Dattatreya Kavacham in Telugu

Dattatreya 1

Dattatreya Kavacham in Telugu – శ్రీ దత్తాత్రేయ కవచం శ్రీ పాదః పాతు మే పాదౌ ఊరూ సిద్ధాసనస్థతః | పాయా ద్దిగంబరో గుహ్యం నృహరిహి పాతు మే కటిం || 1 || నాభిం పాతు జగ త్ర్సాష్టదరం పాతు దలోదరః | కృపాళు: పాతు హృదయం షడ్భుజః పాతు మే బుజౌ || 2 || స్రక్కుండీ శూలడమరు శంఖచక్ర ధరః కరాన్ | పాతు కంటం కంబుకంట: సుముకః పాతు మే …