Jagannatha Panchakam

Jagannatha e1696156118547
image_print

Jagannatha Panchakam in Telugu – శ్రీ జగన్నాథ పంచకం

రక్తాంభోరుహదర్పభంజనమహాసౌందర్యనేత్రద్వయం
ముక్తాహారవిలంబిహేమముకుటం రత్నోజ్జ్వలత్కుండలమ్ |
వర్షామేఘసమాననీలవపుషం గ్రైవేయహారాన్వితం
పార్శ్వే చక్రధరం ప్రసన్నవదనం నీలాద్రినాథం భజే || ౧ ||
ఫుల్లేందీవరలోచనం నవఘనశ్యామాభిరామాకృతిం
విశ్వేశం కమలావిలాసవిలసత్పాదారవిందద్వయమ్ |
దైత్యారిం సకలేందుమండితముఖం చక్రాబ్జహస్తద్వయం
వందే శ్రీపురుషోత్తమం ప్రతిదినం లక్ష్మీనివాసాలయమ్ || ౨ ||
ఉద్యన్నీరదనీలసుందరతనుం పూర్ణేందుబింబాననం
రాజీవోత్పలపత్రనేత్రయుగలం కారుణ్యవారాంనిధిమ్ |
భక్తానాం సకలార్తినాశనకరం చింతాబ్ధిచింతామణిం
వందే శ్రీపురుషోత్తమం ప్రతిదినం నీలాద్రిచూడామణిమ్ || ౩ ||
నీలాద్రౌ శంఖమధ్యే శతదలకమలే రత్నసింహాసనస్థం
సర్వాలంకారయుక్తం నవఘనరుచిరం సంయుతం చాగ్రజేన |
భద్రాయా వామభాగే రథచరణయుతం బ్రహ్మరుద్రేంద్రవంద్యం
వేదానాం సారమీశం సుజనపరివృతం బ్రహ్మతాతం స్మరామి || ౪ ||
దోర్భ్యాం శోభితలాంగలం సముసలం కాదంబరీచంచలం
రత్నాఢ్యం వరకుండలం భుజబలేనాక్రాంతభూమండలమ్ |
వజ్రాభామలచారుగండయుగలం నాగేంద్రచూడోజ్జ్వలం
సంగ్రామే చపలం శశాంకధవలం శ్రీకామపాలం భజే || ౫ ||
ఇతి శ్రీ జగన్నాథ పంచకం సమాప్తమ్ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *