Ekadanta Stotram in Telugu

Ganapathi e1695533090405
image_print

Ekadanta Stotram in Telugu – శ్రీ ఏకదంత స్తోత్రం

గృత్సమద ఉవాచ |
మదాసురం సుశాంతం వై దృష్ట్వా విష్ణుముఖాః సురాః |
భృగ్వాదయశ్చ యోగీంద్రా ఏకదంతం సమాయయుః || ౧ ||
ప్రణమ్య తం ప్రపూజ్యాఽఽదౌ పునస్తే నేమురాదరాత్ |
తుష్టువుర్హర్షసంయుక్తా ఏకదంతం గజాననమ్ || ౨ ||
దేవర్షయ ఊచుః |
సదాత్మరూపం సకలాదిభూత-
-మమాయినం సోఽహమచింత్యబోధమ్ |
అథాదిమధ్యాంతవిహీనమేకం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౩ ||
అనంతచిద్రూపమయం గణేశ-
-మభేదభేదాదివిహీనమాద్యమ్ |
హృది ప్రకాశస్య ధరం స్వధీస్థం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౪ ||
సమాధిసంస్థం హృది యోగినాం తు
ప్రకాశరూపేణ విభాంతమేవమ్ |
సదా నిరాలంబసమాధిగమ్యం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౫ ||
స్వబింబభావేన విలాసయుక్తం
ప్రకృత్య మాయాం వివిధస్వరూపమ్ |
సువీర్యకం తత్ర దదాతి యో వై
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౬ ||
యదీయ వీర్యేణ సమర్థభూతం
స్వమాయయా సంరచితం చ విశ్వమ్ |
తురీయకం హ్యాత్మకవిత్తిసంజ్ఞం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౭ ||
త్వదీయసత్తాధరమేకదంతం
గుణేశ్వరం యం గుణబోధితారమ్ |
భజంత ఆద్యం తమజం త్రిసంస్థా-
-స్తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౮ ||
తతస్త్వయా ప్రేరితనాదకేన
సుషుప్తిసంజ్ఞం రచితం జగద్వై |
సమానరూపం చ తథైకభూతం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౯ ||
తదేవ విశ్వం కృపయా ప్రభూతం
ద్విభావమాదౌ తమసా విభాతమ్ |
అనేకరూపం చ తథైకభూతం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౧౦ ||
తతస్త్వయా ప్రేరితకేన సృష్టం
సుసూక్ష్మభావం జగదేకసంస్థమ్ |
సుసాత్త్వికం స్వప్నమనంతమాద్యం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౧౧ ||
తత్ స్వప్నమేవం తపసా గణేశ
సుసిద్ధిరూపం ద్వివిధం బభూవ |
సదైకరూపం కృపయా చ తే య-
-త్తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౧౨ ||
త్వదాజ్ఞయా తేన సదా హృదిస్థ
తథా సుసృష్టం జగదంశరూపమ్ |
విభిన్నజాగ్రన్మయమప్రమేయం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౧౩ ||
తదేవ జాగ్రద్రజసా విభాతం
విలోకితం త్వత్కృపయా స్మృతేశ్చ |
బభూవ భిన్నం చ సదైకరూపం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౧౪ ||
తదేవ సృష్ట్వా ప్రకృతిస్వభావా-
-త్తదంతరే త్వం చ విభాసి నిత్యమ్ |
ధియః ప్రదాతా గణనాథ ఏక-
-స్తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౧౫ ||
సర్వే గ్రహా భాని యదాజ్ఞయా చ
ప్రకాశరూపాణి విభాంతి ఖే వై |
భ్రమంతి నిత్యం స్వవిహారకార్యా-
-త్తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౧౬ ||
త్వదాజ్ఞయా సృష్టికరో విధాతా
త్వదాజ్ఞయా పాలక ఏవ విష్ణుః |
త్వదాజ్ఞయా సంహరకో హరో వై
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౧౭ ||
యదాజ్ఞయా భూస్తు జలే ప్రసంస్థా
యదాజ్ఞయాఽఽపః ప్రవహంతి నద్యః |
స్వతీరసంస్థశ్చ కృతః సముద్ర-
-స్తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౧౮ ||
యదాజ్ఞయా దేవగణా దివిస్థా
యచ్ఛంతి వై కర్మఫలాని నిత్యమ్ |
యదాజ్ఞయా శైలగణాః స్థిరా వై
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౧౯ ||
యదాజ్ఞయా శేష ఇలాధరో వై
యదాజ్ఞయా మోహద ఏవ కామః |
యదాజ్ఞయా కాలధరోఽర్యమా చ
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౨౦ ||
యదాజ్ఞయా వాతి విభాతి వాయు-
-ర్యదాజ్ఞయాఽగ్నిర్జఠరాదిసంస్థః |
యదాజ్ఞయేదం సచరాచరం చ
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౨౧ ||
తదంతరిక్షం స్థితమేకదంతం
త్వదాజ్ఞయా సర్వమిదం విభాతి |
అనంతరూపం హృది బోధకం త్వాం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౨౨ ||
సుయోగినో యోగబలేన సాధ్యం
ప్రకుర్వతే కః స్తవనే సమర్థః |
అతః ప్రణామేన సుసిద్ధిదోఽస్తు
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౨౩ ||
గృత్సమద ఉవాచ |
ఏవం స్తుత్వా గణేశానం దేవాః సమునయః ప్రభుమ్ |
తూష్ణీం భావం ప్రపద్యైవ ననృతుర్హర్షసంయుతాః || ౨౪ ||
స తానువాచ ప్రీతాత్మా దేవర్షీణాం స్తవేన వై |
ఏకదంతో మహాభాగాన్ దేవర్షీన్ భక్తవత్సలః || ౨౫ ||
ఏకదంత ఉవాచ |
స్తోత్రేణాహం ప్రసన్నోఽస్మి సురాః సర్షిగణాః ఖలు |
వృణుధ్వం వరదోఽహం వో దాస్యామి మనసీప్సితమ్ || ౨౬ ||
భవత్కృతం మదీయం యత్ స్తోత్రం ప్రీతిప్రదం చ తత్ |
భవిష్యతి న సందేహః సర్వసిద్ధిప్రదాయకమ్ || ౨౭ ||
యద్యదిచ్ఛతి తత్తద్వై ప్రాప్నోతి స్తోత్రపాఠకః |
పుత్రపౌత్రాదికం సర్వం కలత్రం ధనధాన్యకమ్ || ౨౮ ||
గజాశ్వాదికమత్యంతం రాజ్యభోగాదికం ధ్రువమ్ |
భుక్తిం ముక్తిం చ యోగం వై లభతే శాంతిదాయకమ్ || ౨౯ ||
మారణోచ్చాటనాదీని రాజ్యబంధాదికం చ యత్ |
పఠతాం శృణ్వతాం నృణాం భవేత్తద్బంధహీనతా || ౩౦ ||
ఏకవింశతివారం యః శ్లోకానేవైకవింశతిమ్ |
పఠేద్వై హృది మాం స్మృత్వా దినాని త్వేకవింశతిమ్ || ౩౧ ||
న తస్య దుర్లభం కించిత్త్రిషు లోకేషు వై భవేత్ |
అసాధ్యం సాధయేన్మర్త్యః సర్వత్ర విజయీ భవేత్ || ౩౨ ||
నిత్యం యః పఠతి స్తోత్రం బ్రహ్మీభూతః స వై నరః |
తస్య దర్శనతః సర్వే దేవాః పూతా భవంతి చ || ౩౩ ||
ఏవం తస్య వచః శ్రుత్వా ప్రహృష్టా అమరర్షయః |
ఊచుః సర్వే కరపుటైర్భక్త్యా యుక్తా గజాననమ్ || ౩౪ ||
ఇతి శ్రీముద్గలపురాణే ఏకదంతచరితే పంచపంచాశత్తమోధ్యాయే శ్రీ ఏకదంత స్తోత్రం |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *