SREE SARASWATI ASHTOTTARA SATA NAMA STOTRAM

saraswati
image_print

SREE SARASWATI ASHTOTTARA SATA NAMA STOTRAM – శ్రీ సరస్వతీ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రమ్

సరస్వతీ మహాభద్రా మహామాయా వరప్రదా |
శ్రీప్రదా పద్మనిలయా పద్మాక్షీ పద్మవక్త్రగా || 1 ||
శివానుజా పుస్తకధృత్ జ్ఞానముద్రా రమా పరా |
కామరూపా మహావిద్యా మహాపాతకనాశినీ || 2 ||
మహాశ్రయా మాలినీ చ మహాభొగా మహాభుజా |
మహాభాగా మహొత్సాహా దివ్యాంగా సురవందితా || 3 ||
మహాకాలీ మహాపాశా మహాకారా మహాంకుశా |
సీతా చ విమలా విశ్వా విద్యున్మాలా చ వైష్ణవీ || 4 ||
చంద్రికా చంద్రవదనా చంద్రలెఖావిభూషితా |
సావిత్రీ సురసా దెవీ దివ్యాలంకారభూషితా || 5 ||
వాగ్దెవీ వసుధా తీవ్రా మహాభద్రా మహాబలా |
భొగదా భారతీ భామా గొవిందా గొమతీ శివా || 6 ||
జటిలా వింధ్యవాసా చ వింధ్యాచలవిరాజితా |
చండికా వైష్ణవీ బ్రాహ్మీ బ్రహ్మజ్ఞానైకసాధనా || 7 ||
సౌదామినీ సుధామూర్తిస్సుభద్రా సురపూజితా |
సువాసినీ సునాసా చ వినిద్రా పద్మలొచనా || 8 ||
విద్యారూపా విశాలాక్షీ బ్రహ్మజాయా మహాఫలా |
త్రయీమూర్తీ త్రికాలజ్ఞా త్రిగుణా శాస్త్రరూపిణీ || 9 ||
శుంభాసురప్రమథినీ శుభదా చ సర్వాత్మికా |
రక్తబీజనిహంత్రీ చ చాముండా చాంబికా తథా || 10 ||
ముండకాయ ప్రహరణా ధూమ్రలొచనమర్దనా |
సర్వదెవస్తుతా సౌమ్యా సురాసురనమస్కృతా || 11 ||
కాలరాత్రీ కలాధారా రూప సౌభాగ్యదాయినీ |
వాగ్దెవీ చ వరారొహా వారాహీ వారిజాసనా || 12 ||
చిత్రాంబరా చిత్రగంధా చిత్రమాల్యవిభూషితా |
కాంతా కామప్రదా వంద్యా విద్యాధరా సూపూజితా || 13 ||
శ్వెతాసనా నీలభుజా చతుర్వర్గఫలప్రదా |
చతురాననసామ్రాజ్యా రక్తమధ్యా నిరంజనా || 14 ||
హంసాసనా నీలజంఘా బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మికా |
ఎవం సరస్వతీ దెవ్యా నామ్నామష్టొత్తరశతమ్ || 15 ||
ఇతి శ్రీ సరస్వత్యష్టొత్తరశతనామస్తొత్రమ్ సంపూర్ణమ్ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *