Shani Chalisa in Telugu

Shani 1 e1695534184440
image_print

Shani Chalisa in Telugu – శ్రీ శని చలిసా

॥ దోహా ॥
జయ గణేశ గిరిజా సువన మంగల కరణ కృపాల ।
దీనన కే దుఖ దూర కరి కీజై నాథ నిహాల ॥
జయ జయ శ్రీ శనిదేవ ప్రభు సునహు వినయ మహారాజ ।
కరహు కృపా హే రవి తనయ రాఖహు జనకీ లాజ ॥
॥ చౌపాయీ ॥
జయతి జయతి శనిదేవ దయాలా ।
కరత సదా భక్తన ప్రతిపాలా ॥
చారి భుజా తను శ్యామ విరాజై ।
మాథే రతన ముకుట ఛబి ఛాజై ॥
పరమ విశాల మనోహర భాలా ।
టేఢ़ీ దృష్టి భృకుటి వికరాలా ॥
కుణ్డల శ్రవణ చమాచమ చమకే ।
హియే మాల ముక్తన మణి దమకై ॥
కర మేం గదా త్రిశూల కుఠారా ।
పల బిచ కరైం అరిహిం సంహారా ॥
పింగల కృష్ణో ఛాయా నన్దన ।
యమ కోణస్థ రౌద్ర దుఖ భంజన ॥
సౌరీ మన్ద శనీ దశ నామా ।
భాను పుత్ర పూజహిం సబ కామా ॥
జాపర ప్రభు ప్రసన్న హవైం జాహీం ।
రంకహుఁ రావ కరైం క్శణ మాహీం ॥
పర్వతహూ తృణ హోఇ నిహారత ।
తృణహూ కో పర్వత కరి డారత ॥
రాజ మిలత బన రామహిం దీన్హయో ।
కైకేఇహుఁ కీ మతి హరి లీన్హయో ॥
బనహూఁ మేం మృగ కపట దిఖాఈ ।
మాతు జానకీ గఈ చురాఈ ॥
లషణహిం శక్తి వికల కరిడారా ।
మచిగా దల మేం హాహాకారా ॥
రావణ కీ గతి-మతి బౌరాఈ ।
రామచన్ద్ర సోం బైర బఢ़ాఈ ॥
దియో కీట కరి కంచన లంకా ।
బజి బజరంగ బీర కీ డంకా ॥
నృప విక్రమ పర తుహిం పగు ధారా ।
చిత్ర మయూర నిగలి గై హారా ॥
హార నౌంలఖా లాగ్యో చోరీ ।
హాథ పైర డరవాయో తోరీ ॥
భారీ దశా నికృష్ట దిఖాయో ।
తేలహిం ఘర కోల్హూ చలవాయో ॥
వినయ రాగ దీపక మహఁ కీన్హయోం ।
తబ ప్రసన్న ప్రభు హ్వై సుఖ దీన్హయోం ॥
హరిశ్చంద్ర నృప నారి బికానీ ।
ఆపహుం భరేం డోమ ఘర పానీ ॥
తైసే నల పర దశా సిరానీ ।
భూంజీ-మీన కూద గఈ పానీ ॥
శ్రీ శంకరహిం గహ్యో జబ జాఈ ।
పారవతీ కో సతీ కరాఈ ॥
తనిక వోలోకత హీ కరి రీసా ।
నభ ఉడ़ి గయో గౌరిసుత సీసా ॥
పాణ్డవ పర భై దశా తుమ్హారీ ।
బచీ ద్రౌపదీ హోతి ఉఘారీ ॥
కౌరవ కే భీ గతి మతి మారయో ।
యుద్ధ మహాభారత కరి డారయో ॥
రవి కహఁ ముఖ మహఁ ధరి తత్కాలా ।
లేకర కూది పరయో పాతాలా ॥
శేష దేవ-లఖి వినతి లాఈ ।
రవి కో ముఖ తే దియో ఛుడ़ాఈ ॥
వాహన ప్రభు కే సాత సుజానా ।
జగ దిగ్గజ గర్దభ మృగ స్వానా ॥
జమ్బుక సింహ ఆది నఖ ధారీ ।
సో ఫల జ్యోతిష కహత పుకారీ ॥
గజ వాహన లక్శ్మీ గృహ ఆవైం ।
హయ తే సుఖ సమ్పత్తి ఉపజావైం ॥
గర్దభ హాని కరై బహు కాజా ।
సింహ సిద్ధకర రాజ సమాజా ॥
జమ్బుక బుద్ధి నష్ట కర డారై ।
మృగ దే కష్ట ప్రాణ సంహారై ॥
జబ ఆవహిం ప్రభు స్వాన సవారీ ।
చోరీ ఆది హోయ డర భారీ ॥
తైసహి చారీ చరణ యహ నామా ।
స్వర్ణ లౌహ చాఁది అరు తామా ॥
లౌహ చరణ పర జబ ప్రభు ఆవైం ।
ధన జన సమ్పత్తి నష్ట కరావైం ॥
సమతా తామ్ర రజత శుభకారీ ।
స్వర్ణ సర్వ సుఖ మంగల భారీ ॥
జో యహ శని చరిత్ర నిత గావై ।
కబహుం న దశా నికృష్ట సతావై ॥
అద్భూత నాథ దిఖావైం లీలా ।
కరైం శత్రు కే నశిబ బలి ఢీలా ॥
జో పణ్డిత సుయోగ్య బులవాఈ ।
విధివత శని గ్రహ శాంతి కరాఈ ॥
పీపల జల శని దివస చఢ़ావత ।
దీప దాన దై బహు సుఖ పావత ॥
కహత రామ సున్దర ప్రభు దాసా ।
శని సుమిరత సుఖ హోత ప్రకాశా ॥
॥ దోహా॥
పాఠ శనైశ్చర దేవ కో, కీన్హౌ విమల తైయార |
కరత పాఠ చాలీసా దిన, హో భవ సాగర పార ||
జో స్తుతి దశరథ జీ కి యో, సమ్ముఖ శని నిహార |
సరస సుభాషా మే వహీ, లలితా లిఖే సుధార ||
శ్రీ శని హరతి
జయ జయ శ్రీ శనిదేవ భక్తన హితకారీ ।
సూరజ కే పుత్ర ప్రభూ ఛాయా మహతారీ ॥ జయ॥
శ్యామ అంక వక్ర దృష్ట చతుర్భుజా ధారీ ।
నీలామ్బర ధార నాథ గజ కీ అసవారీ ॥ జయ॥
కిరిట ముకుట శీశ రజిత దిపత హై లిలారీ ।
ముక్తన కీ మాలా గలే శోభిత బలిహారీ ॥ జయ॥
మోదక మిష్ఠాన పాన చఢ़త హైం సుపారీ ।
లోహా తిల తేల ఉడ़ద మహిషీ అతి ప్యారీ ॥ జయ॥
దేవ దనుజ ఋషీ మునీ సుమరిన నర నారీ ।
విశ్వనాథ ధరత ధ్యాన శరణ హైం తుమ్హారీ ॥ జయ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *