Lalitha Sahasranamam in Telugu

lalitha e1695391441722
image_print

Lalitha Sahasranamam in Telugu – శ్రీ లలితా సహస్రనామం

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః |
ఓం శ్రీమహారాజ్ఞై నమః |
ఓం శ్రీమత్సింహాసనేశ్వర్యై నమః |
ఓం చిదగ్నికుండసంభూతాయై నమః |
ఓం దేవకార్యసముద్యతాయై నమః |
ఓం ఉద్యద్భానుసహస్రాభాయై నమః |
ఓం చతుర్బాహుసమన్వితాయై నమః |
ఓం రాగస్వరూపపాశాఢ్యాయై నమః |
ఓం క్రోధాకారాంకుశోజ్జ్వలాయై నమః |
ఓం మనోరూపేక్షుకోదండాయై నమః | ౧౦

ఓం పంచతన్మాత్రసాయకాయై నమః |
ఓం నిజారుణప్రభాపూరమజ్జద్బ్రహ్మాండమండలాయై నమః |
ఓం చంపకాశోకపున్నాగసౌగంధికలసత్కచాయై నమః |
ఓం కురువిందమణిశ్రేణీకనత్కోటీరమండితాయై నమః |
ఓం అష్టమీచంద్రవిభ్రాజదలికస్థలశోభితాయై నమః |
ఓం ముఖచంద్రకలంకాభమృగనాభివిశేషకాయై నమః |
ఓం వదనస్మరమాంగల్యగృహతోరణచిల్లికాయై నమః |
ఓం వక్త్రలక్ష్మీపరీవాహచలన్మీనాభలోచనాయై నమః |
ఓం నవచంపకపుష్పాభనాసాదండవిరాజితాయై నమః |
ఓం తారాకాంతితిరస్కారినాసాభరణభాసురాయై నమః | ౨౦
ఓం కదంబమంజరీక్లుప్తకర్ణపూరమనోహరాయై నమః |
ఓం తాటంకయుగళీభూతతపనోడుపమండలాయై నమః |
ఓం పద్మరాగశిలాదర్శపరిభావికపోలభువే నమః |
ఓం నవవిద్రుమబింబశ్రీన్యక్కారిరదనచ్ఛదాయై నమః |
ఓం శుద్ధవిద్యాంకురాకారద్విజపంక్తిద్వయోజ్జ్వలాయై నమః |
ఓం కర్పూరవీటికామోదసమాకర్షద్దిగంతరాయై నమః |
ఓం నిజసల్లాపమాధుర్యవినిర్భత్సితకచ్ఛప్యై నమః |
ఓం మందస్మితప్రభాపూరమజ్జత్కామేశమానసాయై నమః |
ఓం అనాకలితసాదృశ్యచిబుకశ్రీవిరాజితాయై నమః |
ఓం కామేశబద్ధమాంగల్యసూత్రశోభితకంధరాయై నమః | ౩౦
ఓం కనకాంగదకేయూరకమనీయభుజాన్వితాయై నమః |
ఓం రత్నగ్రైవేయచింతాకలోలముక్తాఫలాన్వితాయై నమః |
ఓం కామేశ్వారప్రేమరత్నమణిప్రతిపణస్తన్యై నమః |
ఓం నాభ్యాలవాలరోమాలిలతాఫలకుచద్వయ్యై నమః |
ఓం లక్ష్యరోమలతాధారతాసమున్నేయమధ్యమాయై నమః |
ఓం స్తనభారదలన్మధ్యపట్టబంధవళిత్రయాయై నమః |
ఓం అరుణారుణకౌసుంభవస్త్రభాస్వత్కటీతట్యై నమః |
ఓం రత్నకింకిణికారమ్యరశనాదామభూషితాయై నమః |
ఓం కామేశజ్ఞాతసౌభాగ్యమార్దవోరుద్వయాన్వితాయై నమః |
ఓం మాణిక్యమకుటాకారజానుద్వయవిరాజితాయై నమః | ౪౦
ఓం ఇంద్రగోపపరిక్షిప్తస్మరతూణాభజంఘికాయై నమః |
ఓం గూఢగూల్ఫాయై నమః |
ఓం కూర్మపృష్ఠజయిష్ణుప్రపదాన్వితాయై నమః |
ఓం నఖదీధితిసంఛన్ననమజ్జనతమోగుణాయై నమః |
ఓం పదద్వయప్రభాజాలపరాకృతసరోరుహాయై నమః |
ఓం శింజానమణిమంజీరమండితశ్రీపదాంబుజాయై నమః |
ఓం మరాళీమందగమనాయై నమః |
ఓం మహాలావణ్యశేవధయే నమః |
ఓం సర్వారుణాయై నమః |
ఓం అనవద్యాంగ్యై నమః | ౫౦
ఓం సర్వాభరణభూషితాయై నమః |
ఓం శివకామేశ్వరాంకస్థాయై నమః |
ఓం శివాయై నమః |
ఓం స్వాధీనవల్లభాయై నమః |
ఓం సుమేరుమధ్యశృంగస్థాయై నమః |
ఓం శ్రీమన్నగరనాయికాయై నమః |
ఓం చింతామణిగృహాంతస్థాయై నమః |
ఓం పంచబ్రహ్మాసనస్థితాయై నమః |
ఓం మహాపద్మాటవీసంస్థాయై నమః |
ఓం కదంబవనవాసిన్యై నమః | ౬౦
ఓం సుధాసాగరమధ్యస్థాయై నమః |
ఓం కామాక్ష్యై నమః |
ఓం కామదాయిన్యై నమః |
ఓం దేవర్షిగణసంఘాతస్తూయమానాత్మవైభాయై నమః |
ఓం భండాసురవధోద్యుక్తశక్తిసేనాసమన్వితాయై నమః |
ఓం సంపత్కరీసమారూఢసిందురవ్రజసేవితాయై నమః |
ఓం అశ్వారూఢాధిష్ఠితాశ్వకోటికోటిభిరావృతాయై నమః |
ఓం చక్రరాజరథారూఢసర్వాయుధపరిష్కృతాయై నమః |
ఓం గేయచక్రరథారూఢమంత్రిణీపరిసేవితాయై నమః |
ఓం కిరిచక్రరథారూఢదండనాథాపురస్కృతాయై నమః | ౭౦
ఓం జ్వాలామాలినికాక్షిప్తవహ్నిప్రాకారమధ్యగాయై నమః |
ఓం భండసైన్యవధోద్యుక్తశక్తివిక్రమహర్షితాయై నమః |
ఓం నిత్యాపరాక్రమాటోపనిరీక్షణసముత్సుకాయై నమః |
ఓం భండపుత్రవధోద్యుక్తబాలావిక్రమనందితాయై నమః |
ఓం మంత్రిణ్యంబావిరచితవిషంగవధతోషితాయై నమః |
ఓం విశుక్రప్రాణహరణవారాహీవీర్యనందితాయై నమః |
ఓం కామేశ్వరముఖాలోకకల్పితశ్రీగణేశ్వరాయై నమః |
ఓం మహాగణేశనిర్భిన్నవిఘ్నయంత్రప్రహర్షితాయై నమః |
ఓం భండాసురేంద్రనిర్ముక్తశస్త్రప్రత్యస్త్రవర్షిణ్యై నమః |
ఓం కరాంగుళినఖోత్పన్ననారాయణదశాకృత్యై నమః | ౮౦
ఓం మహాపాశుపతాస్త్రాగ్నినిర్దగ్ధాసురసైనికాయై నమః |
ఓం కామేశ్వరాస్త్రనిర్దగ్ధసభాండాసురశూన్యకాయై నమః |
ఓం బ్రహ్మోపేంద్రమహేంద్రాదిదేవసంస్తుతవైభవాయై నమః |
ఓం హరనేత్రాగ్నిసందగ్ధకామసంజీవనౌషధ్యై నమః |
ఓం శ్రీమద్వాగ్భవకూటైకస్వరూపముఖపంకజాయై నమః |
ఓం కంఠాధఃకటిపర్యంతమధ్యకూటస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం శక్తికూటైకతాపన్నకట్యధోభాగధారిణ్యై నమః |
ఓం మూలమంత్రాత్మికాయై నమః |
ఓం మూలకూటత్రయకళేబరాయై నమః |
ఓం కులామృతైకరసికాయై నమః | ౯౦
ఓం కులసంకేతపాలిన్యై నమః |
ఓం కులాంగనాయై నమః |
ఓం కులాంతఃస్థాయై నమః |
ఓం కౌళిన్యై నమః |
ఓం కులయోగిన్యై నమః |
ఓం అకులాయై నమః |
ఓం సమయాంతస్థాయై నమః |
ఓం సమయాచారతత్పరాయై నమః |
ఓం మూలాధారైకనిలయాయై నమః |
ఓం బ్రహ్మగ్రంథివిభేదిన్యై నమః | ౧౦౦
ఓం మణిపూరాంతరుదితాయై నమః |
ఓం విష్ణుగ్రంథివిభేదిన్యై నమః |
ఓం ఆజ్ఞాచక్రాంతరాళస్థాయై నమః |
ఓం రుద్రగ్రంథివిభేదిన్యై నమః |
ఓం సహస్రారాంబుజారూఢాయై నమః |
ఓం సుధాసారాభివర్షిణ్యై నమః |
ఓం తటిల్లతాసమరుచ్యై నమః |
ఓం షట్చక్రోపరిసంస్థితాయై నమః |
ఓం మహాశక్త్యై నమః |
ఓం కుండలిన్యై నమః | ౧౧౦
ఓం బిసతంతుతనీయస్యై నమః |
ఓం భవాన్యై నమః |
ఓం భావనాగమ్యాయై నమః |
ఓం భవారణ్యకుఠారికాయై నమః |
ఓం భద్రప్రియాయై నమః |
ఓం భద్రమూర్త్యై నమః |
ఓం భక్తసౌభాగ్యదాయిన్యై నమః |
ఓం భక్తిప్రియాయై నమః |
ఓం భక్తిగమ్యాయై నమః |
ఓం భక్తివశ్యాయై నమః | ౧౨౦
ఓం భయాపహాయై నమః |
ఓం శాంభవ్యై నమః |
ఓం శారదారాధ్యాయై నమః |
ఓం శర్వాణ్యై నమః |
ఓం శర్మదాయిన్యై నమః |
ఓం శాంకర్యై నమః |
ఓం శ్రీకర్యై నమః |
ఓం సాధ్వ్యై నమః |
ఓం శరచ్చంద్రనిభాననాయై నమః |
ఓం శాతోదర్యై నమః | ౧౩౦
ఓం శాంతిమత్యై నమః |
ఓం నిరాధారాయై నమః |
ఓం నిరంజనాయై నమః |
ఓం నిర్లేపాయై నమః |
ఓం నిర్మలాయై నమః |
ఓం నిత్యాయై నమః |
ఓం నిరాకారాయై నమః |
ఓం నిరాకులాయై నమః |
ఓం నిర్గుణాయై నమః |
ఓం నిష్కళాయై నమః | ౧౪౦
ఓం శాంతాయై నమః |
ఓం నిష్కామాయై నమః |
ఓం నిరుపప్లవాయై నమః |
ఓం నిత్యముక్తాయై నమః |
ఓం నిర్వికారాయై నమః |
ఓం నిష్ప్రపంచాయై నమః |
ఓం నిరాశ్రయాయై నమః |
ఓం నిత్యశుద్ధాయై నమః |
ఓం నిత్యబుద్ధాయై నమః |
ఓం నిరవద్యాయై నమః | ౧౫౦
ఓం నిరంతరాయై నమః |
ఓం నిష్కారణాయై నమః |
ఓం నిష్కళంకాయై నమః |
ఓం నిరుపాధయే నమః |
ఓం నిరీశ్వరాయై నమః |
ఓం నీరాగాయై నమః |
ఓం రాగమథన్యై నమః |
ఓం నిర్మదాయై నమః |
ఓం మదనాశిన్యై నమః |
ఓం నిశ్చింతాయై నమః | ౧౬౦
ఓం నిరహంకారాయై నమః |
ఓం నిర్మోహాయై నమః |
ఓం మోహనాశిన్యై నమః |
ఓం నిర్మమాయై నమః |
ఓం మమతాహంత్ర్యై నమః |
ఓం నిష్పాపాయై నమః |
ఓం పాపనాశిన్యై నమః |
ఓం నిష్క్రోధాయై నమః |
ఓం క్రోధశమన్యై నమః |
ఓం నిర్లోభాయై నమః | ౧౭౦
ఓం లోభనాశిన్యై నమః |
ఓం నిఃసంశయాయై నమః |
ఓం సంశయఘ్న్యై నమః |
ఓం నిర్భవాయై నమః |
ఓం భవనాశిన్యై నమః |
ఓం నిర్వికల్పాయై నమః |
ఓం నిరాబాధాయై నమః |
ఓం నిర్భేదాయై నమః |
ఓం భేదనాశిన్యై నమః |
ఓం నిర్నాశాయై నమః | ౧౮౦
ఓం మృత్యుమథన్యై నమః |
ఓం నిష్క్రియాయై నమః |
ఓం నిష్పరిగ్రహాయై నమః |
ఓం నిస్తులాయై నమః |
ఓం నీలచికురాయై నమః |
ఓం నిరపాయాయై నమః |
ఓం నిరత్యయాయై నమః |
ఓం దుర్లభాయై నమః |
ఓం దుర్గమాయై నమః |
ఓం దుర్గాయై నమః | ౧౯౦
ఓం దుఃఖహంత్ర్యై నమః |
ఓం సుఖప్రదాయై నమః |
ఓం దుష్టదూరాయై నమః |
ఓం దురాచారశమన్యై నమః |
ఓం దోషవర్జితాయై నమః |
ఓం సర్వజ్ఞాయై నమః |
ఓం సాంద్రకరుణాయై నమః |
ఓం సమానాధికవర్జితాయై నమః |
ఓం సర్వశక్తిమయ్యై నమః |
ఓం సర్వమంగలాయై నమః | ౨౦౦
ఓం సద్గతిప్రదాయై నమః |
ఓం సర్వేశ్వర్యై నమః |
ఓం సర్వమయ్యై నమః |
ఓం సర్వమంత్రస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం సర్వయంత్రాత్మికాయై నమః |
ఓం సర్వతంత్రరూపాయై నమః |
ఓం మనోన్మన్యై నమః |
ఓం మాహేశ్వర్యై నమః |
ఓం మహాదేవ్యై నమః |
ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః | ౨౧౦
ఓం మృడప్రియాయై నమః |
ఓం మహారూపాయై నమః |
ఓం మహాపూజ్యాయై నమః |
ఓం మహాపాతకనాశిన్యై నమః |
ఓం మహామాయాయై నమః |
ఓం మహాసత్త్వాయై నమః |
ఓం మహాశక్త్యై నమః |
ఓం మహారత్యై నమః |
ఓం మహాభోగాయై నమః |
ఓం మహైశ్వర్యాయై నమః | ౨౨౦
ఓం మహావీర్యాయై నమః |
ఓం మహాబలాయై నమః |
ఓం మహాబుద్ధ్యై నమః |
ఓం మహాసిద్ధ్యై నమః |
ఓం మహాయోగేశ్వరేశ్వర్యై నమః |
ఓం మహాతంత్రాయై నమః |
ఓం మహామంత్రాయై నమః |
ఓం మహాయంత్రాయై నమః |
ఓం మహాసనాయై నమః |
ఓం మహాయాగక్రమారాధ్యాయై నమః | ౨౩౦
ఓం మహాభైరవపూజితాయై నమః |
ఓం మహేశ్వరమహాకల్పమహాతాండవసాక్షిణ్యై నమః |
ఓం మహాకామేశమహిష్యై నమః |
ఓం మహాత్రిపురసుందర్యై నమః |
ఓం చతుఃషష్ట్యుపచారాఢ్యాయై నమః |
ఓం చతుఃషష్టికలామయ్యై నమః |
ఓం మహాచతుఃషష్టికోటియోగినీగణసేవితాయై నమః |
ఓం మనువిద్యాయై నమః |
ఓం చంద్రవిద్యాయై నమః |
ఓం చంద్రమండలమధ్యగాయై నమః | ౨౪౦
ఓం చారురూపాయై నమః |
ఓం చారుహాసాయై నమః |
ఓం చారుచంద్రకలాధరాయై నమః |
ఓం చరాచరజగన్నాథాయై నమః |
ఓం చక్రరాజనికేతనాయై నమః |
ఓం పార్వత్యై నమః |
ఓం పద్మనయనాయై నమః |
ఓం పద్మరాగసమప్రభాయై నమః |
ఓం పంచప్రేతాసనాసీనాయై నమః |
ఓం పంచబ్రహ్మస్వరూపిణ్యై నమః | ౨౫౦
ఓం చిన్మయ్యై నమః |
ఓం పరమానందాయై నమః |
ఓం విజ్ఞానఘనరూపిణ్యై నమః |
ఓం ధ్యానధ్యాతృధ్యేయరూపాయై నమః |
ఓం ధర్మాధర్మవివర్జితాయై నమః |
ఓం విశ్వరూపాయై నమః |
ఓం జాగరిణ్యై నమః |
ఓం స్వపంత్యై నమః |
ఓం తైజసాత్మికాయై నమః |
ఓం సుప్తాయై నమః | ౨౬౦
ఓం ప్రాజ్ఞాత్మికాయై నమః |
ఓం తుర్యాయై నమః |
ఓం సర్వావస్థావివర్జితాయై నమః |
ఓం సృష్టికర్త్ర్యై నమః |
ఓం బ్రహ్మరూపాయై నమః |
ఓం గోప్త్ర్యై నమః |
ఓం గోవిందరూపిణ్యై నమః |
ఓం సంహారిణ్యై నమః |
ఓం రుద్రరూపాయై నమః |
ఓం తిరోధానకర్యై నమః | ౨౭౦
ఓం ఈశ్వర్యై నమః |
ఓం సదాశివాయై నమః |
ఓం అనుగ్రహదాయై నమః |
ఓం పంచకృత్యపరాయణాయై నమః |
ఓం భానుమండలమధ్యస్థాయై నమః |
ఓం భైరవ్యై నమః |
ఓం భగమాలిన్యై నమః |
ఓం పద్మాసనాయై నమః |
ఓం భగవత్యై నమః |
ఓం పద్మనాభసహోదర్యై నమః | ౨౮౦
ఓం ఉన్మేషనిమిషోత్పన్నవిపన్నభువనావల్యై నమః |
ఓం సహస్రశీర్షవదనాయై నమః |
ఓం సహస్రాక్ష్యై నమః |
ఓం సహస్రపదే నమః |
ఓం ఆబ్రహ్మకీటజనన్యై నమః |
ఓం వర్ణాశ్రమవిధాయిన్యై నమః |
ఓం నిజాజ్ఞారూపనిగమాయై నమః |
ఓం పుణ్యాపుణ్యఫలప్రదాయై నమః |
ఓం శ్రుతిసీమంతసిందూరీకృతపాదాబ్జధూళికాయై నమః |
ఓం సకలాగమసందోహశుక్తిసంపుటమౌక్తికాయై నమః | ౨౯౦
ఓం పురుషార్థప్రదాయై నమః |
ఓం పూర్ణాయై నమః |
ఓం భోగిన్యై నమః |
ఓం భువనేశ్వర్యై నమః |
ఓం అంబికాయై నమః |
ఓం అనాదినిధనాయై నమః |
ఓం హరిబ్రహ్మేంద్రసేవితాయై నమః |
ఓం నారాయణ్యై నమః |
ఓం నాదరూపాయై నమః |
ఓం నామరూపవివర్జితాయై నమః | ౩౦౦
ఓం హ్రీంకార్యై నమః |
ఓం హ్రీమత్యై నమః |
ఓం హృద్యాయై నమః |
ఓం హేయోపాదేయవర్జితాయై నమః |
ఓం రాజరాజార్చితాయై నమః |
ఓం రాజ్ఞై నమః |
ఓం రమ్యాయై నమః |
ఓం రాజీవలోచనాయై నమః |
ఓం రంజన్యై నమః |
ఓం రమణ్యై నమః | ౩౧౦
ఓం రస్యాయై నమః |
ఓం రణత్కింకిణిమేఖలాయై నమః |
ఓం రమాయై నమః |
ఓం రాకేందువదనాయై నమః |
ఓం రతిరూపాయై నమః |
ఓం రతిప్రియాయై నమః |
ఓం రక్షాకర్యై నమః |
ఓం రాక్షసఘ్న్యై నమః |
ఓం రామాయై నమః |
ఓం రమణలంపటాయై నమః | ౩౨౦
ఓం కామ్యాయై నమః |
ఓం కామకలారూపాయై నమః |
ఓం కదంబకుసుమప్రియాయై నమః |
ఓం కళ్యాణ్యై నమః |
ఓం జగతీకందాయై నమః |
ఓం కరుణారససాగరాయై నమః |
ఓం కళావత్యై నమః |
ఓం కళాలాపాయై నమః |
ఓం కాంతాయై నమః |
ఓం కాదంబరీప్రియాయై నమః | ౩౩౦
ఓం వరదాయై నమః |
ఓం వామనయనాయై నమః |
ఓం వారుణీమదవిహ్వలాయై నమః |
ఓం విశ్వాధికాయై నమః |
ఓం వేదవేద్యాయై నమః |
ఓం వింధ్యాచలనివాసిన్యై నమః |
ఓం విధాత్ర్యై నమః |
ఓం వేదజనన్యై నమః |
ఓం విష్ణుమాయాయై నమః |
ఓం విలాసిన్యై నమః | ౩౪౦
ఓం క్షేత్రస్వరూపాయై నమః |
ఓం క్షేత్రేశ్యై నమః |
ఓం క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞపాలిన్యై నమః |
ఓం క్షయవృద్ధివినిర్ముక్తాయై నమః |
ఓం క్షేత్రపాలసమర్చితాయై నమః |
ఓం విజయాయై నమః |
ఓం విమలాయై నమః |
ఓం వంద్యాయై నమః |
ఓం వందారుజనవత్సలాయై నమః |
ఓం వాగ్వాదిన్యై నమః | ౩౫౦
ఓం వామకేశ్యై నమః |
ఓం వహ్నిమండలవాసిన్యై నమః |
ఓం భక్తిమత్కల్పలతికాయై నమః |
ఓం పశుపాశవిమోచిన్యై నమః |
ఓం సంహృతాశేషపాషండాయై నమః |
ఓం సదాచారప్రవర్తికాయై నమః |
ఓం తాపత్రయాగ్నిసంతప్తసమాహ్లాదనచంద్రికాయై నమః |
ఓం తరుణ్యై నమః |
ఓం తాపసారాధ్యాయై నమః |
ఓం తనుమధ్యాయై నమః | ౩౬౦
ఓం తమోపహాయై నమః |
ఓం చిత్యై నమః |
ఓం తత్పదలక్ష్యార్థాయై నమః |
ఓం చిదేకరసరూపిణ్యై నమః |
ఓం స్వాత్మానందలవీభూతబ్రహ్మాద్యానందసంతత్యై నమః |
ఓం పరాయై నమః |
ఓం ప్రత్యక్చితీరూపాయై నమః |
ఓం పశ్యంత్యై నమః |
ఓం పరదేవతాయై నమః |
ఓం మధ్యమాయై నమః | ౩౭౦
ఓం వైఖరీరూపాయై నమః |
ఓం భక్తమానసహంసికాయై నమః |
ఓం కామేశ్వరప్రాణనాడ్యై నమః |
ఓం కృతజ్ఞాయై నమః |
ఓం కామపూజితాయై నమః |
ఓం శృంగారరససంపూర్ణాయై నమః |
ఓం జయాయై నమః |
ఓం జాలంధరస్థితాయై నమః |
ఓం ఓడ్యాణపీఠనిలయాయై నమః |
ఓం బిందుమండలవాసిన్యై నమః | ౩౮౦
ఓం రహోయాగక్రమారాధ్యాయై నమః |
ఓం రహస్తర్పణతర్పితాయై నమః |
ఓం సద్యఃప్రసాదిన్యై నమః |
ఓం విశ్వసాక్షిణ్యై నమః |
ఓం సాక్షివర్జితాయై నమః |
ఓం షడంగదేవతాయుక్తాయై నమః |
ఓం షాడ్గుణ్యపరిపూరితాయై నమః |
ఓం నిత్యక్లిన్నాయై నమః |
ఓం నిరుపమాయై నమః |
ఓం నిర్వాణసుఖదాయిన్యై నమః | ౩౯౦
ఓం నిత్యాషోడశికారూపాయై నమః |
ఓం శ్రీకంఠార్ధశరీరిణ్యై నమః |
ఓం ప్రభావత్యై నమః |
ఓం ప్రభారూపాయై నమః |
ఓం ప్రసిద్ధాయై నమః |
ఓం పరమేశ్వర్యై నమః |
ఓం మూలప్రకృత్యై నమః |
ఓం అవ్యక్తాయై నమః |
ఓం వ్యక్తావ్యక్తస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం వ్యాపిన్యై నమః | ౪౦౦
ఓం వివిధాకారాయై నమః |
ఓం విద్యాఽవిద్యాస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం మహాకామేశనయనకుముదాహ్లాదకౌముద్యై నమః |
ఓం భక్తహార్దతమోభేదభానుమద్భానుసంతత్యై నమః |
ఓం శివదూత్యై నమః |
ఓం శివారాధ్యాయై నమః |
ఓం శివమూర్త్యై నమః |
ఓం శివంకర్యై నమః |
ఓం శివప్రియాయై నమః |
ఓం శివపరాయై నమః | ౪౧౦
ఓం శిష్టేష్టాయై నమః |
ఓం శిష్టపూజితాయై నమః |
ఓం అప్రమేయాయై నమః |
ఓం స్వప్రకాశాయై నమః |
ఓం మనోవాచామగోచరాయై నమః |
ఓం చిచ్ఛక్త్యై నమః |
ఓం చేతనారూపాయై నమః |
ఓం జడశక్త్యై నమః |
ఓం జడాత్మికాయై నమః |
ఓం గాయత్ర్యై నమః | ౪౨౦
ఓం వ్యాహృత్యై నమః |
ఓం సంధ్యాయై నమః |
ఓం ద్విజబృందనిషేవితాయై నమః |
ఓం తత్త్వాసనాయై నమః |
ఓం తస్మై నమః |
ఓం తుభ్యం నమః |
ఓం అయ్యై నమః |
ఓం పంచకోశాంతరస్థితాయై నమః |
ఓం నిఃసీమమహిమ్నే నమః |
ఓం నిత్యయౌవనాయై నమః | ౪౩౦
ఓం మదశాలిన్యై నమః |
ఓం మదఘూర్ణితరక్తాక్ష్యై నమః |
ఓం మదపాటలగండభువే నమః |
ఓం చందనద్రవదిగ్ధాంగ్యై నమః |
ఓం చాంపేయకుసుమప్రియాయై నమః |
ఓం కుశలాయై నమః |
ఓం కోమలాకారాయై నమః |
ఓం కురుకుళ్ళాయై నమః |
ఓం కులేశ్వర్యై నమః |
ఓం కుళకుండాలయాయై నమః | ౪౪౦
ఓం కౌళమార్గతత్పరసేవితాయై నమః |
ఓం కుమారగణనాథాంబాయై నమః |
ఓం తుష్ట్యై నమః |
ఓం పుష్ట్యై నమః |
ఓం మత్యై నమః |
ఓం ధృత్యై నమః |
ఓం శాంత్యై నమః |
ఓం స్వస్తిమత్యై నమః |
ఓం కాంత్యై నమః |
ఓం నందిన్యై నమః | ౪౫౦
ఓం విఘ్ననాశిన్యై నమః |
ఓం తేజోవత్యై నమః |
ఓం త్రినయనాయై నమః |
ఓం లోలాక్షీకామరూపిణ్యై నమః |
ఓం మాలిన్యై నమః |
ఓం హంసిన్యై నమః |
ఓం మాత్రే నమః |
ఓం మలయాచలవాసిన్యై నమః |
ఓం సుముఖ్యై నమః |
ఓం నళిన్యై నమః | ౪౬౦
ఓం సుభ్రువే నమః |
ఓం శోభనాయై నమః |
ఓం సురనాయికాయై నమః |
ఓం కాలకంఠ్యై నమః |
ఓం కాంతిమత్యై నమః |
ఓం క్షోభిణ్యై నమః |
ఓం సూక్ష్మరూపిణ్యై నమః |
ఓం వజ్రేశ్వర్యై నమః |
ఓం వామదేవ్యై నమః |
ఓం వయోఽవస్థావివర్జితాయై నమః | ౪౭౦
ఓం సిద్ధేశ్వర్యై నమః |
ఓం సిద్ధవిద్యాయై నమః |
ఓం సిద్ధమాత్రే నమః |
ఓం యశస్విన్యై నమః |
ఓం విశుద్ధిచక్రనిలయాయై నమః |
ఓం ఆరక్తవర్ణాయై నమః |
ఓం త్రిలోచనాయై నమః |
ఓం ఖట్వాంగాదిప్రహరణాయై నమః |
ఓం వదనైకసమన్వితాయై నమః |
ఓం పాయసాన్నప్రియాయై నమః | ౪౮౦
ఓం త్వక్స్థాయై నమః |
ఓం పశులోకభయంకర్యై నమః |
ఓం అమృతాదిమహాశక్తిసంవృతాయై నమః |
ఓం డాకినీశ్వర్యై నమః |
ఓం అనాహతాబ్జనిలయాయై నమః |
ఓం శ్యామాభాయై నమః |
ఓం వదనద్వయాయై నమః |
ఓం దంష్ట్రోజ్వలాయై నమః |
ఓం అక్షమాలాదిధరాయై నమః |
ఓం రుధిరసంస్థితాయై నమః | ౪౯౦
ఓం కాలరాత్ర్యాదిశక్త్యౌఘవృతాయై నమః |
ఓం స్నిగ్ధౌదనప్రియాయై నమః |
ఓం మహావీరేంద్రవరదాయై నమః |
ఓం రాకిణ్యంబాస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం మణిపూరాబ్జనిలయాయై నమః |
ఓం వదనత్రయసంయుతాయై నమః |
ఓం వజ్రాధికాయుధోపేతాయై నమః |
ఓం డామర్యాదిభిరావృతాయై నమః |
ఓం రక్తవర్ణాయై నమః |
ఓం మాంసనిష్ఠాయై నమః | ౫౦౦
ఓం గుడాన్నప్రీతమానసాయై నమః |
ఓం సమస్తభక్తసుఖదాయై నమః |
ఓం లాకిన్యంబాస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం స్వాధిష్ఠానాంబుజగతాయై నమః |
ఓం చతుర్వక్త్రమనోహరాయై నమః |
ఓం శూలాద్యాయుధసంపన్నాయై నమః |
ఓం పీతవర్ణాయై నమః |
ఓం అతిగర్వితాయై నమః |
ఓం మేదోనిష్ఠాయై నమః |
ఓం మధుప్రీతాయై నమః | ౫౧౦
ఓం బందిన్యాదిసమన్వితాయై నమః |
ఓం దధ్యన్నాసక్తహృదయాయై నమః |
ఓం కాకినీరూపధారిణ్యై నమః |
ఓం మూలాధారాంబుజారూఢాయై నమః |
ఓం పంచవక్త్రాయై నమః |
ఓం అస్థిసంస్థితాయై నమః |
ఓం అంకుశాదిప్రహరణాయై నమః |
ఓం వరదాదినిషేవితాయై నమః |
ఓం ముద్గౌదనాసక్తచిత్తాయై నమః |
ఓం సాకిన్యంబాస్వరూపిణ్యై నమః | ౫౨౦
ఓం ఆజ్ఞాచక్రాబ్జనిలాయై నమః |
ఓం శుక్లవర్ణాయై నమః |
ఓం షడాననాయై నమః |
ఓం మజ్జాసంస్థాయై నమః |
ఓం హంసవతీముఖ్యశక్తిసమన్వితాయై నమః |
ఓం హరిద్రాన్నైకరసికాయై నమః |
ఓం హాకినీరూపధారిణ్యై నమః |
ఓం సహస్రదళపద్మస్థాయై నమః |
ఓం సర్వవర్ణోపశోభితాయై నమః |
ఓం సర్వాయుధధరాయై నమః | ౫౩౦
ఓం శుక్లసంస్థితాయై నమః |
ఓం సర్వతోముఖ్యై నమః |
ఓం సర్వౌదనప్రీతచిత్తాయై నమః |
ఓం యాకిన్యంబాస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం స్వాహాయై నమః |
ఓం స్వధాయై నమః |
ఓం అమత్యై నమః |
ఓం మేధాయై నమః |
ఓం శ్రుత్యై నమః |
ఓం స్మృత్యై నమః | ౫౪౦
ఓం అనుత్తమాయై నమః |
ఓం పుణ్యకీర్త్యై నమః |
ఓం పుణ్యలభ్యాయై నమః |
ఓం పుణ్యశ్రవణకీర్తనాయై నమః |
ఓం పులోమజార్చితాయై నమః |
ఓం బంధమోచన్యై నమః |
ఓం బర్బరాలకాయై నమః |
ఓం విమర్శరూపిణ్యై నమః |
ఓం విద్యాయై నమః |
ఓం వియదాదిజగత్ప్రసువే నమః | ౫౫౦
ఓం సర్వవ్యాధిప్రశమన్యై నమః |
ఓం సర్వమృత్యునివారిణ్యై నమః |
ఓం అగ్రగణ్యాయై నమః |
ఓం అచింత్యరూపాయై నమః |
ఓం కలికల్మషనాశిన్యై నమః |
ఓం కాత్యాయన్యై నమః |
ఓం కాలహంత్ర్యై నమః |
ఓం కమలాక్షనిషేవితాయై నమః |
ఓం తాంబూలపూరితముఖ్యై నమః |
ఓం దాడిమీకుసుమప్రభాయై నమః | ౫౬౦
ఓం మృగాక్ష్యై నమః |
ఓం మోహిన్యై నమః |
ఓం ముఖ్యాయై నమః |
ఓం మృడాన్యై నమః |
ఓం మిత్రరూపిణ్యై నమః |
ఓం నిత్యతృప్తాయై నమః |
ఓం భక్తనిధయే నమః |
ఓం నియంత్ర్యై నమః |
ఓం నిఖిలేశ్వర్యై నమః |
ఓం మైత్ర్యాదివాసనాలభ్యాయై నమః | ౫౭౦
ఓం మహాప్రళయసాక్షిణ్యై నమః |
ఓం పరాశక్త్యై నమః |
ఓం పరానిష్ఠాయై నమః |
ఓం ప్రజ్ఞానఘనరూపిణ్యై నమః |
ఓం మాధ్వీపానాలసాయై నమః |
ఓం మత్తాయై నమః |
ఓం మాతృకావర్ణరూపిణ్యై నమః |
ఓం మహాకైలాసనిలయాయై నమః |
ఓం మృణాలమృదుదోర్లతాయై నమః |
ఓం మహనీయాయై నమః | ౫౮౦
ఓం దయామూర్త్యై నమః |
ఓం మహాసామ్రాజ్యశాలిన్యై నమః |
ఓం ఆత్మవిద్యాయై నమః |
ఓం మహావిద్యాయై నమః |
ఓం శ్రీవిద్యాయై నమః |
ఓం కామసేవితాయై నమః |
ఓం శ్రీషోడశాక్షరీవిద్యాయై నమః |
ఓం త్రికూటాయై నమః |
ఓం కామకోటికాయై నమః |
ఓం కటాక్షకింకరీభూతకమలాకోటిసేవితాయై నమః | ౫౯౦
ఓం శిరఃస్థితాయై నమః |
ఓం చంద్రనిభాయై నమః |
ఓం భాలస్థాయై నమః |
ఓం ఇంద్రధనుఃప్రభాయై నమః |
ఓం హృదయస్థాయై నమః |
ఓం రవిప్రఖ్యాయై నమః |
ఓం త్రికోణాంతరదీపికాయై నమః |
ఓం దాక్షాయణ్యై నమః |
ఓం దైత్యహంత్ర్యై నమః |
ఓం దక్షయజ్ఞవినాశిన్యై నమః | ౬౦౦
ఓం దరాందోళితదీర్ఘాక్ష్యై నమః |
ఓం దరహాసోజ్జ్వలన్ముఖ్యై నమః |
ఓం గురూమూర్త్యై నమః |
ఓం గుణనిధయే నమః |
ఓం గోమాత్రే నమః |
ఓం గుహజన్మభువే నమః |
ఓం దేవేశ్యై నమః |
ఓం దండనీతిస్థాయై నమః |
ఓం దహరాకాశరూపిణ్యై నమః |
ఓం ప్రతిపన్ముఖ్యరాకాంతతిథిమండలపూజితాయై నమః | ౬౧౦
ఓం కళాత్మికాయై నమః |
ఓం కళానాథాయై నమః |
ఓం కావ్యాలాపవినోదిన్యై నమః |
ఓం సచామరరమావాణీసవ్యదక్షిణసేవితాయై నమః |
ఓం ఆదిశక్త్యై నమః |
ఓం అమేయాయై నమః |
ఓం ఆత్మనే నమః |
ఓం పరమాయై నమః |
ఓం పావనాకృత్యై నమః |
ఓం అనేకకోటిబ్రహ్మాండజనన్యై నమః | ౬౨౦
ఓం దివ్యవిగ్రహాయై నమః |
ఓం క్లీంకార్యై నమః |
ఓం కేవలాయై నమః |
ఓం గుహ్యాయై నమః |
ఓం కైవల్యపదదాయిన్యై నమః |
ఓం త్రిపురాయై నమః |
ఓం త్రిజగద్వంద్యాయై నమః |
ఓం త్రిమూర్త్యై నమః |
ఓం త్రిదశేశ్వర్యై నమః |
ఓం త్ర్యక్షర్యై నమః | ౬౩౦
ఓం దివ్యగంధాఢ్యాయై నమః |
ఓం సిందూరతిలకాంచితాయై నమః |
ఓం ఉమాయై నమః |
ఓం శైలేంద్రతనయాయై నమః |
ఓం గౌర్యై నమః |
ఓం గంధర్వసేవితాయై నమః |
ఓం విశ్వగర్భాయై నమః |
ఓం స్వర్ణగర్భాయై నమః |
ఓం అవరదాయై నమః |
ఓం వాగధీశ్వర్యై నమః | ౬౪౦
ఓం ధ్యానగమ్యాయై నమః |
ఓం అపరిచ్ఛేద్యాయై నమః |
ఓం జ్ఞానదాయై నమః |
ఓం జ్ఞానవిగ్రహాయై నమః |
ఓం సర్వవేదాంతసంవేద్యాయై నమః |
ఓం సత్యానందస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం లోపాముద్రార్చితాయై నమః |
ఓం లీలాక్లుప్తబ్రహ్మాండమండలాయై నమః |
ఓం అదృశ్యాయై నమః |
ఓం దృశ్యరహితాయై నమః | ౬౫౦
ఓం విజ్ఞాత్ర్యై నమః |
ఓం వేద్యవర్జితాయై నమః |
ఓం యోగిన్యై నమః |
ఓం యోగదాయై నమః |
ఓం యోగ్యాయై నమః |
ఓం యోగానందాయై నమః |
ఓం యుగంధరాయై నమః |
ఓం ఇచ్ఛాశక్తిజ్ఞానశక్తిక్రియాశక్తిస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం సర్వాధారాయై నమః |
ఓం సుప్రతిష్ఠాయై నమః | ౬౬౦
ఓం సదసద్రూపధారిణ్యై నమః |
ఓం అష్టమూర్తయే నమః |
ఓం అజాజైత్ర్యై నమః |
ఓం లోకయాత్రావిధాయిన్యై నమః |
ఓం ఏకాకిన్యై నమః |
ఓం భూమరూపాయై నమః |
ఓం నిర్ద్వైతాయై నమః |
ఓం ద్వైతవర్జితాయై నమః |
ఓం అన్నదాయై నమః |
ఓం వసుదాయై నమః | ౬౭౦
ఓం వృద్ధాయై నమః |
ఓం బ్రహ్మాత్మైక్యస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం బృహత్యై నమః |
ఓం బ్రాహ్మణ్యై నమః |
ఓం బ్రాహ్మ్యై నమః |
ఓం బ్రహ్మానందాయై నమః |
ఓం బలిప్రియాయై నమః |
ఓం భాషారూపాయై నమః |
ఓం బృహత్సేనాయై నమః |
ఓం భావాభావవిర్జితాయై నమః | ౬౮౦
ఓం సుఖారాధ్యాయై నమః |
ఓం శుభకర్యై నమః |
ఓం శోభనాసులభాగత్యై నమః |
ఓం రాజరాజేశ్వర్యై నమః |
ఓం రాజ్యదాయిన్యై నమః |
ఓం రాజ్యవల్లభాయై నమః |
ఓం రాజత్కృపాయై నమః |
ఓం రాజపీఠనివేశితనిజాశ్రితాయై నమః |
ఓం రాజ్యలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం కోశనాథాయై నమః | ౬౯౦
ఓం చతురంగబలేశ్వర్యై నమః |
ఓం సామ్రాజ్యదాయిన్యై నమః |
ఓం సత్యసంధాయై నమః |
ఓం సాగరమేఖలాయై నమః |
ఓం దీక్షితాయై నమః |
ఓం దైత్యశమన్యై నమః |
ఓం సర్వలోకవంశకర్యై నమః |
ఓం సర్వార్థదాత్ర్యై నమః |
ఓం సావిత్ర్యై నమః |
ఓం సచ్చిదానందరూపిణ్యై నమః | ౭౦౦
ఓం దేశకాలాపరిచ్ఛిన్నాయై నమః |
ఓం సర్వగాయై నమః |
ఓం సర్వమోహిన్యై నమః |
ఓం సరస్వత్యై నమః |
ఓం శాస్త్రమయ్యై నమః |
ఓం గుహాంబాయై నమః |
ఓం గుహ్యరూపిణ్యై నమః |
ఓం సర్వోపాధివినిర్ముక్తాయై నమః |
ఓం సదాశివపతివ్రతాయై నమః |
ఓం సంప్రదాయేశ్వర్యై నమః | ౭౧౦
ఓం సాధునే నమః |
ఓం యయ్యై నమః |
ఓం గురుమండలరూపిణ్యై నమః |
ఓం కులోత్తీర్ణాయై నమః |
ఓం భగారాధ్యాయై నమః |
ఓం మాయాయై నమః |
ఓం మధుమత్యై నమః |
ఓం మహ్యై నమః |
ఓం గణాంబాయై నమః |
ఓం గుహ్యకారాధ్యాయై నమః | ౭౨౦
ఓం కోమలాంగ్యై నమః |
ఓం గురుప్రియాయై నమః |
ఓం స్వతంత్రాయై నమః |
ఓం సర్వతంత్రేశ్యై నమః |
ఓం దక్షిణామూర్తిరూపిణ్యై నమః |
ఓం సనకాదిసమారాధ్యాయై నమః |
ఓం శివజ్ఞానప్రదాయిన్యై నమః |
ఓం చిత్కళాయై నమః |
ఓం ఆనందకలికాయై నమః |
ఓం ప్రేమరూపాయై నమః | ౭౩౦
ఓం ప్రియంకర్యై నమః |
ఓం నామపారాయణప్రీతాయై నమః |
ఓం నందివిద్యాయై నమః |
ఓం నటేశ్వర్యై నమః |
ఓం మిథ్యాజగదధిష్ఠానాయై నమః |
ఓం ముక్తిదాయై నమః |
ఓం ముక్తిరూపిణ్యై నమః |
ఓం లాస్యప్రియాయై నమః |
ఓం లయకర్యై నమః |
ఓం లజ్జాయై నమః | ౭౪౦
ఓం రంభాదివందితాయై నమః |
ఓం భవదావసుధావృష్ట్యై నమః |
ఓం పాపారణ్యదవానలాయై నమః |
ఓం దౌర్భాగ్యతూలవాతూలాయై నమః |
ఓం జరాధ్వాంతరవిప్రభాయై నమః |
ఓం భాగ్యాబ్ధిచంద్రికాయై నమః |
ఓం భక్తచిత్తకేకిఘనాఘనాయై నమః |
ఓం రోగపర్వతదంభోలయే నమః |
ఓం మృత్యుదారుకుఠారికాయై నమః |
ఓం మహేశ్వర్యై నమః | ౭౫౦
ఓం మహాకాల్యై నమః |
ఓం మహాగ్రాసాయై నమః |
ఓం మహాశనాయై నమః |
ఓం అపర్ణాయై నమః |
ఓం చండికాయై నమః |
ఓం చండముండాసురనిషూదిన్యై నమః |
ఓం క్షరాక్షరాత్మికాయై నమః |
ఓం సర్వలోకేశ్యై నమః |
ఓం విశ్వధారిణ్యై నమః |
ఓం త్రివర్గదాత్ర్యై నమః | ౭౬౦
ఓం సుభగాయై నమః |
ఓం త్ర్యంబకాయై నమః |
ఓం త్రిగుణాత్మికాయై నమః |
ఓం స్వర్గాపవర్గదాయై నమః |
ఓం శుద్ధాయై నమః |
ఓం జపాపుష్పనిభాకృతయే నమః |
ఓం ఓజోవత్యై నమః |
ఓం ద్యుతిధరాయై నమః |
ఓం యజ్ఞరూపాయై నమః |
ఓం ప్రియవ్రతాయై నమః | ౭౭౦
ఓం దురారాధ్యాయై నమః |
ఓం దురాధర్షాయై నమః |
ఓం పాటలీకుసుమప్రియాయై నమః |
ఓం మహత్యై నమః |
ఓం మేరునిలయాయై నమః |
ఓం మందారకుసుమప్రియాయై నమః |
ఓం వీరారాధ్యాయై నమః |
ఓం విరాడ్రూపాయై నమః |
ఓం విరజసే నమః |
ఓం విశ్వతోముఖ్యై నమః | ౭౮౦
ఓం ప్రత్యగ్రూపాయై నమః |
ఓం పరాకాశాయై నమః |
ఓం ప్రాణదాయై నమః |
ఓం ప్రాణరూపిణ్యై నమః |
ఓం మార్తాండభైరవారాధ్యాయై నమః |
ఓం మంత్రిణీన్యస్తరాజ్యధురే నమః |
ఓం త్రిపురేశ్యై నమః |
ఓం జయత్సేనాయై నమః |
ఓం నిస్త్రైగుణ్యాయై నమః |
ఓం పరాపరాయై నమః | ౭౯౦
ఓం సత్యజ్ఞానానందరూపాయై నమః |
ఓం సామరస్యపరాయణాయై నమః |
ఓం కపర్దిన్యై నమః |
ఓం కలామాలాయై నమః |
ఓం కామదుఘే నమః |
ఓం కామరూపిణ్యై నమః |
ఓం కలానిధయే నమః |
ఓం కావ్యకలాయై నమః |
ఓం రసజ్ఞాయై నమః |
ఓం రసశేవధయే నమః | ౮౦౦
ఓం పుష్టాయై నమః |
ఓం పురాతనాయై నమః |
ఓం పూజ్యాయై నమః |
ఓం పుష్కరాయై నమః |
ఓం పుష్కరేక్షణాయై నమః |
ఓం పరస్మైజ్యోతిషే నమః |
ఓం పరస్మైధామ్నే నమః |
ఓం పరమాణవే నమః |
ఓం పరాత్పరాయై నమః |
ఓం పాశహస్తాయై నమః | ౮౧౦
ఓం పాశహంత్ర్యై నమః |
ఓం పరమంత్రవిభేదిన్యై నమః |
ఓం మూర్తాయై నమః |
ఓం అమూర్తాయై నమః |
ఓం అనిత్యతృప్తాయై నమః |
ఓం మునిమానసహంసికాయై నమః |
ఓం సత్యవ్రతాయై నమః |
ఓం సత్యరూపాయై నమః |
ఓం సర్వాంతర్యామిణ్యై నమః |
ఓం సత్యై నమః | ౮౨౦
ఓం బ్రహ్మాణ్యై నమః |
ఓం బ్రహ్మణే నమః |
ఓం జనన్యై నమః |
ఓం బహురూపాయై నమః |
ఓం బుధార్చితాయై నమః |
ఓం ప్రసవిత్ర్యై నమః |
ఓం ప్రచండాయై నమః |
ఓం ఆజ్ఞాయై నమః |
ఓం ప్రతిష్ఠాయై నమః |
ఓం ప్రకటాకృతయే నమః | ౮౩౦
ఓం ప్రాణేశ్వర్యై నమః |
ఓం ప్రాణదాత్ర్యై నమః |
ఓం పంచాశత్పీఠరూపిణ్యై నమః |
ఓం విశృంఖలాయై నమః |
ఓం వివిక్తస్థాయై నమః |
ఓం వీరమాత్రే నమః |
ఓం వియత్ప్రసువే నమః |
ఓం ముకుందాయై నమః |
ఓం ముక్తినిలయాయై నమః |
ఓం మూలవిగ్రహరూపిణ్యై నమః | ౮౪౦
ఓం భావజ్ఞాయై నమః |
ఓం భవరోగఘ్న్యై నమః |
ఓం భవచక్రప్రవర్తిన్యై నమః |
ఓం ఛందఃసారాయై నమః |
ఓం శాస్త్రసారాయై నమః |
ఓం మంత్రసారాయై నమః |
ఓం తలోదర్యై నమః |
ఓం ఉదారకీర్తయే నమః |
ఓం ఉద్దామవైభవాయై నమః |
ఓం వర్ణరూపిణ్యై నమః | ౮౫౦
ఓం జన్మమృత్యుజరాతప్తజనవిశ్రాంతిదాయిన్యై నమః |
ఓం సర్వోపనిషదుద్ఘుష్టాయై నమః |
ఓం శాంత్యతీతకళాత్మికాయై నమః |
ఓం గంభీరాయై నమః |
ఓం గగనాంతఃస్థాయై నమః |
ఓం గర్వితాయై నమః |
ఓం గానలోలుపాయై నమః |
ఓం కల్పనారహితాయై నమః |
ఓం కాష్ఠాయై నమః |
ఓం అకాంతాయై నమః | ౮౬౦
ఓం కాంతార్ధవిగ్రహాయై నమః |
ఓం కార్యకారణనిర్ముక్తాయై నమః |
ఓం కామకేలితరంగితాయై నమః |
ఓం కనత్కనకతాటంకాయై నమః |
ఓం లీలావిగ్రహధారిణ్యై నమః |
ఓం అజాయై నమః |
ఓం క్షయవినిర్ముక్తాయై నమః |
ఓం ముగ్ధాయై నమః |
ఓం క్షిప్రప్రసాదిన్యై నమః |
ఓం అంతర్ముఖసమారాధ్యాయై నమః | ౮౭౦
ఓం బహిర్ముఖసుదుర్లభాయై నమః |
ఓం త్రయ్యై నమః |
ఓం త్రివర్గనిలయాయై నమః |
ఓం త్రిస్థాయై నమః |
ఓం త్రిపురమాలిన్యై నమః |
ఓం నిరామయాయై నమః |
ఓం నిరాలంబాయై నమః |
ఓం స్వాత్మారామాయై నమః |
ఓం సుధాసృత్యై నమః |
ఓం సంసారపంకనిర్మగ్నసముద్ధరణపండితాయై నమః | ౮౮౦
ఓం యజ్ఞప్రియాయై నమః |
ఓం యజ్ఞకర్త్ర్యై నమః |
ఓం యజమానస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం ధర్మాధారాయై నమః |
ఓం ధనాధ్యక్షాయై నమః |
ఓం ధనధాన్యవివర్ధిన్యై నమః |
ఓం విప్రప్రియాయై నమః |
ఓం విప్రరూపాయై నమః |
ఓం విశ్వభ్రమణకారిణ్యై నమః |
ఓం విశ్వగ్రాసాయై నమః | ౮౯౦
ఓం విద్రుమాభాయై నమః |
ఓం వైష్ణవ్యై నమః |
ఓం విష్ణురూపిణ్యై నమః |
ఓం అయోనయే నమః
ఓం యోనినిలయాయై నమః |
ఓం కూటస్థాయై నమః |
ఓం కులరూపిణ్యై నమః |
ఓం వీరగోష్ఠీప్రియాయై నమః |
ఓం వీరాయై నమః |
ఓం నైష్కర్మ్యాయై నమః | ౯౦౦
ఓం నాదరూపిణ్యై నమః |
ఓం విజ్ఞానకలనాయై నమః |
ఓం కల్యాయై నమః |
ఓం విదగ్ధాయై నమః |
ఓం బైందవాసనాయై నమః |
ఓం తత్త్వాధికాయై నమః |
ఓం తత్త్వమయ్యై నమః |
ఓం తత్త్వమర్థస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం సామగానప్రియాయై నమః |
ఓం సౌమ్యాయై నమః | ౯౧౦
ఓం సదాశివకుటుంబిన్యై నమః |
ఓం సవ్యాపసవ్యమార్గస్థాయై నమః |
ఓం సర్వాపద్వినివారిణ్యై నమః |
ఓం స్వస్థాయై నమః |
ఓం స్వభావమధురాయై నమః |
ఓం ధీరాయై నమః |
ఓం ధీరసమర్చితాయై నమః |
ఓం చైతన్యార్ఘ్యసమారాధ్యాయై నమః |
ఓం చైతన్యకుసుమప్రియాయై నమః |
ఓం సదోదితాయై నమః | ౯౨౦
ఓం సదాతుష్టాయై నమః |
ఓం తరుణాదిత్యపాటలాయై నమః |
ఓం దక్షిణాదక్షిణారాధ్యాయై నమః |
ఓం దరస్మేరముఖాంబుజాయై నమః |
ఓం కౌలినీకేవలాయై నమః |
ఓం అనర్ఘ్యకైవల్యపదదాయిన్యై నమః |
ఓం స్తోత్రప్రియాయై నమః |
ఓం స్తుతిమత్యై నమః |
ఓం శ్రుతిసంస్తుతవైభవాయై నమః |
ఓం మనస్విన్యై నమః | ౯౩౦
ఓం మానవత్యై నమః |
ఓం మహేశ్యై నమః |
ఓం మంగళాకృత్యే నమః |
ఓం విశ్వమాత్రే నమః |
ఓం జగద్ధాత్ర్యై నమః |
ఓం విశాలాక్ష్యై నమః |
ఓం విరాగిణ్యై నమః |
ఓం ప్రగల్భాయై నమః |
ఓం పరమోదారాయై నమః |
ఓం పరామోదాయై నమః | ౯౪౦
ఓం మనోమయ్యై నమః |
ఓం వ్యోమకేశ్యై నమః |
ఓం విమానస్థాయై నమః |
ఓం వజ్రిణ్యై నమః |
ఓం వామకేశ్వర్యై నమః |
ఓం పంచయజ్ఞప్రియాయై నమః |
ఓం పంచప్రేతమంచాధిశాయిన్యై నమః |
ఓం పంచమ్యై నమః |
ఓం పంచభూతేశ్యై నమః |
ఓం పంచసంఖ్యోపచారిణ్యై నమః | ౯౫౦
ఓం శాశ్వత్యై నమః |
ఓం శాశ్వతైశ్వర్యాయై నమః |
ఓం శర్మదాయై నమః |
ఓం శంభుమోహిన్యై నమః |
ఓం ధరాయై నమః |
ఓం ధరసుతాయై నమః |
ఓం ధన్యాయై నమః |
ఓం ధర్మిణ్యై నమః |
ఓం ధర్మవర్ధిన్యై నమః |
ఓం లోకాతీతాయై నమః | ౯౬౦
ఓం గుణాతీతాయై నమః |
ఓం సర్వాతీతాయై నమః |
ఓం శామాత్మికాయై నమః |
ఓం బంధూకకుసుమప్రఖ్యాయై నమః |
ఓం బాలాయై నమః |
ఓం లీలావినోదిన్యై నమః |
ఓం సుమంగల్యై నమః |
ఓం సుఖకర్యై నమః |
ఓం సువేషాఢ్యాయై నమః |
ఓం సువాసిన్యై నమః | ౯౭౦
ఓం సువాసిన్యర్చనప్రీతాయై నమః |
ఓం ఆశోభనాయై నమః |
ఓం శుద్ధమానసాయై నమః |
ఓం బిందుతర్పణసంతుష్టాయై నమః |
ఓం పూర్వజాయై నమః |
ఓం త్రిపురాంబికాయై నమః |
ఓం దశముద్రాసమారాధ్యాయై నమః |
ఓం త్రిపురాశ్రీవశంకర్యై నమః |
ఓం జ్ఞానముద్రాయై నమః |
ఓం జ్ఞానగమ్యాయై నమః | ౯౮౦
ఓం జ్ఞానజ్ఞేయస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం యోనిముద్రాయై నమః |
ఓం త్రిఖండేశ్యై నమః |
ఓం త్రిగుణాయై నమః |
ఓం అంబాయై నమః |
ఓం త్రికోణగాయై నమః |
ఓం అనఘాయై నమః |
ఓం అద్భుతచారిత్రాయై నమః |
ఓం వాంఛితార్థప్రదాయిన్యై నమః |
ఓం అభ్యాసాతిశయజ్ఞాతాయై నమః | ౯౯౦
ఓం షడధ్వాతీతరూపిణ్యై నమః |
ఓం అవ్యాజకరుణామూర్తయే నమః |
ఓం అజ్ఞానధ్వాంతదీపికాయై నమః |
ఓం ఆబాలగోపవిదితాయై నమః |
ఓం సర్వానుల్లంఘ్యశాసనాయై నమః |
ఓం శ్రీచక్రరాజనిలయాయై నమః |
ఓం శ్రీమత్త్రిపురసుందర్యై నమః |
ఓం శ్రీశివాయై నమః |
ఓం శివశక్త్యైక్యరూపిణ్యై నమః |
ఓం లలితాంబికాయై నమః | ౧౦౦౦
ఇతి శ్రీ లలితా సహస్రనామం ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *