ నభస్స్థలః || 16 ||
త్రిజటీ చీరవాసాశ్చ రుద్రః సేనాపతిర్విభుః |
అహశ్చరో నక్తంచరస్తిగ్మమన్యుః సువర్చసః || 17 ||
గజహా దైత్యహా కాలో లోకధాతా గుణాకరః |
సింహశార్దూలరూపశ్చ ఆర్ద్రచర్మాంబరావృతః || 18 ||
కాలయోగీ మహానాదః సర్వకామశ్చతుష్పథః |
నిశాచరః ప్రేతచారీ భూతచారీ మహేశ్వరః || 19 ||
బహుభూతో బహుధరః స్వర్భానురమితో గతిః |
నృత్యప్రియో నిత్యనర్తో నర్తకః సర్వలాలసః || 20 ||
ఘోరో మహాతపాః పాశో నిత్యో గిరిరుహో నభః |
సహస్రహస్తో విజయో వ్యవసాయో హ్యతంద్రితః || 21 ||
అధర్షణో ధర్షణాత్మా యజ్ఞహా కామనాశకః |
దక్షయాగాపహారీ చ సుసహో మధ్యమస్తథా || 22 ||
తేజోపహారీ బలహా ముదితోఽర్థోఽజితో వరః |
గంభీరఘోషో గంభీరో గంభీరబలవాహనః || 23 ||
న్యగ్రోధరూపో న్యగ్రోధో వృక్షకర్ణస్థితిర్విభుః |
సుతీక్ష్ణదశనశ్చైవ మహాకాయో మహాననః || 24 ||
విష్వక్సేనో హరిర్యజ్ఞః సంయుగాపీడవాహనః |
తీక్ష్ణతాపశ్చ హర్యశ్వః సహాయః కర్మకాలవిత్ || 25 ||
విష్ణుప్రసాదితో యజ్ఞః సముద్రో బడబాముఖః |
హుతాశనసహాయశ్చ ప్రశాంతాత్మా హుతాశనః || 26 ||
ఉగ్రతేజా మహాతేజా జన్యో విజయకాలవిత్ |
జ్యోతిషామయనం సిద్ధిః సర్వవిగ్రహ ఏవ చ || 27 ||
శిఖీ ముండీ జటీ జ్వాలీ మూర్తిజో మూర్ధగో బలీ |
వేణవీ పణవీ తాలీ ఖలీ కాలకటంకటః || 28 ||
నక్షత్రవిగ్రహమతిర్గుణబుద్ధిర్లయోఽగమః |
ప్రజాపతిర్విశ్వబాహుర్విభాగః సర్వగోముఖః || 29 ||
విమోచనః సుసరణో హిరణ్యకవచోద్భవః |
మేఘజో బలచారీ చ మహీచారీ స్రుతస్తథా || 30 ||
సర్వతూర్యనినాదీ చ సర్వాతోద్యపరిగ్రహః |
వ్యాలరూపో గుహావాసీ గుహో మాలీ తరంగవిత్ || 31 ||
త్రిదశస్త్రికాలధృక్కర్మసర్వబంధవిమోచనః |
బంధనస్త్వసురేంద్రాణాం యుధిశత్రువినాశనః || 32 ||
సాంఖ్యప్రసాదో దుర్వాసాః సర్వసాధునిషేవితః |
ప్రస్కందనో విభాగజ్ఞో అతుల్యో యజ్ఞభాగవిత్ || 33 ||
సర్వవాసః సర్వచారీ దుర్వాసా వాసవోఽమరః |
హైమో హేమకరో యజ్ఞః సర్వధారీ ధరోత్తమః || 34 ||
లోహితాక్షో మహాక్షశ్చ విజయాక్షో విశారదః |
సంగ్రహో నిగ్రహః కర్తా సర్పచీరనివాసనః || 35 ||
ముఖ్యోఽముఖ్యశ్చ దేహశ్చ కాహలిః సర్వకామదః |
సర్వకాలప్రసాదశ్చ సుబలో బలరూపధృక్ || 36 ||
సర్వకామవరశ్చైవ సర్వదః సర్వతోముఖః |
ఆకాశనిర్విరూపశ్చ నిపాతీ హ్యవశః ఖగః || 37 ||
రౌద్రరూపోఽంశురాదిత్యో బహురశ్మిః సువర్చసీ |
వసువేగో మహావేగో మనోవేగో నిశాచరః || 38 ||
సర్వవాసీ శ్రియావాసీ ఉపదేశకరోఽకరః |
మునిరాత్మనిరాలోకః సంభగ్నశ్చ సహస్రదః || 39 ||
పక్షీ చ పక్షరూపశ్చ అతిదీప్తో విశాంపతిః |
ఉన్మాదో మదనః కామో హ్యశ్వత్థోఽర్థకరో యశః || 40 ||
వామదేవశ్చ వామశ్చ ప్రాగ్దక్షిణశ్చ వామనః |
సిద్ధయోగీ మహర్షిశ్చ సిద్ధార్థః సిద్ధసాధకః || 41 ||
భిక్షుశ్చ భిక్షురూపశ్చ విపణో మృదురవ్యయః |
మహాసేనో విశాఖశ్చ షష్ఠిభాగో గవాంపతిః || 42 ||
వజ్రహస్తశ్చ విష్కంభీ చమూస్తంభన ఏవ చ |
వృత్తావృత్తకరస్తాలో మధుర్మధుకలోచనః || 43 ||
వాచస్పత్యో వాజసనో నిత్యాశ్రమపూజితః |
బ్రహ్మచారీ లోకచారీ సర్వచారీ విచారవిత్ || 44 ||
ఈశాన ఈశ్వరః కాలో నిశాచారీ పినాకవాన్ |
నిమిత్తస్థో నిమిత్తం చ నందిర్నందికరో హరిః || 45 ||
నందీశ్వరశ్చ నందీ చ నందనో నందివర్ధనః |
భగహారీ నిహంతా చ కాలో బ్రహ్మపితామహః || 46 ||
చతుర్ముఖో మహాలింగశ్చారులింగస్తథైవ చ |
లింగాధ్యక్షః సురాధ్యక్షో యోగాధ్యక్షో యుగావహః || 47 ||
బీజాధ్యక్షో బీజకర్తా అధ్యాత్మాఽనుగతో బలః |
ఇతిహాసః సకల్పశ్చ గౌతమోఽథ నిశాకరః || 48 ||
దంభో హ్యదంభో వైదంభో వశ్యో వశకరః కలిః |
లోకకర్తా పశుపతిర్మహాకర్తా హ్యనౌషధః || 49 ||
అక్షరం పరమం బ్రహ్మ బలవచ్ఛక్ర ఏవ చ |
నీతిర్హ్యనీతిః శుద్ధాత్మా శుద్ధో మాన్యో గతాగతః || 50 ||
బహుప్రసాదః సుస్వప్నో దర్పణోఽథ త్వమిత్రజిత్ |
వేదకారో మంత్రకారో విద్వాన్ సమరమర్దనః || 51 ||
మహామేఘనివాసీ చ మహాఘోరో వశీకరః |
అగ్నిజ్వాలో మహాజ్వాలో అతిధూమ్రో హుతో హవిః || 52 ||
వృషణః శంకరో నిత్యం వర్చస్వీ ధూమకేతనః |
నీలస్తథాఽంగలుబ్ధశ్చ శోభనో నిరవగ్రహః || 53 ||
స్వస్తిదః స్వస్తిభావశ్చ భాగీ భాగకరో లఘుః |
ఉత్సంగశ్చ మహాంగశ్చ మహాగర్భపరాయణః || 54 ||
కృష్ణవర్ణః సువర్ణశ్చ ఇంద్రియం సర్వదేహినామ్ |
మహాపాదో మహాహస్తో మహాకాయో మహాయశాః || 55 ||
మహామూర్ధా మహామాత్రో మహానేత్రో నిశాలయః |
మహాంతకో మహాకర్ణో మహోష్ఠశ్చ మహాహనుః || 56 ||
మహానాసో మహాకంబుర్మహాగ్రీవః శ్మశానభాక్ |
మహావక్షా మహోరస్కో హ్యంతరాత్మా మృగాలయః || 57 ||
లంబనో లంబితోష్ఠశ్చ మహామాయః పయోనిధిః |
మహాదంతో మహాదంష్ట్రో మహాజిహ్వో మహాముఖః || 58 ||
మహానఖో మహారోమా మహాకోశో మహాజటః |
ప్రసన్నశ్చ ప్రసాదశ్చ ప్రత్యయో గిరిసాధనః || 59 ||
స్నేహనోఽస్నేహనశ్చైవ అజితశ్చ మహామునిః |
వృక్షాకారో వృక్షకేతురనలో వాయువాహనః || 60 ||
గండలీ మేరుధామా చ దేవాధిపతిరేవ చ |
అథర్వశీర్షః సామాస్య ఋక్సహస్రామితేక్షణః || 61 ||
యజుః పాదభుజో గుహ్యః ప్రకాశో జంగమస్తథా |
అమోఘార్థః ప్రసాదశ్చ అభిగమ్యః సుదర్శనః || 62 ||
ఉపకారః ప్రియః సర్వః కనకః కాంచనచ్ఛవిః |
నాభిర్నందికరో భావః పుష్కరః స్థపతిః స్థిరః || 63 ||
ద్వాదశస్త్రాసనశ్చాద్యో యజ్ఞో యజ్ఞసమాహితః |
నక్తం కలిశ్చ కాలశ్చ మకరః కాలపూజితః || 64 ||
సగణో గణకారశ్చ భూతవాహనసారథిః |
భస్మశయో భస్మగోప్తా భస్మభూతస్తరుర్గణః || 65 ||
లోకపాలస్తథాలోకో మహాత్మా సర్వపూజితః |
శుక్లస్త్రిశుక్లః సంపన్నః శుచిర్భూతనిషేవితః || 66 ||
ఆశ్రమస్థః క్రియావస్థో విశ్వకర్మమతిర్వరః |
విశాలశాఖస్తామ్రోష్ఠో హ్యంబుజాలః సునిశ్చలః || 67 ||
కపిలః కపిశః శుక్లః ఆయుశ్చైవ పరోఽపరః |
గంధర్వో హ్యదితిస్తార్క్ష్యః సువిజ్ఞేయః సుశారదః || 68 ||
పరశ్వధాయుధో దేవః హ్యనుకారీ సుబాంధవః |
తుంబవీణో మహాక్రోధ ఊర్ధ్వరేతా జలేశయః || 69 ||
ఉగ్రో వంశకరో వంశో వంశనాదో హ్యనిందితః |
సర్వాంగరూపో మాయావీ సుహృదో హ్యనిలోఽనలః || 70 ||
బంధనో బంధకర్తా చ సుబంధనవిమోచనః |
సయజ్ఞారిః సకామారిర్మహాదంష్ట్రో మహాయుధః || 71 ||
బహుధానిందితః శర్వః శంకరః శంకరోఽధనః |
అమరేశో మహాదేవో విశ్వదేవః సురారిహా || 72 ||
అహిర్బుధ్న్యోఽనిలాభశ్చ చేకితానో హరిస్తథా |
అజైకపాచ్చ కాపాలీ త్రిశంకురజితః శివః || 73 ||
ధన్వంతరిర్ధూమకేతుః స్కందో వైశ్రవణస్తథా |
ధాతా శక్రశ్చ విష్ణుశ్చ మిత్రస్త్వష్టా ధ్రువో ధరః || 74 ||
ప్రభావః సర్వగో వాయురర్యమా సవితా రవిః |
ఉషంగుశ్చ విధాతా చ మాంధాతా భూతభావనః || 75 ||
విభుర్వర్ణవిభావీ చ సర్వకామగుణావహః |
పద్మనాభో మహాగర్భశ్చంద్రవక్త్రోఽనిలోఽనలః || 76 ||
బలవాంశ్చోపశాంతశ్చ పురాణః పుణ్యచంచురీ |
కురుకర్తా కురువాసీ కురుభూతో గుణౌషధః || 77 ||
సర్వాశయో దర్భచారీ సర్వేషాం ప్రాణినాంపతిః |
దేవదేవః సుఖాసక్తః సదసత్సర్వరత్నవిత్ || 78 ||
కైలాసగిరివాసీ చ హిమవద్గిరిసంశ్రయః |
కూలహారీ కూలకర్తా బహువిద్యో బహుప్రదః || 79 ||
వణిజో వర్ధకీ వృక్షో వకుళశ్చందనఛ్ఛదః |
సారగ్రీవో మహాజత్రురలోలశ్చ మహౌషధః || 80 ||
సిద్ధార్థకారీ సిద్ధార్థశ్ఛందోవ్యాకరణోత్తరః |
సింహనాదః సింహదంష్ట్రః సింహగః సింహవాహనః || 81 ||
ప్రభావాత్మా జగత్కాలస్థాలో లోకహితస్తరుః |
సారంగో నవచక్రాంగః కేతుమాలీ సభావనః || 82 ||
భూతాలయో భూతపతిరహోరాత్రమనిందితః || 83 ||
వాహితా సర్వభూతానాం నిలయశ్చ విభుర్భవః |
అమోఘః సంయతో హ్యశ్వో భోజనః ప్రాణధారణః || 84 ||
ధృతిమాన్ మతిమాన్ దక్షః సత్కృతశ్చ యుగాధిపః |
గోపాలిర్గోపతిర్గ్రామో గోచర్మవసనో హరిః || 85 ||
హిరణ్యబాహుశ్చ తథా గుహాపాలః ప్రవేశినామ్ |
ప్రకృష్టారిర్మహాహర్షో జితకామో జితేంద్రియః || 86 ||
గాంధారశ్చ సువాసశ్చ తపస్సక్తో రతిర్నరః |
మహాగీతో మహానృత్యో హ్యప్సరోగణసేవితః || 87 ||
మహాకేతుర్మహాధాతుర్నైకసానుచరశ్చలః |
ఆవేదనీయ ఆదేశః సర్వగంధసుఖావహః || 88 ||
తోరణస్తారణో వాతః పరిధీపతిఖేచరః |
సంయోగో వర్ధనో వృద్ధో హ్యతివృద్ధో గుణాధికః || 89 ||
నిత్య ఆత్మా సహాయశ్చ దేవాసురపతిః పతిః |
యుక్తశ్చ యుక్తబాహుశ్చ దేవో దివి సుపర్వణః || 90 ||
ఆషాఢశ్చ సుషాఢశ్చ ధ్రువోఽథ హరిణో హరః |
వపురావర్తమానేభ్యో వసుశ్రేష్ఠో మహాపథః || 91 ||
శిరోహారీ విమర్శశ్చ సర్వలక్షణలక్షితః |
అక్షశ్చ రథయోగీ చ సర్వయోగీ మహాబలః || 92 ||
సమామ్నాయోఽసమామ్నాయస్తీర్థదేవో మహారథః |
నిర్జీవో జీవనో మంత్రః శుభాక్షో బహుకర్కశః || 93 ||
రత్నప్రభూతో రక్తాంగో మహార్ణవనిపానవిత్ |
మూలం విశాలో హ్యమృతో వ్యక్తావ్యక్తస్తపోనిధిః || 94 ||
ఆరోహణోఽధిరోహశ్చ శీలధారీ మహాయశాః |
సేనాకల్పో మహాకల్పో యోగో యోగకరో హరిః || 95 ||
యుగరూపో మహారూపో మహానాగహనో వధః |
న్యాయనిర్వపణః పాదః పండితో హ్యచలోపమః || 96 ||
బహుమాలో మహామాలః శశీ హరసులోచనః |
విస్తారో లవణః కూపస్త్రియుగః సఫలోదయః || 97 ||
త్రిలోచనో విషణ్ణాంగో మణివిద్ధో జటాధరః |
బిందుర్విసర్గః సుముఖః శరః సర్వాయుధః సహః || 98 ||
నివేదనః సుఖాజాతః సుగంధారో మహాధనుః |
గంధపాలీ చ భగవానుత్థానః సర్వకర్మణామ్ || 99 ||
మంథానో బహుళో వాయుః సకలః సర్వలోచనః |
తలస్తాలః కరస్థాలీ ఊర్ధ్వసంహననో మహాన్ || 100 ||
ఛత్రం సుఛత్రో విఖ్యాతో లోకః సర్వాశ్రయః క్రమః |
ముండో విరూపో వికృతో దండీ కుండీ వికుర్వణః || 101 ||
హర్యక్షః కకుభో వజ్రీ శతజిహ్వః సహస్రపాత్ |
సహస్రమూర్ధా దేవేంద్రః సర్వదేవమయో గురుః || 102 ||
సహస్రబాహుః సర్వాంగః శరణ్యః సర్వలోకకృత్ |
పవిత్రం త్రికకున్మంత్రః కనిష్ఠః కృష్ణపింగళః || 103 ||
బ్రహ్మదండవినిర్మాతా శతఘ్నీ పాశశక్తిమాన్ |
పద్మగర్భో మహాగర్భో బ్రహ్మగర్భో జలోద్భవః || 104 ||
గభస్తిర్బ్రహ్మకృద్బ్రహ్మీ బ్రహ్మవిద్బ్రాహ్మణో గతిః |
అనంతరూపో నైకాత్మా తిగ్మతేజాః స్వయంభువః || 105 ||
ఊర్ధ్వగాత్మా పశుపతిర్వాతరంహా మనోజవః |
చందనీ పద్మనాళాగ్రః సురభ్యుత్తరణో నరః || 106 ||
కర్ణికారమహాస్రగ్వీ నీలమౌళిః పినాకధృత్ |
ఉమాపతిరుమాకాంతో జాహ్నవీభృదుమాధవః || 107 ||
వరో వరాహో వరదో వరేణ్యః సుమహాస్వనః |
మహాప్రసాదో దమనః శత్రుహా శ్వేతపింగళః || 108 ||
ప్రీతాత్మా పరమాత్మా చ ప్రయతాత్మా ప్రధానధృత్ |
సర్వపార్శ్వముఖస్త్ర్యక్షో ధర్మసాధారణో వరః || 109 ||
చరాచరాత్మా సూక్ష్మాత్మా అమృతో గోవృషేశ్వరః |
సాధ్యర్షిర్వసురాదిత్యః వివస్వాన్సవితాఽమృతః || 110 ||
వ్యాసః సర్గః సుసంక్షేపో విస్తరః పర్యయో నరః |
ఋతుః సంవత్సరో మాసః పక్షః సంఖ్యాసమాపనః || 111 ||
కళా కాష్ఠా లవా మాత్రా ముహూర్తాహః క్షపాః క్షణాః |
విశ్వక్షేత్రం ప్రజాబీజం లింగమాద్యస్సునిర్గమః || 112 ||
సదసద్వ్యక్తమవ్యక్తం పితా మాతా పితామహః |
స్వర్గద్వారం ప్రజాద్వారం మోక్షద్వారం త్రివిష్టపమ్ || 113 ||
నిర్వాణం హ్లాదనశ్చైవ బ్రహ్మలోకః పరాగతిః |
దేవాసురవినిర్మాతా దేవాసురపరాయణః || 114 ||
దేవాసురగురుర్దేవో దేవాసురనమస్కృతః |
దేవాసురమహామాత్రో దేవాసురగణాశ్రయః || 115 ||
దేవాసురగణాధ్యక్షో దేవాసురగణాగ్రణీః |
దేవాదిదేవో దేవర్షిర్దేవాసురవరప్రదః || 116 ||
దేవాసురేశ్వరో విశ్వో దేవాసురమహేశ్వరః |
సర్వదేవమయోఽచింత్యో దేవతాత్మాఽఽత్మసంభవః || 117 ||
ఉద్భిత్త్రివిక్రమో వైద్యో విరజో నీరజోఽమరః |
ఈడ్యో హస్తీశ్వరో వ్యాఘ్రో దేవసింహో నరర్షభః || 118 ||
విబుధోఽగ్రవరః సూక్ష్మః సర్వదేవస్తపోమయః |
సుయుక్తః శోభనో వజ్రీ ప్రాసానాంప్రభవోఽవ్యయః || 119 ||
గుహః కాంతో నిజః సర్గః పవిత్రం సర్వపావనః |
శృంగీ శృంగప్రియో బభ్రూ రాజరాజో నిరామయః || 120 ||
అభిరామః సురగణో విరామః సర్వసాధనః |
లలాటాక్షో విశ్వదేవో హరిణో బ్రహ్మవర్చసః || 121 ||
స్థావరాణాంపతిశ్చైవ నియమేంద్రియవర్ధనః |
సిద్ధార్థః సిద్ధభూతార్థోఽచింత్యః సత్యవ్రతః శుచిః || 122 ||
వ్రతాధిపః పరం బ్రహ్మ భక్తానాంపరమాగతిః |
విముక్తో ముక్తతేజాశ్చ శ్రీమానః శ్రీవర్ధనో జగతః || 123 ||
ఇతి శ్రీ మహాభారతే అనుశాసన పర్వే శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *