Hanuman Dwadasa Nama Stotram

Hanuman
image_print

Hanuman Dwadasa Nama Stotram in Telugu – శ్రీ హనుమాన్ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

హనుమానంజనాసూనుః వాయుపుత్రో మహాబలః |
రామేష్టః ఫల్గుణసఖః పింగాక్షోఽమితవిక్రమః || ౧ ||

ఉదధిక్రమణశ్చైవ సీతాశోకవినాశకః |
లక్ష్మణ ప్రాణదాతాచ దశగ్రీవస్య దర్పహా || ౨ ||
ద్వాదశైతాని నామాని కపీంద్రస్య మహాత్మనః |
స్వాపకాలే పఠేన్నిత్యం యాత్రాకాలే విశేషతః |
తస్యమృత్యు భయం నాస్తి సర్వత్ర విజయీ భవేత్ || ౩ ||
ఇతి శ్రీ హనుమాన్ ద్వాదశనామ స్తోత్రం ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *