Lakshmi Chalisa

Dhanada Devi e1695710984309
image_print

Lakshmi Chalisa in Telugu – లక్ష్మీ చాలీసా

దోహా
మాతు లక్ష్మీ కరి కృపా కరో హృదయ మేం వాస ।
మనో కామనా సిద్ధ కర పురవహు మేరీ ఆస ॥
సింధు సుతా విష్ణుప్రియే నత శిర బారంబార ।
ఋద్ధి సిద్ధి మంగలప్రదే నత శిర బారంబార ॥ టేక ॥
సింధు సుతా మైం సుమిరౌం తోహీ ।
జ్ఞాన బుద్ధి విద్యా దో మోహి ॥ 1 ॥
తుమ సమాన నహిం కోఈ ఉపకారీ ।
సబ విధి పురబహు ఆస హమారీ ॥ 2 ॥
జై జై జగత జనని జగదమ్బా ।
సబకే తుమహీ హో స్వలమ్బా ॥ 3 ॥
తుమ హీ హో ఘట ఘట కే వాసీ ।
వినతీ యహీ హమారీ ఖాసీ ॥ 4 ॥
జగ జననీ జయ సిన్ధు కుమారీ ।
దీనన కీ తుమ హో హితకారీ ॥ 5 ॥
వినవౌం నిత్య తుమహిం మహారానీ ।
కృపా కరౌ జగ జనని భవానీ ॥ 6 ॥
కేహి విధి స్తుతి కరౌం తిహారీ ।
సుధి లీజై అపరాధ బిసారీ ॥ 7 ॥
కృపా దృష్టి చితవో మమ ఓరీ ।
జగత జనని వినతీ సున మోరీ ॥ 8 ॥
జ్ఞాన బుద్ధి జయ సుఖ కీ దాతా ।
సంకట హరో హమారీ మాతా ॥ 9 ॥
క్షీర సింధు జబ విష్ణు మథాయో ।
చౌదహ రత్న సింధు మేం పాయో ॥ 10 ॥
చౌదహ రత్న మేం తుమ సుఖరాసీ ।
సేవా కియో ప్రభుహిం బని దాసీ ॥ 11 ॥
జబ జబ జన్మ జహాం ప్రభు లీన్హా ।
రూప బదల తహం సేవా కీన్హా ॥ 12 ॥
స్వయం విష్ణు జబ నర తను ధారా ।
లీన్హేఉ అవధపురీ అవతారా ॥ 13॥
తబ తుమ ప్రకట జనకపుర మాహీం ।
సేవా కియో హృదయ పులకాహీం ॥ 14 ॥
అపనాయో తోహి అన్తర్యామీ ।
విశ్వ విదిత త్రిభువన కీ స్వామీ ॥ 15 ॥
తుమ సబ ప్రబల శక్తి నహిం ఆనీ ।
కహఁ తక మహిమా కహౌం బఖానీ ॥ 16 ॥
మన క్రమ వచన కరై సేవకాఈ ।
మన-ఇచ్ఛిత వాంఛిత ఫల పాఈ ॥ 17 ॥
తజి ఛల కపట ఔర చతురాఈ ।
పూజహిం వివిధ భాఁతి మన లాఈ ॥ 18 ॥
ఔర హాల మైం కహౌం బుఝాఈ ।
జో యహ పాఠ కరే మన లాఈ ॥ 19 ॥
తాకో కోఈ కష్ట న హోఈ ।
మన ఇచ్ఛిత ఫల పావై ఫల సోఈ ॥ 20 ॥
త్రాహి-త్రాహి జయ దుఃఖ నివారిణీ ।
త్రివిధ తాప భవ బంధన హారిణి ॥ 21 ॥
జో యహ చాలీసా పఢ़ే ఔర పఢ़ావే ।
ఇసే ధ్యాన లగాకర సునే సునావై ॥ 22 ॥
తాకో కోఈ న రోగ సతావై ।
పుత్ర ఆది ధన సమ్పత్తి పావై ॥ 23 ॥
పుత్ర హీన ఔర సమ్పత్తి హీనా ।
అన్ధా బధిర కోఢ़ీ అతి దీనా ॥ 24 ॥
విప్ర బోలాయ కై పాఠ కరావై ।
శంకా దిల మేం కభీ న లావై ॥ 25 ॥
పాఠ కరావై దిన చాలీసా ।
తా పర కృపా కరైం గౌరీసా ॥ 26 ॥
సుఖ సమ్పత్తి బహుత సీ పావై ।
కమీ నహీం కాహూ కీ ఆవై ॥ 27 ॥
బారహ మాస కరై జో పూజా ।
తేహి సమ ధన్య ఔర నహిం దూజా ॥ 28 ॥
ప్రతిదిన పాఠ కరై మన మాహీం ।
ఉన సమ కోఈ జగ మేం నాహిం ॥ 29 ॥
బహు విధి క్యా మైం కరౌం బడ़ాఈ ।
లేయ పరీక్షా ధ్యాన లగాఈ ॥ 30 ॥
కరి విశ్వాస కరైం వ్రత నేమా ।
హోయ సిద్ధ ఉపజై ఉర ప్రేమా ॥ 31 ॥
జయ జయ జయ లక్ష్మీ మహారానీ ।
సబ మేం వ్యాపిత జో గుణ ఖానీ ॥ 32 ॥
తుమ్హరో తేజ ప్రబల జగ మాహీం ।
తుమ సమ కోఉ దయాల కహూఁ నాహీం ॥ 33 ॥
మోహి అనాథ కీ సుధి అబ లీజై ।
సంకట కాటి భక్తి మోహి దీజే ॥ 34 ॥
భూల చూక కరీ క్షమా హమారీ ।
దర్శన దీజై దశా నిహారీ ॥ 35 ॥
బిన దరశన వ్యాకుల అధికారీ ।
తుమహిం అక్షత దుఃఖ సహతే భారీ ॥ 36 ॥
నహిం మోహిం జ్ఞాన బుద్ధి హై తన మేం ।
సబ జానత హో అపనే మన మేం ॥ 37 ॥
రూప చతుర్భుజ కరకే ధారణ ।
కష్ట మోర అబ కరహు నివారణ ॥ 38 ॥
కహి ప్రకార మైం కరౌం బడ़ాఈ ।
జ్ఞాన బుద్ధి మోహిం నహిం అధికాఈ ॥ 39 ॥
రామదాస అబ కహై పుకారీ ।
కరో దూర తుమ విపతి హమారీ ॥ 40 ॥
దోహా
త్రాహి త్రాహి దుఃఖ హారిణీ హరో బేగి సబ త్రాస ।
జయతి జయతి జయ లక్ష్మీ కరో శత్రున కా నాశ ॥
రామదాస ధరి ధ్యాన నిత వినయ కరత కర జోర ।
మాతు లక్ష్మీ దాస పర కరహు దయా కీ కోర ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *