Sri Durga Kavacham – శ్రీ దుర్గా దేవి కవచం

Sri Durga Kavacham – శ్రీ దుర్గా దేవి కవచం ఈశ్వర ఉవాచ | శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి కవచం సర్వసిద్ధిదమ్ | పఠిత్వా పాఠయిత్వా చ నరో ముచ్యేత సంకటాత్ || ౧ || అజ్ఞాత్వా కవచం దేవి దుర్గామన్త్రం చ యో జపేత్ | న చాప్నోతి ఫలం తస్య పరం చ నరకం వ్రజేత్ || ౨ || ఉమాదేవీ శిరః పాతు లలాటే శూలధారిణీ | చక్షుషీ ఖేచరీ పాతు కర్ణౌ …