Narasimha Ashtakam

Narasimha e1696146107136

Narasimha Ashtakam in Telugu – శ్రీ నృసింహాష్టకం శ్రీమదకలంక పరిపూర్ణ శశికోటి- శ్రీధర మనోహర సటాపటల కాంత| పాలయ కృపాలయ భవాంబుధి-నిమగ్నం దైత్యవరకాల నరసింహ నరసింహ || ౧ || పాదకమలావనత పాతకి-జనానాం పాతకదవానల పతత్రివర-కేతో| భావన పరాయణ భవార్తిహరయా మాం పాహి కృపయైవ నరసింహ నరసింహ || ౨ || తుంగనఖ-పంక్తి-దలితాసుర-వరాసృక్ పంక-నవకుంకుమ-విపంకిల-మహోరః | పండితనిధాన-కమలాలయ నమస్తే పంకజనిషణ్ణ నరసింహ నరసింహ || ౩ || మౌలిషు విభూషణమివామర వరాణాం యోగిహృదయేషు చ శిరస్సునిగమానామ్ …

Ahobila Narasimha Stotram

Narasimha e1696146107136

Ahobila Narasimha Stotram in Telugu – శ్రీ అహోబిల నారసింహ స్తోత్రం లక్ష్మీకటాక్షసరసీరుహరాజహంసం పక్షీంద్రశైలభవనం భవనాశమీశం గోక్షీరసార ఘనసార పటీరవర్ణం వందే కృపానిధిం అహోబిల నారసింహం || 1 || ఆద్యంతశూన్యమజమవ్యయ మప్రమేయం ఆదిత్యచంద్రశిఖిలోచన మాదిదేవం అబ్జాముఖాబ్జ మదలోలుప మత్తభ్రుంగం వందే కృపానిధిం అహోబిల నారసింహం || 2 || కోటీరకోటి ఘటికోజ్జ్వల కాంతికాంతం కేయూరహారమణికుండల మండితాంగం చూడాగ్రరంజిత సుధాకరపూర్ణబింబం వందే కృపానిధిం అహోబిల నారసింహం || 3 || వరాహవామననృసింహసుభాగ్యమీశం క్రీడావిలోలహృదయం విభుదేంద్రవంద్యం హంసాత్మకం …

Kamasikashtakam in Telugu

Narasimha e1696146107136

Kamasikashtakam in Telugu – కామాసికాష్టకం శ్రుతీనాముత్తరం భాగం వేగవత్యాశ్చ దక్షిణం | కామాదధివసన్ జీయాత్కశ్చిదద్భుతకేసరీ || 1 || తపనేంద్వగ్నినయనః తాపానపచినోతు నః | తాపనీయరహస్యానాం సారః కామాసికాహరిః || 2 || ఆకంఠమాదిపురుషం కంఠీరవముపరి కుంఠితారాతిం | వేగోపకంఠసంగాద్విముక్తవైకుంఠబహుమతిముపాసే || 3 || బంధుమఖిలస్య జంతోర్బంధురపర్యంకబంధరమణీయం | విషమవిలోచనమీడే వేగవతీపులినకేలినరసింహం || 4 || స్వస్థానేషు మరుద్గణాన్ నియమయన్ స్వాధీనసర్వేంద్రియః పర్యంకస్థిరధారణాప్రకటితప్రత్యఙ్ముఖావస్థితిః | ప్రాయేణ ప్రణిపేదుషః ప్రభురసౌ యోగం నిజం శిక్షయన్ కామానాతనుతాదశేష జగతాం …

Vedamule Nee Nivasamata

Narasimha e1696146107136

Vedamule Nee Nivasamata Lyrics in Telugu – వేదములే నీ నివాసమట విమల నారసింహా వేదములే నీ నివాసమట విమలనారసింహా | నాదప్రియ సకలలోకపతి నమోనమో నరసింహా || ఘోరపాతక నిరుహరణ కుటిలదైత్యదమన | నారాయణ రమాధినాయక నగధర నరసింహా | నీరూపంబు ఇంతఅంతయని నిజము తెలియరాదు | ఈరీతి త్రివిక్రమాకృతి యేచితి నరసింహా || గోవింద గుణగణరహిత కోటిసూర్యతేజ | శ్రీవల్లభ పురాణపురుష శిఖనఖ నరసింహా | దేవా మిము బ్రహ్మాదులకును తెలియ నలవికాదు …

Lakshmi Narasimha Sahasranamavali in Telugu

Narasimha

Lakshmi Narasimha Sahasranamavali in Telugu – శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ సహస్రనామావళి ఓం హ్రీం శ్రీం ఐం క్ష్రౌం ఓం నారసింహాయ నమః ఓం వజ్రదంష్ట్రాయ నమః ఓం వజ్రిణే నమః ఓం వజ్రదేహాయ నమః ఓం వజ్రాయ నమః ఓం వజ్రనఖాయ నమః ఓం వాసుదేవాయ నమః ఓం వంద్యాయ నమః ఓం వరదాయ నమః ఓం వరాత్మనే నమః ఓం వరదాభయహస్తాయ నమః ఓం వరాయ నమః ఓం వరరూపిణే నమః ఓం వరేణ్యాయ …