Sri Durga Chalisa In Telugu – శ్రీ దుర్గా చాలీసా

image_print

Sri Durga Chalisa In Telugu – శ్రీ దుర్గా చాలీసా

నమో నమో దుర్గే సుఖ కరనీ |

నమో నమో అంబే దుఃఖ హరనీ || ౧ ||

నిరంకార హై జ్యోతి తుమ్హారీ |

తిహూఁ లోక ఫైలీ ఉజియారీ || ౨ ||

శశి లలాట ముఖ మహావిశాలా |

నేత్ర లాల భృకుటి వికరాలా || ౩ ||

రూప మాతు కో అధిక సుహావే |

దరశ కరత జన అతి సుఖ పావే || ౪ ||

తుమ సంసార శక్తి లయ కీనా |

పాలన హేతు అన్న ధన దీనా || ౫ ||

అన్నపూర్ణా హుయి జగ పాలా |

తుమ హీ ఆది సుందరీ బాలా || ౬ ||

ప్రలయకాల సబ నాశన హారీ |

తుమ గౌరీ శివ శంకర ప్యారీ || ౭ ||

శివ యోగీ తుమ్హరే గుణ గావేం |

బ్రహ్మా విష్ణు తుమ్హేం నిత ధ్యావేం || ౮ ||

రూప సరస్వతీ కా తుమ ధారా |

దే సుబుద్ధి ఋషి మునిన ఉబారా || ౯ ||

ధరా రూప నరసింహ కో అంబా |

పరగట భయి ఫాడ కే ఖంబా || ౧౦ ||

రక్షా కర ప్రహ్లాద బచాయో |

హిరణ్యాక్ష కో స్వర్గ పఠాయో || ౧౧ ||

లక్ష్మీ రూప ధరో జగ మాహీం |

శ్రీ నారాయణ అంగ సమాహీం || ౧౨ ||

క్షీరసింధు మేం కరత విలాసా |

దయాసింధు దీజై మన ఆసా || ౧౩ ||

హింగలాజ మేం తుమ్హీం భవానీ |

మహిమా అమిత న జాత బఖానీ || ౧౪ ||

మాతంగీ ధూమావతి మాతా |

భువనేశ్వరీ బగలా సుఖదాతా || ౧౫ ||

శ్రీ భైరవ తారా జగ తారిణీ |

ఛిన్న భాల భవ దుఃఖ నివారిణీ || ౧౬ ||

కేహరి వాహన సోహ భవానీ |

లాంగుర వీర చలత అగవానీ || ౧౭ ||

కర మేం ఖప్పర ఖడగ విరాజే |

జాకో దేఖ కాల డర భాజే || ౧౮ ||

తోహే కర మేం అస్త్ర త్రిశూలా |

జాతే ఉఠత శత్రు హియ శూలా || ౧౯ ||

నగరకోటి మేం తుమ్హీం విరాజత |

తిహుఁ లోక మేం డంకా బాజత || ౨౦ ||

శుంభ నిశుంభ దానవ తుమ మారే |

రక్తబీజ శంఖన సంహారే || ౨౧ ||

మహిషాసుర నృప అతి అభిమానీ |

జేహి అఘ భార మహీ అకులానీ || ౨౨ ||

రూప కరాల కాలికా ధారా |

సేన సహిత తుమ తిహి సంహారా || ౨౩ ||

పడీ భీఢ సంతన పర జబ జబ |

భయి సహాయ మాతు తుమ తబ తబ || ౨౪ ||

అమరపురీ అరు బాసవ లోకా |

తబ మహిమా సబ కహేం అశోకా || ౨౫ ||

జ్వాలా మేం హై జ్యోతి తుమ్హారీ |

తుమ్హేం సదా పూజేం నర నారీ || ౨౬ ||

ప్రేమ భక్తి సే జో యశ గావేం |

దుఃఖ దారిద్ర నికట నహిం ఆవేం || ౨౭ ||

ధ్యావే తుమ్హేం జో నర మన లాయి |

జన్మ మరణ తే సౌం ఛుట జాయి || ౨౮ ||

జోగీ సుర ముని కహత పుకారీ |

యోగ న హోయి బిన శక్తి తుమ్హారీ || ౨౯ ||

శంకర ఆచారజ తప కీనో |

కామ అరు క్రోధ జీత సబ లీనో || ౩౦ ||

నిశిదిన ధ్యాన ధరో శంకర కో |

కాహు కాల నహిం సుమిరో తుమకో || ౩౧ ||

శక్తి రూప కో మరమ న పాయో |

శక్తి గయీ తబ మన పఛతాయో || ౩౨ ||

శరణాగత హుయి కీర్తి బఖానీ |

జయ జయ జయ జగదంబ భవానీ || ౩౩ ||

భయి ప్రసన్న ఆది జగదంబా |

దయి శక్తి నహిం కీన విలంబా || ౩౪ ||

మోకో మాతు కష్ట అతి ఘేరో |

తుమ బిన కౌన హరై దుఃఖ మేరో || ౩౫ ||

ఆశా తృష్ణా నిపట సతావేం |

రిపు మూరఖ మొహి అతి దర పావైం || ౩౬ ||

శత్రు నాశ కీజై మహారానీ |

సుమిరౌం ఇకచిత తుమ్హేం భవానీ || ౩౭ ||

కరో కృపా హే మాతు దయాలా |

ఋద్ధి-సిద్ధి దే కరహు నిహాలా | ౩౮ ||

జబ లగి జియూఁ దయా ఫల పావూఁ |

తుమ్హరో యశ మైం సదా సునావూఁ || ౩౯ ||

దుర్గా చాలీసా జో గావై |

సబ సుఖ భోగ పరమపద పావై || ౪౦ ||

దేవీదాస శరణ నిజ జానీ |

కరహు కృపా జగదంబ భవానీ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *