Tara Kavacham in Telugu

tara devi
image_print

Tara Kavacham in Telugu – శ్రీ తారా కవచం

ఈశ్వర ఉవాచ |
కోటితంత్రేషు గోప్యా హి విద్యాతిభయమోచినీ |
దివ్యం హి కవచం తస్యాః శృణుష్వ సర్వకామదమ్ || ౧ ||
అస్య శ్రీతారాకవచస్య అక్షోభ్య ఋషిః త్రిష్టుప్ ఛందః భగవతీ తారా దేవతా సర్వమంత్రసిద్ధి సమృద్ధయే జపే వినియోగః |
కవచం |
ప్రణవో మే శిరః పాతు బ్రహ్మరూపా మహేశ్వరీ |
లలాటే పాతు హ్రీంకారో బీజరూపా మహేశ్వరీ || ౨ ||
స్త్రీంకారో వదనే నిత్యం లజ్జారూపా మహేశ్వరీ |
హూంకారః పాతు హృదయే భవానీరూపశక్తిధృక్ || ౩ ||
ఫట్కారః పాతు సర్వాంగే సర్వసిద్ధిఫలప్రదా |
ఖర్వా మాం పాతు దేవేశీ గండయుగ్మే భయాపహా || ౪ ||
నిమ్నోదరీ సదా స్కంధయుగ్మే పాతు మహేశ్వరీ |
వ్యాఘ్రచర్మావృతా కట్యాం పాతు దేవీ శివప్రియా || ౫ ||
పీనోన్నతస్తనీ పాతు పార్శ్వయుగ్మే మహేశ్వరీ |
రక్తవర్తులనేత్రా చ కటిదేశే సదాఽవతు || ౬ ||
లలజ్జిహ్వా సదా పాతు నాభౌ మాం భువనేశ్వరీ |
కరాలాస్యా సదా పాతు లింగే దేవీ హరప్రియా || ౭ ||
పింగోగ్రైకజటా పాతు జంఘాయాం విఘ్ననాశినీ |
ప్రేతఖర్పరభృద్దేవీ జానుచక్రే మహేశ్వరీ || ౮ ||
నీలవర్ణా సదా పాతు జానునీ సర్వదా మమ |
నాగకుండలధర్త్రీ చ పాతు పాదయుగే తతః || ౯ ||
నాగహారధరా దేవీ సర్వాంగం పాతు సర్వదా |
నాగకంకధరా దేవీ పాతు ప్రాంతరదేశతః || ౧౦ ||
చతుర్భుజా సదా పాతు గమనే శత్రునాశినీ |
ఖడ్గహస్తా మహాదేవీ శ్రవణే పాతు సర్వదా || ౧౧ ||
నీలాంబరధరా దేవీ పాతు మాం విఘ్ననాశినీ |
కర్త్రిహస్తా సదా పాతు వివాదే శత్రుమధ్యతః || ౧౨ ||
బ్రహ్మరూపధరా దేవీ సంగ్రామే పాతు సర్వదా |
నాగకంకణధర్త్రీ చ భోజనే పాతు సర్వదా || ౧౩ ||
శవకర్ణా మహాదేవీ శయనే పాతు సర్వదా |
వీరాసనధరా దేవీ నిద్రాయాం పాతు సర్వదా || ౧౪ ||
ధనుర్బాణధరా దేవీ పాతు మాం విఘ్నసంకులే |
నాగాంచితకటీ పాతు దేవీ మాం సర్వకర్మసు || ౧౫ ||
ఛిన్నముండధరా దేవీ కాననే పాతు సర్వదా |
చితామధ్యస్థితా దేవీ మారణే పాతు సర్వదా || ౧౬ ||
ద్వీపిచర్మధరా దేవీ పుత్రదారధనాదిషు |
అలంకారాన్వితా దేవీ పాతు మాం హరవల్లభా || ౧౭ ||
రక్ష రక్ష నదీకుంజే హూం హూం ఫట్ సుసమన్వితే |
బీజరూపా మహాదేవీ పర్వతే పాతు సర్వదా || ౧౮ ||
మణిభృద్వజ్రిణీ దేవీ మహాప్రతిసరే తథా |
రక్ష రక్ష సదా హూం హూం ఓం హ్రీం స్వాహా మహేశ్వరీ || ౧౯ ||
పుష్పకేతురజార్హేతి కాననే పాతు సర్వదా |
ఓం హ్రీం వజ్రపుష్పం హుం ఫట్ ప్రాంతరే సర్వకామదా || ౨౦ ||
ఓం పుష్పే పుష్పే మహాపుష్పే పాతు పుత్రాన్మహేశ్వరీ |
హూం స్వాహా శక్తిసంయుక్తా దారాన్ రక్షతు సర్వదా || ౨౧ ||
ఓం ఆం హూం స్వాహా మహేశానీ పాతు ద్యూతే హరప్రియా |
ఓం హ్రీం సర్వవిఘ్నోత్సారిణీ దేవీ విఘ్నాన్మాం సదాఽవతు || ౨౨ ||
ఓం పవిత్రవజ్రభూమే హుం ఫట్ స్వాహా సమన్వితా |
పూరికా పాతు మాం దేవీ సర్వవిఘ్నవినాశినీ || ౨౩ ||
ఓం ఆః సురేఖే వజ్రరేఖే హుం ఫట్ స్వాహా సమన్వితా |
పాతాలే పాతు సా దేవీ లాకినీ నామసంజ్ఞికా || ౨౪ ||
హ్రీంకారీ పాతు మాం పూర్వే శక్తిరూపా మహేశ్వరీ |
స్త్రీంకారీ పాతు దేవేశీ వధూరూపా మహేశ్వరీ || ౨౫ ||
హూంస్వరూపా మహాదేవీ పాతు మాం క్రోధరూపిణీ |
ఫట్ స్వరూపా మహామాయా ఉత్తరే పాతు సర్వదా || ౨౬ ||
పశ్చిమే పాతు మాం దేవీ ఫట్ స్వరూపా హరప్రియా |
మధ్యే మాం పాతు దేవేశీ హూం స్వరూపా నగాత్మజా || ౨౭ ||
నీలవర్ణా సదా పాతు సర్వతో వాగ్భవా సదా |
భవానీ పాతు భవనే సర్వైశ్వర్యప్రదాయినీ || ౨౮ ||
విద్యాదానరతా దేవీ వక్త్రే నీలసరస్వతీ |
శాస్త్రే వాదే చ సంగ్రామే జలే చ విషమే గిరౌ || ౨౯ ||
భీమరూపా సదా పాతు శ్మశానే భయనాశినీ |
భూతప్రేతాలయే ఘోరే దుర్గమా శ్రీఘనాఽవతు || ౩౦ ||
పాతు నిత్యం మహేశానీ సర్వత్ర శివదూతికా |
కవచస్య మాహాత్మ్యం నాహం వర్షశతైరపి || ౩౧ ||
శక్నోమి గదితుం దేవి భవేత్తస్య ఫలం చ యత్ |
పుత్రదారేషు బంధూనాం సర్వదేశే చ సర్వదా || ౩౨ ||
న విద్యతే భయం తస్య నృపపూజ్యో భవేచ్చ సః |
శుచిర్భూత్వాఽశుచిర్వాపి కవచం సర్వకామదమ్ || ౩౩ ||
ప్రపఠన్ వా స్మరన్మర్త్యో దుఃఖశోకవివర్జితః |
సర్వశాస్త్రే మహేశాని కవిరాడ్భవతి ధ్రువమ్ || ౩౪ ||
సర్వవాగీశ్వరో మర్త్యో లోకవశ్యో ధనేశ్వరః |
రణే ద్యూతే వివాదే చ జయస్తత్ర భవేద్ధ్రువమ్ || ౩౫ ||
పుత్రపౌత్రాన్వితో మర్త్యో విలాసీ సర్వయోషితామ్ |
శత్రవో దాసతాం యాంతి సర్వేషాం వల్లభః సదా || ౩౬ ||
గర్వీ ఖర్వీ భవత్యేవ వాదీ స్ఖలతి దర్శనాత్ |
మృత్యుశ్చ వశ్యతాం యాతి దాసాస్తస్యావనీభుజః || ౩౭ ||
ప్రసంగాత్కథితం సర్వం కవచం సర్వకామదమ్ |
ప్రపఠన్వా స్మరన్మర్త్యః శాపానుగ్రహణే క్షమః || ౩౮ ||
ఆనందవృందసింధూనామధిపః కవిరాడ్భవేత్ |
సర్వవాగీశ్వరో మర్త్యో లోకవశ్యః సదా సుఖీ || ౩౯ ||
గురోః ప్రసాదమాసాద్య విద్యాం ప్రాప్య సుగోపితామ్ |
తత్రాపి కవచం దేవి దుర్లభం భువనత్రయే || ౪౦ ||
గురుర్దేవో హరః సాక్షాత్తత్పత్నీ తు హరప్రియా |
అభేదేన భజేద్యస్తు తస్య సిద్ధిరదూరతః || ౪౧ ||
మంత్రాచారా మహేశాని కథితాః పూర్వవత్ప్రియే |
నాభౌ జ్యోతిస్తథా రక్తం హృదయోపరి చింతయేత్ || ౪౨ ||
ఐశ్వర్యం సుకవిత్వం చ మహావాగీశ్వరో నృపః |
నిత్యం తస్య మహేశాని మహిలాసంగమం చరేత్ || ౪౩ ||
పంచాచారరతో మర్త్యః సిద్ధో భవతి నాన్యథా |
శక్తియుక్తో భవేన్మర్త్యః సిద్ధో భవతి నాన్యథా || ౪౪ ||
బ్రహ్మా విష్ణుశ్చ రుద్రశ్చ యే దేవాసురమానుషాః |
తం దృష్ట్వా సాధకం దేవి లజ్జాయుక్తా భవంతి తే || ౪౫ ||
స్వర్గే మర్త్యే చ పాతాలే యే దేవాః సిద్ధిదాయకాః |
ప్రశంసంతి సదా దేవి తం దృష్ట్వా సాధకోత్తమమ్ || ౪౬ ||
విఘ్నాత్మకాశ్చ యే దేవాః స్వర్గే మర్త్యే రసాతలే |
ప్రశంసంతి సదా సర్వే తం దృష్ట్వా సాధకోత్తమమ్ || ౪౭ ||
ఇతి తే కథితం దేవి మయా సమ్యక్ప్రకీర్తితమ్ |
భుక్తిముక్తికరం సాక్షాత్కల్పవృక్షస్వరూపకమ్ || ౪౮ ||
ఆసాద్యాద్యగురుం ప్రసాద్య య ఇదం కల్పద్రుమాలంబనం
మోహేనాపి మదేన చాపి రహితో జాడ్యేన వా యుజ్యతే |
సిద్ధోఽసౌ భువి సర్వదుఃఖవిపదాం పారం ప్రయాత్యంతకే
మిత్రం తస్య నృపాశ్చ దేవి విపదో నశ్యంతి తస్యాశు చ || ౪౯ ||
తద్గాత్రం ప్రాప్య శస్త్రాణి బ్రహ్మాస్త్రాదీని వై భువి |
తస్య గేహే స్థిరా లక్ష్మీర్వాణీ వక్త్రే వసేద్ధ్రువమ్ || ౫౦ ||
ఇదం కవచమజ్ఞాత్వా తారాం యో భజతే నరః |
అల్పాయుర్నిర్ధనో మూర్ఖో భవత్యేవ న సంశయః || ౫౧ ||
లిఖిత్వా ధారయేద్యస్తు కంఠే వా మస్తకే భుజే |
తస్య సర్వార్థసిద్ధిః స్యాద్యద్యన్మనసి వర్తతే || ౫౨ ||
గోరోచనా కుంకుమేన రక్తచందనకేన వా |
యావకైర్వా మహేశాని లిఖేన్మంత్రం సమాహితః || ౫౩ ||
అష్టమ్యాం మంగలదినే చతుర్దశ్యామథాపి వా |
సంధ్యాయాం దేవదేవేశి లిఖేద్యంత్రం సమాహితః || ౫౪ ||
మఘాయాం శ్రవణే వాపి రేవత్యాం వా విశేషతః |
సింహరాశౌ గతే చంద్రే కర్కటస్థే దివాకరే || ౫౫ ||
మీనరాశౌ గురౌ యాతే వృశ్చికస్థే శనైశ్చరే |
లిఖిత్వా ధారయేద్యస్తు ఉత్తరాభిముఖో భవేత్ || ౫౬ ||
శ్మశానే ప్రాంతరే వాపి శూన్యాగారే విశేషతః |
నిశాయాం వా లిఖేన్మంత్రం తస్య సిద్ధిరచంచలా || ౫౭ ||
భూర్జపత్రే లిఖేన్మంత్రం గురుణా చ మహేశ్వరి |
ధ్యాన ధారణ యోగేన ధారయేద్యస్తు భక్తితః |
అచిరాత్తస్య సిద్ధిః స్యాన్నాత్ర కార్యా విచారణా || ౫౮ ||
ఇతి శ్రీ రుద్రయామలే తంత్రే ఉగ్ర తారా కవచం సంపూర్ణమ్ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *