Lalitha Ashtothram

lalitha e1695391441722

Lalitha Ashtothram – శ్రీ లలితా అష్టోత్రం ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం రజతాచలశృంగాగ్రమధ్యస్థాయై నమః | ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం హిమాచలమహావంశపావనాయై నమః | ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శంకరార్ధాంగసౌందర్యశరీరాయై నమః | ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం లసన్మరకతస్వచ్ఛవిగ్రహాయై నమః | ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మహాతిశయసౌందర్యలావణ్యాయై నమః | ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శశాంకశేఖరప్రాణవల్లభాయై నమః | ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సదాపంచదశాత్మైక్యస్వరూపాయై నమః | …