Manidweepa Varnana in Telugu

lalitha e1695391441722

Manidweepa Varnana in Telugu – మణిద్వీప వర్ణన మహాశక్తి మణిద్వీప నివాసినీ ముల్లోకాలకు మూలప్రకాశినీ | మణిద్వీపములో మంత్రరూపిణీ మన మనసులలో కొలువైయుంది || 1 || సుగంధ పుష్పాలెన్నో వేలు అనంత సుందర సువర్ణ పూలు | అచంచలంబగు మనో సుఖాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు || 2 || లక్షల లక్షల లావణ్యాలు అక్షర లక్షల వాక్సంపదలు | లక్షల లక్షల లక్ష్మీపతులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు || 3 || పారిజాతవన సౌగంధాలు సూరాధినాధుల …

Manidweepavasini Mangala harathi in Telugu

lalitha e1695391441722

Manidweepavasini Mangala harathi in Telugu – మణిద్వీపవాసిని మంగళ హారతి మంగళం శ్రీత్రిపురసుందరికి – మంగళం మణిద్వీపవాసినికి మంగళం శుభమంగళం – మంగళమ్‌ నిత్య జయమంగళమ్‌ || భక్తి నొసగి నీ భక్తుల బ్రోవగ- వెలసిన శ్రీ త్రిపురసుందరికి మంగళం శుభమంగళం – మంగళమ్‌ నిత్య జయమంగళమ్‌ || మంగళం మంజుభాషిణికి- మంగళమ్‌ రాజీవలోచనికి మంగళం శుభమంగళం – మంగళమ్‌ నిత్య జయమంగళమ్‌ || ముజ్జగాలనేలే మాతల్లికి – సకల ముక్తిఫలప్రదాయినికి మంగళం శుభమంగళం – …

Lalitha Chalisa in Telugu

lalitha e1695391441722

Lalitha Chalisa in Telugu – శ్రీ లలితా చాలీసా లలితామాతా శంభుప్రియా జగతికి మూలం నీవమ్మా శ్రీ భువనేశ్వరి అవతారం జగమంతటికీ ఆధారం || 1 || హేరంబునికి మాతవుగా హరిహరాదులు సేవింప చండునిముండుని సంహారం చాముండేశ్వరి అవతారం || 2 || పద్మరేకుల కాంతులలో బాలాత్రిపురసుందరిగా హంసవాహనారూఢిణిగా వేదమాతవై వచ్చితివి || 3 || శ్వేతవస్త్రము ధరియించి అక్షరమాలను పట్టుకొని భక్తిమార్గము చూపితివి జ్ఞానజ్యోతిని నింపితివి || 4 || నిత్య అన్నదానేశ్వరిగా కాశీపురమున …

Devi Khadgamala Stotram in Telugu

lalitha e1695391441722

Devi Khadgamala Stotram in Telugu – దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రం హ్రీంకారాసనగర్భితానలశిఖాం సౌః క్లీం కళాం బిభ్రతీం సౌవర్ణాంబరధారిణీం వరసుధాధౌతాం త్రినేత్రోజ్జ్వలామ్ | వందే పుస్తకపాశమంకుశధరాం స్రగ్భూషితాముజ్జ్వలాం త్వాం గౌరీం త్రిపురాం పరాత్పరకళాం శ్రీచక్రసంచారిణీమ్ || అస్య శ్రీ శుద్ధశక్తిమాలామహామంత్రస్య, ఉపస్థేంద్రియాధిష్ఠాయీ వరుణాదిత్య ఋషయః దేవీ గాయత్రీ ఛందః సాత్విక కకారభట్టారకపీఠస్థిత కామేశ్వరాంకనిలయా మహాకామేశ్వరీ శ్రీ లలితా భట్టారికా దేవతా, ఐం బీజం క్లీం శక్తిః, సౌః కీలకం మమ ఖడ్గసిద్ధ్యర్థే సర్వాభీష్టసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః, …

Lalitha Pancharatnam in Telugu

lalitha e1695391441722

Lalitha Pancharatnam in Telugu – శ్రీ లలితా పంచరత్నం ప్రాతః స్మరామి లలితావదనారవిందం బింబాధరం పృథులమౌక్తికశోభినాసమ్ | ఆకర్ణదీర్ఘనయనం మణికుండలాఢ్యం మందస్మితం మృగమదోజ్జ్వలఫాలదేశమ్ || ౧ || ప్రాతర్భజామి లలితాభుజకల్పవల్లీం రత్నాంగుళీయలసదంగులిపల్లవాఢ్యామ్ | మాణిక్యహేమవలయాంగదశోభమానాం పుండ్రేక్షుచాపకుసుమేషుసృణీర్దధానామ్ || ౨ || ప్రాతర్నమామి లలితాచరణారవిందం భక్తేష్టదాననిరతం భవసింధుపోతమ్ | పద్మాసనాదిసురనాయకపూజనీయం పద్మాంకుశధ్వజసుదర్శనలాంఛనాఢ్యమ్ || ౩ || ప్రాతః స్తువే పరశివాం లలితాం భవానీం త్రయ్యంతవేద్యవిభవాం కరుణానవద్యామ్ | విశ్వస్య సృష్టవిలయస్థితిహేతుభూతాం విద్యేశ్వరీం నిగమవాఙ్మనసాతిదూరామ్ || ౪ || …