Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram

Dhairya Lakshmi e1695190534985
image_print

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu – శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

దేవ్యువాచ
దేవదేవ! మహాదేవ! త్రికాలజ్ఞ! మహేశ్వర!
కరుణాకర దేవేశ! భక్తానుగ్రహకారక! ‖
అష్టోత్తర శతం లక్ష్మ్యాః శ్రోతుమిచ్ఛామి తత్త్వతః ‖
ఈశ్వర ఉవాచ
దేవి! సాధు మహాభాగే మహాభాగ్య ప్రదాయకం |
సర్వైశ్వర్యకరం పుణ్యం సర్వపాప ప్రణాశనం || 1 ||
సర్వదారిద్ర్య శమనం శ్రవణాద్భుక్తి ముక్తిదం|
రాజవశ్యకరం దివ్యం గుహ్యాద్-గుహ్యతరం పరం || 2 ||
దుర్లభం సర్వదేవానాం చతుష్షష్టి కళాస్పదం|
పద్మాదీనాం వరాంతానాం నిధీనాం నిత్యదాయకం || 3 ||
సమస్త దేవ సంసేవ్యం అణిమాద్యష్ట సిద్ధిదం |
కిమత్ర బహునోక్తేన దేవీ ప్రత్యక్షదాయకం || 4 ||
తవ ప్రీత్యాద్య వక్ష్యామి సమాహితమనాశ్శృణు |
అష్టోత్తర శతస్యాస్య మహాలక్ష్మిస్తు దేవతా || 5 ||
క్లీం బీజ పదమిత్యుక్తం శక్తిస్తు భువనేశ్వరీ |
అంగన్యాసః కరన్యాసః స ఇత్యాది ప్రకీర్తితః || 6 ||
ధ్యానం
వందే పద్మకరాం ప్రసన్నవదనాం సౌభాగ్యదాం భాగ్యదాం
హస్తాభ్యామభయప్రదాం మణిగణైః నానావిధైః భూషితాం |
భక్తాభీష్ట ఫలప్రదాం హరిహర బ్రహ్మాధిభిస్సేవితాం
పార్శ్వే పంకజ శంఖపద్మ నిధిభిః యుక్తాం సదా శక్తిభిః ‖
సరసిజ నయనే సరోజహస్తే ధవళ తరాంశుక గంధమాల్య శోభే |
భగవతి హరివల్లభే మనోజ్ఞే త్రిభువన భూతికరి ప్రసీదమహ్యం‖
ఓం ప్రకృతిం, వికృతిం, విద్యాం, సర్వభూత హితప్రదాం |
శ్రద్ధాం, విభూతిం, సురభిం, నమామి పరమాత్మికాం ‖ 1 ‖
వాచం, పద్మాలయాం, పద్మాం, శుచిం, స్వాహాం, స్వధాం, సుధాం |
ధన్యాం, హిరణ్యయీం, లక్ష్మీం, నిత్యపుష్టాం, విభావరీం ‖ 2 ‖
అదితిం చ, దితిం, దీప్తాం, వసుధాం, వసుధారిణీం |
నమామి కమలాం, కాంతాం, క్షమాం, క్షీరోద సంభవాం ‖ 3 ‖
అనుగ్రహపరాం, బుద్ధిం, అనఘాం, హరివల్లభాం |
అశోకా,మమృతాం దీప్తాం, లోకశోక వినాశినీం ‖ 4 ‖
నమామి ధర్మనిలయాం, కరుణాం, లోకమాతరం |
పద్మప్రియాం, పద్మహస్తాం, పద్మాక్షీం, పద్మసుందరీం ‖ 5 ‖
పద్మోద్భవాం, పద్మముఖీం, పద్మనాభప్రియాం, రమాం |
పద్మమాలాధరాం, దేవీం, పద్మినీం, పద్మగంధినీం ‖ 6 ‖
పుణ్యగంధాం, సుప్రసన్నాం, ప్రసాదాభిముఖీం, ప్రభాం |
నమామి చంద్రవదనాం, చంద్రాం, చంద్రసహోదరీం ‖ 7 ‖
చతుర్భుజాం, చంద్రరూపాం, ఇందిరా,మిందుశీతలాం |
ఆహ్లాద జననీం, పుష్టిం, శివాం, శివకరీం, సతీం ‖ 8 ‖
విమలాం, విశ్వజననీం, తుష్టిం, దారిద్ర్య నాశినీం |
ప్రీతి పుష్కరిణీం, శాంతాం, శుక్లమాల్యాంబరాం, శ్రియం ‖ 9 ‖
భాస్కరీం, బిల్వనిలయాం, వరారోహాం, యశస్వినీం |
వసుంధరా, ముదారాంగాం, హరిణీం, హేమమాలినీం ‖ 10 ‖
ధనధాన్యకరీం, సిద్ధిం, స్రైణసౌమ్యాం, శుభప్రదాం |
నృపవేశ్మ గతానందాం, వరలక్ష్మీం, వసుప్రదాం ‖ 11 ‖
శుభాం, హిరణ్యప్రాకారాం, సముద్రతనయాం, జయాం |
నమామి మంగళాం దేవీం, విష్ణు వక్షఃస్థల స్థితాం ‖ 12 ‖
విష్ణుపత్నీం, ప్రసన్నాక్షీం, నారాయణ సమాశ్రితాం |
దారిద్ర్య ధ్వంసినీం, దేవీం, సర్వోపద్రవ వారిణీం ‖ 13 ‖
నవదుర్గాం, మహాకాళీం, బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మికాం |
త్రికాలజ్ఞాన సంపన్నాం, నమామి భువనేశ్వరీం ‖ 14 ‖
లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజ తనయాం శ్రీరంగధామేశ్వరీం |
దాసీభూత సమస్తదేవ వనితాం లోకైక దీపాంకురాం‖
శ్రీమన్మంద కటాక్ష లబ్ధ విభవద్-బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం |
త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రియాం ‖ 15 ‖
మాతర్నమామి! కమలే! కమలాయతాక్షి!
శ్రీ విష్ణు హృత్-కమలవాసిని! విశ్వమాతః!
క్షీరోదజే కమల కోమల గర్భగౌరి!
లక్ష్మీ! ప్రసీద సతతం సమతాం శరణ్యే ‖ 16 ‖
త్రికాలం యో జపేత్ విద్వాన్ షణ్మాసం విజితేంద్రియః |
దారిద్ర్య ధ్వంసనం కృత్వా సర్వమాప్నోత్-యయత్నతః |
దేవీనామ సహస్రేషు పుణ్యమష్టోత్తరం శతం |
యేన శ్రియ మవాప్నోతి కోటిజన్మ దరిద్రతః ‖ 17 ‖
భృగువారే శతం ధీమాన్ పఠేత్ వత్సరమాత్రకం |
అష్టైశ్వర్య మవాప్నోతి కుబేర ఇవ భూతలే ‖
దారిద్ర్య మోచనం నామ స్తోత్రమంబాపరం శతం |
యేన శ్రియ మవాప్నోతి కోటిజన్మ దరిద్రతః ‖ 18 ‖
భుక్త్వాతు విపులాన్ భోగాన్ అంతే సాయుజ్యమాప్నుయాత్ |
ప్రాతఃకాలే పఠేన్నిత్యం సర్వ దుఃఖోప శాంతయే |
పఠంతు చింతయేద్దేవీం సర్వాభరణ భూషితాం ‖ 19 ‖
ఇతి శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం సంపూర్ణం ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *