శ్రీ అయ్యప్ప స్తోత్రం

image_print

శ్రీ అయ్యప్ప స్తోత్రం

అరుణోదయసంకాశం నీలకుండలధారణం |
నీలాంబరధరం దేవం వందేఽహం బ్రహ్మనందనమ్ ||  ||
చాపబాణం వామహస్తే రౌప్యవీత్రం  దక్షిణే | [*చిన్ముద్రాం దక్షిణకరే*]
విలసత్కుండలధరం వందేఽహం విష్ణునందనమ్ ||  ||
వ్యాఘ్రారూఢం రక్తనేత్రం స్వర్ణమాలావిభూషణం |
వీరాపట్టధరం దేవం వందేఽహం శంభునందనమ్ ||  ||
కింకిణ్యోడ్యాన భూతేశం పూర్ణచంద్రనిభాననం |
కిరాతరూప శాస్తారం వందేఽహం పాండ్యనందనమ్ ||  ||
భూతభేతాళసంసేవ్యం కాంచనాద్రినివాసితం |
మణికంఠమితి ఖ్యాతం వందేఽహం శక్తినందనమ్ ||  ||
ఇతి శ్రీ అయ్యప్ప స్తోత్రం |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *