Garuda Gamana Tava Lyrics in Telugu

Garuda Gamana Tava

Garuda Gamana Tava Lyrics in Telugu – గరుడ గమన తవ గరుడ గమన తవ చరణ కమలమివ మనసిల సతు మమ నిత్యం గరుడ గమన తవ చరణ కమలమివ మనసిల సతు మమ నిత్యం మనసిల సతు మమ నిత్యం మమ తాపమ పా కురు దేవా మమ పాపమ పా కురు దేవా మమ తాపమ పా కురు దేవా మమ పాపమ పా కురు దేవా చరణం: 1 జలజ …