Mangala Gowri Stotram

Mangala Gowri e1695400565220

Mangala Gowri Stotram in Telugu – శ్రీ మంగళగౌరీ స్తోత్రం దేవి త్వదీయచరణాంబుజరేణు గౌరీం భాలస్థలీం వహతి యః ప్రణతిప్రవీణః | జన్మాంతరేఽపి రజనీకరచారులేఖా తాం గౌరయత్యతితరాం కిల తస్య పుంసః || ౧ || శ్రీమంగళే సకలమంగళజన్మభూమే శ్రీమంగళే సకలకల్మషతూలవహ్నే | శ్రీమంగళే సకలదానవదర్పహంత్రి శ్రీమంగళేఽఖిలమిదం పరిపాహి విశ్వమ్ || ౨ || విశ్వేశ్వరి త్వమసి విశ్వజనస్య కర్త్రీ త్వం పాలయిత్ర్యసి తథా ప్రళయేఽపి హంత్రీ | త్వన్నామకీర్తనసముల్లసదచ్ఛపుణ్యా స్రోతస్వినీ హరతి పాతకకూలవృక్షాన్ || …