Shyamala Sahasranama Stotram in Telugu

Shyamala e1695394094640
image_print

Shyamala Sahasranama Stotram in Telugu – శ్రీ శ్యామలా సహస్రనామ స్తోత్రం

నామసారస్తవః
సర్వశృఙ్గారశోభాఢ్యాం తుఙ్గపీనపయోధరామ్ ।
గఙ్గాధరప్రియాం దేవీం మాతఙ్గీం నౌమి సన్తతమ్ ॥ ౧ ॥
శ్రీమద్వైకుణ్ఠనిలయం శ్రీపతిం సిద్ధసేవితమ్ ।
కదాచిత్స్వప్రియం లక్ష్మీర్నారాయణమపృచ్ఛత ॥ ౨ ॥
లక్ష్మీరువాచ
కిం జప్యం పరమం నౄణాం భోగమోక్షఫలప్రదమ్ ।
సర్వవశ్యకరం చైవ సర్వైశ్వర్యప్రదాయకమ్ ॥ ౩ ॥
సర్వరక్షాకరం చైవ సర్వత్ర విజయప్రదమ్ ।
బ్రహ్మజ్ఞానప్రదం పుంసాం తన్మే బ్రూహి జనార్దన ॥ ౪ ॥
భగవానువాచ
నామసారస్తవం పుణ్యం పఠేన్నిత్యం ప్రయత్నతః ।
తేన ప్రీతా శ్యామలామ్బా త్వద్వశం కురుతే జగత్ ॥ ౫ ॥
తన్త్రేషు లలితాదీనాం శక్తీనాం నామకోశతః ।
సారముద్ధృత్య రచితో నామసారస్తవో హ్యయమ్ ॥ ౬ ॥
నామసారస్తవం మహ్యం దత్తవాన్ పరమేశ్వరః ।
తవ నామసహస్రం తత్ శ్యామలాయా వదామ్యహమ్ ॥ ౭ ॥
వినియోగః ॥
అస్య శ్రీశ్యామలాపరమేశ్వరీనామసాహస్రస్తోత్రమాలా మన్త్రస్య,
సదాశివ ఋషిః । అనుష్టుప్ఛన్దః ।
శ్రీరాజరాజేశ్వరీ శ్యామలా పరమేశ్వరీ దేవతా ।
చతుర్విధపురుషార్థసిద్ధ్యర్థే నామపారాయణే వినియోగః ।
ధ్యానమ్ ॥
ధ్యాయేఽహం రత్నపీఠే శుకకలపఠితం శృణ్వతీం శ్యామగాత్రీం
న్యస్తైకాఙ్ఘ్రీం సరోజే శశిశకలధరాం వల్లకీం వాదయన్తీమ్ ।
కల్హారాబద్ధమౌలిం నియమితలసచ్చూలికాం రక్తవస్త్రాం
మాతఙ్గీం భూషితాఙ్గీం మధుమదముదితాం చిత్రకోద్భాసిఫాలామ్ ॥
అథ సహస్రనామ స్తోత్రం ।
ఓం ।
సౌభాగ్యలక్ష్మీః సౌన్దర్యనిధిః సమరసప్రియా ।
సర్వకల్యాణనిలయా సర్వేశీ సర్వమఙ్గలా ॥ ౧ ॥
సర్వవశ్యకరీ సర్వా సర్వమఙ్గలదాయినీ ।
సర్వవిద్యాదానదక్షా సఙ్గీతోపనిషత్ప్రియా ॥ ౨ ॥
సర్వభూతహృదావాసా సర్వగీర్వాణపూజితా ।
సమృద్ధా సఙ్గముదితా సర్వలోకైకసంశ్రయా ॥ ౩ ॥
సప్తకోటిమహామన్త్రస్వరూపా సర్వసాక్షిణీ ।
సర్వాఙ్గసున్దరీ సర్వగతా సత్యస్వరూపిణీ ॥ ౪ ॥
సమా సమయసంవేద్యా సమయజ్ఞా సదాశివా ।
సఙ్గీతరసికా సర్వకలామయశుకప్రియా ॥ ౫ ॥
చన్దనాలేపదిగ్ధాఙ్గీ సచ్చిదానన్దరూపిణీ ।
కదమ్బవాటీనిలయా కమలాకాన్తసేవితా ॥ ౬ ॥
కటాక్షోత్పన్నకన్దర్పా కటాక్షితమహేశ్వరా ।
కల్యాణీ కమలాసేవ్యా కల్యాణాచలవాసినీ ॥ ౭ ॥
కాన్తా కన్దర్పజననీ కరుణారససాగరా ।
కలిదోషహరా కామ్యా కామదా కామవర్ధినీ ॥ ౮ ॥
కదమ్బకలికోత్తంసా కదమ్బకుసుమాప్రియా ।
కదమ్బమూలరసికా కామాక్షీ కమలాననా ॥ ౯ ॥
కమ్బుకణ్ఠీ కలాలాపా కమలాసనపూజితా ।
కాత్యాయనీ కేలిపరా కమలాక్షసహోదరీ ॥ ౧౦ ॥
కమలాక్షీ కలారూపా కోకాకారకుచద్వయా ।
కోకిలా కోకిలారావా కుమారజననీ శివా ॥ ౧౧ ॥
సర్వజ్ఞా సన్తతోన్మత్తా సర్వైశ్వర్యప్రదాయినీ ।
సుధాప్రియా సురారాధ్యా సుకేశీ సురసున్దరీ ॥ ౧౨ ॥
శోభనా శుభదా శుద్ధా శుద్ధచిత్తైకవాసినీ ।
వేదవేద్యా వేదమయీ విద్యాధరగణార్చితా ॥ ౧౩ ॥
వేదాన్తసారా విశ్వేశీ విశ్వరూపా విరూపిణీ ।
విరూపాక్షప్రియా విద్యా విన్ధ్యాచలనివాసినీ ॥ ౧౪ ॥
వీణావాదవినోదజ్ఞా వీణాగానవిశారదా ।
వీణావతీ బిన్దురూపా బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మరూపిణీ ॥ ౧౫ ॥
పార్వతీ పరమాఽచిన్త్యా పరాశక్తిః పరాత్పరా ।
పరానన్దా పరేశానీ పరవిద్యా పరాపరా ॥ ౧౬ ॥
భక్తప్రియా భక్తిగమ్యా భక్తానాం పరమా గతిః ।
భవ్యా భవప్రియా భీరుర్భవసాగరతారిణీ ॥ ౧౭ ॥
భయఘ్నీ భావుకా భవ్యా భామినీ భక్తపాలినీ ।
భేదశూన్యా భేదహన్త్రీ భావనా మునిభావితా ॥ ౧౮ ॥
మాయా మహేశ్వరీ మాన్యా మాతఙ్గీ మలయాలయా ।
మహనీయా మదోన్మత్తా మన్త్రిణీ మన్త్రనాయికా ॥ ౧౯ ॥
మహానన్దా మనోగమ్యా మతఙ్గకులమణ్డనా ।
మనోజ్ఞా మానినీ మాధ్వీ సిన్ధుమధ్యకృతాలయా ॥ ౨౦ ॥
మధుప్రీతా నీలకచా మాధ్వీరసమదాలసా ।
పూర్ణచన్ద్రాభవదనా పూర్ణా పుణ్యఫలప్రదా ॥ ౨౧ ॥
పులోమజార్చితా పూజ్యా పురుషార్థప్రదాయినీ ।
నారాయణీ నాదరూపా నాదబ్రహ్మస్వరూపిణీ ॥ ౨౨ ॥
నిత్యా నవనవాకారా నిత్యానన్దా నిరాకులా ।
నిటిలాక్షప్రియా నేత్రీ నీలేన్దీవరలోచనా ॥ ౨౩ ॥
తమాలకోమలాకారా తరుణీ తనుమధ్యమా ।
తటిత్పిశఙ్గవసనా తటిత్కోటిసభద్యుతిః ॥ ౨౪ ॥
మధురా మఙ్గలా మేధ్యా మధుపానప్రియా సఖీ ।
చిత్కలా చారువదనా సుఖరూపా సుఖప్రదా ॥ ౨౫ ॥
కూటస్థా కౌలినీ కూర్మపీఠస్థా కుటిలాలకా ।
శాన్తా శాన్తిమతీ శాన్తిః శ్యామలా శ్యామలాకృతిః ॥ ౨౬ ॥
శఙ్ఖినీ శఙ్కరీ శైవీ శఙ్ఖకుణ్డలమణ్డితా ।
కున్దదన్తా కోమలాఙ్గీ కుమారీ కులయోగినీ ॥ ౨౭ ॥
నిర్గర్భయోగినీసేవ్యా నిరన్తరరతిప్రియా ।
శివదూతీ శివకరీ జటిలా జగదాశ్రయా ॥ । ౨౮ ॥
శామ్భవీ యోగినిలయా పరచైతన్యరూపిణీ ।
దహరాకాశనిలయా దణ్డినీపరిపూజితా ॥ ౨౯ ॥
సమ్పత్కరీగజారూఢా సాన్ద్రానన్దా సురేశ్వరీ ।
చమ్పకోద్భాసితకచా చన్ద్రశేఖరవల్లభా ॥ ౩౦ ॥
చారురూపా చారుదన్తీ చన్ద్రికా శమ్భుమోహినీ ।
విమలా విదుషీ వాణీ కమలా కమలాసనా ॥ ౩౧ ॥
కరుణాపూర్ణహృదయా కామేశీ కమ్బుకన్ధరా ।
రాజరాజేశ్వరీ రాజమాతఙ్గీ రాజవల్లభా ॥ ౩౨ ॥
సచివా సచివేశానీ సచివత్వప్రదాయినీ ।
పఞ్చబాణార్చితా బాలా పఞ్చమీ పరదేవతా ॥ ౩౩ ॥
ఉమా మహేశ్వరీ గౌరీ సఙ్గీతజ్ఞా సరస్వతీ ।
కవిప్రియా కావ్యకలా కలౌ సిద్ధిప్రదాయినీ ॥ ౩౪ ॥
లలితామన్త్రిణీ రమ్యా లలితారాజ్యపాలినీ ।
లలితాసేవనపరా లలితాజ్ఞావశంవదా ॥ ౩౫ ॥
లలితాకార్యచతురా లలితాభక్తపాలినీ ।
లలితార్ధాసనారూఢా లావణ్యరసశేవధిః ॥ ౩౬ ॥
రఞ్జనీ లాలితశుకా లసచ్చూలీవరాన్వితా ।
రాగిణీ రమణీ రామా రతీ రతిసుఖప్రదా ॥ ౩౭ ॥
భోగదా భోగ్యదా భూమిప్రదా భూషణశాలినీ ।
పుణ్యలభ్యా పుణ్యకీర్తిః పురన్దరపురేశ్వరీ ॥ ౩౮ ॥
భూమానన్దా భూతికరీ క్లీఙ్కారీ క్లిన్నరూపిణీ ।
భానుమణ్డలమధ్యస్థా భామినీ భారతీ ధృతిః ॥ ౩౯ ॥
నారాయణార్చితా నాథా నాదినీ నాదరూపిణీ ।
పఞ్చకోణాస్థితా లక్ష్మీః పురాణీ పురరూపిణీ ॥ ౪౦ ॥
చక్రస్థితా చక్రరూపా చక్రిణీ చక్రనాయికా ।
షట్చక్రమణ్డలాన్తఃస్థా బ్రహ్మచక్రనివాసినీ ॥ ౪౧ ॥
అన్తరభ్యర్చనప్రీతా బహిరర్చనలోలుపా ।
పఞ్చాశత్పీఠమధ్యస్థా మాతృకావర్ణరూపిణీ ॥ ౪౨ ॥
మహాదేవీ మహాశక్తిః మహామాయా మహామతిః ।
మహారూపా మహాదీప్తిః మహాలావణ్యశాలినీ ॥ ౪౩ ॥
మాహేన్ద్రీ మదిరాదృప్తా మదిరాసిన్ధువాసినీ ।
మదిరామోదవదనా మదిరాపానమన్థరా ॥ ౪౪ ॥
దురితఘ్నీ దుఃఖహన్త్రీ దూతీ దూతరతిప్రియా ।
వీరసేవ్యా విఘ్నహరా యోగినీ గణసేవితా ॥ ౪౫ ॥
నిజవీణారవానన్దనిమీలితవిలోచనా ।
వజ్రేశ్వరీ వశ్యకరీ సర్వచిత్తవిమోహినీ ॥ ౪౬ ॥
శబరీ శమ్బరారాధ్యా శామ్బరీ సామసంస్తుతా ।
త్రిపురామన్త్రజపినీ త్రిపురార్చనతత్పరా ॥ ౪౭ ॥
త్రిలోకేశీ త్రయీమాతా త్రిమూర్తిస్త్రిదివేశ్వరీ ।
ఐఙ్కారీ సర్వజననీ సౌఃకారీ సంవిదీశ్వరీ ॥ ౪౮ ॥
బోధా బోధకరీ బోధ్యా బుధారాధ్యా పురాతనీ ।
భణ్డసోదరసంహర్త్రీ భణ్డసైన్యవినాశినీ ॥ ౪౯ ॥
గేయచక్రరథారూఢా గురుమూర్తిః కులాఙ్గనా ।
గాన్ధర్వశాస్త్రమర్మజ్ఞా గన్ధర్వగణపూజితా ॥ ౫౦ ॥
జగన్మాతా జయకరీ జననీ జనదేవతా ।
శివారాధ్యా శివార్ధాఙ్గీ శిఞ్జన్మఞ్జీరమణ్డితా ॥ ౫౧ ॥
సర్వాత్మికా ఋషీకేశీ సర్వపాపవినాశినీ ।
సర్వరోగహరా సాధ్యా ధర్మిణీ ధర్మరూపిణీ ॥ ౫౨ ॥
ఆచారలభ్యా స్వాచారా ఖేచరీ యోనిరూపిణీ ।
పతివ్రతా పాశహన్త్రీ పరమార్థస్వరూపిణీ ॥ ౫౩ ॥
పణ్డితా పరివారాఢ్యా పాషణ్డమతభఞ్జనీ ।
శ్రీకరీ శ్రీమతీ దేవీ బిన్దునాదస్వరూపిణీ ॥ ౫౪ ॥
అపర్ణా హిమవత్పుత్రీ దుర్గా దుర్గతిహారిణీ ।
వ్యాలోలశఙ్ఖాతాటఙ్కా విలసద్గణ్డపాలికా ॥ ౫౫ ॥
సుధామధురసాలాపా సిన్దూరతిలకోజ్జ్వలా ।
అలక్తకారక్తపాదా నన్దనోద్యానవాసినీ ॥ ౫౬ ॥
వాసన్తకుసుమాపీడా వసన్తసమయప్రియా ।
ధ్యాననిష్ఠా ధ్యానగమ్యా ధ్యేయా ధ్యానస్వరూపిణీ ॥ ౫౭ ॥
దారిద్ర్యహన్త్రీ దౌర్భాగ్యశమనీ దానవాన్తకా ।
తీర్థరూపా త్రినయనా తురీయా దోషవర్జితా ॥ ౫౮ ॥
మేధాప్రదాయినీ మేధ్యా మేదినీ మదశాలినీ ।
మధుకైటభసంహర్త్రీ మాధవీ మాధవప్రియా ॥ ౫౯ ॥
మహిలా మహిమాసారా శర్వాణీ శర్మదాయినీ ।
రుద్రాణీ రుచిరా రౌద్రీ రుక్మభూషణభూషితా ॥ ౬౦ ॥
అమ్బికా జగతాం ధాత్రీ జటినీ ధూర్జటిప్రియా ।
సుక్ష్మస్వరూపిణీ సౌమ్యా సురుచిః సులభా శుభా ॥ ౬౧ ॥
విపఞ్చీకలనిక్కాణవిమోహితజగత్త్రయా ।
భైరవప్రేమనిలయా భైరవీ భాసురాకృతిః ॥ ౬౨ ॥
పుష్పిణీ పుణ్యనిలయా పుణ్యశ్రవణకీర్తనా ।
కురుకుల్లా కుణ్డలినీ వాగీశీ నకులేశ్వరీ ॥ ౬౩ ॥
వామకేశీ గిరిసుతా వార్తాలీపరిపూజితా ।
వారుణీమదరక్తాక్షీ వన్దారువరదాయినీ ॥ ౬౪ ॥
కటాక్షస్యన్దికరుణా కన్దర్పమదవర్ధినీ ।
దూర్వాశ్యామా దుష్టహన్త్రీ దుష్టగ్రహవిభేదినీ ॥ ౬౫ ॥
సర్వశత్రుక్షయకరీ సర్వసమ్పత్ప్రవర్ధినీ ।
కబరీశోభికల్హారా కలశిఞ్జితమేఖలా ॥ ౬౬ ॥
మృణాలీతుల్వదోర్వల్లీ మృడానీ మృత్యువర్జితా ।
మృదులా మృత్యుసంహర్త్రీ మఞ్జులా మఞ్జుభాషిణీ ॥ ౬౭ ॥
కర్పూరవీటీకబలా కమనీయకపోలభూః ।
కర్పూరక్షోదదిగ్ధాఙ్గీ కర్త్రీ కారణవర్జితా ॥ ౬౮ ॥
అనాదినిధనా ధాత్రీ ధాత్రీధరకులోద్భవా ।
స్తోత్రప్రియా స్తుతిమయీ మోహినీ మోహహారిణీ ॥ ౬౯ ॥
జీవరూపా జీవకారీ జీవన్ముక్తిప్రదాయినీ ।
భద్రపీఠస్థితా భద్రా భద్రదా భర్గభామినీ ॥ ౭౦ ॥
భగానన్దా భగమయీ భగలిఙ్గా భగేశ్వరీ ।
మత్తమాతఙ్గగమనా మాతఙ్గకులమఞ్జరీ ॥ ౭౧ ॥
రాజహంసగతీ రాజ్ఞీ రాజరాజ సమర్చితా ।
భవానీ పావనీ కాలీ దక్షిణా దక్షకన్యకా ॥ ౭౨ ॥
హవ్యవాహా హవిర్భోక్త్రీ హారిణీ దుఃఖహారిణీ ।
సంసారతారిణీ సౌమ్యా సర్వేశీ సమరప్రయా ॥ ౭౩ ॥
స్వప్నవతీ జాగరిణీ సుషుప్తా విశ్వరూపిణీ ।
తైజసీ ప్రాజ్ఞకలనా చేతనా చేతనావతీ ॥ ౭౪ ॥
చిన్మాత్రా చిద్ఘనా చేత్యా చిచ్ఛాయా చిత్స్వరూపిణీ ।
నివృత్తిరూపిణీ శాన్తిః ప్రతిష్ఠా నిత్యరూపిణీ ॥ ౭౫ ॥
విద్యారూపా శాన్త్యతీతా కలాపఞ్చకరూపిణీ ।
హ్రీఙ్కారీ హ్రీమతీ హృద్యా హ్రీచ్ఛాయా హరివాహనా ॥ ౭౬ ॥
మూలప్రకృతిరవ్యక్తా వ్యక్తావ్యక్తవినోదినీ ।
యజ్ఞరూపా యజ్ఞభోక్త్రీ యజ్ఞాఙ్గీ యజ్ఞరూపిణీ ॥ ౭౭ ॥
దీక్షితా క్షమణా క్షామా క్షితిః క్షాన్తిః శ్రుతిః స్మృతిః ।
ఏకాఽనేకా కామకలా కల్పా కాలస్వరూపిణీ ॥ ౭౮ ॥
దక్షా దాక్షాయణీ దీక్షా దక్షయజ్ఞవినాశినీ ।
గాయత్రీ గగనాకారా గీర్దేవీ గరుడాసనా ॥ ౭౯ ॥
సావిత్రీ సకలాధ్యక్షా బ్రహ్మాణీ బ్రాహ్మణప్రియా ।
జగన్నాథా జగన్మూర్తిః జగన్మృత్యునివారిణీ ॥ ౮౦ ॥
దృగ్రూపా దృశ్యనిలయా ద్రష్ట్రీ మన్త్రీ చిరన్తనీ ।
విజ్ఞాత్రీ విపులా వేద్యా వృద్ధా వర్షీయసీ మహీ ॥ ౮౧ ॥
ఆర్యా కుహరిణీ గుహ్యా గౌరీ గౌతమపూజితా ।
నన్దినీ నలినీ నిత్యా నీతిర్నయవిశారదా ॥ ౮౨ ॥
గతాగతజ్ఞా గన్ధర్వీ గిరిజా గర్వనాశినీ ।
ప్రియవ్రతా ప్రమా ప్రాణా ప్రమాణజ్ఞా ప్రియంవదా ॥ ౮౩ ॥
అశరీరా శరీరస్థా నామరూపవివర్జితా ।
వర్ణాశ్రమవిభాగజ్ఞా వర్ణాశ్రమవివర్జితా ॥ ౮౪ ॥
నిత్యముక్తా నిత్యతృప్తా నిర్లేపా నిరవగ్రహా ।
ఇచ్ఛాజ్ఞానక్రియాశక్తిః ఇన్దిరా బన్ధురాకృతిః ॥ ౮౫ ॥
మనోరథప్రదా ముఖ్యా మానినీ మానవర్జితా ।
నీరాగా నిరహఙ్కారా నిర్నాశా నిరుపప్లవా ॥ ౮౬ ॥
విచిత్రా చిత్రచారిత్రా నిష్కలా నిగమాలయా ।
బ్రహ్మవిద్యా బ్రహ్మనాడీ బన్ధహన్త్రీ బలిప్రియా ॥ ౮౭ ॥
సులక్షణా లక్షణజ్ఞా సున్దరభ్రూలతాఞ్చితా ।
సుమిత్రా మాలినీ సీమా ముద్రిణీ ముద్రికాఞ్చితా ॥ ౮౮ ॥
రజస్వలా రమ్యమూర్తిర్జయా జన్మవివర్జితా ।
పద్మాలయా పద్మపీఠా పద్మినీ పద్మవర్ణినీ ॥ ౮౯ ॥
విశ్వమ్భరా విశ్వగర్భా విశ్వేశీ విశ్వతోముఖీ ।
అద్వితీయా సహస్రాక్షీ విరాడ్రూపా విమోచినీ ॥ ౯౦ ॥
సూత్రరూపా శాస్త్రకరీ శాస్త్రజ్ఞా శస్త్రధారిణీ ।
వేదవిద్వేదకృద్వేద్యా విత్తజ్ఞా విత్తశాలినీ ॥ ౯౧ ॥
విశదా వైష్ణవీ బ్రాహ్మీ వైరిఞ్చీ వాక్ప్రదాయినీ ।
వ్యాఖ్యాత్రీ వామనా వృద్ధిః విశ్వనాథా విశారదా ॥ ౯౨ ॥
ముద్రేశ్వరీ ముణ్డమాలా కాలీ కఙ్కాలరూపిణీ ।
మహేశ్వరప్రీతికరీ మహేశ్వర పతివ్రతా ॥ ౯౩ ॥
బ్రహ్మాణ్డమాలినీ బుధ్న్యా మతఙ్గమునిపూజితా ।
ఈశ్వరీ చణ్డికా చణ్డీ నియన్త్రీ నియమస్థితా ॥ ౯౪ ॥
సర్వాన్తర్యామిణీ సేవ్యా సన్తతిః సన్తతిప్రదా ।
తమాలపల్లవశ్యామా తామ్రోష్ఠీ తాణ్డవప్రియా ॥ ౯౫ ॥
నాట్యలాస్యకరీ రమ్భా నటరాజప్రియాఙ్గనా ।
అనఙ్గరూపాఽనఙ్గశ్రీరనఙ్గేశీ వసున్ధరా ॥ ౯౯ ॥
సామ్రాజ్యదాయినీ సిద్ధా సిద్ధేశీ సిద్ధిదాయినీ ।
సిద్ధమాతా సిద్ధపూజ్యా సిద్ధార్థా వసుదాయినీ ॥ ౯౭ ॥
భక్తిమత్కల్పలతికా భక్తిదా భక్తవత్సలా ।
పఞ్చశక్త్యర్చితపదా పరమాత్మస్వరూపిణీ ॥ ౯౮ ॥
అజ్ఞానతిమిరజ్యోత్స్నా నిత్యాహ్లాదా నిరఞ్జనా ।
ముగ్ధా ముగ్ధస్మితా మైత్రీ ముగ్ధకేశీ మధుప్రియా ॥ ౯౯ ॥
కలాపినీ కామకలా కామకేలిః కలావతీ ।
అఖణ్డా నిరహఙ్కారా ప్రధానపురుషేశ్వరీ ॥ ౧౦౦ ॥
రహఃపూజ్యా రహఃకేలీ రహఃస్తుత్యా హరప్రియా ।
శరణ్యా గహనా గుహ్యా గుహాన్తఃస్థా గుహప్రసూ ॥ ౧౦౧ ॥
స్వసంవేద్యా స్వప్రకాశా స్వాత్మస్థా స్వర్గదాయినీ ।
నిష్ప్రపఞ్చా నిరాధారా నిత్యానిత్యస్వరూపిణీ ॥ ౧౦౨ ॥
నర్మదా నర్తకీ కీర్తిః నిష్కామా నిష్కలా కలా ।
అష్టమూర్తిరమోఘోమా నన్ద్యాదిగణపూజితా ॥ ౧౦౩ ॥
యన్త్రరూపా తన్త్రరూపా మన్త్రరూపా మనోన్మనీ ।
శివకామేశ్వరీ దేవీ చిద్రూపా చిత్తరఙ్గిణీ ॥ ౧౦౪ ॥
చిత్స్వరూపా చిత్ప్రకాశా చిన్మూర్తిర్శ్చిన్మయీ చితిః ।
మూర్ఖదూరా మోహహన్త్రీ ముఖ్యా క్రోడముఖీ సఖీ ॥ ౧౦౫ ॥
జ్ఞానజ్ఞాతృజ్ఞేయరూపా వ్యోమాకారా విలాసినీ ।
విమర్శరూపిణీ వశ్యా విధానజ్ఞా విజృమ్భితా ॥ ౧౦౬ ॥
కేతకీకుసుమాపీడా కస్తూరీతిలకోజ్జ్వలా ।
మృగ్యా మృగాక్షీ రసికా మృగనాభిసుగన్ధినీ ॥ ౧౦౭ ॥
యక్షకర్దమలిప్తాఙ్గీ యక్షిణీ యక్షపూజితా ।
లసన్మాణిక్యకటకా కేయూరోజ్జ్వలదోర్లతా ॥ ౧౦౮ ॥
సిన్దూరరాజత్సీమన్తా సుభ్రూవల్లీ సునాసికా ।
కైవల్యదా కాన్తిమతీ కఠోరకుచమణ్డలా ॥ ౧౦౯ ॥
తలోదరీ తమోహన్త్రీ త్రయస్త్రింశత్సురాత్మికా ।
స్వయమ్భూః కుసుమామోదా స్వయమ్భుకుసుమప్రియా ॥ ౧౧౦ ॥
స్వాధ్యాయినీ సుఖారాధ్యా వీరశ్రీర్వీరపూజితా ।
ద్రావిణీ విద్రుమాభోష్ఠీ వేగినీ విష్ణువల్లభా ॥ ౧౧౧ ॥
హాలామదా లసద్వాణీ లోలా లీలావతీ రతిః ।
లోపాముద్రార్చితా లక్ష్మీరహల్యాపరిపూజితా ॥ ౧౧౨ ॥
ఆబ్రహ్మకీటజననీ కైలాసగిరివాసినీ ।
నిధీశ్వరీ నిరాతఙ్కా నిష్కలఙ్కా జగన్మయీ ॥ ౧౧౩ ॥
ఆదిలక్ష్మీరనన్తశ్రీరచ్యుతా తత్త్వరూపిణీ ।
నామజాత్యాదిరహితా నరనారాయణార్చితా ॥ ౧౧౪ ॥
గుహ్యోపనిషదుద్గీతా లక్ష్మీవాణీనిషేవితా ।
మతఙ్గవరదా సిద్ధా మహాయోగీశ్వరీ గురుః ॥ ౧౧౫ ॥
గురుప్రియా కులారాధ్యా కులసఙ్కేతపాలినీ ।
చిచ్చన్ద్రమణ్డలాన్తః స్థా చిదాకాశస్వరూపిణీ ॥ ౧౧౬ ॥
అనఙ్గశాస్త్రతత్త్వజ్ఞా నానావిధరసప్రియా ।
నిర్మలా నిరవద్యాఙ్గీ నీతిజ్ఞా నీతిరూపిణీ ॥ ౧౧౭ ॥
వ్యాపినీ విబుధశ్రేష్ఠా కులశైలకుమారికా ।
విష్ణుప్రసూర్వీరమాతా నాసామణివిరాజితా ॥ ౧౧౮ ॥
నాయికా నగరీసంస్థా నిత్యతుష్టా నితమ్బినీ ।
పఞ్చబ్రహ్మమయీ ప్రాఞ్చీ బ్రహ్మాత్మైక్యస్వరూపిణీ ॥ ౧౧౯ ॥
సర్వోపనిషదుద్గీతా సర్వానుగ్రహకారిణీ ।
పవిత్రా పావనా పూతా పరమాత్మస్వరూపిణీ ॥ ౧౨౦ ॥
సూర్యేన్దువహ్నినయనా సూర్యమణ్డలమధ్యగా ।
గాయత్రీ గాత్రరహితా సుగుణా గుణవర్జితా ॥ ౧౨౧ ॥
రక్షాకరీ రమ్యరుపా సాత్వికా సత్త్వదాయినీ ।
విశ్వాతీతా వ్యోమరూపా సదాఽర్చనజపప్రియా ॥ ౧౨౨ ॥
ఆత్మభూరజితా జిష్ణురజా స్వాహా స్వధా సుధా ।
నన్దితాశేషభువనా నామసఙ్కీర్తనప్రియా ॥ ౧౨౩ ॥
గురుమూర్తిర్గురుమయీ గురుపాదార్చనప్రియా ।
గోబ్రాహ్మణాత్మికా గుర్వీ నీలకణ్ఠీ నిరామయా ॥ ౧౨౪ ॥
మానవీ మన్త్రజననీ మహాభైరవపూజితా ।
నిత్యోత్సవా నిత్యపుష్టా శ్యామా యౌవనశాలినీ ॥ ౧౨౫ ॥
మహనీయా మహామూర్తిర్మహతీ సౌఖ్యసన్తతిః ।
పూర్ణోదరీ హవిర్ధాత్రీ గణారాధ్యా గణేశ్వరీ ॥ ౧౨౬ ॥
గాయనా గర్వరహితా స్వేదబిన్దూల్లసన్ముఖీ ।
తుఙ్గస్తనీ తులాశూన్యా కన్యా కమలవాసినీ ॥ ౧౨౭ ॥
శృఙ్గారిణీ శ్రీః శ్రీవిద్యా శ్రీప్రదా శ్రీనివాసినీ ।
త్రైలోక్యసున్దరీ బాలా త్రైలోక్యజననీ సుధీః ॥ ౧౨౮ ॥
పఞ్చక్లేశహరా పాశధారిణీ పశుమోచనీ ।
పాషణ్డహన్త్రీ పాపఘ్నీ పార్థివశ్రీకరీ ధృతిః ॥ ౧౨౯ ॥
నిరపాయా దురాపా యా సులభా శోభనాకృతిః ।
మహాబలా భగవతీ భవరోగనివారిణీ ॥ ౧౩౦ ॥
భైరవాష్టకసంసేవ్యా బ్రాహ్మ్యాదిపరివారితా ।
వామాదిశక్తిసహితా వారుణీమదవిహ్వలా ॥ ౧౩౧ ॥
వరిష్ఠావశ్యదా వశ్యా భక్త్తార్తిదమనా శివా ।
వైరాగ్యజననీ జ్ఞానదాయినీ జ్ఞానవిగ్రహా ॥ ౧౩౨ ॥
సర్వదోషవినిర్ముక్తా శఙ్కరార్ధశరీరిణీ ।
సర్వేశ్వరప్రియతమా స్వయంజ్యోతిస్స్వరూపిణీ ॥ ౧౩౩ ॥
క్షీరసాగరమధ్యస్థా మహాభుజగశాయినీ ।
కామధేనుర్బృహద్గర్భా యోగనిద్రా యుగన్ధరా ॥ ౧౩౪ ॥
మహేన్ద్రోపేన్ద్రజననీ మాతఙ్గకులసమ్భవా ।
మతఙ్గజాతిసమ్పూజ్యా మతఙ్గకులదేవతా ॥ ౧౩౫ ॥
గుహ్యవిద్యా వశ్యవిద్యా సిద్ధవిద్యా శివాఙ్గనా ।
సుమఙ్గలా రత్నగర్భా సూర్యమాతా సుధాశనా ॥ ౧౩౬ ॥
ఖడ్గమణ్డల సమ్పూజ్యా సాలగ్రామనివాసినీ ।
దుర్జయా దుష్టదమనా దుర్నిరీక్ష్యా దురత్యయా ॥ ౧౩౭ ॥
శఙ్ఖచక్రగదాహస్తా విష్ణుశక్తిర్విమోహినీ ।
యోగమాతా యోగగమ్యా యోగనిష్ఠా సుధాస్రవా ॥ ౧౩౮ ॥
సమాధినిష్ఠైః సంవేద్యా సర్వభేదవివర్జితా ।
సాధారణా సరోజాక్షీ సర్వజ్ఞా సర్వసాక్షిణీ ॥ ౧౩౯ ॥
మహాశక్తిర్మహోదారా మహామఙ్గలదేవతా ।
కలౌ కృతావతరణా కలికల్మషనాశినీ ॥ ౧౪౦ ॥
సర్వదా సర్వజననీ నిరీశా సర్వతోముఖీ ।
సుగూఢా సర్వతో భద్రా సుస్థితా స్థాణువల్లభా ॥ ౧౪౧ ॥
చరాచరజగద్రూపా చేతనాచేతనాకృతిః ।
మహేశ్వర ప్రాణనాడీ మహాభైరవమోహినీ ॥ ౧౪౨ ॥
మఞ్జులా యౌవనోన్మత్తా మహాపాతకనాశినీ ।
మహానుభావా మాహేన్ద్రీ మహామరకతప్రభా ॥ ౧౪౩ ॥
సర్వశక్త్యాసనా శక్తిర్నిరాభాసా నిరిన్ద్రియా ।
సమస్తదేవతామూర్తిః సమస్తసమయార్చితా ॥ ౧౪౪ ॥
సువర్చలా వియన్మూర్తిః పుష్కలా నిత్యపుష్పిణీ ।
నీలోత్పలదలశ్యామా మహాప్రలయసాక్షిణీ ॥ ౧౪౫ ॥
సఙ్కల్పసిద్ధా సఙ్గీతరసికా రసదాయినీ ।
అభిన్నా బ్రహ్మజననీ కాలక్రమవివర్జితా ॥ ౧౪౬ ॥
అజపా జాడ్యరహితా ప్రసన్నా భగవత్ప్రియా ।
ఇన్దిరా జగతీకన్దా సచ్చిదానన్దకన్దలీ ॥
శ్రీచక్రనిలయా దేవీ శ్రీవిద్యా శ్రీప్రదాయినీ ॥ ౧౪౭ ॥
ఫలశ్రుతిః
ఇతి తే కథితో లక్ష్మీ నామసారస్తవో మయా ।
శ్యామలాయా మహాదేవ్యాః సర్వవశ్యప్రదాయకః ॥ ౧౪౮ ॥
య ఇమం పఠతే నిత్యం నామసారస్తవం పరమ్ ।
తస్య నశ్యన్తి పాపాని మహాన్త్యపి న సంశయః ॥ ౧౪౯ ॥
త్రిసన్ధ్యం యః పఠేన్నిత్యం వర్షమేకమతన్ద్రితః ।
సార్వభౌమో మహీపాలస్తస్య వశ్యో భవేద్ధువమ్ ॥ ౧౫౦ ॥
మూలమన్త్రజపాన్తే యః పఠేన్నామసహస్రకమ్ ।
మన్త్రసిద్ధిర్భవేత్తస్య శీఘ్రమేవ వరాననే ॥ ౧౫౧ ॥
జగత్త్రయం వశీకృత్య సాక్షాత్కామసమో భవేత్ ।
దినే దినే దశావృత్త్యా మణ్డలం యో జపేన్నరః ॥ ౧౫౨ ॥
సచివః స భవేద్దేవి సార్వభౌమస్య భూపతేః ।
షణ్మాసం యో జపేన్నిత్యం ఏకవారం దృఢవ్రతః ॥ ౧౫౩ ॥
భవన్తి తస్య ధాన్యానాం ధనానాం చ సమృద్ధయః ।
చన్దనం కుఙ్కుమం వాపి భస్మ వా మృగనాభికమ్ ॥ ౧౫౪ ॥
అనేనైవ త్రిరావత్త్యా నామసారేణ మన్త్రితమ్ ।
యో లలాటే ధారయతే తస్య వక్త్రావలోకనాత్ ॥ ౧౫౫ ॥
హన్తుముద్యతఖడ్గోఽపి శత్రుర్వశ్యో భవేద్ధ్రువమ్ ।
అనేన నామసారేణ మన్త్రితం ప్రాశయేజ్జలమ్ ॥ ౧౫౬ ॥
మాసమాత్రం వరారోహే గాన్ధర్వనిపుణో భవేత్ ।
సఙ్గీతే కవితాయాం చ నాస్తి తత్సదృశో భువి ॥ ౧౫౭ ॥
బ్రహ్మజ్ఞానమవాప్నోతి మోక్షం చాప్యధిగచ్ఛతి ।
ప్రీయతే శ్యామలా నిత్యం ప్రీతాఽభీష్టం ప్రయచ్ఛతి ॥ ౧౫౮ ॥
॥ ఇతి సౌభాగ్యలక్ష్మీకల్పతాన్తర్గతే లక్ష్మీనారాయణసంవాదే
అష్టసప్తితమే ఖణ్డే శ్రీ శ్యామలా సహస్రనామ స్తోత్రం సంపూర్ణం ॥
మాతఙ్గీ మాతరీశే మధుమథనాసధితే మహామాయే ।
మోహిని మోహప్రమథిని మన్మథమథనప్రియే వరాఙ్గి మాతఙ్గి ॥
యతిజన హృదయనివాసే వాసవవరదే వరాఙ్గి మాతఙ్గి ।
వీణావాద వినోదిని నారదగీతే నమో దేవి ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *