SRI RUDRAM CHAMAKAM – TELUGU

Shiv lingam Tripundra 1 e1694276682903
image_print

SRI RUDRAM CHAMAKAM – TELUGU

ఓం అగ్నా’విష్ణో సజోష’సేమావ’ర్ధంతు వాం గిరః’ | ద్యుమ్నైర్-వాజే’భిరాగ’తమ్ | వాజ’శ్చ మే ప్రసవశ్చ’ మే ప్రయ’తిశ్చ మే ప్రసి’తిశ్చ మే ధీతిశ్చ’ మే క్రతు’శ్చ మే స్వర’శ్చ మే శ్లోక’శ్చ మే శ్రావశ్చ’ మే శ్రుతి’శ్చ మే జ్యోతి’శ్చ మే సువ’శ్చ మే ప్రాణశ్చ’ మేఽపానశ్చ’ మే వ్యానశ్చ మేఽసు’శ్చ మే చిత్తం చ’ మ ఆధీ’తం చ మే వాక్చ’ మే మన’శ్చ మే చక్షు’శ్చ మే శ్రోత్రం’ చ మే దక్ష’శ్చ మే బలం’ చ మ ఓజ’శ్చ మే సహ’శ్చ మ ఆయు’శ్చ మే జరా చ’ మ ఆత్మా చ’ మే తనూశ్చ’ మే శర్మ’ చ మే వర్మ’ చ మేఽంగా’ని చ మేఽస్థాని’ చ మే పరూగ్^మ్’షి చ మే శరీ’రాణి చ మే || 1 ||

జైష్ఠ్యం’ చ మ ఆధి’పత్యం చ మే మన్యుశ్చ’ మే భామ’శ్చ మేఽమ’శ్చ మేఽంభ’శ్చ మే జేమా చ’ మే మహిమా చ’ మే వరిమా చ’ మే ప్రథిమా చ’ మే వర్ష్మా చ’ మే ద్రాఘుయా చ’ మే వృద్ధం చ’ మే వృద్ధి’శ్చ మే సత్యం చ’ మే శ్రద్ధా చ’ మే జగ’చ్చ మే ధనం’ చ మే వశ’శ్చ మే త్విషి’శ్చ మే క్రీడా చ’ మే మోద’శ్చ మే జాతం చ’ మే జనిష్యమా’ణం చ మే సూక్తం చ’ మే సుకృతం చ’ మే విత్తం చ’ మే వేద్యం’ చ మే భూతం చ’ మే భవిష్యచ్చ’ మే సుగం చ’ మే సుపథం చ మ ఋద్ధం చ మ ఋద్ధిశ్చ మే క్లుప్తం చ’ మే క్లుప్తి’శ్చ మే మతిశ్చ’ మే సుమతిశ్చ’ మే || 2 ||

శం చ’ మే మయ’శ్చ మే ప్రియం చ’ మేఽనుకామశ్చ’ మే కామ’శ్చ మే సౌమనసశ్చ’ మే భద్రం చ’ మే శ్రేయ’శ్చ మే వస్య’శ్చ మే యశ’శ్చ మే భగ’శ్చ మే ద్రవి’ణం చ మే యంతా చ’ మే ధర్తా చ’ మే క్షేమ’శ్చ మే ధృతి’శ్చ మే విశ్వం’ చ మే మహ’శ్చ మే సంవిచ్చ’ మే జ్ఞాత్రం’ చ మే సూశ్చ’ మే ప్రసూశ్చ’ మే సీరం’ చ మే లయశ్చ’ మ ఋతం చ’ మేఽమృతం’ చ మేఽయక్ష్మం చ మేఽనా’మయచ్చ మే జీవాతు’శ్చ మే దీర్ఘాయుత్వం చ’ మేఽనమిత్రం చ మేఽభ’యం చ మే సుగం చ’ మే శయ’నం చ మే సూషా చ’ మే సుదినం’ చ మే || 3 ||

ఊర్క్చ’ మే సూనృతా’ చ మే పయ’శ్చ మే రస’శ్చ మే ఘృతం చ’ మే మధు’ చ మే సగ్ధి’శ్చ మే సపీ’తిశ్చ మే కృషిశ్చ’ మే వృష్టి’శ్చ మే జైత్రం’ చ మ ఔద్భి’ద్యం చ మే రయిశ్చ’ మే రాయ’శ్చ మే పుష్టం చ మే పుష్టి’శ్చ మే విభు చ’ మే ప్రభు చ’ మే బహు చ’ మే భూయ’శ్చ మే పూర్ణం చ’ మే పూర్ణత’రం చ మేఽక్షి’తిశ్చ మే కూయ’వాశ్చ మేఽన్నం’ చ మేఽక్షు’చ్చ మే వ్రీహయ’శ్చ మే యవా”శ్చ మే మాషా”శ్చ మే తిలా”శ్చ మే ముద్గాశ్చ’ మే ఖల్వా”శ్చ మే గోధూమా”శ్చ మే మసురా”శ్చ మే ప్రియంగ’వశ్చ మేఽణ’వశ్చ మే శ్యామాకా”శ్చ మే నీవారా”శ్చ మే || 4 ||

అశ్మా చ’ మే మృత్తి’కా చ మే గిరయ’శ్చ మే పర్వ’తాశ్చ మే సిక’తాశ్చ మే వనస్-పత’యశ్చ మే హిర’ణ్యం చ మేఽయ’శ్చ మే సీసం’ చ మే త్రపు’శ్చ మే శ్యామం చ’ మే లోహం చ’ మేఽగ్నిశ్చ’ మ ఆప’శ్చ మే వీరుధ’శ్చ మ ఓష’ధయశ్చ మే కృష్ణపచ్యం చ’ మేఽకృష్ణపచ్యం చ’ మే గ్రామ్యాశ్చ’ మే పశవ’ ఆరణ్యాశ్చ’ యజ్ఞేన’ కల్పంతాం విత్తం చ’ మే విత్తి’శ్చ మే భూతం చ’ మే భూతి’శ్చ మే వసు’ చ మే వసతిశ్చ’ మే కర్మ’ చ మే శక్తి’శ్చ మేఽర్థ’శ్చ మ ఏమ’శ్చ మ ఇతి’శ్చ మే గతి’శ్చ మే || 5 ||

అగ్నిశ్చ’ మ ఇంద్ర’శ్చ మే సోమ’శ్చ మ ఇంద్ర’శ్చ మే సవితా చ’ మ ఇంద్ర’శ్చ మే సర’స్వతీ చ మ ఇంద్ర’శ్చ మే పూషా చ’ మ ఇంద్ర’శ్చ మే బృహస్పతి’శ్చ మ ఇంద్ర’శ్చ మే మిత్రశ్చ’ మ ఇంద్ర’శ్చ మే వరు’ణశ్చ మ ఇంద్ర’శ్చ మే త్వష్ఠా’ చ మ ఇంద్ర’శ్చ మే ధాతా చ’ మ ఇంద్ర’శ్చ మే విష్ణు’శ్చ మ ఇంద్ర’శ్చ మేఽశ్వినౌ’ చ మ ఇంద్ర’శ్చ మే మరుత’శ్చ మ ఇంద్ర’శ్చ మే విశ్వే’ చ మే దేవా ఇంద్ర’శ్చ మే పృథివీ చ’ మ ఇంద్ర’శ్చ మేఽంతరి’క్షం చ మ ఇంద్ర’శ్చ మే ద్యౌశ్చ’ మ ఇంద్ర’శ్చ మే దిశ’శ్చ మ ఇంద్ర’శ్చ మే మూర్ధా చ’ మ ఇంద్ర’శ్చ మే ప్రజాప’తిశ్చ మ ఇంద్ర’శ్చ మే || 6 ||

అగంశుశ్చ’ మే రశ్మిశ్చ మేఽదా”భ్యశ్చ మేఽధి’పతిశ్చ మ ఉపాగంశుశ్చ’ మేఽంతర్యామశ్చ’ మ ఐంద్రవాయవశ్చ’ మే మైత్రావరుణశ్చ’ మ ఆశ్వినశ్చ’ మే ప్రతిప్రస్థాన’శ్చ మే శుక్రశ్చ’ మే మంథీ చ’ మ ఆగ్రయణశ్చ’ మే వైశ్వదేవశ్చ’ మే ధ్రువశ్చ’ మే వైశ్వానరశ్చ’ మ ఋతుగ్రహాశ్చ’ మేఽతిగ్రాహ్యా”శ్చ మ ఐంద్రాగ్నశ్చ’ మే వైశ్వదేవశ్చ’ మే మరుత్వతీయా”శ్చ మే మాహేంద్రశ్చ’ మ ఆదిత్యశ్చ’ మే సావిత్రశ్చ’ మే సారస్వతశ్చ’ మే పౌష్ణశ్చ’ మే పాత్నీవతశ్చ’ మే హారియోజనశ్చ’ మే || 7 ||

ఇధ్మశ్చ’ మే బర్హిశ్చ’ మే వేది’శ్చ మే దిష్ణి’యాశ్చ మే స్రుచ’శ్చ మే చమసాశ్చ’ మే గ్రావా’ణశ్చ మే స్వర’వశ్చ మ ఉపరవాశ్చ’ మేఽధిషవ’ణే చ మే ద్రోణకలశశ్చ’ మే వాయవ్యా’ని చ మే పూతభృచ్చ’ మ ఆధవనీయ’శ్చ మ ఆగ్నీ”ధ్రం చ మే హవిర్ధానం’ చ మే గృహాశ్చ’ మే సద’శ్చ మే పురోడాశా”శ్చ మే పచతాశ్చ’ మేఽవభృథశ్చ’ మే స్వగాకారశ్చ’ మే || 8 ||

అగ్నిశ్చ’ మే ఘర్మశ్చ’ మేఽర్కశ్చ’ మే సూర్య’శ్చ మే ప్రాణశ్చ’ మేఽశ్వమేధశ్చ’ మే పృథివీ చ మేఽది’తిశ్చ మే దితి’శ్చ మే ద్యౌశ్చ’ మే శక్వ’రీరంగుల’యో దిశ’శ్చ మే యజ్ఞేన’ కల్పంతామృక్చ’ మే సామ’ చ మే స్తోమ’శ్చ మే యజు’శ్చ మే దీక్షా చ’ మే తప’శ్చ మ ఋతుశ్చ’ మే వ్రతం చ’ మేఽహోరాత్రయో”ర్-దృష్ట్యా బృ’హద్రథంతరే చ మే యజ్ఞేన’ కల్పేతాం || 9 ||

గర్భా”శ్చ మే వత్సాశ్చ’ మే త్ర్యవి’శ్చ మే త్ర్యవీచ’ మే దిత్యవాట్ చ’ మే దిత్యౌహీ చ’ మే పంచా’విశ్చ మే పంచావీ చ’ మే త్రివత్సశ్చ’ మే త్రివత్సా చ’ మే తుర్యవాట్ చ’ మే తుర్యౌహీ చ’ మే పష్ఠవాట్ చ’ మే పష్ఠౌహీ చ’ మ ఉక్షా చ’ మే వశా చ’ మ ఋషభశ్చ’ మే వేహచ్చ’ మేఽనడ్వాం చ మే ధేనుశ్చ’ మ ఆయు’ర్-యజ్ఞేన’ కల్పతాం ప్రాణో యజ్ఞేన’ కల్పతామ్-అపానో యజ్ఞేన’ కల్పతాం వ్యానో యజ్ఞేన’ కల్పతాం చక్షు’ర్-యజ్ఞేన’ కల్పతాగ్ శ్రోత్రం’ యజ్ఞేన’ కల్పతాం మనో’ యజ్ఞేన’ కల్పతాం వాగ్-యజ్ఞేన’ కల్పతామ్-ఆత్మా యజ్ఞేన’ కల్పతాం యజ్ఞో యజ్ఞేన’ కల్పతామ్ || 10 ||

ఏకా’ చ మే తిస్రశ్చ’ మే పంచ’ చ మే సప్త చ’ మే నవ’ చ మ ఏకా’దశ చ మే త్రయోదశ చ మే పంచ’దశ చ మే సప్తద’శ చ మే నవ’దశ చ మ ఏక’విగంశతిశ్చ మే త్రయో’విగంశతిశ్చ మే పంచ’విగంశతిశ్చ మే సప్త విగ్^మ్’శతిశ్చ మే నవ’విగంశతిశ్చ మ ఏక’త్రిగంశచ్చ మే త్రయ’స్త్రిగంశచ్చ మే చత’స్-రశ్చ మేఽష్టౌ చ’ మే ద్వాద’శ చ మే షోడ’శ చ మే విగంశతిశ్చ’ మే చతు’ర్విగంశతిశ్చ మేఽష్టావిగ్^మ్’శతిశ్చ మే ద్వాత్రిగ్^మ్’శచ్చ మే షట్-త్రిగ్^మ్’శచ్చ మే చత్వారిగ్ంశచ్చ’ మే చతు’శ్-చత్వారిగంశచ్చ మేఽష్టాచ’త్వారిగంశచ్చ మే వాజ’శ్చ ప్రసవశ్చా’పిజశ్చ క్రతు’శ్చ సువ’శ్చ మూర్ధా చ వ్యశ్ని’యశ్-చాంత్యాయనశ్-చాంత్య’శ్చ భౌవనశ్చ భువ’నశ్-చాధి’పతిశ్చ || 11 ||

ఓం ఇడా’ దేవహూర్-మను’ర్-యజ్ఞనీర్-బృహస్పతి’రుక్థామదాని’ శగంసిషద్-విశ్వే’-దేవాః సూ”క్తవాచః పృథి’విమాతర్మా మా’ హిగంసీర్-మధు’ మనిష్యే మధు’ జనిష్యే మధు’ వక్ష్యామి మధు’ వదిష్యామి మధు’మతీం దేవేభ్యో వాచముద్యాసగంశుశ్రూషేణ్యా”మ్ మనుష్యే”భ్యస్తం మా’ దేవా అ’వంతు శోభాయై’ పితరోఽను’మదంతు ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *