Ganesh Chalisa in Telugu

Ganesh 1 e1695113656551
image_print

Ganesh Chalisa in Telugu – గణేశ చాలీసా

|| దోహా ||
జయ గణపతి సదగుణ సదన కరివర వదన కృపాల
విఘ్న హరణ మంగల కరణ జయ జయ గిరిజాలాల
|| చౌపాయీ ||
జయ జయ జయ గణపతి గణరాజూ
మంగల భరణ కరణ శుభ కాజూ
జయ గజబదన సదన సుఖదాతా
విశ్వవినాయక బుద్ధి విధాతా
వక్రతుండ శుచి శుండ సుహావన
తిలక త్రిపుండ్ర భాల మన భావన |
రాజత మణి ముక్తన ఉర మాలా
స్వర్ణ ముకుట శిర నయన విశాలా ||
పుస్తక పాణి కుఠార త్రిశూలం
మోదక భోగ సుగంధిత ఫూలం |
సుందర పీతాంబర తన సాజిత
చరణ పాదుకా ముని మన రాజిత ||
ధని శివ సువన షడానన భ్రాతా
గౌరీ లలన విశ్వ విఖ్యాతా |
ఋద్ధి సిద్ధి తవ చంవర సుధారే
మూషక వాహన సోహత ద్వారే ||
కహౌం జనమ శుభ కథా తుమ్హారీ
అతి శుచి పావన మంగలకారీ |
ఏక సమయ గిరిరాజ కుమారీ
పుత్ర హేతు తప కీన్హోం భారీ ||
భయో యజ్ఞ జబ పూర్ణ అనూపా
తబ పహుఁచ్యో తుమ ధరి ద్విజ రూపా |
అతిథి జాని కే గౌరీ సుఖారీ
బహు విధి సేవా కరీ తుమ్హారీ ||
అతి ప్రసన్న హ్వై తుమ వర దీన్హా
మాతు పుత్ర హిత జో తప కీన్హా |
మిలహిం పుత్ర తుంహి బుద్ధి విశాలా
బినా గర్భ ధారణ యహి కాలా ||
గణనాయక గుణ జ్ఞాన నిధానా
పూజిత ప్రథమ రూప భగవానా |
అస కేహి అంతర్ధాన రూప హ్వై
పలనా పర బాలక స్వరూప హ్వై ||
బని శిశు రుదన జబహిం తుమ ఠానా
లఖి ముఖ సుఖ నహిం గౌరీ సమానా |
సకల మగన సుఖ మంగల గావహిం
నభ తే సురన సుమన వర్షావహిం ||
శంభు ఉమా బహు దాన లుటావహిం
సుర మునిజన సుత దేఖన ఆవహిం |
లఖి అతి ఆనంద మంగల సాజా
దేఖన భీ ఆఏ శని రాజా ||
నిజ అవగుణ గని శని మన మాహీం
బాలక దేఖన చాహత నాహీం |
గిరిజా కఛు మన భేద బఢాయో
ఉత్సవ మోర న శని తుహి భాయో ||
కహన లగే శని మన సకుచాఈ
కా కరిహోం శిశు మోహి దిఖాఈ |
నహిం విశ్వాస ఉమా ఉర భయఊ
శని సోం బాలక దేఖన కహ్యఊ ||
పడతహిం శని దృగకోణ ప్రకాశా
బాలక సిర ఉడి గయో అకాశా |
గిరిజా గిరీ వికల హ్వై ధరణీ
సో దుఖ దశా గయో నహిం వరణీ ||
హాహాకార మచ్యో కైలాశా
శని కీన్హోం లఖి సుత కా నాశా |
తురత గరుడ చఢి విష్ణు సిధాయే
కాటి చక్ర సో గజశిర లాయే ||
బాలక కే ధడ ఊపర ధారయో
ప్రాణ మంత్ర పఢి శంకర డారయో |
నామ గణేశ శంభు తబ కీన్హేం
ప్రథమ పూజ్య బుద్ధి నిధి వర దీన్హేం ||
బుద్ధి పరీక్షా జబ శివ కీన్హా
పృథ్వీ కర ప్రదక్షిణా లీన్హా |
చలే షడానన భరమి భులాఈ
రచే బైఠి తుమ బుద్ధి ఉపాఈ ||
చరణ మాతు పితు కే ధర లీన్హేం
తినకే సాత ప్రదక్షిణ కీన్హేం |
ధని గణేశ కహిం శివ హియ హర్ష్యో
నభ తే సురన సుమన బహు వర్ష్యో ||
తుమ్హారీ మహిమా బుద్ధి బడాఈ
శేష సహస ముఖ సకే న గాఈ |
మైం మతి హీన మలీన దుఖారీ
కరహుం కౌన విధి వినయ తుమ్హారీ ||
భజత రామ సుందర ప్రభుదాసా
జగ ప్రయాగ కకరా దుర్వాసా |
అబ ప్రభు దయా దీన పర కీజే
అపనీ భక్తి శక్తి కుఛ దీజే ||
|| దోహా ||
శ్రీ గణేశ యహ చాలీసా పాఠ కరై ధర ధ్యాన
నిత నవ మంగల గృహ బసై లహై జగత సనమాన ||
సంబంధ అపనా సహస్ర దశ ఋషి పంచమీ దినేశ
పూరణ చాలీసా భయో మంగల మూర్తి గణేశ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *