Gayatri Ashtothram

Gayatri e1695357214117

Gayatri Ashtothram – శ్రీ గాయత్రీ అష్టోత్తర శతనామావళిః ఓం తరుణాదిత్యసంకాశాయై నమః | ఓం సహస్రనయనోజ్జ్వలాయై నమః | ఓం విచిత్రమాల్యాభరణాయై నమః | ఓం తుహినాచలవాసిన్యై నమః | ఓం వరదాభయహస్తాబ్జాయై నమః | ఓం రేవాతీరనివాసిన్యై నమః | ఓం ప్రణిత్యయ విశేషజ్ఞాయై నమః | ఓం యంత్రాకృతవిరాజితాయై నమః | ఓం భద్రపాదప్రియాయై నమః | ౯ | ఓం గోవిందపదగామిన్యై నమః | ఓం దేవర్షిగణసంతుష్టాయై నమః | ఓం …

Gayatri Ashtottara Shatanama Stotram

Gayatri e1695357214117

Gayatri Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ గాయత్రీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం తరుణాదిత్యసంకాశా సహస్రనయనోజ్జ్వలా | విచిత్రమాల్యాభరణా తుహినాచలవాసినీ || ౧ || వరదాభయహస్తాబ్జా రేవాతీరనివాసినీ | ప్రణిత్యయ విశేషజ్ఞా యంత్రాకృతవిరాజితా || ౨ || భద్రపాదప్రియా చైవ గోవిందపదగామినీ | దేవర్షిగణసంతుష్టా వనమాలావిభూషితా || ౩ || స్యందనోత్తమసంస్థా చ ధీరజీమూతనిస్వనా | మత్తమాతంగగమనా హిరణ్యకమలాసనా || ౪ || ధీజనాధారనిరతా యోగినీ యోగధారిణీ | నటనాట్యైకనిరతా ప్రణవాద్యక్షరాత్మికా || ౫ || చోరచారక్రియాసక్తా …