Ratha Saptami Sloka in Telugu

Surya

Ratha Saptami Sloka in Telugu – రథ సప్తమి శ్లోకాః అర్కపత్ర స్నాన శ్లోకాః | సప్తసప్తిప్రియే దేవి సప్తలోకైకదీపికే | సప్తజన్మార్జితం పాపం హర సప్తమి సత్వరమ్ || ౧ || యన్మయాత్ర కృతం పాపం పూర్వం సప్తసు జన్మసు | తత్సర్వం శోకమోహౌ చ మాకరీ హంతు సప్తమీ || ౨ || నమామి సప్తమీం దేవీం సర్వపాపప్రణాశినీమ్ | సప్తార్కపత్రస్నానేన మమ పాపం వ్యాపోహతు || ౩ || అర్ఘ్య శ్లోకం …