శ్రీ సాయిబాబా ఏకాదశ సూత్రములు

శ్రీ సాయిబాబా ఏకాదశ సూత్రములు 1. షిర్డీ ప్రవేశమే సర్వదుఃఖ పరిహారము. 2. అర్హులైననేమి నిరుపేదలైననేమి ద్వారకామాయి ప్రవేశ మొనరించినంతనే సుఖసంపదలు పొందగలరు. 3. ఈ భౌతిక దేహానంతరము నేనప్రమత్తుడను. 4. నా భక్తులకు రక్షణంబు నా సమాధినుండియే వెలువడుచుండును. 5. నా సమాధినుండియే నా మనుష్య శరీరము మాట్లాడును. 6. నన్నాశ్రయించిన వారిని శరణుజొచ్చిన వారిని రక్షించుటయే నా కర్తవ్యము. 7. నాయందెవరికి దృష్టియో వారి యందే నా కటాక్షము. 8. మీ భారములను నాపై …