KASI VISHWANATHASHTAKAM – TELUGU

Shiv lingam Tripundra 1 e1694276682903

KASI VISHWANATHASHTAKAM – TELUGU గంగా తరంగ రమణీయ జటా కలాపం గౌరీ నిరంతర విభూషిత వామ భాగం నారాయణ ప్రియమనంగ మదాపహారం వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధం || 1 || వాచామగోచరమనేక గుణ స్వరూపం వాగీశ విష్ణు సుర సేవిత పాద పద్మం వామేణ విగ్రహ వరేన కలత్రవంతం వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధం || 2 || భూతాదిపం భుజగ భూషణ భూషితాంగం వ్యాఘ్రాంజినాం బరధరం, జటిలం, త్రినేత్రం పాశాంకుశాభయ వరప్రద శూలపాణిం …