Jagannatha Ashtakam

Jagannatha e1696156118547

Jagannatha Ashtakam in Telugu – శ్రీ జగన్నాథాష్టకం కదాచిత్కాళిందీ తటవిపినసంగీతకవరో ముదా గోపీనారీవదనకమలాస్వాదమధుపః రమాశంభుబ్రహ్మాఽమరపతిగణేశాఽర్చితపదో జగన్నాథస్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే || ౧ || భుజే సవ్యే వేణుం శిరసి శిఖిపింఛం కటితటే దుకూలం నేత్రాంతే సహచరకటాక్షం విదధతే సదా శ్రీమద్బృందావనవసతిలీలాపరిచయో జగన్నాథస్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే || ౨ || మహాంభోధేస్తీరే కనకరుచిరే నీలశిఖరే వసన్ప్రాసాదాంతః సహజబలభద్రేణ బలినా సుభద్రామధ్యస్థః సకలసురసేవావసరదో జగన్నాథస్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే || ౩ || కృపాపారావారః సజలజలదశ్రేణిరుచిరో …