DURGA SUKTAM TELUGU-దుర్గా సూక్తం

DURGA SUKTAM TELUGU-దుర్గా సూక్తం ఓం || జాతవే’దసే సునవామ సోమ’ మరాతీయతో నిద’హాతి వేదః’ | స నః’ పర్-షదతి’ దుర్గాణి విశ్వా’ నావేవ సింధుం’ దురితాఽత్యగ్నిః || తామగ్నివ’ర్ణాం తప’సా జ్వలంతీం వై’రోచనీం క’ర్మఫలేషు జుష్టా”మ్ | దుర్గాం దేవీగ్^మ్ శర’ణమహం ప్రప’ద్యే సుతర’సి తరసే’ నమః’ || అగ్నే త్వం పా’రయా నవ్యో’ అస్మాంథ్-స్వస్తిభిరతి’ దుర్గాణి విశ్వా” | పూశ్చ’ పృథ్వీ బ’హులా న’ ఉర్వీ భవా’ తోకాయ తన’యాయ శంయోః || విశ్వా’ని నో దుర్గహా’ జాతవేదః సింధున్న నావా దు’రితాఽతి’పర్-షి | అగ్నే’ అత్రివన్మన’సా గృణానో”ఽస్మాకం’ బోధ్యవితా తనూనా”మ్ || పృతనా జితగం సహ’మానముగ్రమగ్నిగ్^మ్ హు’వేమ పరమాథ్-సధస్థా”త్ | స నః’ పర్-షదతి’ దుర్గాణి విశ్వా క్షామ’ద్దేవో అతి’ దురితాఽత్యగ్నిః || ప్రత్నోషి’ కమీడ్యో’ అధ్వరేషు’ సనాచ్చ హోతా నవ్య’శ్చ సత్సి’ …