Sri Lakshmi Gadyam

Adi Lakshmi e1695453503899
image_print

Sri Lakshmi Gadyam in Telugu – శ్రీ లక్ష్మీ గద్యం

శ్రీవేంకటేశమహిషీ శ్రితకల్పవల్లీ
పద్మావతీ విజయతామిహ పద్మహస్తా |
శ్రీవేంకటాఖ్య ధరణీభృదుపత్యకాయాం
యా శ్రీశుకస్య నగరే కమలాకరేభూత్ || ౧
భగవతి జయ జయ పద్మావతి హే | భాగవతనికర బహుతర భయకర బహుళోద్యమయమ సద్మాయతి హే | భవిజన భయనాశి భాగ్యపయోరాశి వేలాతిగలోల విపులతరోల్లోల వీచిలీలావహే | పద్మజభవయువతి ప్రముఖామరయువతి పరిచారకయువతి వితతి సరతి సతత విరచిత పరిచరణ చరణాంభోరుహే | అకుంఠవైకుంఠ మహావిభూతినాయకి | అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకి | శ్రీవేంకటనాయకి | శ్రీమతి పద్మావతి | జయ విజయీభవ ||
క్షీరాంభోరాశిసారైః ప్రభవతి రుచిరైర్యత్స్వరూపే ప్రదీపే
శేషాణ్యేషామృజీషాణ్యజనిషతస్సుధాకల్పదేవాంగనాద్యాః |
యస్యాస్సింహాసనస్య ప్రవిలసతి సదా తోరణం వైజయంతీ
సేయం శ్రీవేంకటాద్రిప్రభువరమహిషీ భాతు పద్మావతీ శ్రీః || ౨

జయ జయ జయ జగదీశ్వర కమలాపతి కరుణారస వరుణాలయవేలే | చరణాంబుజ శరణాగత కరుణారస వరుణాలయ మురబాధన కరబోధన సఫలీకృత శరణాగత జనతాగమవేలే | కించిదుదంచిత సుస్మితభంజిత చంద్రకలామదసూచిత సంపద విమల విలోచన జితకమలానన సకృదవలోకన సజ్జన దుర్జన భేదవిలోపన లీలాలోలే | శోభనశీలే | శుభగుణమాలే | సుందరభాలే | కుటిలనిరంతర కుంతలమాలే | మణివరవిరచిత మంజులమాలే | పద్మసురభి గంధ మార్దవ మకరంద ఫలితాకృతిబంధ పద్మినీ బాలే | అకుంఠవైకుంఠ మహావిభూతినాయకి | అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకి | శ్రీవేంకటనాయకి | శ్రీమతి పద్మావతి | జయ విజయీభవ ||
శ్రీశైలానంతసూరేస్సధవముపవనే చోరలీలాం చరంతీ
చాంపేయే తేన బద్ధా స్వపతిమవరయత్తస్య కన్యా సతీ యా |
యస్యాః శ్రీశైలపూర్ణశ్శ్వశురతి చ హరేస్తాతభావం ప్రపన్నః
సేయం శ్రీ వేంకటాద్రిప్రభువరమహిషీ భాతు పద్మావతీ శ్రీః || ౩
ఖర్వీభవదతిగర్వీకృత గురుమేర్వీశగిరి ముఖోర్వీధర కుల దర్వీకరదయితోర్వీ ధర శిఖరోర్వీ ఫణిపతి గుర్వీశ్వరకృత రామానుజముని నామాంకిత బహుభూమాశ్రయ సురధామాలయ వరనందనవన సుందరతరానంద మందిరానంత గురువనానంత కేళియుత నిభృతతర విహృతి రత లీలాచోర రాజకుమార నిజపతి స్వైరసహవిహార సమయ నిభృతోషిత ఫణిపతి గురుభక్తి పాశవశంవద నిగృహీతారామ చంపక నిబద్ధే | భక్త జనావన బద్ధ శ్రద్ధే | భజన విముఖ భవిజన భగవదుపసదన సమయ నిరీక్షణ సంతత సన్నద్ధే | భాగధేయగురు భవ్యశేషగురు బాహుమూల ధృత బాలికాభూతే | శ్రీవేంకటనాథ వరపరిగృహీతే | శ్రీవేంకటనాథ తాతభూత శ్రీశైలపూర్ణగురు గృహస్నుషాభూతే | అకుంఠవైకుంఠ మహావిభూతినాయకి | అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకి | శ్రీవేంకటనాయకి | శ్రీమతి పద్మావతి | జయ విజయీభవ ||
శ్రీశైలే కేలికాలే మునిసముపగమే యా భయాత్ ప్రాక్ ప్రయాతా
తస్యైవోపత్యకాయాం తదను శుకపురే పద్మకాసారమధ్యే |
ప్రాదుర్భూతాఽరవిందే వికచదలచయే పత్యురుగ్రైస్తపోభిః
సేయం శ్రీవేంకటాద్రిప్రభువరమహిషీ భాతు పద్మావతీ శ్రీః || ౪
భద్రే | భక్త జనావన నిర్నిద్రే | భగవద్దక్షిణ వక్షోలక్షణ లాక్షాలక్షిత మృదుపద ముద్రే | భంజిత భవ్యనవ్యదరదలితదల మృదుల కోకనద మద విలస దధరోర్ధ్వ విన్యాస సవ్యాపసవ్యకర విరాజదనితర శరణభక్తగణ నిజచరణ శరణీకరణాభయ వితరణ నిపుణ నిరూపణ నిర్నిద్రముద్రే | ఉల్లసదూర్ధ్వతరాపరకర శిఖరయుగళ శేఖర నిజమంజిమ మదభంజన కుశలవదన విధుమండల విలోకన విదీర్ణ హృదయతా విభ్రమధరదర విదలితదల కోమల కమలముకుల యుగలనిరర్గల వినిర్గలత్కాంతి సముద్రే | శ్రీవేంకట శిఖరసహమహిషీ నికర కాంతలీలావసర సంగతమునినికర సముదిత బహులతర భయలసదపసారకేళి బహుమాన్యే | శ్రీశైలాధీశ రచిత దినాధీశ బింబరమాధీశవిషయ తపోజన్యే | శ్రీశైలాసన్న శుకపురీసంపన్న పద్మసర ఉత్పన్న పద్మినీకన్యే | పద్మసరోవర్య రచిత మహాశ్చర్య ఘోరతపశ్చర్య శ్రీశుకమునిధుర్య కామిత వదాన్యే | మానవ కర్మజాల దుర్మల మర్మ నిర్మూలన లబ్ధవర్ణ నిజసలిలజవర్ణ నిర్జిత దుర్వర్ణ వజ్రస్ఫటిక సవర్ణ సలిల సంపూర్ణ సువర్ణముఖరీ సైకత సంజాత సంతత మకరంద బిందుసందోహ నిష్యంద సందానితామందానంద మిలింద వృంద మధురతర ఝంకారరవ రుచిర సంతత సంఫుల్ల మల్లీ మాలతీ ప్రముఖ వ్రతతి వితతి కుంద కురవక మరువక దమనకాది గుల్మకుసుమ మహిమ ఘుమఘుమిత సర్వ దిఙ్ముఖ సర్వతోముఖ మహనీయా మందమాకందావిరల నారికేల నిరవధిక క్రముక ప్రముఖ తరునికరవీథి రమణీయ విపుల తటోద్యాన విహారిణి | మంజులతర మణిహారిణి | మహనీయతర మణిజితతరణి మకుటమనోహారిణి | మంథరతర సుందరగతి మత్త మరాళ యువతి సుగతి మదాపహారిణి | కలకంఠ యువాకుంఠ కంఠనాద కల వ్యాహారిణి | అకుంఠవైకుంఠ మహావిభూతినాయకి | అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకి | శ్రీవేంకటనాయకి | శ్రీమతి పద్మావతి | జయ విజయీభవ ||
యాం లావణ్యనదీం వదంతి కవయః శ్రీమాధవాంభోనిధిం
గచ్ఛంతీం స్వవశంగతాంశ్చ తరసా జంతూన్నయంతీమపి |
యస్యా మానననేత్రహస్త చరణాద్యంగాని భూషారుచీ-
-రంభోజాన్యమలోజ్జ్వలం చ సలిలం సా భాతు పద్మావతీ || ౫
అంభోరుహవాసిని | అంభోరుహాసన ప్రముఖాఖిల భూతానుశాసిని | అనవరతాత్మనాథ వక్షః సింహాసనాధ్యాసిని | అంఘ్రియుగావతార పథసంతత సంగాహమాన ఘోరతరా భంగుర సంసార ఘర్మసంతప్త మనుజ సంతాపనాశిని | బహుల కుంతల వదనమండల పాణిపల్లవ రుచిరలోచన సుభగకంధరా బాహువల్లికా జఘన నితంబ మండలమయ వితతశైవాల సంఫుల్ల కమల కువలయ కంబుకమలినీ నాలోత్తుంగ విపుల పులిన శోభిని | మాధవ మహార్ణవగాహిని | మహితలావణ్య మహావాహిని | ముఖచంద్ర సముద్యత భాలతలవిరాజమాన కించిదుదంచిత సూక్ష్మాగ్ర కస్తూరీతిలక శూల సముద్భూతభీతి విశీర్ణసముజ్ఝిత సమ్ముఖభాగ పరిసరయుగళ సరభస విసృమర తిమిర నికర సందేహసందాయి ససీమంతకుంతలకాంతే | స్ఫటిక మణిమయ కందర్ప దర్పణ సందేహ సందోహి సకల జన సమ్మోహి ఫలఫలవిమలలావణ్య లలిత సతతముదిత ముదిత ముఖమండలే | మహితమ్రదిమ మహిమ మందహాసా సహిష్ణు తదుదయ సముదిత క్లమోదీర్ణారుణవర్ణ విభ్రమదవిడంబిత పరిణత బింబ విద్రుమ విలసదోష్ఠయుగలే | పరిహసిత దరహసిత కోకనద కుందరద మంథరతరోద్గత్వర విసృత్వరకాంతివీచి కమనీయామంద మందహాస సదనవదనే | సముజ్జ్వలతరమణితర్జిత తరణితాటంక నిరాటంక కందలితకాంతి పూరకరంబిత కర్ణశష్కులీవలయే | బహిరుపగత స్ఫురణాధిగతాంతరంగణ భూషణగణ వదన కోశసదన స్ఫటిక మణిమయ భిత్తి శంకాంకురణ చణ ప్రతిఫలిత కర్ణపూర కర్ణావతంస తాటంక కుండల మండన నిగనిగాయమాన విమల కపోలమండలే | నిజభ్రుకుటీ భటీభూత త్ర్యక్షాఽష్టాక్ష ద్వాదశాక్ష సహస్రాక్ష ప్రభృతి సర్వసుపర్వ శోభన భ్రూమండలే | నిటల ఫలక మృగమద తిలకచ్ఛల విలోకకలోక విలోచన దోష విరచిత విదలన వదన విధుమండల విగలిత నాసికా ప్రణాలికా నిగూఢ విస్తృత నాసాగ్ర స్థూల ముక్తా ఫలచ్ఛలాభివ్యక్త వదన బిలనిలీన కంఠనాలికాంతః ప్రవృత్త గ్రీవామధ్యోచ్చభాగకృత విభాగగ్రీవాగర్త వినిస్సృత పృథుల విలసదురోజ శైలయుగళ నిర్ఝర ఝరీభూత గంభీరనాభి హ్రదావగాఢ విలీన దీర్ఘతరపృథుల సుధాధారా ప్రవాహయుగల విభ్రమాధార విస్పష్ట వీక్ష్యమాణ విశుద్ధస్థూల ముక్తాఫల మాలా విద్యోతిత దిగంతరే | సకలాభరణ కలావిలాసకృత జంగమచిరస్థాయి సౌదామినీ శంకాంకురే | కనకరశనాకింకిణీ కలనాదిని | నిజజనతాగుణ నిజపతినికట నివేదిని | నిఖిల జనామోదిని | నిజపతి సమ్మోదిని | మంథర తరమేహి | మందమిమమవేహి | మయి మన ఆధేహి | మమ శుభమవధేహి | మంగళమయి భాహి | అకుంఠవైకుంఠ మహావిభూతినాయకి | అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకి | శ్రీవేంకటనాయకి | శ్రీమతి పద్మావతి | జయ విజయీభవ ||
జీయాచ్ఛ్రీవేంకటాద్రిప్రభువరమహిషీ నామ పద్మావతీ శ్రీర్జీయాచ్చాస్యాః కటాక్షామృతరసరసికో వేంకటాద్రేరధీశః |
జీయాచ్ఛ్రీవైష్ణవాలీ హతకుమతకథా వీక్షణైరేతదీయై ర్జీయాచ్చ శ్రీశుకర్షేః పురమనవరతం సర్వసంపత్సమృద్ధమ్ || ౬
శ్రీరంగసూరిణేదం శ్రీశైలానంతసూరివంశ్యేన |
భక్త్యా రచితం గద్యం లక్ష్మీః పద్మావతీ సమాదత్తామ్ || ౭
ఇతి శ్రీ లక్ష్మీ గద్యం సంపూర్ణమ్ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *