Dakshinamurthy Navaratna Mala Stotram in Telugu – శ్రీ దక్షిణామూర్తి నవరత్నమాలా స్తోత్రం

Dakshinamurthy Navaratna Mala Stotram in Telugu – శ్రీ దక్షిణామూర్తి నవరత్నమాలా స్తోత్రం మూలేవటస్య మునిపుంగవసేవ్యమానం ముద్రావిశేషముకుళీకృతపాణిపద్మమ్ | మందస్మితం మధురవేషముదారమాద్యం తేజస్తదస్తు హృదయే తరుణేందుచూడమ్ || ౧ || శాంతం శారదచంద్రకాంతిధవళం చంద్రాభిరామాననం చంద్రార్కోపమకాంతికుండలధరం చంద్రావదాతాంశుకమ్ | వీణాం పుస్తకమక్షసూత్రవలయం వ్యాఖ్యానముద్రాం కరై- ర్బిభ్రాణం కలయే హృదా మమ సదా శాస్తారమిష్టార్థదమ్ || ౨ || కర్పూరగాత్రమరవిందదళాయతాక్షం కర్పూరశీతలహృదం కరుణావిలాసమ్ | చంద్రార్ధశేఖరమనంతగుణాభిరామ- మింద్రాదిసేవ్యపదపంకజమీశమీడే || ౩ || ద్యుద్రోరధస్స్వర్ణమయాసనస్థం ముద్రోల్లసద్బాహుముదారకాయమ్ | సద్రోహిణీనాథకళావతంసం …

Dakshinamurthy Pancharatnam in Telugu – శ్రీ దక్షిణామూర్తి పంచరత్నం

Dakshinamurthy Pancharatnam in Telugu – శ్రీ దక్షిణామూర్తి పంచరత్నం మత్తరోగ శిరోపరిస్థిత నృత్యమానపదాంబుజం భక్తచింతితసిద్ధికాలవిచక్షణం కమలేక్షణమ్ | భుక్తిముక్తిఫలప్రదం భువిపద్మజాచ్యుతపూజితం దక్షిణాముఖమాశ్రయే మమ సర్వసిద్ధిదమీశ్వరం || ౧ || విత్తదప్రియమర్చితం కృతకృశా తీవ్రతపోవ్రతైః ముక్తికామిభిరాశ్రితైః ముహుర్మునిభిర్దృఢమానసైః | ముక్తిదం నిజపాదపంకజసక్తమానసయోగినాం దక్షిణాముఖమాశ్రయే మమ సర్వసిద్ధిదమీశ్వరం || ౨ || కృత్తదక్షమఖాధిపం వరవీరభద్రగణేన వై యక్షరాక్షసమర్త్యకిన్నరదేవపన్నగవందితమ్ | రత్నభుగ్గణనాథభృత్ భ్రమరార్చితాంఘ్రిసరోరుహం దక్షిణాముఖమాశ్రయే మమ సర్వసిద్ధిదమీశ్వరం || ౩ || నక్తనాదకలాధరం నగజాపయోధరమండలం లిప్తచందనపంకకుంకుమముద్రితామలవిగ్రహమ్ | శక్తిమంతమశేషసృష్టివిధానకే సకలం …

Medha Dakshinamurthy Mantra in Telugu – శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి మంత్రం

Medha Dakshinamurthy Mantra in Telugu – శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి మంత్రం ఓం అస్య శ్రీ మేధాదక్షిణామూర్తి మహామంత్రస్య శుకబ్రహ్మ ఋషిః గాయత్రీ ఛందః మేధాదక్షిణామూర్తిర్దేవతా మేధా బీజం ప్రజ్ఞా శక్తిః స్వాహా కీలకం మేధాదక్షిణామూర్తి ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానం భస్మం వ్యాపాణ్డురాంగ శశిశకలధరో జ్ఞానముద్రాక్షమాలా | వీణాపుస్తేర్విరాజత్కరకమలధరో లోకపట్టాభిరామః || వ్యాఖ్యాపీఠేనిషణ్ణా మునివరనికరైస్సేవ్యమాన ప్రసన్నః | సవ్యాలకృత్తివాసాస్సతతమవతు నో దక్షిణామూర్తిమీశః || మూలమంత్రం ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం …

Medha Dakshinamurthy Stotram in Telugu – శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం

Medha Dakshinamurthy Stotram in Telugu – శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం ఓమిత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ వ్యాహరంతి త్రయశ్శిఖాః | తస్మైతారాత్మనే మేధాదక్షిణామూర్తయే నమః || ౧ || నత్వా యం మునయస్సర్వే పరంయాంతి దురాసదమ్ | నకారరూపిణే మేధాదక్షిణామూర్తయే నమః || ౨ || మోహజాలవినిర్ముక్తో బ్రహ్మవిద్యాతి యత్పదమ్ | మోకారరూపిణే మేధాదక్షిణామూర్తయే నమః || ౩ || భవమాశ్రిత్యయం విద్వాన్ నభవోహ్యభవత్పరః | భకారరూపిణే మేధాదక్షిణామూర్తయే నమః || ౪ || గగనాకారవద్భాంతమనుభాత్యఖిలం జగత్ …

Dakshinamurthy Stotram in Telugu – దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం

Dakshinamurthy

Dakshinamurthy Stotram in Telugu – దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం శాంతిపాఠః ఓం యో బ్రహ్మాణం విదధాతి పూర్వం యో వై వేదాంశ్చ ప్రహిణోతి తస్మై | తంహదేవమాత్మ బుద్ధిప్రకాశం ముముక్షుర్వై శరణమహం ప్రపద్యే ‖ ధ్యానం మౌనవ్యాఖా ప్రకటిత పరబ్రహ్మతత్త్వం యువానం వర్షిష్ఠాన్తే వసదృషిగణైరావృతం బ్రహ్మనిష్ఠైః | ఆచార్యేన్ద్రం కరకలిత చిన్ముద్రమానందమూర్తిం స్వాత్మారామం ముదితవదనం దక్షిణామూర్తిమీడే || 1 || వటవిటపిసమీపే భూమిభాగే నిషణ్ణం సకలమునిజనానాం జ్ఞానదాతారమారాత్ | త్రిభువనగురుమీశం దక్షిణామూర్తిదేవం జననమరణదుఃఖచ్ఛేదదక్షం నమామి || 2 …