Sri Durga Chandrakala Stuti – శ్రీ దుర్గా చంద్రకళా స్తుతిః

image_print

Sri Durga Chandrakala Stuti – శ్రీ దుర్గా చంద్రకళా స్తుతిః

వేధోహరీశ్వరస్తుత్యాం విహర్త్రీం వింధ్యభూధరే |

హరప్రాణేశ్వరీం వందే హంత్రీం విబుధవిద్విషామ్ || ౧ ||

అభ్యర్థనేన సరసీరుహసంభవస్య

త్యక్త్వోదితా భగవదక్షిపిధానలీలామ్ |

విశ్వేశ్వరీ విపదపాకరణే పురస్తాత్

మాతా మమాస్తు మధుకైటభయోర్నిహంత్రీ || ౨ ||

ప్రాఙ్నిర్జరేషు నిహతైర్నిజశక్తిలేశైః

ఏకీభవద్భిరుదితాఽఖిలలోకగుప్త్యై |

సంపన్నశస్త్రనికరా చ తదాయుధస్థైః

మాతా మమాస్తు మహిషాంతకరీ పురస్తాత్ || ౩ ||

ప్రాలేయశైలతనయా తనుకాంతిసంపత్-

కోశోదితా కువలయచ్ఛవిచారుదేహా |

నారాయణీ నమదభీప్సితకల్పవల్లీ

సుప్రీతిమావహతు శుంభనిశుంభహంత్రీ || ౪ ||

విశ్వేశ్వరీతి మహిషాంతకరీతి యస్యాః

నారాయణీత్యపి చ నామభిరంకితాని |

సూక్తాని పంకజభువా చ సురర్షిభిశ్చ

దృష్టాని పావకముఖైశ్చ శివాం భజే తామ్ || ౫ ||

ఉత్పత్తిదైత్యహననస్తవనాత్మకాని

సంరక్షకాణ్యఖిలభూతహితాయ యస్యాః |

సూక్తాన్యశేషనిగమాంతవిదః పఠంతి

తాం విశ్వమాతరమజస్రమభిష్టవీమి || ౬ ||

యే వైప్రచిత్తపునరుత్థితశుంభముఖ్యైః

దుర్భిక్షఘోరసమయేన చ కారితాసు |

ఆవిష్కృతాస్త్రిజగదార్తిషు రూపభేదాః

తైరంబికా సమభిరక్షతు మాం విపద్భ్యః || ౭ ||

సూక్తం యదీయమరవిందభవాది దృష్టం

ఆవర్త్య దేవ్యనుపదం సురథః సమాధిః |

ద్వావప్యవాపతురభీష్టమనన్యలభ్యం

తామాదిదేవతరుణీం ప్రణమామి మూర్ధ్నా || ౮ ||

మాహిష్మతీతనుభవం చ రురుం చ హన్తుం

ఆవిష్కృతైర్నిజరసాదవతారభేదైః |

అష్టాదశాహతనవాహతకోటిసంఖ్యైః

అంబా సదా సమభిరక్షతు మాం విపద్భ్యః || ౯ ||

ఏతచ్చరిత్రమఖిలం లిఖితం హి యస్యాః

సంపూజితం సదన ఏవ నివేశితం వా |

దుర్గం చ తారయతి దుస్తరమప్యశేషం

శ్రేయః ప్రయచ్ఛతి చ సర్వముమాం భజే తామ్ || ౧౦ ||

యత్పూజనస్తుతినమస్కృతిభిర్భవంతి

ప్రీతాః పితామహరమేశహరాస్త్రయోఽపి |

తేషామపి స్వకగుణైర్దదతీ వపూంషి

తామీశ్వరస్య తరుణీం శరణం ప్రపద్యే || ౧౧ ||

కాంతారమధ్యదృఢలగ్నతయాఽవసన్నాః

మగ్నాశ్చ వారిధిజలే రిపుభిశ్చ రుద్ధాః |

యస్యాః ప్రపద్య చరణౌ విపదస్తరన్తి

సా మే సదాఽస్తు హృది సర్వజగత్సవిత్రీ || ౧౨ ||

బంధే వధే మహతి మృత్యుభయే ప్రసక్తే

విత్తక్షయే చ వివిధే య మహోపతాపే |

యత్పాదపూజనమిహ ప్రతికారమాహుః

సా మే సమస్తజననీ శరణం భవానీ || ౧౩ ||

బాణాసురప్రహితపన్నగబంధమోక్షః

తద్బాహుదర్పదలనాదుషయా చ యోగః |

ప్రాద్యుమ్నినా ద్రుతమలభ్యత యత్ప్రసాదాత్

సా మే శివా సకలమప్యశుభం క్షిణోతు || ౧౪ ||

పాపః పులస్త్యతనయః పునరుత్థితో మాం

అద్యాపి హర్తుమయమాగత ఇత్యుదీతమ్ |

యత్సేవనేన భయమిందిరయాఽవధూతం

తామాదిదేవతరుణీం శరణం గతోఽస్మి || ౧౫ ||

యద్ధ్యానజం సుఖమవాప్యమనంతపుణ్యైః

సాక్షాత్తమచ్యుత పరిగ్రహమాశ్వ వాపుః

గోపాంగనాః కిల యదర్చన పుణ్యమాత్రాః

సా మే సదా భగవతీ భవతు ప్రసన్నా || ౧౬ ||

రాత్రిం ప్రపద్య ఇతి మంత్రవిదః ప్రపన్నాన్

ఉద్బోధ్య మృత్యువధిమన్యఫలైః ప్రలోభ్య |

బుద్ధ్వా చ తద్విముఖతాం ప్రతనం నయన్తీం

ఆకాశమాదిజననీం జగతాం భజే తామ్ || ౧౭ ||

దేశకాలేషు దుష్టేషు దుర్గాచంద్రకలాస్తుతిః |

సంధ్యయోరనుసంధేయా సర్వాపద్వినివృత్తయే || ౧౮ ||

ఇతి శ్రీమదపయ్యదీక్షితవిరచితా దుర్గాచంద్రకళాస్తుతిః |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *