Agni Suktam in Telugu

Agni Suktam

Agni Suktam in Telugu – అగ్ని సూక్తం అ॒గ్నిమీ॑ళే పు॒రోహి॑తం య॒జ్ఞస్య॑ దే॒వమృ॒త్విజ॑మ్ | హోతా॑రం రత్న॒ధాత॑మమ్ || ౧ అ॒గ్నిః పూర్వే॑భి॒రృషి॑భి॒రీడ్యో॒ నూత॑నైరు॒త | స దే॒వా|ణ్ ఏహ వ॑క్షతి || ౨ అ॒గ్నినా॑ ర॒యిమ॑శ్నవ॒త్పోష॑మే॒వ ది॒వేది॑వే | య॒శస॑o వీ॒రవ॑త్తమమ్ || ౩ అగ్నే॒ యం య॒జ్ఞమ॑ధ్వ॒రం వి॒శ్వత॑: పరి॒భూరసి॑ | స ఇద్దే॒వేషు॑ గచ్ఛతి || ౪ అ॒గ్నిర్హోతా॑ క॒విక్ర॑తుః స॒త్యశ్చి॒త్రశ్ర॑వస్తమః | దే॒వో దే॒వేభి॒రా గ॑మత్ || ౫ యద॒ఙ్గ …

Medha Suktam in Telugu

Medha Suktam in Telugu

Medha Suktam in Telugu – మేధా సూక్తం ఓం యశ్ఛన్ద॑సామృష॒భో వి॒శ్వరూ॑పః | ఛన్దో॒భ్యోఽధ్య॒మృతా”థ్సంబ॒భూవ॑ | స మేన్ద్రో॑ మే॒ధయా” స్పృణోతు | అ॒మృత॑స్య దేవ॒ధార॑ణో భూయాసమ్ | శరీ॑రం మే॒ విచ॑ర్షణమ్ | జి॒హ్వా మే॒ మధు॑మత్తమా | కర్ణా”భ్యా॒o భూరి॒విశ్రు॑వమ్ | బ్రహ్మ॑ణః కో॒శో॑ఽసి మే॒ధయా పి॑హితః | శ్రు॒తం మే॑ గోపాయ | ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: || ఓం మే॒ధాదే॒వీ జు॒షమా॑ణా న॒ ఆగా”ద్వి॒శ్వాచీ॑ భ॒ద్రా సు॑మన॒స్యమా॑నా | …

Bhagya Suktam

Surya

Bhagya Suktam in Telugu – భాగ్య సూక్తం ఓం ప్రా॒తర॒గ్నిం ప్రా॒తరిన్ద్రగ్॑o హవామహే ప్రా॒తర్మి॒త్రా వరు॑ణా ప్రా॒తర॒శ్వినా” | ప్రా॒తర్భగ॑o పూ॒షణ॒o బ్రహ్మ॑ణ॒స్పతి॑o ప్రా॒తః సోమ॑ము॒త రు॒ద్రగ్ం హు॑వేమ || ౧ || ప్రా॒త॒ర్జిత॒o భ॑గము॒గ్రగ్ం హు॑వేమ వ॒యం పు॒త్రమది॑తే॒ర్యో వి॑ధ॒ర్తా | ఆ॒ద్ధ్రశ్చి॒ద్యం మన్య॑మానస్తు॒రశ్చి॒ద్రాజా॑ చి॒ద్యం భగ॑o భ॒క్షీత్యాహ॑ || ౨ || భగ॒ ప్రణే॑త॒ర్భగ॒ సత్య॑రాధో॒ భగే॒మాం ధియ॒ముద॑వ॒దద॑న్నః | భగ॒ప్రణో॑ జనయ॒ గోభి॒రశ్వై॒ర్భగ॒ప్రనృభి॑ర్నృ॒వన్త॑స్స్యామ || ౩ || ఉ॒తేదానీ॒o భగ॑వన్తస్స్యామో॒త ప్రపి॒త్వ …

Navagraha Suktam

Navagraha e1696334713723

Navagraha Suktam in Telugu – నవగ్రహ సూక్తం ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్| ప్రసన్నవదనమ్ ధ్యాయేత్సర్వ విఘ్నోపశాన్తయే || ఓం భూః ఓం భువ॑: ఓగ్॒o సువ॑: ఓం మహ॑: ఓం జనః ఓం తప॑: ఓగ్ం స॒త్యమ్ ఓం తత్స॑వి॒తుర్వరే”ణ్య॒o భర్గో॑దే॒వస్య॑ ధీమహి ధియో॒ యో న॑: ప్రచో॒దయా”త్ || ఓం ఆపో॒ జ్యోతీ॒రసో॒ఽమృత॒o బ్రహ్మ॒ భూర్భువ॒స్సువ॒రోమ్ || మమోపాత్త-సమస్త-దురితక్షయద్వారా శ్రీపరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవతా ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం ఆదిత్యాది నవగ్రహ …

Purusha Suktam

LORD VISHNU e1696153872232

Purusha Suktam in Telugu – పురుష సూక్తం ఓం తచ్ఛ॒o యోరావృ॑ణీమహే | గా॒తుం య॒జ్ఞాయ॑ | గా॒తుం య॒జ్ఞప॑తయే | దైవీ”: స్వ॒స్తిర॑స్తు నః | స్వ॒స్తిర్మాను॑షేభ్యః | ఊ॒ర్ధ్వం జి॑గాతు భేష॒జమ్ | శన్నో॑ అస్తు ద్వి॒పదే” | శం చతు॑ష్పదే || ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: || ఓం స॒హస్ర॑శీర్షా॒ పురు॑షః | స॒హ॒స్రా॒క్షః స॒హస్ర॑పాత్ | స భూమి॑o వి॒శ్వతో॑ వృ॒త్వా | అత్య॑తిష్ఠద్దశాఙ్గు॒లమ్ | పురు॑ష ఏ॒వేదగ్ం …