Vatapi Ganapatim Bhaje in Telugu

Ganesh 1 e1695113656551
image_print

Vatapi Ganapatim Bhaje in Telugu – వాతాపి గణపతిం భజేహం

వాతాపి గణపతిం భజేహం
వారణాశ్యం వరప్రదం శ్రీ |

భూతాది సంసేవిత చరణం
భూత భౌతిక ప్రపంచ భరణం |
వీతరాగిణం వినుత యోగినం
విశ్వకారణం విఘ్నవారణం |
పురా కుంభ సంభవ మునివర ప్రపూజితం త్రికోణ మధ్యగతం
మురారి ప్రముఖాద్యుపాసితం మూలాధార క్షేత్రస్థితం
పరాది చత్వారి వాగాత్మకం ప్రణవ స్వరూప వక్రతుండం
నిరంతరం నిఖిల చంద్రఖండం నిజవామకర విద్రుతేక్షుఖండం |
కరాంబుజ పాశ బీజాపూరం
కలుషవిదూరం భూతాకారం
హరాది గురుగుహ తోషిత బింబం
హంసధ్వని భూషిత హేరంబం |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *