Hanuman Sahasranama Stotram in Telugu

Hanuman
image_print

Hanuman Sahasranama Stotram in Telugu – శ్రీ హనుమాన్ సహస్రనామ స్తోత్రం

ఓం అస్య శ్రీ హనుమత్సహస్రనామస్తోత్ర మంత్రస్య శ్రీరామచంద్రఋషిః అనుష్టుప్ఛన్దః శ్రీహనుమాన్మహారుద్రో దేవతా హ్రీం శ్రీం హ్రౌం హ్రాం బీజం శ్రీం ఇతి శక్తిః కిలికిల బుబు కారేణ ఇతి కీలకం లంకావిధ్వంసనేతి కవచం మమ సర్వోపద్రవశాంత్యర్థే మమ సర్వకార్యసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |
ధ్యానం
ప్రతప్తస్వర్ణవర్ణాభం సంరక్తారుణలోచనమ్ |
సుగ్రీవాదియుతం ధ్యాయేత్ పీతాంబరసమావృతమ్ ||
గోష్పదీకృతవారాశిం పుచ్ఛమస్తకమీశ్వరమ్ |
జ్ఞానముద్రాం చ బిభ్రాణం సర్వాలంకారభూషితమ్ ||
వామహస్తసమాకృష్టదశాస్యాననమండలమ్ |
ఉద్యద్దక్షిణదోర్దణ్డం హనూమంతం విచిన్తయేత్ ||
స్తోత్రం
హనూమాన్ శ్రీప్రదో వాయుపుత్రో రుద్రో నయోఽజరః |
అమృత్యుర్వీరవీరశ్చ గ్రామవాసో జనాశ్రయః || ౧ ||
ధనదో నిర్గుణాకారో వీరో నిధిపతిర్మునిః |
పింగాక్షో వరదో వాగ్మీ సీతాశోకవినాశనః || ౨ ||
శివః శర్వః పరోఽవ్యక్తో వ్యక్తావ్యక్తో ధరాధరః |
పింగకేశః పింగరోమా శ్రుతిగమ్యః సనాతనః || ౩ ||
అనాదిర్భగవాన్ దివ్యో విశ్వహేతుర్నరాశ్రయః |
ఆరోగ్యకర్తా విశ్వేశో విశ్వనాథో హరీశ్వరః || ౪ ||
భర్గో రామో రామభక్తః కల్యాణప్రకృతీశ్వరః |
విశ్వంభరో విశ్వమూర్తిర్విశ్వాకారోఽథ విశ్వపః || ౫ ||
విశ్వాత్మా విశ్వసేవ్యోఽథ విశ్వో విశ్వధరో రవిః |
విశ్వచేష్టో విశ్వగమ్యో విశ్వధ్యేయః కలాధరః || ౬ ||
ప్లవంగమః కపిశ్రేష్ఠో జ్యేష్ఠో వేద్యో వనేచరః |
బాలో వృద్ధో యువా తత్త్వం తత్త్వగమ్యః సఖా హ్యజః || ౭ ||
అంజనాసూనురవ్యగ్రో గ్రామస్యాంతో ధరాధరః |
భూర్భువఃస్వర్మహర్లోకో జనోలోకస్తపోఽవ్యయః || ౮ ||
సత్యమోంకారగమ్యశ్చ ప్రణవో వ్యాపకోఽమలః |
శివధర్మప్రతిష్ఠాతా రామేష్టః ఫల్గునప్రియః || ౯ ||
గోష్పదీకృతవారీశః పూర్ణకామో ధరాపతిః |
రక్షోఘ్నః పుండరీకాక్షః శరణాగతవత్సలః || ౧౦ ||
జానకీప్రాణదాతా చ రక్షఃప్రాణాపహారకః |
పూర్ణః సత్యః పీతవాసా దివాకరసమప్రభః || ౧౧ ||
ద్రోణహర్తా శక్తినేతా శక్తిరాక్షసమారకః |
అక్షఘ్నో రామదూతశ్చ శాకినీజీవితాహరః || ౧౨ ||
బుభూకారహతారాతిర్గర్వపర్వతమర్దనః |
హేతుస్త్వహేతుః ప్రాంశుశ్చ విశ్వకర్తా జగద్గురుః || ౧౩ ||
జగన్నాథో జగన్నేతా జగదీశో జనేశ్వరః |
జగత్శ్రితో హరిః శ్రీశో గరుడస్మయభంజకః || ౧౪ ||
పార్థధ్వజో వాయుపుత్రః సితపుచ్ఛోఽమితప్రభః |
బ్రహ్మపుచ్ఛః పరబ్రహ్మపుచ్ఛో రామేష్టకారకః || ౧౫ ||
సుగ్రీవాదియుతో జ్ఞానీ వానరో వానరేశ్వరః |
కల్పస్థాయీ చిరంజీవీ ప్రసన్నశ్చ సదాశివః || ౧౬ ||
సన్మతిః సద్గతిర్భుక్తిముక్తిదః కీర్తిదాయకః |
కీర్తిః కీర్తిప్రదశ్చైవ సముద్రః శ్రీప్రదః శివః || ౧౭ ||
ఉదధిక్రమణో దేవః సంసారభయనాశనః |
వాలిబంధనకృద్విశ్వజేతా విశ్వప్రతిష్ఠితః || ౧౮ ||
లంకారిః కాలపురుషో లంకేశగృహభంజనః |
భూతావాసో వాసుదేవో వసుస్త్రిభువనేశ్వరః ||
శ్రీరామరూపః కృష్ణస్తు లంకాప్రాసాదభంజనః |
కృష్ణః కృష్ణస్తుతః శాంతః శాంతిదో విశ్వభావనః || ౨౦ ||
విశ్వభోక్తాఽథ మారఘ్నో బ్రహ్మచారీ జితేంద్రియః |
ఊర్ధ్వగో లాంగులీ మాలీ లాంగూలాహతరాక్షసః || ౨౧ ||
సమీరతనుజో వీరో వీరమారో జయప్రదః |
జగన్మంగళదః పుణ్యః పుణ్యశ్రవణకీర్తనః || ౨౨ ||
పుణ్యకీర్తిః పుణ్యగీతిర్జగత్పావనపావనః |
దేవేశోఽమితరోమాఽథ రామభక్తవిధాయకః || ౨౩ ||
ధ్యాతా ధ్యేయో జగత్సాక్షీ చేతా చైతన్యవిగ్రహః |
జ్ఞానదః ప్రాణదః ప్రాణో జగత్ప్రాణః సమీరణః || ౨౪ ||
విభీషణప్రియః శూరః పిప్పలాశ్రయసిద్ధిదః |
సిద్ధః సిద్ధాశ్రయః కాలః కాలభక్షకపూజితః || ౨౫ ||
లంకేశనిధనస్థాయీ లంకాదాహక ఈశ్వరః |
చంద్రసూర్యాగ్నినేత్రశ్చ కాలాగ్నిః ప్రలయాంతకః || ౨౬ ||
కపిలః కపిశః పుణ్యరాతిర్ద్వాదశరాశిగః |
సర్వాశ్రయోఽప్రమేయాత్మా రేవత్యాదినివారకః || ౨౭ ||
లక్ష్మణప్రాణదాతా చ సీతాజీవనహేతుకః |
రామధ్యాయీ హృషీకేశో విష్ణుభక్తో జటీ బలీ || ౨౮ ||
దేవారిదర్పహా హోతా ధాతా కర్తా జగత్ప్రభుః |
నగరగ్రామపాలశ్చ శుద్ధో బుద్ధో నిరంతరః || ౨౯ ||
నిరంజనో నిర్వికల్పో గుణాతీతో భయంకరః |
హనుమాంశ్చ దురారాధ్యస్తపఃసాధ్యో మహేశ్వరః || ౩౦ ||
జానకీఘనశోకోత్థతాపహర్తా పరాశరః |
వాఙ్మయః సదసద్రూపః కారణం ప్రకృతేః పరః || ౩౧ ||
భాగ్యదో నిర్మలో నేతా పుచ్ఛలంకావిదాహకః |
పుచ్ఛబద్ధో యాతుధానో యాతుధానరిపుప్రియః || ౩౨ ||
ఛాయాపహారీ భూతేశో లోకేశః సద్గతిప్రదః |
ప్లవంగమేశ్వరః క్రోధః క్రోధసంరక్తలోచనః || ౩౩ ||
క్రోధహర్తా తాపహర్తా భక్తాభయవరప్రదః |
భక్తానుకంపీ విశ్వేశః పురుహూతః పురందరః || ౩౪ ||
అగ్నిర్విభావసుర్భాస్వాన్ యమో నిరృతిరేవ చ |
వరుణో వాయుగతిమాన్ వాయుః కుబేర ఈశ్వరః || ౩౫ ||
రవిశ్చంద్రః కుజః సౌమ్యో గురుః కావ్యః శనైశ్చరః |
రాహుః కేతుర్మరుద్దాతా ధాతా హర్తా సమీరజః || ౩౬ ||
మశకీకృతదేవారిర్దైత్యారిర్మధుసూదనః |
కామః కపిః కామపాలః కపిలో విశ్వజీవనః || ౩౭ ||
భాగీరథీపదాంభోజః సేతుబంధవిశారదః |
స్వాహా స్వధా హవిః కవ్యం హవ్యవాహః ప్రకాశకః || ౩౮ ||
స్వప్రకాశో మహావీరో మధురోఽమితవిక్రమః |
ఉడ్డీనోడ్డీనగతిమాన్ సద్గతిః పురుషోత్తమః || ౩౯ ||
జగదాత్మా జగద్యోనిర్జగదంతో హ్యనంతరః |
విపాప్మా నిష్కలంకోఽథ మహాన్ మహదహంకృతిః || ౪౦ ||
ఖం వాయుః పృథివీ చాపో వహ్నిర్దిక్ కాల ఏకలః |
క్షేత్రజ్ఞః క్షేత్రపాలశ్చ పల్వలీకృతసాగరః || ౪౧ ||
హిరణ్మయః పురాణశ్చ ఖేచరో భూచరో మనుః |
హిరణ్యగర్భః సూత్రాత్మా రాజరాజో విశాం పతిః || ౪౨ ||
వేదాంతవేద్య ఉద్గీథో వేదాంగో వేదపారగః |
ప్రతిగ్రామస్థితః సద్యః స్ఫూర్తిదాతా గుణాకరః || ౪౩ ||
నక్షత్రమాలీ భూతాత్మా సురభిః కల్పపాదపః |
చింతామణిర్గుణనిధిః ప్రజాద్వారమనుత్తమః || ౪౪ ||
పుణ్యశ్లోకః పురారాతిః మతిమాన్ శర్వరీపతిః |
కిల్కిలారావసంత్రస్తభూతప్రేతపిశాచకః || ౪౫ ||
ఋణత్రయహరః సూక్ష్మః స్థూలః సర్వగతిః పుమాన్ |
అపస్మారహరః స్మర్తా శ్రుతిర్గాథా స్మృతిర్మనుః || ౪౬ ||
స్వర్గద్వారం ప్రజాద్వారం మోక్షద్వారం యతీశ్వరః |
నాదరూపం పరం బ్రహ్మ బ్రహ్మ బ్రహ్మపురాతనః || ౪౭ ||
ఏకోఽనేకో జనః శుక్లః స్వయంజ్యోతిరనాకులః |
జ్యోతిర్జ్యోతిరనాదిశ్చ సాత్త్వికో రాజసస్తమః || ౪౮ ||
తమోహర్తా నిరాలంబో నిరాకారో గుణాకరః |
గుణాశ్రయో గుణమయో బృహత్కాయో బృహద్యశాః ||
బృహద్ధనుర్బృహత్పాదో బృహన్మూర్ధా బృహత్స్వనః |
బృహత్కర్ణో బృహన్నాసో బృహద్బాహుర్బృహత్తనుః || ౫౦ ||
బృహద్గలో బృహత్కాయో బృహత్పుచ్ఛో బృహత్కరః |
బృహద్గతిర్బృహత్సేవో బృహల్లోకఫలప్రదః || ౫౧ ||
బృహద్భక్తిర్బృహద్వాంఛాఫలదో బృహదీశ్వరః |
బృహల్లోకనుతో ద్రష్టా విద్యాదాతా జగద్గురుః || ౫౨ ||
దేవాచార్యః సత్యవాదీ బ్రహ్మవాదీ కలాధరః |
సప్తపాతాలగామీ చ మలయాచలసంశ్రయః || ౫౩ ||
ఉత్తరాశాస్థితః శ్రీశో దివ్యౌషధివశః ఖగః |
శాఖామృగః కపీంద్రోఽథ పురాణః ప్రాణచంచురః || ౫౪ ||
చతురో బ్రాహ్మణో యోగీ యోగిగమ్యః పరోఽవరః |
అనాదినిధనో వ్యాసో వైకుంఠః పృథివీపతిః || ౫౫ ||
అపరాజితో జితారాతిః సదానందద ఈశితా |
గోపాలో గోపతిర్యోద్ధా కలిః స్ఫాలః పరాత్పరః || ౫౬ ||
మనోవేగీ సదాయోగీ సంసారభయనాశనః |
తత్త్వదాతాఽథ తత్త్వజ్ఞస్తత్త్వం తత్త్వప్రకాశకః || ౫౭ ||
శుద్ధో బుద్ధో నిత్యయుక్తో భక్తాకారో జగద్రథః |
ప్రలయోఽమితమాయశ్చ మాయాతీతో విమత్సరః || ౫౮ ||
మాయానిర్జితరక్షాశ్చ మాయానిర్మితవిష్టపః |
మాయాశ్రయశ్చ నిర్లేపో మాయానిర్వర్తకః సుఖీ ||
సుఖీ సుఖప్రదో నాగో మహేశకృతసంస్తవః |
మహేశ్వరః సత్యసంధః శరభః కలిపావనః || ౬౦ ||
రసో రసజ్ఞః సన్మానో రూపం చక్షుః శ్రుతీ రవః |
ఘ్రాణం గంధః స్పర్శనం చ స్పర్శో హింకారమానగః || ౬౧ ||
నేతి నేతీతి గమ్యశ్చ వైకుంఠభజనప్రియః |
గిరిశో గిరిజాకాంతో దుర్వాసాః కవిరంగిరాః || ౬౨ ||
భృగుర్వసిష్ఠశ్చ్యవనో నారదస్తుంబురుర్హరః |
విశ్వక్షేత్రం విశ్వబీజం విశ్వనేత్రం చ విశ్వపః || ౬౩ ||
యాజకో యజమానశ్చ పావకః పితరస్తథా |
శ్రద్ధా బుద్ధిః క్షమా తంద్రా మంత్రో మంత్రయితా సురః || ౬౪ ||
రాజేంద్రో భూపతీ రూఢో మాలీ సంసారసారథిః |
నిత్యః సంపూర్ణకామశ్చ భక్తకామధుగుత్తమః || ౬౫ ||
గణపః కేశవో భ్రాతా పితా మాతాఽథ మారుతిః |
సహస్రమూర్ధా సహస్రాస్యః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ || ౬౬ ||
కామజిత్ కామదహనః కామః కామ్యఫలప్రదః |
ముద్రోపహారీ రక్షోఘ్నః క్షితిభారహరో బలః || ౬౭ ||
నఖదంష్ట్రాయుధో విష్ణుభక్తో భక్తాభయప్రదః |
దర్పహా దర్పదో దంష్ట్రాశతమూర్తిరమూర్తిమాన్ || ౬౮ ||
మహానిధిర్మహాభాగో మహాభర్గో మహర్ధిదః |
మహాకారో మహాయోగీ మహాతేజా మహాద్యుతిః ||
మహాకర్మా మహానాదో మహామంత్రో మహామతిః |
మహాశమో మహోదారో మహాదేవాత్మకో విభుః || ౭౦ ||
రుద్రకర్మా క్రూరకర్మా రత్ననాభః కృతాగమః |
అంభోధిలంఘనః సిద్ధః సత్యధర్మా ప్రమోదనః || ౭౧ ||
జితామిత్రో జయః సోమో విజయో వాయువాహనః |
జీవో ధాతా సహస్రాంశుర్ముకుందో భూరిదక్షిణః || ౭౨ ||
సిద్ధార్థః సిద్ధిదః సిద్ధః సంకల్పః సిద్ధిహేతుకః |
సప్తపాతాలచరణః సప్తర్షిగణవందితః || ౭౩ ||
సప్తాబ్ధిలంఘనో వీరః సప్తద్వీపోరుమండలః |
సప్తాంగరాజ్యసుఖదః సప్తమాతృనిషేవితః || ౭౪ ||
సప్తలోకైకమకుటః సప్తహోత్రః స్వరాశ్రయః |
సప్తసామోపగీతశ్చ సప్తపాతాలసంశ్రయః || ౭౫ ||
సప్తచ్ఛందోనిధిః సప్తచ్ఛందః సప్తజనాశ్రయః |
మేధాదః కీర్తిదః శోకహారీ దౌర్భాగ్యనాశనః || ౭౬ ||
సర్వవశ్యకరో గర్భదోషహా పుత్రపౌత్రదః |
ప్రతివాదిముఖస్తంభో రుష్టచిత్తప్రసాదనః || ౭౭ ||
పరాభిచారశమనో దుఃఖహా బంధమోక్షదః |
నవద్వారపురాధారో నవద్వారనికేతనః || ౭౮ ||
నరనారాయణస్తుత్యో నవనాథమహేశ్వరః |
మేఖలీ కవచీ ఖడ్గీ భ్రాజిష్ణుర్జిష్ణుసారథిః ||
బహుయోజనవిస్తీర్ణపుచ్ఛః పుచ్ఛహతాసురః |
దుష్టహంతా నియమితా పిశాచగ్రహశాతనః || ౮౦ ||
బాలగ్రహవినాశీ చ ధర్మనేతా కృపాకరః |
ఉగ్రకృత్యశ్చోగ్రవేగ ఉగ్రనేత్రః శతక్రతుః || ౮౧ ||
శతమన్యుస్తుతః స్తుత్యః స్తుతిః స్తోతా మహాబలః |
సమగ్రగుణశాలీ చ వ్యగ్రో రక్షోవినాశనః || ౮౨ ||
రక్షోఽగ్నిదావో బ్రహ్మేశః శ్రీధరో భక్తవత్సలః |
మేఘనాదో మేఘరూపో మేఘవృష్టినివారణః || ౮౩ ||
మేఘజీవనహేతుశ్చ మేఘశ్యామః పరాత్మకః |
సమీరతనయో ధాతా తత్త్వవిద్యావిశారదః || ౮౪ ||
అమోఘోఽమోఘవృష్టిశ్చాభీష్టదోఽనిష్టనాశనః |
అర్థోఽనర్థాపహారీ చ సమర్థో రామసేవకః || ౮౫ ||
అర్థీ ధన్యోఽసురారాతిః పుండరీకాక్ష ఆత్మభూః |
సంకర్షణో విశుద్ధాత్మా విద్యారాశిః సురేశ్వరః || ౮౬ ||
అచలోద్ధారకో నిత్యః సేతుకృద్రామసారథిః |
ఆనందః పరమానందో మత్స్యః కూర్మో నిధిః శయః || ౮౭ ||
వరాహో నారసింహశ్చ వామనో జమదగ్నిజః |
రామః కృష్ణః శివో బుద్ధః కల్కీ రామాశ్రయో హరిః || ౮౮ ||
నందీ భృంగీ చ చండీ చ గణేశో గణసేవితః |
కర్మాధ్యక్షః సురారామో విశ్రామో జగతీపతిః ||
జగన్నాథః కపీశశ్చ సర్వావాసః సదాశ్రయః |
సుగ్రీవాదిస్తుతో దాంతః సర్వకర్మా ప్లవంగమః || ౯౦ ||
నఖదారితరక్షశ్చ నఖయుద్ధవిశారదః |
కుశలః సుధనః శేషో వాసుకిస్తక్షకస్తథా || ౯౧ ||
స్వర్ణవర్ణో బలాఢ్యశ్చ పురుజేతాఽఘనాశనః |
కైవల్యదీపః కైవల్యో గరుడః పన్నగో గురుః || ౯౨ ||
క్లీక్లీరావహతారాతిగర్వః పర్వతభేదనః |
వజ్రాంగో వజ్రవక్త్రశ్చ భక్తవజ్రనివారకః || ౯౩ ||
నఖాయుధో మణిగ్రీవో జ్వాలామాలీ చ భాస్కరః |
ప్రౌఢప్రతాపస్తపనో భక్తతాపనివారకః || ౯౪ ||
శరణం జీవనం భోక్తా నానాచేష్టోఽథ చంచలః |
స్వస్థస్త్వస్వాస్థ్యహా దుఃఖశాతనః పవనాత్మజః || ౯౫ ||
పవనః పావనః కాంతో భక్తాంగః సహనో బలః |
మేఘనాదరిపుర్మేఘనాదసంహృతరాక్షసః || ౯౬ ||
క్షరోఽక్షరో వినీతాత్మా వానరేశః సతాంగతిః |
శ్రీకంఠః శితికంఠశ్చ సహాయః సహనాయకః || ౯౭ ||
అస్థూలస్త్వనణుర్భర్గో దేవసంసృతినాశనః |
అధ్యాత్మవిద్యాసారశ్చాప్యధ్యాత్మకుశలః సుధీః || ౯౮ ||
అకల్మషః సత్యహేతుః సత్యదః సత్యగోచరః |
సత్యగర్భః సత్యరూపః సత్యః సత్యపరాక్రమః || ౯౯ ||
అంజనాప్రాణలింగం చ వాయువంశోద్భవః శ్రుతిః |
భద్రరూపో రుద్రరూపః సురూపశ్చిత్రరూపధృక్ || ౧౦౦ ||
మైనాకవందితః సూక్ష్మదర్శనో విజయో జయః |
క్రాంతదిఙ్మండలో రుద్రః ప్రకటీకృతవిక్రమః || ౧౦౧ ||
కంబుకంఠః ప్రసన్నాత్మా హ్రస్వనాసో వృకోదరః |
లంబోష్ఠః కుండలీ చిత్రమాలీ యోగవిదాం వరః || ౧౦౨ ||
విపశ్చిత్ కవిరానందవిగ్రహోఽనల్పనాశనః |
ఫాల్గునీసూనురవ్యగ్రో యోగాత్మా యోగతత్పరః || ౧౦౩ ||
యోగవిద్యోగకర్తా చ యోగయోనిర్దిగంబరః |
అకారాదిక్షకారాంతవర్ణనిర్మితవిగ్రహః || ౧౦౪ ||
ఉలూఖలముఖః సిద్ధసంస్తుతః పరమేశ్వరః |
శ్లిష్టజంఘః శ్లిష్టజానుః శ్లిష్టపాణిః శిఖాధరః || ౧౦౫ ||
సుశర్మాఽమితధర్మా చ నారాయణపరాయణః |
జిష్ణుర్భవిష్ణూ రోచిష్ణుర్గ్రసిష్ణుః స్థాణురేవ చ || ౧౦౬ ||
హరీ రుద్రానుకృద్వృక్షకంపనో భూమికంపనః |
గుణప్రవాహః సూత్రాత్మా వీతరాగః స్తుతిప్రియః || ౧౦౭ ||
నాగకన్యాభయధ్వంసీ కృతపూర్ణః కపాలభృత్ |
అనుకూలోఽక్షయోఽపాయోఽనపాయో వేదపారగః || ౧౦౮ ||
అక్షరః పురుషో లోకనాథస్త్ర్యక్షః ప్రభుర్దృఢః |
అష్టాంగయోగఫలభూః సత్యసంధః పురుష్టుతః || ౧౦౯ ||
శ్మశానస్థాననిలయః ప్రేతవిద్రావణక్షమః |
పంచాక్షరపరః పంచమాతృకో రంజనో ధ్వజః || ౧౧౦ ||
యోగినీవృందవంద్యశ్రీః శత్రుఘ్నోఽనంతవిక్రమః |
బ్రహ్మచారీంద్రియవపుర్ధృతదండో దశాత్మకః || ౧౧౧ ||
అప్రపంచః సదాచారః శూరసేనో విదారకః |
బుద్ధః ప్రమోద ఆనందః సప్తజిహ్వపతిర్ధరః || ౧౧౨ ||
నవద్వారపురాధారః ప్రత్యగ్రః సామగాయనః |
షట్చక్రధామా స్వర్లోకభయహృన్మానదో మదః || ౧౧౩ ||
సర్వవశ్యకరః శక్తిరనంతోఽనంతమంగళః |
అష్టమూర్తిధరో నేతా విరూపః స్వరసుందరః || ౧౧౪ ||
ధూమకేతుర్మహాకేతుః సత్యకేతుర్మహారథః |
నందీప్రియః స్వతంత్రశ్చ మేఖలీ డమరుప్రియః || ౧౧౫ ||
లోహితాంగః సమిద్వహ్నిః షడృతుః శర్వ ఈశ్వరః |
ఫలభుక్ ఫలహస్తశ్చ సర్వకర్మఫలప్రదః || ౧౧౬ ||
ధర్మాధ్యక్షో ధర్మఫలో ధర్మో ధర్మప్రదోఽర్థదః |
పంచవింశతితత్త్వజ్ఞస్తారకో బ్రహ్మతత్పరః || ౧౧౭ ||
త్రిమార్గవసతిర్భీమః సర్వదుష్టనిబర్హణః |
ఊర్జఃస్వామీ జలస్వామీ శూలీ మాలీ నిశాకరః || ౧౧౮ ||
రక్తాంబరధరో రక్తో రక్తమాల్యవిభూషణః |
వనమాలీ శుభాంగశ్చ శ్వేతః శ్వేతాంబరో యువా || ౧౧౯ ||
జయోఽజేయపరీవారః సహస్రవదనః కవిః |
శాకినీడాకినీయక్షరక్షోభూతప్రభంజనః || ౧౨౦ ||
సద్యోజాతః కామగతిర్జ్ఞానమూర్తిర్యశస్కరః |
శంభుతేజాః సార్వభౌమో విష్ణుభక్తః ప్లవంగమః || ౧౨౧ ||
చతుర్ణవతిమంత్రజ్ఞః పౌలస్త్యబలదర్పహా |
సర్వలక్ష్మీప్రదః శ్రీమానంగదప్రియవర్ధనః || ౧౨౨ ||
స్మృతిబీజం సురేశానః సంసారభయనాశనః |
ఉత్తమః శ్రీపరీవారః శ్రీభూరుగ్రశ్చ కామధుక్ || ౧౨౩ ||
సదాగతిర్మాతరిశ్వా రామపాదాబ్జషట్పదః |
నీలప్రియో నీలవర్ణో నీలవర్ణప్రియః సుహృత్ || ౧౨౪ ||
రామదూతో లోకబంధురంతరాత్మా మనోరమః |
శ్రీరామధ్యానకృద్వీరః సదా కింపురుషస్తుతః || ౧౨౫ ||
రామకార్యాంతరంగశ్చ శుద్ధిర్గతిరనామయః |
పుణ్యశ్లోకః పరానందః పరేశప్రియసారథిః || ౧౨౬ ||
లోకస్వామీ ముక్తిదాతా సర్వకారణకారణః |
మహాబలో మహావీరః పారావారగతిర్గురుః || ౧౨౭ ||
తారకో భగవాంస్త్రాతా స్వస్తిదాతా సుమంగళః |
సమస్తలోకసాక్షీ చ సమస్తసురవందితః |
సీతాసమేతశ్రీరామపాదసేవాధురంధరః || ౧౨౮ ||
ఇదం నామసహస్రం తు యోఽధీతే ప్రత్యహం నరః |
దుఃఖౌఘో నశ్యతే క్షిప్రం సంపత్తిర్వర్ధతే చిరమ్ |
వశ్యం చతుర్విధం తస్య భవత్యేవ న సంశయః || ౧౨౯ ||
రాజానో రాజపుత్రాశ్చ రాజకీయాశ్చ మంత్రిణః |
త్రికాలం పఠనాదస్య దృశ్యంతే చ త్రిపక్షతః || ౧౩౦ ||
అశ్వత్థమూలే జపతాం నాస్తి వైరికృతం భయమ్ |
త్రికాలపఠనాదస్య సిద్ధిః స్యాత్ కరసంస్థితా || ౧౩౧ ||
బ్రాహ్మే ముహూర్తే చోత్థాయ ప్రత్యహం యః పఠేన్నరః |
ఐహికాముష్మికాన్ సోఽపి లభతే నాత్ర సంశయః || ౧౩౨ ||
సంగ్రామే సన్నివిష్టానాం వైరివిద్రావణం భవేత్ |
జ్వరాపస్మారశమనం గుల్మాదివ్యాధివారణమ్ || ౧౩౩ ||
సామ్రాజ్యసుఖసంపత్తిదాయకం జపతాం నృణామ్ |
య ఇదం పఠతే నిత్యం పాఠయేద్వా సమాహితః |
సర్వాన్ కామానవాప్నోతి వాయుపుత్రప్రసాదతః || ౧౩౪ ||
ఇతి శ్రీ ఆంజనేయ సహస్రనామ స్తోత్రం |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *