Parvati Chalisa in Telugu

Parvati e1695692636226
image_print

Parvati Chalisa in Telugu – పార్వతీ చాలిసా

|| దోహా ||
జయ గిరీ తనయే దక్షజే శంభు ప్రియే గుణఖాని
గణపతి జననీ పార్వతీ అంబే శక్తి భవాని ||
॥ చౌపాయీ ॥
బ్రహ్మా భేద న తుమ్హరో పావే
పంచ బదన నిత తుమకో ధ్యావే ||
షణ్ముఖ కహి న సకత యశ తేరో
సహసబదన శ్రమ కరత ఘనేరో ||
తేఊ పార న పావత మాతా
స్థిత రక్షా లయ హిత సజాతా ||
అధర ప్రవాల సదృశ అరుణారే
అతి కమనీయ నయన కజరారే ||
లలిత లలాట విలేపిత కేశర
కుంకుంమ అక్షత శోభా మనహర ||
కనక బసన కంచుకీ సజాఏ
కటి మేఖలా దివ్య లహరాఏ ||
కంఠ మదార హార కీ శోభా
జాహి దేఖి సహజహి మన లోభా ||
బాలారుణ అనంత ఛబి ధారీ
ఆభూషణ కీ శోభా ప్యారీ ||
నానా రత్న జటిత సింహాసన
తాపర రాజతి హరి చతురానన ||
ఇంద్రాదిక పరివార పూజిత
జగ మృగ నాగ యక్ష రవ కూజిత ||
గిర కైలాస నివాసినీ జయ జయ
కోటిక ప్రభా వికాసిన జయ జయ ||
త్రిభువన సకల కుటుంబ తిహారీ
అణు అణు మహం తుమ్హారీ ఉజియారీ ||
హైం మహేశ ప్రాణేశ తుమ్హారే
త్రిభువన కే జో నిత రఖవారే ||
ఉనసో పతి తుమ ప్రాప్త కీన్హ జబ
సుకృత పురాతన ఉదిత భఏ తబ ||
బూఢా బైల సవారీ జినకీ
మహిమా కా గావే కోఉ తినకీ ||
సదా శ్మశాన బిహారీ శంకర
ఆభూషణ హై భుజంగ భయంకర ||
కంఠ హలాహల కో ఛబి ఛాయీ
నీలకంఠ కీ పదవీ పాయీ ||
దేవ మగన కే హిత అస కీన్హోం
విష లే ఆపు తినహి అమి దీన్హోం ||
తతాకీ తుమ పత్నీ ఛవి ధారిణి
దురిత విదారిణి మంగల కారిణి ||
దేఖి పరమ సౌందర్య తిహారో
త్రిభువన చకిత బనావన హారో ||
భయ భీతా సో మాతా గంగా
లజ్జా మయ హై సలిల తరంగా ||
సౌత సమాన శంభు పహఆయీ
విష్ణు పదాబ్జ ఛోడి సో ధాయీ ||
తేహికోం కమల బదన మురఝాయో
లఖి సత్వర శివ శీశ చఢాయో ||
నిత్యానంద కరీ బరదాయినీ
అభయ భక్త కర నిత అనపాయిని ||
అఖిల పాప త్రయతాప నికందిని
మాహేశ్వరీ హిమాలయ నందిని ||
కాశీ పురీ సదా మన భాయీ
సిద్ధ పీఠ తేహి ఆపు బనాయీ ||
భగవతీ ప్రతిదిన భిక్షా దాత్రీ
కృపా ప్రమోద సనేహ విధాత్రీ ||
రిపుక్షయ కారిణి జయ జయ అంబే
వాచా సిద్ధ కరి అవలంబే ||
గౌరీ ఉమా శంకరీ కాలీ
అన్నపూర్ణా జగ ప్రతిపాలీ ||
సబ జన కీ ఈశ్వరీ భగవతీ
పతిప్రాణా పరమేశ్వరీ సతీ ||
తుమనే కఠిన తపస్యా కీనీ
నారద సోం జబ శిక్షా లీనీ ||
అన్న న నీర న వాయు అహారా
అస్థి మాత్రతన భయఉ తుమ్హారా ||
పత్ర ఘాస కో ఖాద్య న భాయఉ
ఉమా నామ తబ తుమనే పాయఉ ||
తప బిలోకి రిషి సాత పధారే
లగే డిగావన డిగీ న హారే ||
తబ తవ జయ జయ జయ ఉచ్చారేఉ
సప్తరిషీ నిజ గేహ సిధారేఉ ||
సుర విధి విష్ణు పాస తబ ఆఏ
వర దేనే కే వచన సునాఏ ||
మాంగే ఉమా వర పతి తుమ తినసోం
చాహత జగ త్రిభువన నిధి జినసోం ||
ఏవమస్తు కహి తే దోఊ గఏ
సుఫల మనోరథ తుమనే లఏ ||
కరి వివాహ శివ సోం హే భామా
పున: కహాఈ హర కీ బామా ||
జో పఢిహై జన యహ చాలీసా
ధన జన సుఖ దేఇహై తేహి ఈసా ||
|| దోహా ||
కూట చంద్రికా సుభగ శిర జయతి జయతి సుఖ ఖాని
పార్వతీ నిజ భక్త హిత రహహు సదా వరదాని ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *