Sri Tara Ashtottara Shatanama Stotram

tara devi
image_print

Sri Tara Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ తారామ్బా అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్

శ్రీ శివ ఉవాచ ––
తారిణీ తరళా తన్వీ తారా తరుణవల్లరీ |
తారరూపా తరీ శ్యామా తనుక్షీణపయోధరా || ౧ ||
తురీయా తరుణా తీవ్రగమనా నీలవాహినీ |
ఉగ్రతారా జయా చండీ శ్రీమదేకజటాశిరా || ౨ ||
తరుణీ శాంభవీ ఛిన్నఫాలా స్యాద్భద్రదాయినీ |
ఉగ్రా ఉగ్రప్రభా నీలా కృష్ణా నీలసరస్వతీ || ౩ ||
ద్వితీయా శోభనా నిత్యా నవీనా నిత్యభీషణా |
చండికా విజయారాధ్యా దేవీ గగనవాహినీ || ౪ ||
అట్టహాసా కరాళాస్యా చరాస్యాదీశపూజితా |
సగుణాఽసగుణాఽరాధ్యా హరీంద్రాదిప్రపూజితా || ౫ ||
రక్తప్రియా చ రక్తాక్షీ రుధిరాస్యవిభూషితా |
బలిప్రియా బలిరతా దుర్గా బలవతీ బలా || ౬ ||
బలప్రియా బలరతా బలరామప్రపూజితా |
అర్ధకేశేశ్వరీ కేశా కేశవా స్రగ్విభూషితా || ౭ ||
పద్మమాలా చ పద్మాక్షీ కామాఖ్యా గిరినందినీ |
దక్షిణా చైవ దక్షా చ దక్షజా దక్షిణేరతా || ౮ ||
వజ్రపుష్పప్రియా రక్తప్రియా కుసుమభూషితా |
మాహేశ్వరీ మహాదేవప్రియా పన్నగభూషితా || ౯ ||
ఇడా చ పింగళా చైవ సుషుమ్నాప్రాణరూపిణీ |
గాంధారీ పంచమీ పంచాననాదిపరిపూజితా || ౧౦ ||
తథ్యవిద్యా తథ్యరూపా తథ్యమార్గానుసారిణీ |
తత్త్వరూపా తత్త్వప్రియా తత్త్వజ్ఞానాత్మికాఽనఘా || ౧౧ ||
తాండవాచారసంతుష్టా తాండవప్రియకారిణీ |
తాలనాదరతా క్రూరతాపినీ తరణిప్రభా || ౧౨ ||
త్రపాయుక్తా త్రపాముక్తా తర్పితా తృప్తికారిణీ |
తారుణ్యభావసంతుష్టా శక్తి-ర్భక్తానురాగిణీ || ౧౩ ||
శివాసక్తా శివరతిః శివభక్తిపరాయణా |
తామ్రద్యుతి-స్తామ్రరాగా తామ్రపాత్రప్రభోజినీ || ౧౪ ||
బలభద్రప్రేమరతా బలిభు-గ్బలికల్పనీ |
రామప్రియా రామశక్తీ రామరూపానుకారిణీ || ౧౫ ||
ఇత్యేతత్కథితం దేవి రహస్యం పరమాద్భుతం |
శ్రుత్వామోక్షమవాప్నోతి తారాదేవ్యాః ప్రసాదతః || ౧౬ ||
య ఇదం పఠతి స్తోత్రం తారాస్తుతిరహస్యజం |
సర్వసిద్ధియుతో భూత్వా విహరేత్ క్షితి మండలే || ౧౭ ||
తస్యైవ మంత్రసిద్ధిః స్యాన్మయి భక్తిరనుత్తమా |
భవత్యేవ మహామాయే సత్యం సత్యం న సంశయః || ౧౮ ||
మందే మంగళవారే చ యః పఠేన్నిశి సంయుతః |
తస్యైవ మంత్రసిద్ధిస్స్యాద్గాణాపత్యం లభేత సః || ౧౯ ||
శ్రద్ధయాఽశ్రద్ధయా వాఽపి పఠేత్తారా రహస్యకం |
సోఽచిరేణైవకాలేన జీవన్ముక్తశ్శివో భవేత్ || ౨౦ ||
సహస్రావర్తనాద్దేవి పురశ్చర్యాఫలం లభేత్ |
ఏవం సతతయుక్తా యే ధ్యాయన్తస్త్వాముపాసతే || ౨౧ ||
తే కృతార్థా మహేశాని మృత్యుసంసారవర్త్మనః || ౨౨ ||
ఇతి శ్రీ స్వర్ణమాలాతంత్రే తారామ్బాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *